MabThera

Roche


Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01X C02 (Rituksimab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1400 mg og 1600 mg: Hvert hetteglass inneh.: Rituksimab 1400 mg, resp. 1600 mg, rekombinant human hyaluronidase (rHuPH20), L-histidin, L-histidinhydroklorid monohydrat, α,α-trehalosedihydrat, L-metionin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Rituksimab 10 mg, natriumsitrat 7,35 mg, polysorbat 80 0,7 mg, natriumklorid 9 mg, natriumhydroksid/saltsyre til pH 6,5, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Indikasjoner

Injeksjonsvæske 1400 mg: Non-Hodgkins lymfom (NHL) hos voksne: Behandling av tidligere ubehandlede pasienter med stadium III-IV follikulært lymfom i kombinasjon med kjemoterapi. Vedlikeholdsbehandling for pasienter med lymfom som har respondert på induksjonsbehandling. Behandling av pasienter med CD20-positivt, diffust, storcellet B-celle NHL i kombinasjon med CHOP kjemoterapi. Injeksjonsvæske 1600 mg: Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos voksne: I kombinasjon med kjemoterapi indisert for pasienter med tidligere ubehandlet og residiverende/refraktær KLL. Begrensede data vedrørende effekt og sikkerhet hos pasienter som tidligere er behandlet med monoklonale antistoffer inkl. MabThera, og hos pasienter refraktære overfor tidligere behandling med MabThera pluss kjemoterapi. Konsentrat til infusjonsvæske: Non-Hodgkins lymfom (NHL) hos voksne: Behandling av tidligere ubehandlede pasienter med stadium III-IV follikulært lymfom i kombinasjon med kjemoterapi. Vedlikeholdsbehandling for pasienter med follikulært lymfom som har respondert på induksjonsbehandling. Monoterapi for behandling av pasienter med stadium III-IV follikulært lymfom som er kjemoresistent eller pasienter som er i andre eller senere tilbakefall etter kjemoterapi. Behandling av pasienter med CD20-positivt, diffust, storcellet B-celle NHL i kombinasjon med CHOP kjemoterapi. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos voksne: I kombinasjon med kjemoterapi indisert for pasienter med tidligere ubehandlet og residiverende/refraktær KLL. Begrensede data vedrørende effekt og sikkerhet hos pasienter som tidligere er behandlet med monoklonale antistoffer inkl. MabThera, og hos pasienter refraktære overfor tidligere behandling med MabThera pluss kjemoterapi. Revmatoid artritt hos voksne: Behandling i kombinasjon med metotreksat hos pasienter med alvorlig, aktiv revmatoid artritt som ikke har respondert tilfredsstillende, eller som har vist intoleranse, overfor andre sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD), inkl. behandling med en eller flere legemidler som hemmer tumornekrosefaktor (TNF). MabThera i kombinasjon med metotreksat er vist å forsinke utviklingen av leddødeleggelse (målt ved røntgenundersøkelse) og å forbedre fysisk funksjon. Granulomatose med polyangiitt (GPA) og mikroskopisk polyangiitt (MPA) hos voksne: Kombinasjon med glukokortikoider er indisert for behandling av alvorlig, aktiv GPA (Wegeners) og MPA. Pemfigus vulgaris: Indisert for pasienter med moderat til alvorlig pemfigus vulgaris. Non-Hodgkins lymfom (NHL) hos pediatriske pasienter: I kombinasjon med kjemoterapi til behandling av pasienter ≥6 måneder til <18 år med tidligere ubehandlet, fremskredent, CD20-positivt, diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), Burkitts lymfom (BL)/Burkitts leukemi (akutt moden B-celle leukemi) (BAL) eller Burkitt-lignende lymfom (BLL). Granulomatose med polyangiitt (GPA) og mikroskopisk polyangiitt (MPA) hos pediatriske pasienter: I kombinasjon med glukokortikoider indisert for induksjon av remisjon hos pasienter ≥2 år til <18 år med alvorlig, aktiv GPA (Wegeners) og MPA.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Både i.v. infusjonsvæske og s.c injeksjonsvæske bør administreres under nøye oppsyn av erfarent helsepersonell og på avdeling med umiddelbar tilgang på fullt gjenopplivningsutstyr. Det er viktig å sjekke merkingen på legemidlet for å sikre at riktig formulering (i.v. eller s.c.) og styrke gis som forskrevet.
Premedisinering og profylakse: Premedisinering med et analgetikum/antipyretikum og et antihistamin, f.eks. paracetamol og difenhydramin, bør alltid gis før hver administrering. Voksne med NHL: Premedisinering med glukokortikoider vurderes dersom MabThera ikke gis i kombinasjon med glukokortikoidholdig kjemoterapi. Voksne med KLL: Profylakse med tilstrekkelig hydrering og administrering av hemmer av urinsyreproduksjonen i 48 timer før terapistart anbefales for å redusere risiko for tumorlysesyndrom. Premedisinering med glukokortikoider vurderes dersom MabThera ikke gis i kombinasjon med glukokortikoidholdig kjemoterapi. Ved lymfocyttall >25 × 109/liter anbefales administrering av prednison/prednisolon 100 mg i.v. kort tid før administrering av MabThera for å redusere hyppigheten og alvorlighetsgraden av akutte infusjonsreaksjoner og/eller cytokinfrigjøringssyndrom. Voksne med revmatoid artritt: Premedisinering med metylprednisolon 100 mg i.v. bør være fullført 30 minutter før hver MabThera-infusjon for å redusere frekvensen og alvorlighetsgraden av infusjonsrelaterte reaksjoner. Voksne