Marzine

Meda


Antihistamin. Antiemetikum.

R06A E03 (Syklizin)TABLETTER 50 mg: Hver tablett inneh.: Syklizinhydroklorid 50 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Reisesyke, brekninger, svimmelhet, medikamentelt fremkalt kvalme og kvalme ved strålebehandling. Menieres syndrom.
Reseptfri bruk: Reisesyke.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 1 tablett 1-2 timer før virkning ønskes. Maks. 3 doser pr. døgn.
Administrering: Kan knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Trangvinklet glaukom. Søvnapné. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pasienter og helsepersonell skal være oppmerksomme på at legemidlets virkning på CNS kan innebære en risiko for tilvenning og misbruk. Den antiemetiske effekten av syklizin kan øke toksisiteten av alkohol når syklizin tas sammen med store mengder alkohol. Pga. utpregede antikolinerge egenskaper skal 1. generasjons antihistaminer som syklizin brukes med forsiktighet og med riktig medisinsk oppfølging hos eldre, og hos pasienter med glaukom, urinretensjon, obstruktiv sykdom i mage-tarmkanalen, leversykdom, feokromocytom, hypertensjon, epilepsi, prostatahypertrofi, myasthenia gravis, ulcerøs kolitt eller demens. Skal brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig hjertesvikt eller akutt myokardinfarkt. Hos slike pasienter kan syklizin gi et fall i hjertets minuttvolum forbundet med økt hjertefrekvens, gjennomsnittlig arterielt blodtrykk og pulmonalt arterietrykk. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan medføre døsighet, og forsiktighet tilrådes ved bilkjøring og maskinbetjening.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan ha additive effekter på alkohol og andre midler som virker dempende på CNS, f.eks. hypnotika, beroligende midler, anxiolytika, anestesimidler, antipsykotika, barbiturater og nevroleptika. Kan øke MAO-hemmeres kardiotoksisitet. Forsterker TCAs antikolinerge virkning og nedsetter effekten av kolinesterasehemmere. Forsterker avslappende effekt av petidin. Kan motvirke de hemodynamiske fordelene ved opioidanalgetika. Pga. sin antikolinerge aktivitet kan syklizin øke bivirkningene av andre antikolinerge legemidler og ha en additiv antimuskarin virkning på andre antimuskarine substanser, som atropin og noen antidepressiver (både TCA og MAO-hemmere). Dosen bør justeres individuelt og pasienten overvåkes for bivirkninger. Kombinasjon bør unngås hos eldre.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kjent risiko ved bruk under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensAgranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Ukjent frekvensAppetittløshet, diaré, forstoppelse, kvalme, magesmerte, oppkast, tørrhet i munn, nese og hals
Hjerte
Ukjent frekvensArytmi, palpitasjoner, takykardi
Hud
Ukjent frekvensAllergisk hudreaksjon, angioødem, fast lokalisert utbrudd, fotosensitivitet, legemiddelutslett, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner (inkl. anafylaksi)
Kar
Ukjent frekvensHypertensjon, hypotensjon
Lever/galle
Ukjent frekvensKolestatisk gulsott, kolestatisk hepatitt, legemiddelindusert hypersensitiv hepatitt, unormal leverfunksjon
Nevrologiske
Ukjent frekvensDyskinesi, dystoni, døsighet, ekstrapyramidale motoriske forstyrrelser, forbigående taleforstyrrelser, hodepine, koordinasjonsproblemer, krampeanfall, parestesi, redusert bevissthet, somnolens, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensUrinretensjon
Psykiske
Ukjent frekvensEufori, forvirring, hørsels- og synshallusinasjoner (spesielt ved høyere doser enn anbefalt), insomni, nervøsitet, rastløshet
Øre
Ukjent frekvensTinnitus
Øye
Ukjent frekvensOkulogyr krise, tåkesyn
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAgranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAppetittløshet, diaré, forstoppelse, kvalme, magesmerte, oppkast, tørrhet i munn, nese og hals
HjerteArytmi, palpitasjoner, takykardi
HudAllergisk hudreaksjon, angioødem, fast lokalisert utbrudd, fotosensitivitet, legemiddelutslett, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner (inkl. anafylaksi)
KarHypertensjon, hypotensjon
Lever/galleKolestatisk gulsott, kolestatisk hepatitt, legemiddelindusert hypersensitiv hepatitt, unormal leverfunksjon
NevrologiskeDyskinesi, dystoni, døsighet, ekstrapyramidale motoriske forstyrrelser, forbigående taleforstyrrelser, hodepine, koordinasjonsproblemer, krampeanfall, parestesi, redusert bevissthet, somnolens, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveierUrinretensjon
PsykiskeEufori, forvirring, hørsels- og synshallusinasjoner (spesielt ved høyere doser enn anbefalt), insomni, nervøsitet, rastløshet
ØreTinnitus
ØyeOkulogyr krise, tåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Perifere antikolinerge effekter og effekter på CNS. Ved høyere doser: Døsighet, svimmelhet. Ved overdosering: Eksitasjon, desorientering, svekket dømmekraft, hallusinasjoner, angst, takykardi, tåkesyn, munntørrhet, uro, kramper, hyperpyreksi og respirasjonsdepresjon.
Behandling: Antidot: Fysostigmin i.v.

Egenskaper

Klassifisering: Histamin H1-reseptorantagonist av piperazingruppen med antikolinerg og antiemetisk effekt.
Virkningsmekanisme: Eksakt mekanisme er ukjent. Syklizin øker tonus i nedre øsofagussfinkter og reduserer bevegelsesutløst kvalme. Mulig hemmende effekt på brekningssenteret.
Absorpsjon: Cmax etter ca. 2 timer.
Halveringstid: Ca. 20 timer.

Pakninger uten resept

10 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Marzine, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg10 stk. (blister)
436972
Blå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.09.2020