Mekinist

Novartis


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E E01 (Trametinib)TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 2 mg: Hver tablett inneh.: Trametinibdimetylsulfoksid tilsv. trametinib 0,5 mg, resp. 2 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Begge styrker: Titandioksid (E 171). 0,5 mg: Gult jernoksid (E 172). 2 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Melanom: Behandling, som monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib, av voksne med inoperabelt eller metastaserende melanom med en BRAF V600-mutasjon. Monoterapi har ikke vist klinisk virkning hos pasienter som har progrediert ved tidligere BRAF-hemmende behandling. Adjuvant behandling av melanom: Adjuvant behandling, i kombinasjon med dabrafenib, av voksne med stadium III melanom med BRAF V600-mutasjon, etter fullstendig reseksjon. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Behandling, i kombinasjon med dabrafenib, av voksne med avansert NSCLC med en BRAF V600-mutasjon.

Dosering

Behandling bør kun startes og overvåkes av lege med erfaring med kreftlegemidler. Før behandlingsstart skal BRAF V600-mutasjonsstatus bekreftes med validert test.
Voksne: Anbefalt dose, som monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib, er 2 mg 1 gang daglig. Anbefalt dose dabrafenib, i kombinasjon med trametinib, er 150 mg 2 ganger daglig. Vedvarende behandling anbefales inntil nytte/effekt opphører eller uakseptabel toksisitet utvikles. Ved adjuvant behandling av melanom bør behandlingsperioden være 12 måneder, med mindre tilbakefall av sykdom eller uakseptabel toksisitet oppstår.
Dosejusteringer: Ved bivirkninger kan dosereduksjon eller midlertidig/permanent seponering være nødvendig. Dosejusteringer anbefales ikke ved bivirkninger som kutant plateepitelkarsinom (cuSCC) eller nytt primært melanom, se preparatomtalen til dabrafenib. Anbefalte dosereduksjoner:

Dosenivå

Trametinibdose
(som monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib)

Dabrafenibdose
(kun i kombinasjon med trametinib)

Startdose

2 mg 1 gang daglig

150 mg 2 ganger daglig

1. dosereduksjon

1,5 mg 1 gang daglig

100 mg 2 ganger daglig

2. dosereduksjon

1 mg 1 gang daglig

75 mg 2 ganger daglig

3. dosereduksjon (kun i kombinasjon med dabrafenib)

1 mg 1 gang daglig

50 mg 2 ganger daglig

Trametinibdoser (enten som monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib) <1 mg 1 gang daglig anbefales ikke. Dabrafenibdoser (i kombinasjon med trametinib) <50 mg 2 ganger daglig anbefales ikke. Dosejusteringsskjema ut ifra bivirkningsgrad:

Grad (CTC-AE)

Anbefalt dosejustering for trametinib
(som monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib)

Grad 1 eller 2 (tolererbar)

Fortsett behandlingen og overvåk som klinisk indisert.

Grad 2 (ikke tolererbar)
eller grad 3

Avbryt behandling inntil toksisitet grad 0-1. Reduser med 1 dosenivå når behandlingen gjenopptas.

Grad 4

Seponer permanent eller avbryt behandlingen inntil toksisitet grad 0-1. Reduser med 1 dosenivå når behandlingen gjenopptas.

Ved effektiv kontroll av bivirkninger, kan ny doseopptrapping med tilsvarende doseringstrinn som ved dosenedtrapping vurderes. Bør ikke overskride 2 mg 1 gang daglig. Ved behandlingsrelatert toksisitet i kombinasjon med dabrafenib, bør begge doser reduseres eller seponeres midlertidig/permanent. Dette gjelder ikke dosejusteringer for feber, uveitt, ikke-kutane maligniteter ved tilstedeværelse av RAS-mutasjoner, redusert venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF), retinal veneokklusjon (RVO), retinal pigmentepitelavløsning (RPED) og interstitiell lungesykdom (ILD)/lungebetennelse (primært relatert til trametinib). Se Forsiktighetsregler for ytterligere informasjon. Dosejusteringsskjema ved RPED:

RPED grad 1

Fortsett behandlingen med retinaundersøkelse månedlig inntil RPED er leget. Ved forverring, følg instruksjonene nedenfor og ta pause i behandlingen i inntil 3 uker.

RPED grad 2-3

Ta pause i behandlingen i inntil 3 uker.