med GPA og MPA: Premedisinering med metylprednisolon 100 mg i.v. bør være fullført 30 minutter før hver MabThera-infusjon for å redusere frekvensen og alvorlighetsgraden av infusjonsrelaterte reaksjoner. Før første MabThera-infusjon anbefales metylprednisolon 1000 mg i.v daglig i 1-3 dager (siste metylprednisolondose kan gis på samme dag som første MabThera-infusjon). Dette bør følges av oral prednison 1 mg/kg/dag (maks. 80 mg/dag), som trappes ned så raskt som mulig basert på klinisk behov, under og etter den 4 uker lange induksjonsfasen av MabThera-behandlingen. Profylakse mot pneumocystis jiroveci-pneumoni anbefales under og etter MabThera-behandlingen, etter behov og iht. lokale veiledninger for klinisk praksis. Pemfigus vulgaris: Premedisinering med metylprednisolon 100 mg i.v. bør være fullført 30 minutter før hver MabThera-infusjon for å redusere frekvensen og alvorlighetsgraden av infusjonsrelaterte reaksjoner. Profylakse mot pneumocystis jiroveci-pneumoni anbefales under og etter MabThera-behandlingen, etter behov og iht. lokale veiledninger for klinisk praksis. Pediatriske pasienter med NHL: Premedisinering med paracetamol og H1-antihistaminer (difenhydramin eller tilsv.) bør gis 30‑60 minutter før oppstart av MabThera-infusjon. I tillegg bør prednison gis som angitt i doseringsregime-tabellen under. Se Behandling av pediatriske pasienter med NHL, med infusjonsvæske til i.v. infusjon. Pediatriske pasienter med GPA og MPA: Før første MabThera-infusjon bør i.v. metylprednisolon gis 3 ganger daglig med dose 30 mg/kg/dag (maks. 1 g/dag) for å behandle alvorlige vaskulittsymptomer. Inntil 3 ekstra daglige doser på 30 mg/kg i.v. metylprednisolon kan gis før første MabThera-infusjon. Etter fullført administrering av i.v. metylprednisolon, bør 1 mg/kg/dag (maks. 60 mg/dag) prednison gis oralt, som trappes ned så fort som mulig ut fra klinisk behov. Profylakse mot pneumocystis jiroveci-pneumoni anbefales under og etter MabThera-behandlingen, etter behov og iht. lokale veiledninger for klinisk praksis.
Før oppstart med MabThera injeksjonsvæske til s.c. injeksjon: Anbefalt dose til voksne er en fast dose på 1400 mg eller 1600 mg, uavhengig av pasientens kroppsoverflate. Styrken 1400 mg er bare beregnet til s.c. bruk ved NHL, og styrken 1600 mg er bare beregnet til s.c. bruk ved KLL. Før oppstart med s.c. injeksjon må alle pasienter ha fått en full dose i.v. infusjon med MabThera infusjonsvæske. Dersom pasienten ikke er i stand til å motta én hel i.v. infusjonsdose før byttet, bør påfølgende sykluser være i.v. infusjoner, helt til en full i.v. dose er administrert uten problemer. Bytte til s.c. injeksjonsvæske kan derfor først skje ved 2. eller senere behandlingssykluser.
Behandling av follikulært lymfom hos voksne, med injeksjonsvæske til s.c. injeksjon: Kombinasjonsbehandling: Se også informasjon om oppstart med injeksjonsvæske ovenfor. Anbefalt dose av MabThera i kombinasjon med kjemoterapi for induksjonsbehandling av tidligere ubehandlede, eller residiverte/refraktære pasienter med follikulært lymfom, er 1. syklus med MabThera i.v. infusjonsvæske 375 mg/m2 kroppsoverflate, deretter påfølgende sykluser med MabThera s.c. injeksjonsvæske injisert med fast dose på 1400 mg pr. syklus i opptil 8 sykluser. MabThera skal gis på 1. dag av hver kjemoterapisyklus, etter administrering av glukokortikoidkomponenten i kjemoterapien, dersom aktuelt. Vedlikeholdsbehandling: Tidligere ubehandlet follikulært lymfom: Anbefalt dose MabThera s.c. injeksjonsvæske gitt som vedlikeholdsbehandling hos pasienter med tidligere ubehandlet follikulært lymfom som har respondert på induksjonsbehandling, er 1400 mg 1 gang hver 2. måned (oppstart 2 måneder etter siste dosen av induksjonsbehandlingen) til sykdomsprogresjon eller maks. i en periode på 2 år. Residivert/refraktært follikulært lymfom: Anbefalt dose MabThera s.c. injeksjonsvæske gitt som vedlikeholdsbehandling hos pasienter med residivert/refraktært follikulært lymfom som har respondert på induksjonsbehandling, er 1400 mg 1 gang hver 3. måned (oppstart 3 måneder etter siste dosen av induksjonsbehandlingen) til sykdomsprogresjon eller maks. i en periode på 2 år.
Behandling av follikulært non-Hodgkins lymfom hos voksne, med infusjonsvæske til i.v. infusjon: Kombinasjonsbehandling: Anbefalt MabThera-dose i kombinasjon med kjemoterapi for induksjonsbehandling av tidligere ubehandlede eller residiverte/refraktære pasienter med follikulært lymfom, er 375 mg/m2 kroppsoverflate i opptil 8 sykluser. MabThera skal gis på 1. dag av hver kjemoterapisyklus etter i.v. injeksjon av glukokortikoidkomponenten i kjemoterapien, hvis aktuelt. Vedlikeholdsbehandling: Tidligere ubehandlet follikulært lymfom: Anbefalt MabThera-dose gitt som vedlikeholdsbehandling hos pasienter med tidligere ubehandlet follikulært lymfom som har respondert på induksjonsbehandling, er 375 mg/m2 kroppsoverflate hver 2. måned (oppstart 2 måneder etter den siste dosen av induksjonsbehandlingen) til sykdomsprogresjon eller maks. i en periode på 2 år. Residivert/refraktært follikulært lymfom: Anbefalt MabThera-dose gitt som vedlikeholdsbehandling hos pasienter med residivert/refraktært follikulært lymfom som har respondert på induksjonsbehandling, er 375 mg/m2 kroppsoverflate hver 3. måned (oppstart 3 måneder etter den siste dosen av induksjonsbehandlingen) til sykdomsprogresjon eller maks. i en periode på 2 år. Monoterapi: Residivert/refraktært follikulært lymfom: Anbefalt MabThera-dose som induksjonsbehandling hos voksne pasienter med stadium III-IV follikulært lymfom, som er kjemoresistente eller har hatt 2 eller flere påfølgende residiv etter kjemoterapi, er 375 mg/m2 kroppsoverflate, gitt som i.v. infusjon 1 gang pr. uke i 4 uker. Ved monoterapi hos pasienter som har respondert på tidligere behandling med MabThera-monoterapi for residivert/refraktært follikulært lymfom, er anbefalt dose 375 mg/m2 kroppsoverflate, gitt som i.v. infusjon 1 gang pr. uke i 4 uker.
