Natriumklorid Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Elektrolytter, isoton natriumkloridoppløsning.

B05B B01 (Elektrolytter), V07A B- (Elektrolytter, Natriumklorid)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 9 mg/ml: 1000 ml inneh.: Natriumklorid 9 g, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: Na+ 154 mmol, Cl- 154 mmol. Osmolalitet: Ca. 290 mosmol/kg vann. pH ca. 6. B05B B01


OPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK 9 mg/ml: 1 ml inneh.: Natriumklorid 9 mg, vann til injeksjonsvæsker. V07A B-


Indikasjoner

Infusjonsvæske: Elektrolyttoppløsning til i.v. væskebehandling. Infusjonsvæske og oppløsningsvæske til parenteral bruk: Oppløsnings- og fortynningsvæske for pulvere, konsentrater og oppløsninger til infusjon/injeksjon.

Dosering

Infusjonsvæske
Væskebehovet avhenger av alder, kroppsvekt og klinisk tilstand. Voksne: Vanlig dosering er 500-2000 ml/dag. Barn:

Premature:

Opptil 180 ml/kg kroppsvekt/dag.

Nyfødte:

40-60 ml/kg kroppsvekt/dag + urintap.

0-10 kg:

100 ml/kg kroppsvekt/dag.

10-20 kg:

100 ml/kg kroppsvekt/dag opp til de første 10 kg og 50 ml/kg kroppsvekt/dag for de neste 10 kg (maks. 1500 ml/dag).

>20 kg:

100 ml/kg kroppsvekt/dag opp til de første 10 kg, 50 ml/kg kroppsvekt/dag for de neste 10 kg og deretter 20 ml/kg kroppsvekt/dag for hver kg.

Eldre: Samme dosering som for voksne, men forsiktighet bør utvises ved flere sykdommer som hjertesvikt eller nyresvikt.
Oppløsningsvæske til parenteral bruk
Dosering og injeksjonshastighet avhenger av egenskapene til legemidlet som er tilsatt.
Tilberedning/Håndtering Bruk kun oppløsning som er klar og uten synlige partikler, fra uskadet beholder. Tilsetning må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes firma. Ved tilsetting av legemidler skal det brukes aseptiske teknikker, og oppløsningen skal blandes godt.
Administrering Parenteral bruk. Infusjonshastighet bør ikke være >500 ml/time, men kan økes ved kritiske omstendigheter, som f.eks. sjokk (inkl. septisk sjokk) og hos pasienter med hypovolemi forårsaket av blodtap eller dehydrering.

Kontraindikasjoner

Infusjonsvæske: Hypernatremi, hyperkloremi, hyperhydrering, alvorlig hjertesvikt, alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Oppløsningsvæske til parenteral bruk: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Nyfødte kan, uavhengig av om de er premature eller ikke, ha for høye natriumnivåer pga. umoden nyrefunksjon. Infusjon av natriumklorid skal derfor kun administreres etter at natriumnivåene i blodet er kontrollert. Infusjonsvæske: Det er nødvendig med spesielt grundig overvåkning ved starten av hver infusjon. Dette kan omfatte kontroll av serumelektrolytter, væskebalanse og syre-basestatus. Natriumklorid bør gis med spesiell forsiktighet til pasienter med: Hjertesvikt, hypertensjon, perifert eller pulmonært ødem, nedsatt nyrefunksjon (serumelektrolytter skal overvåkes nøye under og etter infusjonen), hypokalemi, metabolsk acidose, preeklampsi, hyperaldosteronisme, behandling med kortikosteroider, andre tilstander eller behandlinger som er forbundet med natriumretensjon. Høye infusjonshastigheter skal unngås ved hyperton dehydrering pga. risiko for mulig økning i plasmaosmolaritet og natriumkonsentrasjon i plasma. Hyperkloremisk acidose kan forekomme ved rask infusjon av store volum. Oppløsningsvæske til parenteral bruk: Ved s.c. bruk skal det ikke foretas tilsetninger ettersom dette vil endre isotonien. Før et legemiddel tilsettes preparatet må forlikelighet mellom legemidlet og natriumklorid kontrolleres.