RPED grad 2-3 som bedres til
grad 0-1 i løpet av 3 uker

Gjenoppta behandlingen med en lavere dose (redusert med 0,5 mg), eller seponer hos pasienter som bruker trametinib 1 mg daglig.

RPED grad 2-3 som ikke bedres til
minst grad 1 i løpet av 3 uker

Seponer permanent.

Glemt dose/Oppkast: Glemt trametinibdose tas kun hvis >12 timer til neste planlagte dose. Glemt dabrafenibdose (ved bruk i kombinasjon) tas kun hvis >6 timer til neste planlagte dose. Ved oppkast etter inntak av trametinib, bør ikke ny dose tas før neste planlagte dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Data mangler ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon og forsiktighet bør utvises ved monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Data mangler ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og forsiktighet bør utvises ved monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib. Barn og ungdom ≤18 år: Sikkerhet og effekt ukjent, data mangler. Eldre ≥65 år: Justering av startdosen ikke nødvendig, men oftere dosejustering kan være nødvendig. Ikke-europeisk avstamning: Sikkerhet og effekt ukjent.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag, minst 1 time før eller 2 timer etter mat. Ved kombinasjon med dabrafenib, tas trametinib enten med morgen- eller kveldsdosen av dabrafenib. Se preparatomtalen til dabrafenib for informasjon ved kombinasjon med trametinib. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved kombinasjonsbehandling med dabrafenib, les preparatomtalen til dabrafenib før behandlingsstart. BRAF V600-testing: Sikkerhet og effekt er ukjent ved negativ test for BRAF V600-mutasjon. Som monoterapi sammenlignet med BRAF-hemmere: Ca. like effektive mtp. total overlevelse og progresjonsfri overlevelse. Lavere totale responsrater enn for pasienter behandlet med BRAF-hemmere. I kombinasjon med dabrafenib ved progresjon på BRAF-hemmer: Begrensede data viser svakere effekt av kombinasjonen hos disse pasientene. Behandlingsalternativer bør vurderes. Nye maligniteter: Kan forekomme, både kutane og ikke-kutane, ved kombinasjon med dabrafenib. Kutane maligniteter: Kutant plateepitelkarsinom (cuSCC): Er sett ved kombinasjon med dabrafenib. Kan håndteres med fjerning. Krever ikke behandlingsjustering. Se preparatomtalen til dabrafenib. Nytt primært melanom: Er sett i kombinasjon med dabrafenib. Kan håndteres med fjerning, og krever ingen behandlingsjustering. Se preparatomtalen til dabrafenib. Ikke-kutane maligniteter: Dabrafenib sin virkningsmekanisme kan gi økt risiko for ikke-kutane maligniteter ved tilstedeværelse av RAS-mutasjoner. Se preparatomtalen til dabrafenib ved kombinasjon. Dosejustering av trametinib er ikke nødvendig ved maligniteter ved tilstedeværelse av positiv RAS-mutasjon, når det tas i kombinasjon med dabrafenib. Blødning: Er sett, inkl. større og dødelige, ved monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib. Økt risiko ved samtidig bruk av antiblodplate- eller antikoagulasjonsbehandling. Behandles som klinisk indisert. LVEF-reduksjon/venstre ventrikkeldysfunksjon: Trametinib senker LVEF. Bør brukes med forsiktighet ved svekket venstre ventrikkelfunksjon pga. ukjent sikkerhet. LVEF bør undersøkes før behandlingsstart, 1 måned etter oppstart og deretter hver 3. måned under behandling. Ved venstre ventrikkeldysfunksjon grad 3/4, eller ved klinisk signifikant reduksjon i LVEF uten bedring innen 4 uker, bør trametinib seponeres permanent. Akutt, alvorlig venstre ventrikkeldysfunksjon pga. myokarditt er sett ved kombinasjon med dabrafenib. Full rekonvalesens ved avsluttet behandling. Vær oppmerksom på muligheten for myokarditt ved nye eller forverrede tegn/symptomer på hjerteproblemer. Feber: Er sett. Forekomst og alvorlighetsgrad øker med kombinasjonsbehandling, hvor pyreksi sammen med frysninger, alvorlig stivhet, dehydrering og hypotensjon kan forekomme, og som i noen tilfeller kan gi akutt nyresvikt. Ved kombinasjon med dabrafenib, og kroppstemperatur ≥38,5°C, se preparatomtalen til dabrafenib for dosejusteringer. Dosejustering av trametinib ikke nødvendig ved kombinasjon med dabrafenib. Hypertensjon: Sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib hos pasienter med eller uten eksisterende hypertensjon. Blodtrykket