Behandling av diffust, storcellet B-celle NHL hos voksne, med injeksjonsvæske til s.c. injeksjon: Se også informasjon om oppstart med injeksjonsvæske ovenfor. MabThera skal brukes i kombinasjon med CHOP kjemoterapi. Anbefalt dose er: 1. syklus, MabThera i.v. infusjonsvæske: 375 mg/m2 kroppsoverflate, deretter påfølgende sykluser med MabThera s.c. injeksjonsvæske injisert med fast dose på 1400 mg pr. syklus. Totalt: 8 sykluser. MabThera administreres på dag 1 av hver kjemoterapisyklus etter i.v. infusjon av glukokortikoidkomponenten av CHOP. Reduksjon av MabThera-dosen anbefales ikke. Når MabThera gis i kombinasjon med kjemoterapi bør standard dosereduksjoner for de kjemoterapeutiske legemidlene følges.
Behandling av diffust, storcellet B-celle NHL hos voksne, med infusjonsvæske til i.v. infusjon: Preparatet brukes i kombinasjon med CHOP kjemoterapi. Anbefalt dose er 375 mg/m2 kroppsoverflate, i 8 sykluser, gitt på 1. dag av hver kjemoterapisyklus etter i.v. infusjon av glukokortikoidkomponenten i CHOP.
Behandling av KLL hos voksne, med injeksjonsvæske til s.c. injeksjon: Anbefalt dosering av MabThera i kombinasjon med kjemoterapi for tidligere ubehandlede og residiverende/refraktære pasienter er 375 mg/m2 kroppsoverflate administrert på dag 0 av 1. behandlingssyklus med MabThera i.v. formulering, deretter en dose på 1600 mg MabThera s.c. formulering pr. syklus, injisert på dag 1 for hver påfølgende syklus (totalt 6 sykluser). Kjemoterapien bør gis etter administreringen av MabThera.
Behandling av KLL hos voksne, med infusjonsvæske til i.v. infusjon: Anbefalt dosering av MabThera i kombinasjon med kjemoterapi for tidligere ubehandlede og residiverende/refraktære pasienter er 375 mg/m2 kroppsoverflate administrert på dag 0 av 1. behandlingssyklus, deretter 500 mg/m2 kroppsoverflate på dag 1 av hver påfølgende syklus i totalt 6 sykluser. Kjemoterapien bør gis etter MabThera-infusjonen.
Behandling av KLL hos voksne, med infusjonsvæske til i.v. infusjon: En behandlingssyklus består av 2 × 1000 mg i.v. infusjoner med 2 ukers mellomrom. Behovet for ny behandlingssyklus bør evalueres 24 uker etter forrige syklus og gjentatt behandling bør bli gitt på det tidspunktet, hvis gjenværende sykdomsaktivitet vedvarer, ellers bør en avvente gjentatt behandling inntil sykdomsaktiviteten øker. Tilgjengelige data antyder at klinisk respons vanligvis er oppnådd innen 16-24 uker i en innledende behandlingssyklus. Uavbrutt behandling bør være nøye vurdert hos pasienter som ikke viser noen klare tegn til terapeutisk nytte innen denne tidsperioden.
Behandling av GPA og MPA hos voksne, med infusjonsvæske til i.v. infusjon: Induksjon av remisjon: Anbefalt dose er 375 mg/m2 kroppsoverflate 1 gang i uken i 4 uker (totalt 4 infusjoner). Vedlikeholdsbehandling: Etter induksjon med MabThera bør vedlikeholdsbehandling initieres tidligst 16 uker etter siste MabThera-infusjon. Etter induksjon med annen immunsuppressiv standardbehandling bør vedlikeholdsbehandling med MabThera initieres i løpet av 4-ukersperioden etter sykdomsremisjon. MabThera bør gis som to 500 mg i.v. infusjoner med 2 ukers mellomrom, etterfulgt av 500 mg i.v. infusjon hver 6. måned. MabThera bør gis i minst 24 måneder etter remisjon (fravær av symptomer). Ved høyere risiko for tilbakefall, bør lengre varighet av vedlikeholdsbehandling vurderes, opptil 5 år.
Behandling av pemfigus vulgaris, med infusjonsvæske til i.v. infusjon: Anbefalt dose er 1000 mg som i.v. infusjon etterfulgt av 1000 mg 2 uker senere, kombinert med glukokortikoidkur som gradvis trappes ned. Vedlikeholdsbehandling: 500 mg i.v. infusjon ved måned 12 og 18, deretter hver 6. måned hvis behov eller basert på klinisk vurdering. Ved tilbakefall kan 1000 mg gis i.v. Gjenopptagelse av eller økning av pasientens glukokortikoiddose bør også vurderes basert på klinisk vurdering. Etterfølgende infusjoner kan administreres tidligst 16 uker etter forrige infusjon.
Behandling av NHL hos pediatriske pasienter, med infusjonsvæske til i.v. infusjon: Til pasienter ≥6 måneder til <18 år med tidligere ubehandlet, fremskreden, CD20-positiv DLBCL/BL/BAL/BLL, skal MabThera brukes i kombinasjon med systemisk lymfom Malin type B (LMB) kjemoterapi. Se tabellene under for hhv. doseringsregime og behandlingsplan. Anbefalt dose av MabThera er 375 mg/m2 kroppsoverflate gitt som i.v. infusjon. Ingen dosejustering annet enn etter kroppsoverflate er nødvendig.

