Mirtazapin Orion

Orion


Antidepressiv.

N06A X11 (Mirtazapin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

SMELTETABLETTER 15 mg, 30 mg og 45 mg: Hver smeltetablett inneh.: Mirtazapin 15 mg, resp. 30 mg og 45 mg, aspartam, mannitol, hjelpestoffer. Jordbær-guaranasmak, peppermyntesmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 45 mg: Hver tablett inneh.: Mirtazapin 15 mg, resp. 30 mg og 45 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). 15 mg og 30 mg: Gult jernoksid (E 172). 30 mg: Rødt og sort jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av depressive episoder hos voksne.

Dosering

Voksne
Startdose er 15 eller 30 mg pr. dag. Effektiv dose ligger vanligvis mellom 15 og 45 mg pr. dag. Effekt inntrer vanligvis etter 1-2 ukers behandling. Behandling med en adekvat dose bør gi positiv respons innen 2-4 uker. Ved utilstrekkelig respons kan dosen økes opp til maks. dose. Hvis det ikke er respons innen ytterligere 2-4 uker bør behandlingen stoppes. Pasienter med depresjon bør behandles over en tilstrekkelig periode på minimum 6 måneder for å sikre symptomfrihet.
SeponeringDet anbefales å avslutte behandlingen gradvis for å unngå seponeringssymptomer, se Forsiktighetsregler.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Clearance kan være nedsatt. Bør tas i betraktning ved forskrivning, særlig ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, da dette ikke er undersøkt.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Clearance kan være nedsatt ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <40 ml/minutt). Bør tas i betraktning ved forskrivning.
  • Barn og ungdom <18 år: Skal ikke brukes da sikkerhet og effekt ikke er klarlagt.
  • Eldre: Samme dosering som for voksne. Doseøkning bør skje under nøye oppfølging.
Administrering Bør tas til samme tid hver dag. Tas fortrinnsvis som 1 enkeltdose om kvelden før sengetid. Kan også tas i 2 oppdelte doser (morgen og kveld, den høyeste dosen bør tas om kvelden). Kan tas med eller uten mat. Smeltetabletter: For å unngå å knuse smeltetabletten, ikke trykk mot tablettlommen, se pakningsvedlegget for korrekt åpning og uttak av smeltetablett. Legges på tungen hvor den raskt vil løse seg opp, og kan svelges uten vann. Tabletter: Svelges hele med væske, uten å tygges. Tabletter 15 mg og 30 mg: Kan deles i 2 like deler (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk med MAO-hemmere.

