Mycamine

Astellas


Antimykotikum, echinocandin.

J02A X05 (Mikafungin)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg og 100 mg: Hvert hetteglass inneh.: Micafungin (som natriumsalt) 50 mg, resp. 100 mg, laktose, sitronsyre og natriumhydroksid (til pH-justering).


Indikasjoner

Når det skal avgjøres om preparatet skal brukes, bør det tas hensyn til den potensielle risikoen for utvikling av leversvulster pga. preklinisk data fra rotter (se Forsiktighetsregler). Preparatet bør derfor kun brukes når andre antifungale midler ikke er hensiktsmessige. Ungdom ≥16 år, voksne og eldre: Behandling av invasiv candidiasis. Behandling av øsofageal candidiasis hos pasienter hvor i.v. behandling er passende. Profylakse mot Candida-infeksjon hos pasienter som gjennomgår allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon, eller pasienter som forventes å få nøytropeni (absolutt nøytrofiltall <500 celler/µl) i 10 dager eller mer. Barn (inkl. nyfødte) og ungdom <16 år: Behandling av invasiv candidiasis. Profylakse mot Candida-infeksjon hos pasienter som gjennomgår allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon, eller pasienter som forventes å få nøytropeni (absolutt nøytrofiltall <500 celler/µl) i 10 dager eller mer.

Dosering

Nasjonale retningslinjer vedrørende riktig bruk av antimykotika bør tas med i vurderingen. Behandlingen bør initieres av en lege med erfaring i behandling av systemiske soppinfeksjoner. Prøver for soppkultivering og andre relevante laboratorietester (inkl. histopatologi) bør tas før behandling, for å isolere og identifisere årsaksorganisme(r). Behandlingen kan startes før dyrkingsresultatene og andre laboratorietester er kjent. Når prøveresultatene foreligger må imidlertid behandlingen justeres i samsvar med dette. Doseringen avhenger av pasientens kroppsvekt.
Ungdom ≥16 år, voksne og eldre: Dosering i forhold til kroppsvekt:

Indikasjon

Kroppsvekt >40 kg

Kroppsvekt ≤40 kg

Behandling av invasiv candidiasis

100 mg/dag1

2 mg/kg/dag1

Profylakse mot Candida-infeksjon

50 mg/dag

1 mg/kg/dag

Behandling av øsofageal candidiasis

150 mg/dag

3 mg/kg/dag

1Dersom responsen er utilstrekkelig, f.eks. mikrobene persisterer eller at klinisk tilstand ikke forbedres, kan dosen økes til 200 mg/dag hos pasienter som veier >40 kg, eller 4 mg/kg/dag hos pasienter som veier ≤40 kg.
Barn ≥4 måneder-ungdom <16 år: Dosering i forhold til kroppsvekt:

Indikasjon

Kroppsvekt >40 kg

Kroppsvekt ≤40 kg

Behandling av invasiv candidiasis

100 mg/dag1

2 mg/kg/dag1

Profylakse mot Candida-infeksjon

50 mg/dag

1 mg/kg/dag

1Dersom responsen er utilstrekkelig, f.eks. mikrobene persisterer eller at klinisk tilstand ikke forbedres, kan dosen økes til 200 mg/dag hos pasienter som veier >40 kg, eller 4 mg/kg/dag hos pasienter som veier ≤40 kg.
Barn (inkl. nyfødte) <4 måneder: Dosering i forhold til kroppsvekt:

Indikasjon

 

 

Behandling av invasiv candidiasis

4-10 mg/kg/dag1

 

Profylakse mot Candida-infeksjon

2 mg/kg/dag

 