Doseringsregime for pediatriske pasienter med NHL

Syklus

Behandlingsdag

Detaljer om administrering

Prefase (COP)

MabThera gis ikke

 

Induksjonskur 1
(COPDAM1)

Dag -2 (samsvarende med dag
6 av prefasen)
1. MabThera-infusjon

Under 1. induksjonskur gis prednison som del av kjemoterapikuren, og skal administreres før MabThera.

Dag 1
2. MabThera-infusjon

MabThera gis 48 timer etter 1. infusjon med MabThera.

Induksjonskur 2
(COPDAM2)

Dag -2
3. MabThera-infusjon

Under den 2. induksjonskuren gis ikke prednison i forbindelse med
MabThera-infusjonen.

Dag 1
4. MabThera-infusjon

MabThera gis 48 timer etter 3. infusjon med MabThera.

Konsolideringskur 1 (CYM/CYVE)

Dag 1
5. MabThera-infusjon

Prednison gis ikke i forbindelse med MabThera-infusjonen.

Konsolideringskur 2 (CYM/CYVE)

Dag 1
6. MabThera-infusjon

Prednison gis ikke i forbindelse med MabThera-infusjonen.

Vedlikeholdskur 1 (M1)

Dag 25-28 av konsolideringskur 2 (CYVE)
MabThera gis ikke

Oppstart når perifere blodtall er gjenopprettet etter konsolideringskur 2 (CYVE) til ANC >1,0 × 109/liter og blodplatetall >100 × 109/liter.

Vedlikeholdskur 2 (M2)

Dag 28 av vedlikeholds-
kur 1 (M1)
MabThera gis ikke

 

ANC = absolutt antall nøytrofile; COP = syklofosfamid, vinkristin, prednison; COPDAM = syklofosfamid, vinkristin, prednisolon, doksorubicin, metotreksat; CYM = cytarabine (Aracytin, Ara-C), metotreksat; CYVE = cytarabine (Aracytine, Ara-C), veposide (VP16)

Behandlingsplan

Pasientens stadium

Detaljer om administrering

Gruppe B

Stadium III med høyt LDH-nivå (> N × 2), Stadium IV CNS-negativ

Prefase etterfølges av 4 kurer:
2 induksjonskurer (COPADM) med HDMTX 3 g/m2 og 2 konsolideringskurer (CYM)

Gruppe C

Gruppe C1:
BAL CNS-negativ, stadium
IV og BAL CNS-positiv og
CSF-negativ

Prefase etterfølges av 6 kurer:
2 induksjonskurer (COPADM) med HDMTX 8 g/m2, 2 konsolideringskurer (CYVE) og 2 vedlikeholdskurer (M1 og M2)

Gruppe C3:
BAL CSF-positiv, Stadium IV
CSF-positiv

Etterfølgende kurer skal gis så snart blodtallet gjenopprettes og pasientens tilstand tillater, unntatt vedlikeholdskurene som gis med 28-dagers intervaller

BAL = Burkitts leukemi (akutt moden B-celle leukemi); CSF = cerebrospinalvæske; CNS = sentralnervesystemet; HDMTX = høydose metotreksat; LDH = laktatdehydrogenase