Forsiktighetsregler

Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes. Selvmordsrelatert atferd (selvmordsforsøk og -tanker) og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) er sett hyppigere i kliniske studier hos barn og ungdom. Dersom en likevel bestemmer seg for å behandle, bør pasienten overvåkes nøye for selvmordssymptomer. Langtids sikkerhetsdata hos barn og ungdom mht. vekst, modning samt kognitiv og atferdsutvikling er ukjent. Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forverring: Depresjon er assosiert med økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsrelaterte hendelser). Risikoen vedvarer til det oppnås signifikant bedring og pasienten bør følges nøye inntil bedring inntrer. Selvmordsrisiko kan være økt i de første fasene av bedringen. Pasienter med selvmordsrelaterte hendelser/betydelig grad av selvmordstanker før oppstart har økt risiko for selvmordstanker og selvmordsforsøk. Økt risiko for selvmordsrelatert atferd hos pasienter <25 år med psykiske lidelser. Behandling av pasienter, særlig de med høy risiko, bør ledsages av nøye oppfølging, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseendringer. Pasient (og pårørende) bør oppfordres til å være oppmerksomme på klinisk forverring, selvmordstanker/-atferd, samt uvanlige endringer i oppførsel, og til å søke medisinsk hjelp omgående dersom slike symptomer oppstår. Pga. selvmordsfaren, spesielt ved behandlingsoppstart, bør færrest mulig tabletter/smeltetabletter utleveres, for å redusere risikoen for overdose. Benmargssuppresjon: Benmargssuppresjon, vanligvis i form av granulocytopeni eller agranulocytose er sett. Agranulocytose er vanligvis reversibelt, men i noen tilfeller fatalt (primært hos pasienter >65 år). Lege bør være på vakt for symptomer som feber, sår hals, stomatitt eller andre tegn på infeksjon. Ved slike symptomer bør behandlingen stoppes og telling av blodceller foretas. Gulsott: Behandlingen skal avbrytes hvis gulsott oppstår. Tilstander som krever oppfølging: Forsiktig dosering, samt tett og regelmessig oppfølging er påkrevd hos pasienter med epilepsi og organisk hjernesyndrom (behandling bør seponeres ved anfall eller økning i anfallsfrekvens), nedsatt lever- eller nyrefunksjon, hjertelidelser slik som ledningsforstyrrelser, angina pectoris og nylig gjennomgått hjerteinfarkt, hypotensjon, diabetes mellitus (se SPC). Generelt: Forverring av psykotiske symptomer kan opptre når antidepressiver gis til pasienter med schizofreni eller andre psykotiske forstyrrelser (paranoide tanker kan bli forsterket). Når den depressive fase i bipolar lidelse behandles kan pasienten gå over i manisk fase. Pasienter med mani/hypomani i anamnesen bør overvåkes nøye. Mirtazapin bør seponeres dersom pasienten går inn i en manisk fase. Brå seponering etter langtidsbruk kan noen ganger gi seponeringssymptomer som svimmelhet, agitasjon, angst, kvalme og hodepine. Forsiktighet bør utvises ved vannlatingsforstyrrelser, f.eks. prostatahypertrofi, akutt trangvinkelglaukom, økt intraokulært trykk. Akatisi kan forekomme, spesielt de første behandlingsukene. Hos disse pasientene kan doseøkning være skadelig. QT-forlengelse, torsades de pointes, ventrikulær takykardi og plutselig død er sett, som oftest assosiert med overdose eller andre risikofaktorer for QT-forlengelse, inkl. samtidig bruk av legemidler som gir QTC-forlengelse (f.eks. noen antipsykotika og antibiotika). Forsiktighet bør utvises ved kjent kardiovaskulær sykdom eller familiehistorie med QT-forlengelse, og ved samtidig bruk av andre legemidler som forlenger QTC-intervallet. Alvorlige hudbivirkninger: Alvorlige hudbivirkninger inkl. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), bulløs dermatitt og erythema multiforme, som kan være livstruende eller dødelig, er sett. Seponeres umiddelbart ved tegn/symptomer på slike reaksjoner, og behandling skal ikke gjenopptas på noe tidspunkt. Hyponatremi: Hyponatremi, sannsynligvis pga. unormal antidiuretisk hormonsekresjon, er sett. Forsiktighet anbefales hos risikopasienter, f.eks. eldre eller ved samtidig behandling med andre legemidler som forårsaker hyponatremi. Hjelpestoffer: Inneholder aspartam (en fenylalaninkilde), og kan være skadelig ved fenylketonuri. Tabletter: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan svekke konsentrasjon og oppmerksomhet (særlig i innledende behandlingsfase). Pasienter som føler seg påvirket bør unngå å utføre potensielt farlige oppgaver som krever oppmerksomhet og god konsentrasjon, som å kjøre bil eller betjene maskiner.