1Micafungin i doser på 4 mg/kg til barn <4 måneder tilsvarer omtrent legemiddeleksponeringen hos voksne som får 100 mg/dag til behandling av invasiv candidiasis. Ved mistenkt infeksjon i CNS bør det benyttes en høyere dose (f.eks. 10 mg/kg) pga. den doseavhengige penetreringen av micafungin i CNS.
Behandlingsvarighet: Invasiv candidiasis: Behandlingsvarigheten for alle aldersgrupper bør være minimum 14 dager. Behandlingen bør fortsette i minst 1 uke etter påvisning av to påfølgende negative blodkulturer og etter at kliniske tegn og symptomer på infeksjon har opphørt. Profylakse mot Candida-infeksjoner: Behandlingen, hos alle aldersgrupper, bør fortsette i minst 1 uke etter at nøytrofiltallet er normalisert. Begrenset erfaring hos barn <2 år. Øsofageal candidiasis: Behandlingen, kun for ungdom ≥16 år, voksne og eldre, bør fortsette i minst 1 uke etter at kliniske tegn og symptomer har opphørt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke brukt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, da ingen data foreligger. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Preparatet skal ikke blandes med eller infunderes sammen med andre legemidler enn de som er angitt nedenfor. Benytt aseptiske teknikker ved romtemperatur for rekonstituering og fortynning. Kun til engangsbruk. Rekonstituering og fortynning: 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) infusjonsvæske bør injiseres aseptisk og langsomt inn i hvert hetteglass, langs siden av indre vegg. Selv om konsentratet skummer bør det gjøres forsøk på å minimalisere skumdannelsen. Et tilstrekkelig antall hetteglass må rekonstitueres for å oppnå dosen i mg som kreves, se tabell nedenfor. Hetteglasset bør roteres forsiktig. Skal ikke ristes. Pulveret vil løse seg opp fullstendig. Konsentratet bør brukes umiddelbart. Alt rekonstituert konsentrat trekkes ut fra hetteglasset og føres tilbake til infusjonsflasken/-posen der det opprinnelig ble tatt ut fra. Fortynnet oppløsning bør brukes umiddelbart. Oppløsningen skal ikke brukes hvis den er blakket eller har utfellinger. Infusjonsflasken/posen som inneholder den fortynnede infusjonsoppløsningen bør settes inn i en ugjennomsiktig pose som kan lukkes for å beskytte mot lys. Se pakningsvedlegget for bruksanvisning.

Dose
(mg)

Hetteglass som skal benyttes
(mg/hetteglass)

Volum natriumklorid
(0,9%) eller glukose
(5%) infusjonsvæske som skal tilsettes hvert hetteglass

Volum (konsentrasjon)
av rekonstituert pulver

Standardinfusjon
(fortynnet til 100 ml)
Sluttkonsentrasjon

50

1 × 50

5 ml

Ca. 5 ml (10 mg/ml)

0,5 mg/ml

100

1 × 100

5 ml

Ca. 5 ml (20 mg/ml)

1 mg/ml

150

1 × 100 + 1 × 50

5 ml

Ca. 10 ml (15 mg/ml)

1,5 mg/ml

200

2 × 100

5 ml

Ca. 10 ml (20 mg/ml)

2 mg/ml

Administrering: Etter rekonstituering og fortynning bør oppløsningen administreres som i.v. infusjon i løpet av ca. 1 time. Høyere infusjonshastighet kan føre til hyppigere forekomst av histaminformidlede reaksjoner.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre echinocandiner.

