Natriumklorid Baxter Viaflo

Baxter (Baxter AS)


Isoton natriumkloridoppløsning.

B05B B01 (Elektrolytter)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 9 mg/ml: 1 ml inneh.: Natriumklorid 9 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. Osmolaritet: Ca. 308 mosmol/liter. pH: 4,5-7.


Indikasjoner

Behandling av isoton ekstracellulær dehydrering. Behandling av natriummangel. Som hjelpe- eller oppløsningsmiddel for kompatible legemidler til parenteral administrering.

Dosering

Væskebalanse, serumglukose og -natrium og andre elektrolytter bør overvåkes før og etter behandling, særlig ved risiko for sykehuservervet hyponatremi, ved SIADH, og ved samtidig bruk av vasopressin eller -analoger. Overvåkning av serumnatrium er særlig viktig ved bruk av fysiologisk hypotone væsker. Infusjonshastighet og -volum avhenger av alder, vekt, klinisk tilstand og andre samtidige legemidler.
Behandling av isoton ekstracellulær dehydrering og natriummangel
Voksne: Anbefalt dosering 500-3000 ml/24 timer. Barn: 20-100 ml/24 timer/kg kroppsvekt avhengig av alder og total kroppsmasse.
Som hjelpe-/oppløsningsmiddel
Anbefalt dose varierer fra 50-250 ml/dose legemiddel som skal administreres. Ved bruk som oppløsningsmiddel for andre legemidler, vil dose og infusjonshastighet også bestemmes av legemidlets egenskaper og doseregime.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn: Bør initieres av lege med erfaring i bruk av i.v. væskebehandling. Elektrolyttkonsentrasjoner i plasma overvåkes nøye pga. nedsatt væske- og elektrolyttreguleringsevne. Gjentatte infusjoner bør kun gis etter bestemmelse av serumnatriumnivå.
  • Eldre: Ved valg av infusjonsoppløsning, -volum og -hastighet skal det tas hensyn til at eldre generelt har større sannsynlighet for hjerte-, nyre- og leversykdom samt andre sykdommer eller samtidig legemiddelbehandling.
Tilberedning/Håndtering Instruksjoner for håndtering og tilsetninger, se pakningsvedlegg eller SPC. Utstyret må fylles med væske/tømmes for luft (primes) for å forhindre at luft kommer inn i systemet. Skal inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk. Gis kun om oppløsningen er klar og forseglingen intakt. Ikke ta av ytterposen før posen skal brukes. Den indre posen opprettholder oppløsningens sterilitet. Brukes umiddelbart etter at infusjonssettet er tilkoblet. Fleksible infusjonsposer av plast skal ikke seriekobles, for å unngå luftemboli pga. mulig residualluft i den 1. posen. Bruk av overtrykk for å øke infusjonshastigheten på i.v. oppløsninger i fleksible plastbeholdere kan resultere i luftemboli hvis posen ikke er fullstendig tømt for luft før bruk. Bruk av ventilert i.v. administreringssett med åpen ventil kan resultere i luftemboli, og bør ikke brukes med fleksible plastbeholdere. Tilsetninger kan gjøres før eller under infusjon gjennom injeksjonsporten. Ikke koble til delvis brukte poser. Blandbarhet: Kompatibilitet skal kontrolleres før bruk av tilsetningsstoffer. Tilsetninger med kjent eller påvist uforlikelighet skal ikke brukes. I fravær av forlikelighetsstudier skal preparatet ikke blandes med andre legemidler. Kjemisk og fysisk stabilitet av ev. tilsetninger ved samme pH skal fastsettes før bruk. Aseptisk teknikk skal brukes ved ev. tilsetninger.
Administrering Gis som i.v. infusjon ved bruk av sterilt og pyrogenfritt administreringssett og aseptisk teknikk.

Kontraindikasjoner

Pasienter med hypernatremi eller hyperkloremi. Kontraindikasjonene relatert til det tilsatte legemidlet skal tas i betraktning.