Behandling av GPA og MPA hos pediatriske pasienter, med infusjonsvæske til i.v. infusjon: Til pasienter ≥2 år til <18 år med alvorlig, aktiv GPA og MPA, er anbefalt dose til induksjon av remisjonsbehandling 375 mg/m2 kroppsoverflate gitt som i.v. infusjon 1 gang ukentlig i 4 uker.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt hos pediatriske pasienter ≥6 måneder til <18 år ved andre indikasjoner enn tidligere ubehandlet, fremskreden CD20-positiv DLBCL/BL/BAL/BLL, og hos pediatriske pasienter ≥2 år til <18 år ved andre indikasjoner enn alvorlig, aktiv GPA og MPA. Bør ikke brukes til pasienter <6 måneder med CD20-positivt, diffust, storcellet NHL. Det finnes bare begrensede data tilgjengelig for barn <3 år. Bør ikke brukes til pasienter <2 år med alvorlig, aktiv GPA og MPA pga. mulig inadekvat immunrespons på barnevaksiner. Eldre >65 år: Dosejustering er ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Hetteglass uten konserveringsmiddel til engangsbruk. Injeksjonsvæske: Klar til bruk. En avtagbar klistre-etikett, som spesifiserer styrke, administreringsvei og indikasjon, er inkl. på hetteglassene. Denne klistre-etiketten skal fjernes fra hetteglasset og settes på sprøyten før administrering. Konsentrat til infusjonsvæske: Fortynnes til beregnet konsentrasjon på 1-4 mg/ml rituksimab i natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml. Bland oppløsningen ved sakte å vende posen for å unngå skumdannelse. Aseptisk tilberedelsesteknikk benyttes.
Administrering: Injeksjonsvæske til s.c injeksjon: Injeksjonsvæsken skal kun gis som s.c. injeksjon, styrken 1400 mg over ca. 5 minutter og styrken 1600 mg over ca. 7 minutter. Injeksjonskanylen skal festes til sprøyten umiddelbart før administrering for å unngå tilstopping av nålen. S.c. injeksjonsvæske injiseres i bukveggen og aldri på områder hvor huden er rød, har blåmerker, er øm, hard eller områder hvor det er føflekker eller arr. Grunnet manglende data på andre injeksjonsområder, bør injeksjoner begrenses til bukveggen. Andre legemidler til samtidig s.c. administrering bør fortrinnsvis gis i andre områder. Dersom en injeksjon blir avbrutt, kan den fortsette på samme sted, eller på et annet område hvis hensiktsmessig. Pasienten bør observeres i minst 15 minutter etter s.c. administrering. Pasienten bør instrueres om å kontakte lege øyeblikkelig ved tegn på alvorlig overfølsomhet eller cytokinfrigjøringssyndrom etter administrering. Infusjonsvæske til i.v. infusjon: Tilberedt infusjonsoppløsning skal gis via egen slange. Den skal ikke administreres som hurtig i.v. injeksjon eller som bolusinfusjon. Pasienten skal monitoreres nøye mht. cytokinfrigjøringssyndrom. Dersom pasienten utvikler symptomer på alvorlige reaksjoner, skal infusjonen avbrytes umiddelbart. Infusjonen skal ikke settes i gang igjen før alle symptomer er borte og resultatene av laboratorietester og røntgen er normalisert. Infusjonen kan da gjenopptas med en initiell hastighet på maks. halvparten av siste hastighet. Hvis de samme alvorlige bivirkningene opptrer på nytt, må det vurderes nøye om behandlingen skal avbrytes. Milde eller moderate infusjonsrelaterte bivirkninger reduseres vanligvis ved at infusjonshastigheten nedsettes. Ved bedring av symptomer, kan infusjonshastigheten økes igjen. Infusjonshastighet ved 1. infusjon: Anbefalt initial infusjonshastighet er 50 mg/time. Etter de første 30 minuttene, kan infusjonshastigheten økes med 50 mg/time hvert 30. minutt, til maks. 400 mg/time. 1. infusjon til pediatriske pasienter med NHL: Anbefalt initial infusjonshastighet er 0,5 mg/kg/time (maks. 50 mg/time). Den kan trappes opp med 0,5 mg/kg/time hvert 30. minutt hvis ingen hypersensitivitets- eller infusjonsrelaterte reaksjoner oppstår, til maks. 400 mg/time. Infusjonshastighet ved påfølgende doser: Påfølgende doser kan gis med en initial infusjonshastighet på 100 mg/time og økes med 100 mg/time hvert 30. minutt, til maks. 400 mg/time. Påfølgende infusjoner til pediatriske pasienter med NHL: Påfølgende doser kan gis med en initial infusjonshastighet på 1 mg/kg/time (maks. 50 mg/time). Den kan økes med 1 mg/kg/time hvert 30. minutt til maks. 400 mg/time. Påfølgende doser ved revmatoid artritt: Dersom pasienten ikke opplever alvorlig infusjonsrelatert bivirkning ved 1. eller påfølgende infusjoner med en dose på 1000 mg MabThera gitt ved standard infusjonshastighet, kan raskere infusjon gis for 2. og påfølgende infusjoner. I slike tilfeller brukes samme konsentrasjon som gitt i tidligere infusjoner (4 mg/ml i 250 ml). Start med en hastighet på 250 mg/time de første 30 minuttene, og deretter 600 mg/time i de neste 90 minuttene. Tolereres den raske infusjonen, kan samme infusjonshastighet brukes ved administrering av påfølgende infusjoner. Pasienter med klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom, inkl. arytmier, eller som tidligere har opplevd alvorlige infusjonsreaksjoner ved forutgående biologisk behandling eller med rituksimab, bør ikke gis den raskere infusjonen.

Kontraindikasjoner

Alle indikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller murine proteiner. Aktiv, alvorlig infeksjon. Alvorlig immunsvikttilstand. Revmatoid artritt, GPA, MPA og pemfigus vulgaris: Alvorlig hjertesvikt (NYHA klasse IV) eller alvorlig, ukontrollert hjertesykdom.

