Natriumklorid Baxter 9 mg/ml

Baxter (Baxter AS)


Isoton elektrolyttoppløsning.

B05B B01 (Elektrolytter)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 9 mg/ml: 1000 ml inneh.: Natriumklorid 9 g, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Osmolaritet: Ca. 308 mosmol/liter. pH 4,5-7.


Indikasjoner

Dekning av basale behov for vann og natriumklorid, samt korrigering av ev. underskudd. Forsøksvis ved metabolsk hypokloremisk alkalose.

Dosering

Væskebalanse, serumglukose og -natrium og andre elektrolytter bør overvåkes før og under behandling, særlig ved risiko for sykehuservervet hyponatremi, ved SIADH, og ved samtidig bruk av vasopressin eller -analoger. Overvåkning av serumnatrium er særlig viktig ved bruk av fysiologisk hypotone væsker. Infusjonshastighet og -volum avhenger av alder, vekt, klinisk tilstand og andre samtidige legemidler. Infusjonshastighet vanligvis ikke >500 ml/time til voksne. Ved blod- og væsketap med sikker hypovolemi kan initial væsketilførsel være betydelig raskere. Når andre elektrolytter eller legemidler tilsettes, vil dosen og infusjonshastigheten også bestemmes av tilsetningens doseregime.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn: Bør initieres av lege med erfaring i bruk av i.v. væskebehandling. Elektrolyttkonsentrasjoner i plasma overvåkes nøye pga. nedsatt væske- og elektrolyttreguleringsevne. Gjentatte infusjoner skal kun gis etter bestemmelse av serumnatriumnivå.
  • Eldre: Ved valg av infusjonsvæske, -volum og -hastighet, må det tas hensyn til at eldre generelt har større sannsynlighet for hjerte-, nyre- og leversykdom samt andre sykdommer eller samtidig legemiddelbehandling.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegg. Utstyret må fylles med oppløsningen/tømmes for luft (primes) for å forhindre at luft kommer inn i systemet. Skal inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk, så fremt oppløsning og beholder muliggjør dette. Brukes kun dersom oppløsningen er klar og forseglingen intakt. Infusjonsposer av plast skal ikke seriekobles pga. risiko for luftemboli, da residualluft kan trekkes fra den 1. posen før væskeinfusjon fra den 2. posen er ferdig. Bruk av overtrykk for å øke infusjonshastigheten på i.v. oppløsninger i fleksible plastbeholdere kan resultere i luftemboli hvis beholderen ikke er fullstendig tømt for luft før bruk. Bruk av i.v. administreringssett med lufting og med åpen luftventil kan resultere i luftemboli, og bør ikke brukes med fleksible plastbeholdere. Blandbarhet: Forlikelighet skal kontrolleres ved bruk av tilsetningsstoffer. Tilsetninger med kjent eller påvist uforlikelighet skal ikke brukes. Aseptisk teknikk skal brukes ved ev. tilsetninger.
Administrering Gis i.v. ved bruk av sterilt utstyr og aseptisk teknikk. Kan gis s.c. dersom infusjonstakten er lav.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Forsiktighetsregler