bør måles ved baseline og overvåkes under behandling, og behandles med standardbehandling etter behov. ILD/lungebetennelse: Trametinib bør midlertidig holdes tilbake ved mistanke om ILD eller lungebetennelse, inkl. pasienter under utredning for nye eller progressive pulmonære symptomer og funn som hoste, dyspné, hypoksi, pleural effusjon eller infiltrater. Seponeres permanent ved diagnostisert behandlingsrelatert ILD eller lungebetennelse. Dosejustering ikke nødvendig for dabrafenib. Svekket syn: Synsforstyrrelser, inkl. tåkesyn, nedsatt synsskarphet, uveitt, iridosyklitt, RPED og RVO, er sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib. Frarådes ved RVO i anamnesen. Sikkerhet ved predisponerende faktorer for RVO er ukjent. Trametinib seponeres permanent ved diagnostisert RVO. Hvis nye synsforstyrrelser sees under behandling, anbefales umiddelbar øyeundersøkelse. Følg dosejusteringsskjemaet ved diagnostisert RPED. Ingen dosejustering av dabrafenib etter diagnostisert RVO eller RPED. Ingen dosejustering av trametinib nødvendig ved kombinasjon med dabrafenib etter diagnostisering av uveitt, se preparatomtalen til dabrafenib. Utslett: Sett hos ca. 60% ved monoterapi og ca. 24% ved kombinasjon med dabrafenib, med få tilfeller med doseavbrudd eller -reduksjon. Rabdomyolyse: Er sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib. Ved alvorlige tilfeller kan sykehusinnleggelse og midlertidig/permanent seponering av trametinib og dabrafenib kreves. Tegn/symptomer skal føre til tilstrekkelig klinisk evaluering og indisert behandling. Nyresvikt: Er sett i kombinasjon med dabrafenib, se preparatomtalen til dabrafenib. Pankreatitt: Er sett i kombinasjon med dabrafenib, se preparatomtalen til dabrafenib. Leverbivirkninger: Er sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib. Undersøkelse av leverfunksjonen anbefales hver 4. uke i 6 måneder, og deretter som klinisk indisert. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Dyp venetrombose (DVT)/lungeemboli: Er sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib. Ved symptomer som kortpustethet, smerter i brystet eller hevelse i armer eller ben, bør medisinsk hjelp oppsøkes umiddelbart. Trametinib og dabrafenib bør seponeres permanent ved livstruende lungeemboli. Alvorlige kutane bivirkninger (SCARs): SCARs, inkl. Stevens-Johnsons syndrom og legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer, som kan være livstruende eller fatale, er sett ved kombinasjon av dabrafenib og trametinib. Pasienten informeres om tegn, og bør overvåkes nøye mtp. slike reaksjoner. Ved tegn på reaksjoner bør dabrafenib og trametinib seponeres. Gastrointestinal sykdom: Kolitt og gastrointestinal perforasjon, inkl. med fatalt utfall, er sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib. Bør brukes med forsiktighet ved risikofaktorer for gastrointestinal perforasjon, inkl. historie med divertikulitt, metastaser i mage-tarmkanalen og samtidig bruk av legemidler med kjent risiko for gastrointestinal perforasjon. Sarkoidose: Er sett i kombinasjon med dabrafenib. Påvirker hovedsakelig hud, lunger, øyne og lymfekjertler. Egnet behandling bør vurderes ved fastsatt diagnose. Sarkoidose må ikke mistolkes som sykdomsprogresjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forsiktighet bør utvises da fatigue, svimmelhet og øyeproblemer kan forekomme.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekt av andre legemidler på trametinib: Metaboliseres primært via deacetylering mediert av hydrolytiske enzymer. Interaksjoner mellom legemidler via disse kan ikke utelukkes, og kan påvirke trametinibeksponeringen. Da det ikke kan utelukkes at sterk hemming av P-gp i leveren kan føre til økt trametinibkonsentrasjon, som er et in vitro-substrat for P-gp, anbefales forsiktighet ved samtidig bruk av sterke P-gp-hemmere. Effekt av trametinib på andre legemidler: Det er lite trolig at trametinib vil ha signifikant innvirkning på farmakokinetikken til andre legemidler via interaksjon med CYP-enzymer eller transportproteiner. Trametinib kan føre til forbigående hemming av BCRP-substrater i tarmen, som kan minimeres ved administrering av legemidlene med minst 2 timers mellomrom. Kombinasjon med dabrafenib: Se preparatomtalen til dabrafenib.