Forsiktighetsregler

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML): Pasienter behandlet for revmatoid artritt, GPA, MPA eller pemfigus vulgaris skal få utdelt pasientkortet ved hver infusjon. Kortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon til pasientene angående potensielt økt risiko for infeksjoner, inkl. PML. Svært sjeldne tilfeller av dødelig PML er rapportert. Pasienten skal overvåkes regelmessig mht. nye eller forverrede nevrologiske symptomer. Ved mistanke bør videre behandling utsettes til PML er utelukket. Konsultasjon hos nevrolog skal vurderes hvis klinisk indisert. Ved tvil, bør videre undersøkelser vurderes, inkl. MR, fortrinnsvis med kontrast, testing av cerebrospinalvæske for JC-virus-DNA og gjentatt nevrologisk evaluering. Legen bør særlig være oppmerksom på f.eks. kognitive, nevrologiske eller psykiatriske symptomer som pasienten selv kanskje ikke legger merke til. Pasienten bør informere partner/omsorgspersoner om behandlingen, fordi disse kan legge merke til symptomer som pasienten selv ikke er klar over. Ved utvikling av PML skal behandlingen seponeres permanent. Når immunsystemet er gjenopprettet hos immunkompromitterte pasienter med PML, er stabilisering og forbedret utfall sett. Det er ukjent om tidlig påvisning av PML og seponering kan gi samme stabilisering og forbedret resultat. Pasienter med NHL og KLL: Infusjonsrelaterte reaksjoner: MabThera er forbundet med infusjonsrelaterte reaksjoner som kan være relatert til frigivelse av cytokiner og/eller andre kjemiske mediatorer. Cytokinfrigjøringssyndrom kan være klinisk vanskelig å skille fra akutte overfølsomhetsreaksjoner. Reaksjonene omfatter cytokinfrigjøringssyndrom, tumorlysesyndrom og anafylaktiske og allergiske reaksjoner. Reaksjonene er ikke spesifikt relatert til administreringsveien, men kan observeres ved begge formuleringer. Alvorlige infusjonsrelaterte reaksjoner med fatalt utfall er rapportert etter markedsføring for i.v. formulering, vanligvis 30 minutter-2 timer etter oppstart av 1. infusjon. Disse kjennetegnes av lungekomplikasjoner, og i noen tilfeller rask tumorlyse og tegn på tumorlysesyndrom, i tillegg til feber, frysninger, stivhet, hypotensjon, urticaria, angioødem og andre symptomer. Alvorlig cytokinfrigjøringssyndrom kan være assosiert med noen elementer av tumorlysesyndrom slik som hyperurikemi, hyperkalemi, hypokalsemi, hyperfosfatemi, akutt nyresvikt, forhøyet laktatdehydrogenase (LDH), og akutt respirasjonssvikt og død. Akutt respirasjonssvikt ledsages av f.eks. interstitiell lungeinfiltrasjon eller lungeødem som kan sees på røntgenbilde av brystet. Syndromet manifesterer seg ofte innen 1-2 timer etter oppstart av 1. infusjon. Pasienter med redusert lungekapasitet eller med tumorinfiltrasjon i lungene skal behandles med forsiktighet. Infusjonen skal stoppes umiddelbart ved alvorlig cytokinfrigjøringssyndrom, og omfattende symptomatisk behandling skal igangsettes. Da innledende bedring i kliniske symptomer kan følges av tilbakeslag, bør disse pasientene monitoreres nøye inntil tumorlysesyndrom og infiltrasjon av lungene er gått tilbake eller utelukket. Videre behandling etter fullstendig restitusjon har sjelden ført til gjentatt cytokinfrigjøringssyndrom. Pasienter med stor tumormasse eller ≥25 × 109/liter sirkulerende maligne celler, som pasienter med KLL, skal behandles med meget stor forsiktighet, da de kan ha høyere risiko for å utvikle særlig alvorlig cytokinfrigjøringssyndrom. Under 1. infusjon skal disse pasientene følges svært nøye, og redusert infusjonshastighet eller deling av dosen over 2 dager i den 1. syklusen og følgende sykluser bør vurderes dersom lymfocyttellingen fortsatt er >25 × 109/liter. Symptomer som cytokinfrigjøringssyndrom, hypotensjon og bronkospasme er vanligvis reversible når infusjonen avbrytes, samtidig som det administreres et antipyretikum, et antihistamin samt av og til også oksygen, i.v. saltvann eller bronkodilaterende midler og glukokortikoider ved behov. Anafylaktiske- eller andre overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme ved i.v. administrering, og opptrer typisk (i motsetning til cytokinfrigjøringssyndrom) minutter etter oppstart av infusjon. Legemidler til behandling av overfølsomhetsreaksjoner, som f.eks. adrenalin, antihistaminer og kortikosteroider, skal finnes tilgjengelig for umiddelbar bruk i tilfelle en allergisk reaksjon inntreffer ved administrering. Ettersom hypotensjon kan forekomme under administrering, bør det overveies å avbryte behandlingen med antihypertensiver 12 timer før infusjonen. Hjertesykdommer: Angina pectoris, arytmier (som atrieflutter eller -flimmer), hjertesvikt og hjerteinfarkt er sett, og pasienter med tidligere hjertesykdom og/eller kardiotoksisk kjemoterapi bør derfor overvåkes nøye. Hematologisk toksisitet: Vanlig fullblodstatus, inkl. telling av nøytrofile granulocytter og trombocytter, skal gjøres under behandling. Forsiktighet bør utvises ved nøytrofiltall <1,5 × 109/liter eller trombocyttall <75 × 109/liter pga. begrenset klinisk erfaring. Infeksjoner: Forsiktighet bør utvises ved tilbakevendende eller kroniske infeksjoner i anamnesen, eller ved ytterligere predisponering for alvorlige infeksjoner. Tilfeller av hepatitt B-reaktivering, inkl. dødelig fulminant hepatitt, er rapportert, primært hos pasienter eksponert for cytotoksisk kjemoterapi. Begrenset informasjon hos residiverende/refraktære KLL-pasienter, antyder at MabThera kan forverre utfallet ved primær hepatitt B-infeksjon. Screening av hepatitt B-virus (HBV) bør utføres på alle pasienter før oppstart av behandling. Dette inkluderer HBsAg- og HBcAb-status, som kan komplementeres av andre testmarkører iht. lokale retningslinjer. Pasienter med aktiv hepatitt B-sykdom skal ikke behandles med MabThera. Pasienter med positiv hepatitt B-serologi (HBsAg eller HBcAb) skal konsultere ekspert i leversykdommer før behandlingsoppstart, og skal følges opp iht. til lokale medisinske standarder for å forebygge hepatitt-reaktivering. PML er i svært sjeldne tilfeller sett ved bruk ved NHL og KLL. Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner, som toksisk epidermal nekrolyse (Lyells syndrom) og Stevens-Johnsons syndrom, noen fatale, er rapportert. Hvis sammenheng med MabThera mistenkes, skal behandlingen seponeres permanent. Immunisering: Sikkerheten av immunisering med levende virale vaksiner etter MabThera-terapi er ikke undersøkt ved NHL og KLL, og vaksinasjon anbefales ikke. Ikke-levende vaksiner kan gis, men responsraten kan være redusert. Pasienter med revmatoid artritt, GPA, MPA og pemfigus vulgaris: MabThera er ikke anbefalt til pasienter med revmatoid artritt som ikke tidligere har fått behandling med metotreksat, siden et gunstig nytte-risikoforhold ikke er etablert for denne pasientgruppen. Infusjonsrelaterte reaksjoner:Infusjonsrelaterte reaksjoner relatert til frigivelse av cytokiner og/eller andre kjemiske mediatorer kan forekomme. Premedisinering med i.v. glukokortikoid reduserer signifikant insidens og alvorlighetsgrad av disse hendelsene og bør bli administrert før MabThera. Alvorlige infusjonsreaksjoner med dødelig utfall er rapportert hos revmatoid artritt-pasienter, men de fleste infusjonsrelaterte hendelsene er milde til moderate i alvorlighetsgrad. De vanligste symptomene er allergiske reaksjoner som hodepine, kløe, irritasjon i halsen, flushing, urticaria, annet utslett, hypertensjon og feber. Generelt er andelen som opplever infusjonsreaksjoner høyere etter 1. infusjon enn etter 2. infusjon i behandlingssyklusene. Forekomsten av infusjonsrelaterte reaksjoner er lavere ved senere sykluser. Reaksjonene er vanligvis reversible ved reduksjon av infusjonshastigheten, eller avbrytelse av MabThera-infusjonen, og administrering av et antipyretikum, et antihistamin, samt av og til også oksygen, i.v. saltvann eller bronkodilaterende midler og glukokortikoider ved behov. Pasienter med allerede eksisterende kardiologiske tilstander og de som tidligere har opplevd kardiopulmonære bivirkninger skal overvåkes nøye. Avhengig av alvorlighetsgrad på de infusjonsrelaterte reaksjonene og behovet for intervensjoner, skal MabThera seponeres midlertidig eller permanent. Når symptomene er gått fullstendig tilbake, kan infusjonen i de fleste tilfeller gjenopptas med en 50% redusert infusjonshastighet (f.eks. fra 100 mg/time til 50 mg/time). Legemidler til behandling av overfølsomhetsreaksjoner, som f.eks. adrenalin, antihistaminer og kortikosteroider, skal finnes tilgjengelig for umiddelbar bruk i tilfelle en allergisk reaksjon inntreffer under administrering av MabThera. Infusjonsrelaterte reaksjoner og hjertesykdommer: Det er rapportert symptomer fra preeksisterende iskemiske hjertelidelser, som angina pectoris, forkammerflimmer og flutter. Hjertesvikt og/eller myokardialt hjerteinfarkt har forekommet. Ved kjent hjerteanamnese, og ved tidligere kardiopulmonære bivirkninger, bør risikoen for kardiovaskulære komplikasjoner forårsaket av infusjonsreaksjoner vurderes før behandling igangsettes, og pasienten overvåkes nøye under infusjon. Siden hypotensjon kan oppstå under infusjon, bør det overveies å holde tilbake antihypertensiver i 12 timer før infusjonen. Infeksjoner: Behandling med MabThera gir økt risiko for infeksjoner. Alvorlige infeksjoner, inkl. dødsfall, kan forekomme under behandling med MabThera. Leger bør utvise forsiktighet når de vurderer bruk av MabThera hos pasienter med tilbakevendende eller kroniske infeksjoner i anamnesen, eller underliggende tilstander som kan predisponere pasienter ytterligere for alvorlig infeksjon, f.eks. hypogammaglobulinemi. Det anbefales å fastslå immunglobulinnivået før initierende behandling med MabThera. Pasienter som rapporterer tegn og symptomer på infeksjon etter MabThera-behandling, bør snarest undersøkes og gis hensiktsmessig behandling. Før det gis en ny syklus med MabThera-behandling, bør pasienter undersøkes på nytt mht. mulig risiko for infeksjoner. Svært sjeldne tilfeller av dødelig progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er rapportert etter bruk av MabThera for behandling av revmatoid artritt og autoimmune sykdommer, inkl. systemisk lupus erythematosus (SLE) og vaskulitt. Hepatitt B-infeksjoner: Tilfeller av hepatitt B-reaktivering, inkl. dødelige utfall, er rapportert hos pasienter med revmatoid artritt, GPA og MPA som er behandlet med MabThera. HBV-screening skal utføres på alle pasienter før oppstart av behandling, minst HBsAg og HBcAb-status. Pasienter med positiv hepatitt B-serologi skal innen oppstart av behandling konsultere spesialist innenfor leversykdommer og følges opp og behandles iht. lokale medisinske standarder for å forebygge hepatitt B-reaktivering. Nøytropeni: Sjeldne tilfeller av nøytropeni, inkl. alvorlig sent inntreffende og vedvarende nøytropeni er rapportert, noen assosiert med dødelige infeksjoner. Nøytrofiltall i blodet skal måles før hver administrering og jevnlig opptil 6 måneder etter avsluttet behandling, og ved tegn eller symptomer på infeksjon. Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner er rapportert, som toksisk epidermal nekrolyse (Lyells syndrom) og Stevens-Johnsons syndrom (noen fatale). Behandlingen skal seponeres permanent ved alvorlig hudreaksjon hvor sammenheng med MabThera mistenkes. Immunisering: Pasienten bør hvis mulig oppdateres med alle vaksiner ifølge gjeldende retningslinjer for vaksinering før behandling igangsettes. Vaksinasjon bør være fullført minst 4 uker før første MabThera-infusjon. Levende virale vaksiner er ikke anbefalt under behandling eller mens pasienten er deprivert for B-celler. Pasienter behandlet med MabThera kan få ikke-levende vaksiner, men responsratene kan reduseres. De bør gis minst 4 uker før neste kur. Samtidig/sekvensiell bruk av andre DMARDs ved revmatoid artritt: Samtidig bruk av MabThera og antirevmatiske legemidler andre enn de som er spesifisert under revmatoid artritt indikasjons- og doseringsavsnittene er ikke anbefalt. Pasienter bør observeres nøye for tegn på infeksjon dersom biologiske legemidler og/eller DMARD blir brukt etter MabThera-behandling. Maligniteter:Immunmodulerende legemidler kan øke risikoen for kreftutvikling. Tilgjengelige data, basert på en begrenset erfaring med bruk av MabThera til pasienter med revmatoid artritt, synes så langt å ikke gi holdepunkt for økt kreftrisiko. En mulig økt risiko for utvikling av solide tumorer kan imidlertid ikke utelukkes. Administrering: S.c. injeksjonsvæske er ikke ment til i.v. administrering og må kun gis via s.c. injeksjon. Kontrollert natriumdiett: Konsentrat til infusjonsvæske: Hvert hetteglass med 10 ml og 50 ml inneholder hhv. 2,3 mmol/52,6 mg og 11,5 mmol/263,2 mg natrium, og dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Injeksjonsvæske (1400 mg og 1600 mg): Inneholder <1 mmol pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Det er ikke vist interaksjoner ved samtidig bruk med fludarabin eller syklofosfamid (KLL-pasienter) eller metotreksat (RA-pasienter). Pasienter med titere av humant anti-mus antistoff (HAMA) eller antistoff mot legemiddel (ADA)) kan få allergiske- eller overfølsomhetsreaksjoner ved behandling med andre diagnostiske eller terapeutiske monoklonale antistoffer.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: IgG passerer placentabarrieren og MabThera kan derfor tenkes å forårsake tap av B-celler hos fosteret. Preparatet skal kun brukes under graviditet dersom fordelen for mor og barn oppveier risikoen for barnet. Pga. den lange retensjonstiden til rituksimab hos pasienter med B-celle-uttømming, skal fertile kvinner bruke sikkert prevensjonsmiddel under og i opptil 12 måneder etter avsluttet behandling.
Amming: Ukjent om rituksimab utskilles i morsmelk hos mennesker, og det er ikke klarlagt om barn som ammes påvirkes. Preparatet skal derfor ikke brukes under amming, og amming bør unngås i 12 måneder etter avsluttet behandling.
Fertilitet: Dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter av rituksimab på reproduksjonsorganer.