Forsiktighetsregler

Virkninger på leveren: Hos rotter er det observert utvikling av foci med endrede hepatocytter og hepatocellulære svulster etter en behandlingsperiode på ≥3 måneder. Antatt terskelverdi for svulstutvikling hos rotter er omtrent i samme størrelsesorden som klinisk eksponering. Klinisk relevans er ukjent. Leverfunksjonen overvåkes nøye under behandling. Ved signifikant og vedvarende forhøyede ALAT-/ASAT-verdier anbefales tidlig seponering for å minimere risikoen for adaptiv regenerering og mulige påfølgende leversvulster. Behandlingen bør gis etter nøye nytte-risikovurdering, spesielt ved alvorlig leversvikt eller kroniske leversykdommer (tegn på preneoplastiske lidelser), som f.eks. fremskreden leverfibrose, cirrhose, viral hepatitt, neonatal leversykdom eller kongenitale enzymdefekter, eller ved samtidig behandling som har hepatotoksiske og/eller gentoksiske egenskaper. Micafunginbehandling er forbundet med signifikant nedsatt leverfunksjon (økning i ALAT, ASAT eller total bilirubin >3 × ULN). Alvorlig nedsatt leverfunksjon, hepatitt eller leversvikt inkl. fatale tilfeller, er rapportert. Pediatriske pasienter <1 år kan ha større tendens til leverskade. Anafylaktiske reaksjoner: Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, inkl. sjokk, kan inntreffe under administrering. Dersom slike reaksjoner inntreffer, bør infusjon avbrytes og passende behandling igangsettes. Hudreaksjoner: Eksfoliative hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er rapportert. Pasienten bør overvåkes nøye ved utslett, og behandlingen avbrytes dersom lesjoner utvikler seg. Hemolyse: Hemolyse, inkl. akutt intravaskulær hemolyse eller hemolytisk anemi er i sjeldne tilfeller rapportert. Pasienter som utvikler kliniske tegn på hemolyse eller har laboratorieprøver som viser hemolyse under micafunginbehandlingen, bør overvåkes nøye for tegn på forverring av disse tilstandene, og risiko/nytte av å fortsette behandlingen bør vurderes. Nyreeffekter: Micafungin kan forårsake nyreproblemer, nyresvikt og unormale nyrefunksjonsprøver. Pasienten bør overvåkes nøye mht. forverring av nyrefunksjonen. Interaksjoner med andre legemidler: Samtidig administrering av micafungin og amfotericin B desoksychelat bør kun skje når fordelene klart veier opp for risikoene, med nøye kontroll av amfotericin B desoksychelat-toksisitet. Pasienter som får sirolimus, nifedipin eller itrakonazol kombinert med micafungin bør overvåkes for sirolimus-, nifedipin- eller itrakonazoltoksisitet, og doseringen av sirolimus, nifedipin eller itrakonazol reduseres om nødvendig. Barn: Enkelte bivirkninger inntraff hyppigere hos barn enn hos voksne. Hjelpestoffer: Preparatet inneholder laktose.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Lavt interaksjonspotensiale med legemidler som omdannes via CYP3A-medierte metabolismeveier. I legemiddelinteraksjonsstudier er det ikke funnet holdepunkter for at micafungins farmakokinetikk påvirkes av mykofenolatmofetil, ciklosporin, takrolimus, prednisolon, sirolimus, nifedipin, flukonazol, ritonavir, rifampicin, itrakonazol, vorikonazol og amfotericin B. Dosejustering er derfor ikke nødvendig ved samtidig administrering av disse legemidlene. Eksponering (AUC) for itrakonazol, sirolimus og nifedipin viste en lett økning i nærvær av micafungin (hhv. 22%, 21% og 18%). Samtidig administrering av micafungin og amfotericin B desoksychelat er forbundet med 30% økning i amfotericin B desoksychelateksponering. Økt eksponering kan være av klinisk betydning, se Forsiktighetsregler. Pasienter som får sirolimus, nifedipin eller itrakonazol i kombinasjon med micafungin, bør overvåkes for sirolimus-, nifedipin- eller itrakonazoltoksisitet, og om nødvendig bør dosen av sirolimus, nifedipin eller itrakonazol reduseres.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. I dyrestudier passerer micafungin placentabarrieren, og reproduksjonstoksisitet er observert. Human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Overgang i human morsmelk er ukjent. Dyrestudier viser utskillelse i melk hos dyr. Det bør tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Toksiske effekter på testikler er observert i dyrestudier. Micafungin kan ha potensiale til å påvirke fertiliteten hos menn.

 

Bivirkninger

Bivirkninger sett hos voksne

Hyppigst rapportert var kvalme (2,8%), økt alkalisk fosfatase i blodet (2,7%), flebitt (2,5%, hovedsakelig hos hiv-infiserte pasienter som får infusjon via perifer inngang), oppkast (2,5%), og økt ASAT (2,3%).