Graviditet, amming og fertilitet

Ved kombinasjon med dabrafenib, se også preparatomtalen til dabrafenib.
Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Bør ikke gis til gravide. Ved bruk under graviditet, eller dersom pasienten blir gravid under behandling, skal det gis informasjon om potensiell fare for fosteret. Fertile kvinner anbefales å bruke sikre prevensjonsmetoder under behandling, og i 16 uker etter seponering. Pga. mulig påvirkning av hormonell prevensjon, anbefales alternative prevensjonsmetoder.
Amming: Bruk bør unngås. Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Dyrestudier indikerer at mannlig og kvinnelig fertilitet kan svekkes av behandling. Mannlige pasienter som tar kombinasjon med dabrafenib, bør informeres om mulig risiko for svekket spermatogenese, som kan være irreversibel.

 

Bivirkninger

Bivirkninger sett ved monoterapi

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast
Vanlige Stomatitt
Mindre vanlige Gastrointestinal perforasjon, kolitt
Generelle
Svært vanlige Fatigue, feber, perifert ødem
Vanlige Ansiktsødem, asteni, mukositt
Hjerte
Vanlige Bradykardi, redusert ejeksjonsfraksjon, venstre ventrikkeldysfunksjon
Mindre vanlige Hjertesvikt
Hud
Svært vanlige Akneiform dermatitt, alopesi, kløe, tørr hud, utslett
Vanlige Erytem, hudfissurer, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, sprukken hud
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Cellulitt, follikulitt, paronyki, pustuløst utslett
Kar
Svært vanlige Blødning, hypertensjon
Vanlige Lymfødem
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, hoste
Vanlige Pneumonitt
Mindre vanlige Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Rabdomyolyse
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Dehydrering
Undersøkelser
Svært vanlige Økt ASAT
Vanlige Økt ALAT, økt CK, økt alkalisk fosfatase i blod
Øye
Vanlige Periorbitalt ødem, synssvekkelse, tåkesyn
Mindre vanlige Korioretinopati, netthinneløsning, papilleødem, retinal veneokklusjon

Bivirkninger sett ved monoterapi

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast
Generelle Fatigue, feber, perifert ødem
Hud Akneiform dermatitt, alopesi, kløe, tørr hud, utslett
Kar Blødning, hypertensjon
Luftveier Dyspné, hoste
Undersøkelser Økt ASAT
Vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Stomatitt
Generelle Ansiktsødem, asteni, mukositt
Hjerte Bradykardi, redusert ejeksjonsfraksjon, venstre ventrikkeldysfunksjon
Hud Erytem, hudfissurer, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, sprukken hud
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Cellulitt, follikulitt, paronyki, pustuløst utslett
Kar Lymfødem
Luftveier Pneumonitt
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Undersøkelser Økt ALAT, økt CK, økt alkalisk fosfatase i blod
Øye Periorbitalt ødem, synssvekkelse, tåkesyn
Mindre vanlige
Gastrointestinale Gastrointestinal perforasjon, kolitt
Hjerte Hjertesvikt
Luftveier Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet Rabdomyolyse
Øye Korioretinopati, netthinneløsning, papilleødem, retinal veneokklusjon

Bivirkninger sett ved kombinasjon med dabrafenib

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Vanlige Munntørrhet, stomatitt
Mindre vanlige Kolitt, pankreatitt
Sjeldne Gastrointestinal perforasjon
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, feber, frysninger, influensalignende sykdom, perifert ødem
Vanlige Ansiktsødem, mukositt
Hjerte
Vanlige Redusert ejeksjonsfraksjon
Mindre vanlige Bradykardi
Ukjent frekvens Myokarditt
Hud
Svært vanlige Erytem, kløe, tørr hud, utslett
Vanlige Akneiform dermatitt, aktinisk keratose, alopesi, fotosensitivitet, hudfissurer, hudlesjon, hyperhidrose, hyperkeratose, nattesvette, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, pannikulitt
Ukjent frekvens DRESS, generalisert eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet (inkl. for legemidler), sarkoidose
Infeksiøse
Svært vanlige Nasofaryngitt
Vanlige Cellulitt, follikulitt, paronyki, pustuløst utslett, urinveisinfeksjon
Kar
Svært vanlige Blødning, hypertensjon
Vanlige Hypotensjon, lymfødem
Luftveier
Svært vanlige Hoste
Vanlige Dyspné
Mindre vanlige Pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, muskelkramper, myalgi, smerter i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nefritt, nyresvikt
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Dehydrering, hyperglykemi, hypofosfatemi, hyponatremi
Svulster/cyster
Vanlige Kutant plateepitelkarsinom, papillom, seboreisk keratose
Mindre vanlige Akrokordon, nytt primært melanom
Undersøkelser
Svært vanlige Økt ALAT, økt ASAT
Vanlige Økt CK, økt alkalisk fosfatase i blod, økt γ-GT
Øye
Vanlige Synssvekkelse, tåkesyn, uveitt
Mindre vanlige Korioretinopati, netthinneløsning, periorbitalt ødem

