Immunsuppressivt middel.

L04A A06 (Mykofenolsyre)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, enterodrasjerte 180 mg og 360 mg: Hver tablett inneh.: Mykofenolsyre (som mykofenolatnatrium) 180 mg, resp. 360 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 180 mg: Gult jernoksid (E 172), indigotin (E 132), titandioksid (E 171). 360 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

I kombinasjon med ciklosporin og kortikosteroider som profylakse mot akutt transplantatrejeksjon hos voksne pasienter som mottar allogent nyretransplantat.

Dosering

Behandling skal initieres og vedlikeholdes av kvalifiserte spesialister innen transplantasjon. Hos de novo pasienter bør preparatet initieres innen 72 timer etter transplantasjon.
Voksne
Anbefalt startdose er 720 mg 2 ganger daglig (1440 mg/døgn). Dette tilsvarer 1 g mykofenolatmofetil 2 ganger daglig (2 g/døgn) mhp. ekvivalent mykofenolsyre (MPA).
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved forsinket funksjon av nyretransplantatet postoperativt. Ved alvorlig svekket nyrefunksjon (GFR <25 ml/minutt/1,73 m2) bør daglig dose ikke være >1440 mg, og pasienten bør monitoreres nøye. Behandling ved rejeksjon av nyretransplantat krever ikke dosejustering eller avbrutt behandling.
  • Barn og ungdom: Begrenset erfaring. Nyretransplanterte i alderen 5-16 år som fikk preparatet i doser på 450 mg/m2, oppnådde MPA AUC-verdier tilsv. voksne som fikk 720 mg.
  • Eldre: 720 mg 2 ganger daglig.
Administrering Skal tas konsekvent med eller uten mat. Bør ikke knuses. Dersom det er nødvendig å knuse enterotablettene må inhalasjon av pulveret eller direkte kontakt mellom pulver og hud/slimhinner unngås.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for mykofenolatnatrium, mykofenolsyre, mykofenolatmofetil eller hjelpestoffene. Ammende og fertile kvinner som ikke bruker effektiv prevensjon. Graviditet, med mindre det ikke finnes et egnet behandlingsalternativ.