Pasienter med eller med risiko for alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Spesiell forsiktighet utvises pga. risiko for natriumretensjon. Risiko for overbelastning av væske og/eller væskens innholdsstoffer og elektrolyttforstyrrelser: Avhengig av volum og infusjonshastighet, kan i.v. administrering forårsake; overbelastning av væske og/eller væskens innholdsstoffer som resulterer i overhydrering/hypervolemi, og f.eks. tilstander med sirkulasjonssvikt, inkl. sentralt/perifert ødem samt klinisk relevante elektrolyttforstyrrelser og syre-base-ubalanse. Ved forlenget parenteral behandling eller når pasientens tilstand eller administreringshastigheten tilsier det, kan det være nødvendig med klinisk vurdering og regelmessige laboratorieprøver for å overvåke endringer i væskebalanse, elektrolyttkonsentrasjoner og syre-base-balanse. Ved hjerte- eller lungesvikt og ved økt vasopressinutskillelse (inkl. SIADH) må stort volum kun gis ved nøye oppfølging pga. risiko for sykeshuservervet hyponatremi. Hyponatremi: Pasienter med økt vasopressinutskillelse (f.eks. ved akutt sykdom, smerte, postoperativt stress, infeksjoner, brannskader og CNS-sykdommer), pasienter med hjerte-, lever- og nyresykdommer og pasienter som får vasopressin eller -analoger er spesielt utsatt for akutt hyponatremi etter infusjon med hypoton væske. Akutt hyponatremi kan føre til akutt hyponatremisk encefalopati (hjerneødem), med symptomer som hodepine, kvalme, anfall, letargi og oppkast. Pasienter med hjerneødem er spesielt utsatt for alvorlig irreversibel og livstruende hjerneskade. Barn, kvinner i fertil alder og pasienter med intrakranielle patologiske prosesser som forstyrrer autoregulering av hjernetrykket (f.eks. meningitt, intrakraniell blødning, kortikal kontusjon og hjerneødem) er spesielt utsatt for alvorlig og livstruende hjerneødem forårsaket av akutt hyponatremi. Risiko for natriumretensjon, væskeoverbelastning og ødem: Brukes med spesiell forsiktighet om i det hele tatt hos pasienter med eller med risiko for: Hypernatremi (rask korrigering av hypernatremi når tilpasning har oppstått kan føre til hjerneødem som potensielt resulterer i anfall, permanent hjerneskade, eller død), hyperkloremi, metabolsk acidose (kan forverres ved langvarig bruk, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon), hypervolemi (kongestiv hjertesvikt og lungeødem kan utløses, spesielt ved hjerte- og karsykdom), iatrogen hyperkloremisk metabolsk acidose (f.eks. under i.v. volum gjenoppliving), tilstander som kan forårsake natriumretensjon, væskeoverbelastning og sentralt og perifert ødem (f.eks. pasienter med primær hyperaldosteronisme, sekundær hyperaldosteronisme forbundet med f.eks. hypertensjon, kongestiv hjertesvikt, leversykdom inkl. skrumplever, nyresykdom inkl. nyrearteriestenose og nefrosklerose, eller preeklampsi), eller som bruker legemidler som kan øke risikoen for natrium- og væskeretensjon, slik som kortikosteroider. Infusjonsreaksjoner: Symptomer av ukjent etiologi, som kan synes å være overfølsomhetsreaksjoner, er sett svært sjeldent ved natriumkloridinfusjon. Disse er karakterisert som hypotensjon, feber, skjelving, frysninger, urtikaria, utslett og kløe. Infusjonen stanses umiddelbart ved tegn/symptomer på slike reaksjoner. Klinisk indiserte behandlingstiltak iverksettes. Spesielle pasientgrupper: Legen bør ha erfaring i bruk og sikkerhet i grupper spesielt følsomme for raske endringer i serumnatriumnivå. Rask korrigering av hypo- og hypernatremi er potensielt farlig (risiko for alvorlige nevrologiske komplikasjoner).

Interaksjoner

Legemidler som øker vasopressineffekten: Kombinasjon av i.v. væskebehandling og legemidlene nevnt nedenfor øker risikoen for sykeshuservervet hyponatremi, da de øker vasopressineffekten og gir redusert utskillelse av elektrolyttfritt vann via nyrene: Legemidler som stimulerer vasopressinutskillelse (f.eks. klorpropamid, klofibrat, karbamazepin, vinkristin, SSRI, 3,4-metylendioksy-N-metamfetamin, ifosfamid, antipsykotika, narkotika), legemidler som forsterker vasopressineffekten (f.eks. klorpropamid, NSAID, syklofosfamid), vasopressinanaloger (f.eks. desmopressin, oksytocin, terlipressin). Diuretika og antiepileptika, som okskarbazepin, øker også risikoen for hyponatremi. Forsiktighet bør utvises hos pasienter som behandles med litium. Kan gi økt renal clearance av natrium og litium og redusert litiumnivå. Vedr. økt risiko for natrium- og væskeretensjon, se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

Data fra bruk hos gravide/ammende mangler. Nøye individuell nytte-/risikovurdering skal utføres før bruk. Skal brukes med særlig forsiktighet under fødsel, spesielt i kombinasjon med oksytocin, pga. risiko for hyponatremi. Forsiktighet skal utvises ved preeklampsi.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerHypernatremi (kan føre til CNS-manifestasjoner, inkl. kramper, koma, cerebralt ødem og død) samt overbelastning av natrium (som kan gi sentralt og/eller perifert ødem). Ved vurdering av overdose må enhver tilsetning til oppløsningen også tas med i betraktningen.
BehandlingEffektene av en overdose kan kreve umiddelbar medisinsk behandling.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringIsoton natriumkloridoppløsning.

Oppbevaring og holdbarhet

Mht. kontaminasjonsrisiko bør innholdet i åpnet pakning brukes umiddelbart eller senest 12 timer etter anbrudd.

Andre opplysninger

ClearFlex beholder (myk plastpose).

 

Pakninger, priser og refusjon

Natriumklorid Baxter 9 mg/ml, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
9 mg/ml 6 × 2000 ml (plastpose m/2 skrukoblinger)
461703
Blå resept 357,60 C
140 × 2000 ml (plastpose m/2 skrukoblinger)
170577
Blå resept 3 999,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Infusjonsoppløsninger ved dehydrering eller til parenteral ernæring
Legemidler: Infusjonsoppløsninger og infusjonskonsentrater (flere ulike)
Indikasjon: Dehydrering som er så alvorlig at parenteral behandling med elektrolytter er nødvendig. Sykdom som er så alvorlig at parenteral ernæring er nødvendig.


SPC (preparatomtale)

Natriumklorid Baxter 9 mg/ml INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 9 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.08.2020


Sist endret: 27.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)