Bivirkninger sett ved kombinasjon med dabrafenib

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, feber, frysninger, influensalignende sykdom, perifert ødem
Hud Erytem, kløe, tørr hud, utslett
Infeksiøse Nasofaryngitt
Kar Blødning, hypertensjon
Luftveier Hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskelkramper, myalgi, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Økt ALAT, økt ASAT
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Munntørrhet, stomatitt
Generelle Ansiktsødem, mukositt
Hjerte Redusert ejeksjonsfraksjon
Hud Akneiform dermatitt, aktinisk keratose, alopesi, fotosensitivitet, hudfissurer, hudlesjon, hyperhidrose, hyperkeratose, nattesvette, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, pannikulitt
Infeksiøse Cellulitt, follikulitt, paronyki, pustuløst utslett, urinveisinfeksjon
Kar Hypotensjon, lymfødem
Luftveier Dyspné
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hyperglykemi, hypofosfatemi, hyponatremi
Svulster/cyster Kutant plateepitelkarsinom, papillom, seboreisk keratose
Undersøkelser Økt CK, økt alkalisk fosfatase i blod, økt γ-GT
Øye Synssvekkelse, tåkesyn, uveitt
Mindre vanlige
Gastrointestinale Kolitt, pankreatitt
Hjerte Bradykardi
Immunsystemet Overfølsomhet (inkl. for legemidler), sarkoidose
Luftveier Pneumonitt
Nyre/urinveier Nefritt, nyresvikt
Svulster/cyster Akrokordon, nytt primært melanom
Øye Korioretinopati, netthinneløsning, periorbitalt ødem
Sjeldne
Gastrointestinale Gastrointestinal perforasjon
Ukjent frekvens
Hjerte Myokarditt
Hud DRESS, generalisert eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ukjent.
Behandling: Ingen spesifikk behandling. Ved overdosering gis støttebehandling med nødvendig overvåkning.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Reversibel, høyselektiv, allosterisk hemmer av aktiveringen og virkningen av MEK1 og MEK2. MEK-proteiner er komponenter i signalveien til ERK. Ved melanom og andre krefttyper blir denne signalveien ofte aktivert av muterte former av BRAF, som aktiverer MEK. Trametinib hemmer BRAFs aktivering av MEK og hemmer MEK-kinaseaktiviteten. Hemmer veksten av BRAF V600-muterte melanomcellelinjer og viser antitumoreffekt i dyremodeller for BRAF V600-muterte melanomer.
Absorpsjon: Tmax 1,5 timer. Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet er 72%. Doseproporsjonal økning i eksponering (Cmax og AUC) ved gjentatt dosering. Cmax ved steady state 22,2 ng/ml.
Proteinbinding: 97,4%.
Fordeling: Vd 1200 liter.
Halveringstid: Terminal t1/2 127 timer etter inntak av en enkeltdose.
Metabolisme: Hovedsakelig via deacetylering (alene) eller ved mono-oksygenering eller i kombinasjon med biotransformasjon via glukuronideringsmekanismer. CYP3A4-oksidering er ansett som en mindre viktig metaboliseringsmekanisme. Deacetyleringen blir mediert av karboksylesteraser, og kan også være mediert av andre hydrolytiske enzymer.
Utskillelse: >80% utskilles i feces, <19% i urin. <0,1% gjenfinnes uforandret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Boksen holdes tett lukket. Etter anbrudd: 30 dager ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mekinist, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg 30 stk. (boks)
374194
H-resept
-
33102,90 C
2 mg 30 stk. (boks)
178273
H-resept
-
99236,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.01.2021