Interaksjoner

Skal ikke gis samtidig med eller de første 2 ukene etter avsluttet behandling med MAO-hemmere. Det bør gå 2 uker etter avsluttet mirtazapinbehandling før behandling med MAO-hemmer initieres. Samtidig bruk av andre serotonerge substanser (L-tryptofan, triptaner, tramadol, buprenorfin, linezolid, metylenblått, SSRI, venlafaksin, litium og preparater med johannesurt (prikkperikum)) kan føre til serotonergt syndrom. Forsiktighet bør utvises og tettere oppfølging er nødvendig ved kombinasjon med mirtazapin. Forsiktighet utvises når benzodiazepiner og andre sedativer (de fleste antipsykotika, antihistamin H1-antagonister, opioider) gis sammen med mirtazapin, pga. fare for økt sederende effekt. Kan øke alkoholens dempende effekt på CNS, og alkoholholdig drikke bør derfor unngås. INR bør overvåkes dersom warfarin gis samtidig med mirtazapin. Samtidig bruk av legemidler som forlenger QTC-intervallet: Se Forsiktighetsregler. Karbamazepin og fenytoin kan fordoble mirtazapinclearance. Når karbamazepin eller annen substans som induserer levermetabolisme gis samtidig med mirtazapin, kan det være nødvendig å øke mirtazapindosen. Hvis et slikt legemiddel seponeres, kan det være nødvendig å redusere mirtazapindosen. Samtidig bruk av ketokonazol øker Cmax og AUC for mirtazapin. Samtidig bruk av cimetidin kan øke plasmakonsentrasjon av mirtazapin med >50%. Forsiktighet utvises og dosereduksjon vurderes ved samtidig bruk av potente CYP3A4-hemmere, hiv-proteasehemmere, antimykotika av typen azolderivater, erytromycin, cimetidin eller nefazodon.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data indikerer ikke økt risiko for misdannelser. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter av klinisk relevans, men reproduksjonstoksisitet er sett. Data antyder at bruk av SSRI under graviditet, særlig sent i svangerskapet, kan gi økt risiko for persistent pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN). Selv om ingen studier har undersøkt sammenhengen mellom PPHN og mirtazapin, kan en mulig økt risiko ikke utelukkes mtp. beslektet virkningsmekanisme. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide. Ved bruk opptil eller kort tid før fødselen, anbefales postnatal overvåkning av den nyfødte for å påvise mulige seponeringseffekter.
AmmingUtskilles i morsmelk i kun svært små mengder ifølge dyrestudier og begrensede humandata. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetDyrestudier viste ingen virkning på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerVanligvis milde. Dempet CNS-aktivitet med desorientering og forlenget sedasjon er sett sammen med takykardi og mild hyper- eller hypotensjon. Mulighet for mer alvorlige utfall (inkl. fatale tilfeller) ved svært høye doser, spesielt ved blandede overdoser. I disse tilfellene er også QT-forlengelse og torsades de pointes sett.
BehandlingNødvendig symptomatisk og støttende behandling for vitale funksjoner. EKG-monitorering skal foretas. Aktivt kull eller mageskylling bør overveies.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePresynaptisk α2-antagonist. Øker noradrenerg og serotonerg nevrotransmisjon. Økt serotonerg nevrotransmisjon er spesifikt mediert via 5-HT1-reseptorer ettersom 5-HT2- og 5-HT3-reseptorene blokkeres av mirtazapin. Begge enantiomerene av mirtazapin antas å bidra til antidepressiv effekt, S-enantiomeren ved å blokkere α2- og 5-HT2-reseptorer, og R-enantiomeren ved å blokkere 5-HT3-reseptorer. Histamin H1-antagonistisk effekt er ansvarlig for preparatets sederende egenskaper. Har praktisk talt ingen antikolinerg aktivitet og kun begrenset effekt på kardiovaskulært system, f.eks. ortostatisk hypotensjon (terapeutiske doser).
AbsorpsjonRaskt, biotilgjengelighet ca. 50%. Tmax ca. 2 timer. Lineær kinetikk ved anbefalt dosering. Matinntak påvirker ikke farmakokinetikken.
ProteinbindingCa. 85%.
Halveringstid20-40 timer. Lengre t1/2, opptil 65 timer, er sett. Kortere t1/2 er sett hos unge menn. Steady state nås etter 3-4 dager.
MetabolismeMetaboliseres ved demetylering og oksidasjon, fulgt av konjugering. In vitro-data indikerer at CYP2D6 og CYP1A2 er involvert i dannelsen av 8-hydroksymetabolitten. CYP3A4 er antatt å være ansvarlig for dannelsen av N-demetyl- og N-oksidmetabolittene. Demetylmetabolitten er farmakologisk aktiv og ser ut til å ha samme farmakokinetiske profil som modersubstansen.
UtskillelseI urin og feces i løpet av få dager.

 

Pakninger, priser og refusjon

Mirtazapin Orion, SMELTETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
15 mg 30 stk. (blister)
024838
Blå resept 114,80 C
90 stk. (blister)
024841
Blå resept 271,80 C
30 mg 30 stk. (blister)
024852
Blå resept 169,70 C
90 stk. (blister)
024871
Blå resept 436,40 C
45 mg 30 stk. (blister)
024849
Blå resept 248,20 C
90 stk. (blister)
024860
Blå resept 672,00 C

Mirtazapin Orion, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
15 mg 28 stk. (blister)
024310
Blå resept 109,50 C
100 stk. (boks)
579147
Blå resept 298,00 C
30 mg 28 stk. (blister)
024346
Blå resept 160,80 (trinnpris 123,60) C
98 stk. (blister)
024333
Blå resept 472,00 (trinnpris 384,50) C
45 mg 28 stk. (blister)
024344
Blå resept 234,00 C
98 stk. (blister)
024248
Blå resept 728,50 (trinnpris 568,00) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Mirtazapin Orion SMELTETABLETTER 15 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Mirtazapin Orion SMELTETABLETTER 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Mirtazapin Orion SMELTETABLETTER 45 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Mirtazapin Orion TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Mirtazapin Orion TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Mirtazapin Orion TABLETTER, filmdrasjerte 45 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Smeltetabletter: 07.10.2021

Tabletter: 20.05.2022


Sist endret: 09.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)