Forsiktighetsregler

Malignitet: Immunsuppressiv behandling øker risiko for utvikling av lymfomer og andre maligne sykdommer, spesielt i hud. Eksponering for sollys og UV-stråler bør begrenses vha. klær/solkrem med høy beskyttelsesfaktor. Pasienten bør instrueres til umiddelbart å rapportere symptomer på infeksjoner, uventede blåmerker, blødninger eller andre tegn på benmargsdepresjon. Infeksjoner: Økt risiko for opportunistiske infeksjoner, fatale infeksjoner og sepsis, bl.a. BK-virusassosiert nefropati og JC-virusassosiert progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Disse infeksjonene er ofte relatert til høy grad av immunsuppresjon og kan føre til alvorlige eller fatale tilstander. Bør vurderes som differensialdiagnoser hos immunsupprimerte pasienter med forverret nyrefunksjon eller nevrologiske symptomer. Hypogammaglobulinemi: Er sett i forbindelse med tilbakevendende infeksjoner ved kombinasjon med andre immunsuppressiver. Bytte til et alternativt immunsuppressiv kan returnere IgG-nivåene til normalverdi. Ved tilbakevendende infeksjoner bør immunglobulinnivået i serum måles. Ved vedvarende, klinisk relevant hypogammaglobulinemi bør egnede tiltak vurderes, tatt i betraktning den potente cytostatiske effekten på T- og B-lymfocytter. Bronkiektasi: Er sett ved kombinasjon med andre immunsuppressiver. Bytte til alternativt immunsuppressiv kan gi bedring av luftveissymptomer. Risiko for bronkiektasi kan være knyttet til hypogammaglobulinemi eller til en direkte effekt på lungene. Isolerte tilfeller av interstitiell lungesykdom er sett. Ved utvikling av vedvarende luftveissymptomer anbefales utredning av ev. underliggende lungesykdom. Hepatitt B og C: Reaktivering av hepatitt B (HBV) eller hepatitt C (HCV) er sett ved behandling med immunsuppressiver. Overvåkning av infiserte pasienter for kliniske og laboratoriemessige tegn på aktiv HBV- eller HCV-infeksjon anbefales. Erytroaplasi: Er sett ved behandling med MPA-derivater i kombinasjon med andre immunsuppressiver. Erytroaplasi kan reverseres ved dosereduksjon eller seponering. Endring i behandlingen hos transplanterte pasienter skal kun foretas under egnet tilsyn for å minimere avstøtningsrisikoen. Blod: Pasienten bør monitoreres mht. blodsykdommer, som kan være relatert til MPA alene, annen samtidig legemiddelbehandling, virusinfeksjoner eller en kombinasjon av disse. Blodbildet bør kontrolleres ukentlig den 1. måneden, 2 ganger månedlig i 2. og 3. måned og deretter månedlig resten av det 1. året. Ved blodsykdommer skal midlertidig avbrudd eller seponering vurderes. Vaksine: Kan være mindre effektive under behandling. Gastrointestinale: Da MPA-derivater er forbundet med økt forekomst av gastrointestinale bivirkninger inkl. sjeldne tilfeller av ulcerasjoner, blødninger og perforasjon, bør preparatet gis med forsiktighet ved alvorlig aktiv gastrointestinal lidelse. Generelt: Ved bytte mellom mykofenolsyre (som natriumsalt) og mykofenolatmofetil må man være oppmerksom på at disse har noe ulik farmakokinetisk profil (ca. 1 time senere Tmax for Myfortic). Effekt og sikkerhet ved bruk i kombinasjon med andre immunsuppressiver enn ciklosporin og kortikosteroider er ikke undersøkt. Begrenset erfaring fra bruk sammen med induksjonsterapier som anti-lymfocytt globulin eller basiliximab. Bruk unngås ved sjelden, nedarvet mangel på hypoxantinguanin fosforibosyltransferase (HGPRT), slik som Lesch-Nyhans og Kelley-Seegmiller syndrom. Teratogene effekter: Mykofenolat er et potent humant teratogen, og spontanaborter og medfødte misdannelser er sett ved bruk under graviditet. Legen skal forsikre seg om at kvinner under behandling forstår risikoen for skader på barnet, nødvendigheten av effektiv prevensjon og av å umiddelbart konsultere lege ved mulighet for graviditet. Opplæringsmateriell vil tilbys. Donering: Pasienten skal ikke gi blod under behandling og i minst 6 uker etter seponering. Menn skal ikke donere sæd under behandling og i minst 90 dager etter seponering. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Myfortic 180 mg inneholder 13 mg natrium og Myfortic 360 mg inneholder 26 mg natrium pr. tablett. Dette tilsvarer hhv. 0,65% og 1,3% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Samtidig bruk av legemidler som interfererer med enterohepatisk sirkulasjon, kan medføre redusert effekt av MPA. Aciklovir eller ganciklovir: Samtidig bruk av aciklovir eller ganciklovir kan gi økt plasmanivå av mykofenolsyreglukuronid (MPAG) og aciklovir/ganciklovir. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon som behandles med både MPA og aciklovir/ganciklovir bør overvåkes nøye og doseanbefalinger bør følges. Antacida og protonpumpehemmere: Kronisk, daglig bruk av antacida med magnesium og aluminium anbefales ikke pga. mulighet for redusert effekt av MPA. Hos friske frivillige ble det ikke sett noen endringer i MPAs farmakokinetikk etter samtidig bruk av pantoprazol 40 mg gitt 2 ganger daglig de 4 foregående dagene. Data mangler for andre protonpumpehemmere gitt ved høye doser. Kolestyramin og gallesyrebindende legemidler: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av legemidler som binder gallesyrer pga. mulig redusert effekt av mykofenolsyre. Ciklosporin: Ved opphør av ciklosporinbehandlingen bør MPA-dosen evalueres på nytt avhengig av immunsuppressivt regime. Vaksine: Levende, svekkede vaksiner bør unngås. Antistoffrespons for andre vaksiner kan være redusert. Influensavaksinasjon kan være av verdi. Takrolimus: Nøye klinisk monitorering anbefales ved bytte fra én kalsineurinhemmer til en annen, da forskjellige kalsineurinhemmere kan gi ulike MPA AUC-verdier.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
GraviditetBruk bør unngås pga. høy risiko for abort og medfødte misdannelser. Behandling skal ikke initieres hos fertile kvinner før 2 negative graviditetstester (serum eller urin) foreligger. 2 graviditetstester anbefales, hvor den 2. testen tas 8-10 dager etter den 1. og umiddelbart før behandlingsstart. Se SPC for ytterligere informasjon. Fertile kvinner skal informeres om den økte risikoen for aborter og medfødte misdannelser ved oppstart av behandlingen, samt få veiledning om forebygging og planlegging av graviditet. Det er sett medfødte misdannelser inkl. øremisdannelser (f.eks. unormalt formet/fraværende ytre øre), øregangsatresi (mellomøre), misdannelser i ansiktet som leppe- og ganespalte, mikrognati og hypertelorisme av øyehuler, misdannelser i øyet, fingre, medfødt hjertesykdom som atriale og ventrikulære septumdefekter, trakeoøsofageale misdannelser, misdannelser i nervesystemet som spina bifida og nyreabnormaliteter hos barn av pasienter eksponert for mykofenolat under graviditet. I tillegg er det sett isolerte tilfeller av mikroftalmi, medfødt plexus choroideus-papillom, septum pellucidum-agenesi, olfaktorisk nerveagenesi. Tilfeller av spontanaborter er sett ved mykofenolsyreeksponering. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Prevensjon hos kvinner: Fertile kvinner skal bruke minst én form for pålitelig prevensjon før, under og i 6 uker etter behandlingsslutt, med mindre avholdenhet er den valgte prevensjonsmetoden. 2 komplementære prevensjonsmetoder anbefales brukt samtidig. Prevensjon hos menn: Seksuelt aktive mannlige pasienter og deres kvinnelige partnere anbefales å bruke effektiv prevensjon under behandling og i minst 90 dager etter siste dose.
AmmingBruk unngås. Overgang i melk hos rotter er vist.
FertilitetHumane studier ikke utført.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kjente bivirkninger er sett ved overdosering. Pga. høy plasmaproteinbinding (97%), kan dialyse ikke forventes å fjerne klinisk signifikante mengder av MPA. Gallesyrebindende legemidler kan redusere mengden MPA ved å interferere med enterohepatisk sirkulasjon av MPA.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringMykofenolsyre er en potent, selektiv, ikke-konkurrerende og reversibel hemmer av inosinmonofosfatdehydrogenase.
VirkningsmekanismeHemmer de novo reaksjonsveien i syntesen av guanosinnukleotid uten å inkorporeres i DNA. Fordi T- og B-lymfocyttproliferasjonen avhenger sterkt av nysyntesen av puriner, mens andre celletyper kan utnytte alternative synteseveier, utøver MPA en mer potent cytostatisk effekt på lymfocytter enn på andre celler.
AbsorpsjonCmax oppnås etter ca. 1,5-2 timer. Hos stabile nyretransplanterte pasienter på ciklosporinbasert immunsuppresjon er gastrointestinal absorpsjon av MPA 93% og absolutt biotilgjengelighet 72%. Farmakokinetikken er doseproporsjonal i hele doseringsintervallet 180-2160 mg.
ProteinbindingMPA: 97%. MPAG: 82%.
FordelingVdss av MPA er 50 liter.
HalveringstidMPA: Ca. 12 timer. Clearance: 8,6 liter/time.
MetabolismeMPA metaboliseres av glukuronyltransferase til det biologisk inaktive fenolglukuronidet, mykofenolsyreglukuronid (MPAG).
Utskillelse<1% MPA gjenfinnes i urin. Mesteparten utskilles som MPAG.

 

Pakninger, priser og refusjon

Myfortic, TABLETTER, enterodrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
180 mg 100 stk. (blister)
015722
H-resept 996,90 C
360 mg 100 stk. (blister)
015744
H-resept 1 919,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Myfortic TABLETTER, enterodrasjerte 180 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Myfortic TABLETTER, enterodrasjerte 360 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.09.2022


Sist endret: 12.10.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)