Forsiktighetsregler

Pasienter med eller med risiko for alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Spesiell forsiktighet utvises pga. risiko for natriumretensjon. Ved hjerte- eller lungesvikt og ved økt vasopressinutskillelse (inkl. SIADH) må stort volum kun gis ved nøye oppfølging pga. risiko for sykeshuservervet hyponatremi. Hyponatremi: Pasienter med økt vasopressinutskillelse (f.eks. ved akutt sykdom, smerte, postoperativt stress, infeksjoner, brannskader og CNS-sykdommer), pasienter med hjerte-, lever- og nyresykdommer og pasienter som får vasopressin eller -analoger er spesielt utsatt for akutt hyponatremi etter infusjon med hypoton væske. Akutt hyponatremi kan føre til akutt hyponatremisk encefalopati (hjerneødem), med symptomer som hodepine, kvalme, anfall, letargi og oppkast. Pasienter med hjerneødem er spesielt utsatt for alvorlig irreversibel og livstruende hjerneskade. Barn, kvinner i fertil alder og pasienter med intrakranielle patologiske prosesser som forstyrrer autoregulering av hjernetrykket (f.eks. meningitt, intrakraniell blødning, kortikal kontusjon og hjerneødem) er spesielt utsatt for alvorlig og livstruende hjerneødem forårsaket av akutt hyponatremi. Risiko for overbelastning av væske og/eller væskens innholdsstoffer og elektrolyttforstyrrelser: Avhengig av volum og infusjonshastighet kan i.v. administrering forårsake: -Overbelastning av væske og/eller væskens innholdsstoffer som resulterer i overhydrering/hypervolemi, og f.eks. tilstander med sirkulasjonssvikt (inkl. sentralt og perifert ødem), -klinisk relevante elektrolyttforstyrrelser og syre-base-ubalanse. Risiko for væskeretensjon er generelt omvendt proporsjonal med elektrolyttkonsentrasjon av natriumklorid 9 mg/ml og dens tilsetninger. Omvendt så er risiko for at for mye av væskens innholdsstoffer skal forårsake opphopning direkte proporsjonal med elektrolyttkonsentrasjonen av natriumklorid 9 mg/ml og dens tilsetninger. Spesiell klinisk overvåkning kreves ved oppstart av enhver i.v. infusjon. Ved forlenget parenteral behandling eller når pasientens tilstand eller administreringshastigheten tilsier det, kan det være nødvendig med klinisk vurdering og regelmessige laboratorieprøver for å overvåke endringer i væskebalanse, elektrolyttkonsentrasjoner og syre-base-balanse. Risiko for natriumretensjon, væskeoverbelastning og ødem: Brukes med spesiell forsiktighet om i det hele tatt hos pasienter med eller med risiko for: -Hypernatremi (rask korrigering av hypernatremi når tilpasning har oppstått kan føre til hjerneødem som potensielt resulterer i anfall, permanent hjerneskade, eller død), -hyperkloremi, -metabolsk acidose (kan forverres ved langvarig bruk, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon), -hypervolemi som kongestiv hjertesvikt og lungeødem kan utløses, spesielt ved hjerte- og karsykdom, -iatrogen hyperkloremisk metabolsk acidose (f.eks. under i.v. volum gjenoppliving), -tilstander som kan forårsake natriumretensjon, væskeoverbelastning og sentralt og perifert ødem (f.eks. pasienter med primær hyperaldosteronisme, sekundær hyperaldosteronisme (forbundet med f.eks. hypertensjon, kongestiv hjertesvikt, leversykdom inkl. skrumplever, nyresykdom inkl. nyrearteriestenose og nefrosklerose, eller pre-eklampsi)), eller som bruker legemidler som kan øke risikoen for natrium- og væskeretensjon, slik som kortikosteroider. Infusjonsreaksjoner: Symptomer av ukjent etiologi, som kan synes å være overfølsomhetsreaksjoner, er sett svært sjelden ved natriumkloridinfusjon. Disse er karakterisert som hypotensjon, feber, skjelving, frysninger, urtikaria, utslett og kløe. Infusjonen stanses umiddelbart ved tegn/symptomer på slike reaksjoner. Klinisk indiserte behandlingstiltak iverksettes. Spesielle pasientgrupper: Legen bør ha erfaring i bruk og sikkerhet i grupper spesielt følsomme for raske endringer i serumnatriumnivåer. Rask korrigering av hypo- og hypernatremi er potensielt farlig (risiko for alvorlige nevrologiske komplikasjoner).