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni
Mindre vanlige Eosinofili, hypoalbuminemi, pancytopeni, trombocytopeni
Sjeldne Hemolyse, hemolytisk anemi
Ukjent frekvens Disseminert intravaskulær koagulasjon
Endokrine
Mindre vanlige Hyperhidrose
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Dyspepsi, forstoppelse
Generelle
Vanlige Feber, rigor
Mindre vanlige Perifert ødem, trombose på injeksjonsstedet, inflammasjon og smerte på injeksjonsstedet (ingen av bivirkningene på injeksjonsstedet var begrensende for behandlingen)
Hjerte
Mindre vanlige Bradykardi, palpitasjoner, takykardi
Hud
Vanlige Utslett
Mindre vanlige Erytem, kløe, urticaria
Ukjent frekvens Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, toksisk huderupsjon
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, overfølsomhet
Ukjent frekvens Anafylaktisk/anafylaktoid sjokk
Kar
Vanlige Flebitt
Mindre vanlige Flushing, hypertensjon, hypotensjon
Ukjent frekvens Sjokk
Lever/galle
Vanlige Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ALP i blod, økt ASAT, økt bilirubin (inkl. hyperbilirubinemi)
Mindre vanlige Gulsott, hepatitt, hepatomegali, kolestase, leversvikt, økt γ-GT
Ukjent frekvens Hepatocellulære skader (inkl. dødelige tilfeller)
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Mindre vanlige Dysgeusi, somnolens, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Forverret nyresvikt, økt karbamid, økt kreatinin
Ukjent frekvens Akutt nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon
Psykiske
Mindre vanlige Angst, forvirring, insomni
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi
Mindre vanlige Anoreksi, hyperkalemi, hypofosfatemi, hyponatremi
Undersøkelser
Mindre vanlige Økt LDH
Symptomer som utslett og rigor er rapportert. De fleste var milde til moderate og ikke begrensende for behandlingen. Alvorlige reaksjoner (f.eks. anafylaktoide reaksjoner) er sett hos pasienter med alvorlige underliggende sykdommer (f.eks. fremskreden aids, maligne tilstander), som krever samtidig behandling med flere legemidler.
I studier er total forekomst av leverbivirkninger 8,6%. De fleste var milde eller moderate. Få pasienter (1,1%; 0,4% alvorlig) avbrøt behandlingen pga. hepatisk hendelse. Tilfeller av alvorlig nedsatt leverfunksjon var mindre vanlig.

Bivirkninger sett hos voksne

Hyppigst rapportert var kvalme (2,8%), økt alkalisk fosfatase i blodet (2,7%), flebitt (2,5%, hovedsakelig hos hiv-infiserte pasienter som får infusjon via perifer inngang), oppkast (2,5%), og økt ASAT (2,3%).

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Generelle Feber, rigor
Hud Utslett
Kar Flebitt
Lever/galle Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ALP i blod, økt ASAT, økt bilirubin (inkl. hyperbilirubinemi)
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili, hypoalbuminemi, pancytopeni, trombocytopeni
Endokrine Hyperhidrose
Gastrointestinale Dyspepsi, forstoppelse
Generelle Perifert ødem, trombose på injeksjonsstedet, inflammasjon og smerte på injeksjonsstedet (ingen av bivirkningene på injeksjonsstedet var begrensende for behandlingen)
Hjerte Bradykardi, palpitasjoner, takykardi
Hud Erytem, kløe, urticaria
Immunsystemet Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, overfølsomhet
Kar Flushing, hypertensjon, hypotensjon
Lever/galle Gulsott, hepatitt, hepatomegali, kolestase, leversvikt, økt γ-GT
Luftveier Dyspné
Nevrologiske Dysgeusi, somnolens, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveier Forverret nyresvikt, økt karbamid, økt kreatinin
Psykiske Angst, forvirring, insomni
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, hyperkalemi, hypofosfatemi, hyponatremi
Undersøkelser Økt LDH
Sjeldne
Blod/lymfe Hemolyse, hemolytisk anemi
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Disseminert intravaskulær koagulasjon
Hud Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, toksisk huderupsjon
Immunsystemet Anafylaktisk/anafylaktoid sjokk
Kar Sjokk
Lever/galle Hepatocellulære skader (inkl. dødelige tilfeller)
Nyre/urinveier Akutt nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon
Symptomer som utslett og rigor er rapportert. De fleste var milde til moderate og ikke begrensende for behandlingen. Alvorlige reaksjoner (f.eks. anafylaktoide reaksjoner) er sett hos pasienter med alvorlige underliggende sykdommer (f.eks. fremskreden aids, maligne tilstander), som krever samtidig behandling med flere legemidler.
I studier er total forekomst av leverbivirkninger 8,6%. De fleste var milde eller moderate. Få pasienter (1,1%; 0,4% alvorlig) avbrøt behandlingen pga. hepatisk hendelse. Tilfeller av alvorlig nedsatt leverfunksjon var mindre vanlig.