Interaksjoner

Infusjonsvæske: Økt natrium- eller kloridretensjon kan forekomme hos pasienter som får samtidig behandling med kortikosteroider.

Graviditet, amming og fertilitet

Natriumklorid kan brukes hos gravide og ammende forutsatt at doseringsanbefalinger, kontraindikasjoner og generelle forsiktighetsregler følges. Forsiktighet bør utvises ved preeklampsi.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Infusjonsvæske: Hypernatremi kan gi dehydrering av indre organer, spesielt hjernen, noe som kan gi somnolens, forvirring, kramper, koma, respirasjonssvikt og død. Andre symptomer kan være kvalme, oppkast, diaré, abdominale kramper, tørste, nedsatt spyttdannelse og lakrimasjon, perspirasjon, feber, takykardi, hypertensjon, nyresvikt, perifert og pulmonært ødem, hodepine, svimmelhet, rastløshet, irritabilitet og svakhet. I tillegg væskeoverskudd, serumhyperosmolaritet, akutt sirkulatorisk overbelastning og osmotisk diurese. Alvorlig hyperkloremi kan gi tap av bikarbonat og gi hyperkloremisk acidose. Rask korreksjon av alvorlig hypernatremi kan være assosiert med cerebralt ødem og hjerneskade. Korreksjonen skal overvåkes nøye og normaliseringen bør oppnås etter 48 timer. Hos pasienter som er i stand til å innta væske oralt, kan korreksjon oppnås med vann. Hos andre pasienter kan tilførsel av vann oppnås via magesonde. I.v. administrering av isoton glukose 50 g/liter eller hypotont saltvann 4,5 g/liter (77 mmol/liter) kan vurderes dersom oral administrering ikke er gjennomførbart. Det kan vurderes å legge til slyngediuretika ved alvorlig hypernatremi med nøye overvåkning av natriumkonsentrasjon i plasma. Oppløsningsvæske til parenteral bruk: Anbefalt bruk som et oppløsningsmiddel og fortynningsmiddel gir liten risiko for overdosering. For mye natriumklorid kan gi til hodepine, kvalme, svimmelhet, oppkast og diaré.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringIsoton natriumkloridoppløsning.

Oppbevaring og holdbarhet

Infusjonsposer: Til engangsbruk. Av mikrobiologiske årsaker skal preparatet brukes umiddelbart etter anbrudd. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før bruk som vanligvis bør være <24 timer ved 2-8°C. Ampuller: Til engangsbruk. Hetteglass: Til flergangsbruk. Oppbevaringstid bør vanligvis være <24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Natriumklorid Fresenius Kabi, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
9 mg/ml 60 × 50 ml (pose)
505427
Blå resept 829,60 C
60 × 50 ml (nålefri pose)
399404
Blå resept 829,60 C
40 × 100 ml (plastflaske)
455171
Blå resept 623,80 C
50 × 100 ml (pose)
048028
Blå resept 770,70 C
50 × 100 ml (nålefri pose)
591828
Blå resept 770,70 C
20 × 250 ml (plastflaske)
565046
Blå resept 372,90 C
30 × 250 ml (pose)
537465
Blå resept 541,20 C
30 × 250 ml (nålefri pose)
179357
Blå resept 541,20 C
20 × 500 ml (plastflaske)
149624
Blå resept 402,20 C
20 × 500 ml (pose)
141388
Blå resept 402,20 C
20 × 500 ml (nålefri pose)
132355
Blå resept 402,20 C
10 × 1000 ml (plastflaske)
438353
Blå resept 256,80 C
10 × 1000 ml (pose)
042469
Blå resept 256,80 C
10 × 1000 ml (nålefri pose)
395299
Blå resept 256,80 C

Natriumklorid Fresenius Kabi, OPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
9 mg/ml 20 × 10 ml (plastamp.)
043919
Blå resept * F
20 × 10 ml (plastamp. i remse)
141856
- * F
20 × 20 ml (plastamp.)
009282
Blå resept * F
20 × 20 ml (plastamp. i remse)
405168
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Natriumklorid Fresenius Kabi INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 9 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Natriumklorid Fresenius Kabi OPPLØSNINGSVÆSKE TIL PARENTERAL BRUK 9 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.10.2021


Sist endret: 25.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)