Interaksjoner

Legemidler som øker vasopressineffekten: Kombinasjon av i.v. væskebehandling og legemidlene nevnt nedenfor øker risikoen for sykeshuservervet hyponatremi, da de øker vasopressineffekten og gir redusert utskillelse av elektrolyttfritt vann via nyrene: Legemidler som stimulerer vasopressinutskillelse (f.eks. klorpropamid, klofibrat, karbamazepin, vinkristin, SSRI, 3,4-metylendioksy-N-metamfetamin, ifosfamid, antipsykotika, narkotika), legemidler som forsterker vasopressineffekten (f.eks. klorpropamid, NSAID, syklofosfamid), vasopressinanaloger (f.eks. desmopressin, oksytocin, terlipressin). Diuretika og antiepileptika, som okskarbazepin, øker også risikoen for hyponatremi. Forsiktighet bør utvises hos pasienter som behandles med litium. Kan gi økt renal clearance av natrium og litium, og redusert litiumnivå. Kortikoider/steroider og karbenoksolon er forbundet med natrium- og væskeretensjon (med ødem og hypertensjon); se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

Data fra bruk hos gravide/ammende mangler. Nøye individuell nytte-/risikovurdering skal utføres før bruk. Skal brukes med særlig forsiktighet under fødsel, spesielt i kombinasjon med oksytocin, pga. risiko for hyponatremi. Forsiktighet skal utvises ved preeklampsi. Når et legemiddel tilsettes, skal legemidlets egenskaper og dets bruk under graviditet og amming vurderes separat.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerNatriumoverskudd gir symptomer som kvalme, brekninger, diaré, abdominale kramper, tørste, redusert spytt- og tårevæskeproduksjon, svette, feber, takykardi, hypertensjon, nyresvikt, perifert og pulmonalt ødem, respirasjonsstans, hodepine, svimmelhet, rastløshet, irritabilitet, svakhet, muskelrykninger og -stivhet, kramper, koma og død. Et for stort volum av natriumklorid kan gi hypernatremi (kan føre til CNS-manifestasjoner, inkl. kramper, koma, cerebralt ødem og død) samt overskudd av natrium (kan føre til sentralt og/eller perifert ødem) og skal behandles av spesialist. Kloridoverskudd kan gi tap av hydrogenkarbonat, med en surgjørende effekt
BehandlingRelevante og støttende tiltak iverksettes ved behov.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeFarmakodynamiske egenskaper er de samme som for natrium- og kloridioner i væske- og elektrolyttbalansen. Natriumioner sirkulerer gjennom cellemembranen vha. ulike transportmekanismer. Natrium har en viktig rolle i nevrotransmisjon, i hjertets elektrofysiologi og i sin renale metabolisme.
UtskillelseHovedsakelig gjennom nyrene. Utstrakt renal reabsorpsjon. Små mengder i avføring og svette.

Oppbevaring og holdbarhet

50 ml- og 100 ml-poser: Oppbevares ved høyst 30°C. 250 ml-, 500 ml- og 1000 ml-poser krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Kjemisk og fysisk stabilitet av ev. tilsetninger ved samme pH som for Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml, skal fastsettes før bruk. Fra et mikrobiologisk synspunkt må det fortynnede preparatet brukes umiddelbart med mindre fortynningen er gjort under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Natriumklorid Baxter Viaflo, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
9 mg/ml 75 × 50 ml (plastpose m/overpose)
085584
- 721,90 C
60 × 100 ml (plastpose m/overpose)
540503
- 679,60 C
30 × 250 ml (plastpose m/overpose)
085488
Blå resept 391,00 C
20 × 500 ml (plastpose m/overpose)
429098
Blå resept 261,90 C
10 × 1000 ml (plastpose m/overpose)
580960
Blå resept 165,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Infusjonsoppløsninger ved dehydrering eller til parenteral ernæring
Legemidler: Infusjonsoppløsninger og infusjonskonsentrater (flere ulike)
Indikasjon: Dehydrering som er så alvorlig at parenteral behandling med elektrolytter er nødvendig. Sykdom som er så alvorlig at parenteral ernæring er nødvendig.


SPC (preparatomtale)

Natriumklorid Baxter Viaflo INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 9 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.04.2022


Sist endret: 17.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)