Bivirkninger sett hos barn og ungdom

Frekvensen av følgende bivirkninger var høyere hos barn enn hos voksne:

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Trombocytopeni
Hjerte
Vanlige Takykardi
Kar
Vanlige Hypertensjon, hypotensjon
Lever/galle
Vanlige Hepatomegali, hyperbilirubinemi
Nyre/urinveier
Vanlige Akutt nyresvikt, økt karbamid i blod

Bivirkninger sett hos barn og ungdom

Frekvensen av følgende bivirkninger var høyere hos barn enn hos voksne:

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni
Hjerte Takykardi
Kar Hypertensjon, hypotensjon
Lever/galle Hepatomegali, hyperbilirubinemi
Nyre/urinveier Akutt nyresvikt, økt karbamid i blod
I tillegg fikk barn <1 år dobbelt så ofte økning i ALAT, ASAT og ALP, sammenlignet med eldre barn. Mest sannsynlig årsak er ulike underliggende sykdommer (nøytropeni, allogeneisk HSCT, hematologisk malignitet) sammenlignet med voksne eller eldre barn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

I kliniske studier ble gjentatte daglige doser på opptil 8 mg/kg (maks. total dose 896 mg) administrert til voksne uten at det ble rapportert dosebegrensende toksisitet. I ett spontant tilfelle ble det rapportert at en dosering på 16 mg/kg/dag ble administrert til en nyfødt. Det ble ikke observert bivirkninger relatert til denne høye dosen. Ingen erfaring med overdosering. Generell støttende og symptomatisk behandling bør gis ved overdosering. Micafungin har høy grad av proteinbinding og kan ikke dialyseres.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer ikke-kompetitivt syntesen av 1,3-beta-D-glukan, en essensiell bestanddel i celleveggen hos sopp som ikke finnes i celler hos pattedyr. Micafungin viser fungicid aktivitet mot de fleste Candida-arter og utpreget hemming av aktivt voksende hyfer av Aspergillus-arter.
Absorpsjon: Lineær farmakokinetikk i området for daglig dose 12,5-200 mg og 3-8 mg/kg. Ingen holdepunkter for systemisk akkumulering ved gjentatt administrering, og steady state nås vanligvis i løpet av 4-5 dager.
Proteinbinding: Sterkt bundet til plasmaproteiner (>99%), hovedsakelig til albumin. Bindingen er uavhengig av micafunginkonsentrasjonen (10-100 μg/ml).
Fordeling: Distribueres raskt i vev. Vdss er ca. 18-19 liter.
Halveringstid: Gjennomsnittlig terminal t1/2 er ca. 10-17 timer og forblir konsistent ved doser opptil 8 mg/kg og etter både enkeltdose og gjentatt administrering.
Metabolisme: Uendret substans er viktigste forbindelse i sirkulasjonen. Micafungin metaboliseres til flere forbindelser. Eksponering for metabolittene er lav, og de bidrar ikke til micafungins totale behandlingseffekt.
Utskillelse: Total clearance er 0,15-0,3 ml/minutt/kg hos friske voksne. 11,6% gjenfinnes i urinen og 71% i feces i løpet av 28 dager, hvilket indikerer at elimineringen hovedsakelig er ikke-renal.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet hetteglass krever ingen spesiell oppbevaring. Etter rekonstituering og fortynning: Bør brukes umiddelbart og beskyttes mot lys. Dersom den ikke brukes umiddelbart, er bruker ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før og under bruk, som vanligvis ikke skal overstige 24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering og fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mycamine, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg 1 stk. (hettegl.)
158608
Blå resept
-
3192,00 C
100 mg 1 stk. (hettegl.)
158619
Blå resept
-
5074,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.01.2020