 

Bivirkninger

Injeksjonsvæske: Sikkerhetsprofilen er sammenlignbar med infusjonsvæsken, unntatt lokale hudreaksjoner. Lokale hudreaksjoner, inkl. reaksjoner på injeksjonsstedet er svært vanlig (vanligst er erytem, smerter på injeksjonsstedet og ødem), spesielt under første s.c. syklus (syklus 2), etterfulgt av den andre. Forekomsten reduseres ved påfølgende injeksjoner. Alvorlige tilfeller av trombocytopeni, angst, erytem og urticaria er også sett. Infusjonsvæske: De hyppigste alvorlige bivirkningene hos voksne NHL- og KLL- pasienter er infusjonsrelaterte bivirkninger (inkl. cytokinfrigjøringssyndrom, tumorlysesyndrom), infeksjoner og kardiovaskulære lidelser. Alvorlige infusjonsrelaterte reaksjoner (som bronkospasme, hypotensjon) opptrer i opptil 12% av tilfellene. Ytterligere reaksjoner er hjerteinfarkt, atrieflimmer, pulmonalt ødem og akutt reversibel trombocytopeni. Forverring av eksisterende hjertelidelser som angina pectoris eller kongestiv hjertesvikt eller andre alvorlige hjertelidelser (hjertesvikt, hjerteinfarkt, atrieflimmer), pulmonalt ødem, multiorgansvikt, tumorlysesyndrom, cytokinfrigjøringssyndrom, nyresvikt og respirasjonssvikt er rapportert med lavere eller ukjent frekvens. Frekvensen av infusjonsrelaterte bivirkninger reduseres vesentlig ved gjentatte infusjoner (<1% etter 8 doser). Andre alvorlige bivirkninger er infeksiøse reaksjoner (hovedsakelig bakterielle og virale) og kardiovaskulære hendelser. Forekomsten av bivirkninger grad 3/4 i blod og lymfatiske organer ved kombinasjonsbehandling er høyere hos eldre enn hos yngre <65 år med tidligere ubehandlet eller residiverende/refraktær KLL.

Bivirkninger sett ved NHL og KLL

Bivirkningene i tabellen er sett i studier med voksne. Bivirkninger ved NHL hos pediatriske pasienter ≥6 måneder til <18 år med tidligere ubehandlet, fremskreden CD20-positiv DLBCL/BL/BAL/BLL er tilsvarende som hos voksne NHL- og KLL-pasienter.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Febril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Anemi, granulocytopeni, pancytopeni
Mindre vanlige Aplastisk anemi, hemolytisk anemi, koagulopati, lymfadenopati
Svært sjeldne Forbigående Økt IgM-nivå, sent forekommende nøytropeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme
Vanlige Abdominalsmerter, anoreksi, diaré, dysfagi, dyspepsi, forstoppelse, halsirritasjon, oppkast, stomatitt
Mindre vanlige Abdominal distensjon
Svært sjeldne Gastrointestinal perforasjon
Generelle
Svært vanlige Asteni, feber, frysninger, hodepine
Vanlige Fatigue, flushing, forkjølelsessyndrom, malaise, multiorgansvikt, svulstsmerter, tremor
Mindre vanlige Smerter på infusjonsstedet
Hjerte
Vanlige Arytmi, atrieflimmer, hjerteinfarkt, hjertesykdom, takykardi
Mindre vanlige Angina pectoris, bradykardi, hjerteiskemi, supraventrikulær takykardi, venstre ventrikkelsvikt, ventrikkeltakykardi
Sjeldne Alvorlig hjertesykdom
Svært sjeldne Hjertesvikt
Hud
Svært vanlige Alopesi, kløe, utslett
Vanlige Dermatose, nattesvette, svette, urticaria
Svært sjeldne Alvorlige bulløse hudreaksjoner, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Svært vanlige Angioødem, infusjonsrelatert reaksjon
Vanlige Overfølsomhet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Svært sjeldne Cytokinfrigjøringssyndrom, infusjonsrelatert akutt reversibel trombocytopeni, serumsyke, tumorlysesyndrom
Infeksiøse
Svært vanlige Bakteriell infeksjon, bronkitt, virusinfeksjon
Vanlige Akutt bronkitt, febril infeksjon, hepatitt B, herpes zoster, infeksjon av ukjent etiologi, luftveisinfeksjon, pneumoni, sepsis, sinusitt, soppinfeksjon
Sjeldne Alvorlig virusinfeksjon, pneumocystis jirovecii-infeksjon
Svært sjeldne Progressiv multifokal leukoencefalopati
Kar
Vanlige Hypertensjon, hypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Svært sjeldne Leukocytoklastisk vaskulitt, vaskulitt (fortrinnsvis kutan)
Luftveier
Vanlige Bronkospasme, brystsmerter, dyspné, respiratorisk sykdom, rhinitt, økt hoste
Mindre vanlige Astma, bronkiolitt med obliterasjoner, hypoksi, lungelidelse
Sjeldne Interstitiell lungesykdom
Svært sjeldne Lungeinfiltrasjon, respirasjonssvikt
Ikke angitt Lungeødem
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, hypertoni, myalgi, nakkesmerter, ryggsmerter, smerter
Nevrologiske
Vanlige Agitasjon, angst, hypoestesi, insomni, parestesi, svimmelhet, vasodilatasjon
Mindre vanlige Dysgeusi
Svært sjeldne Facialisparalyse, kranial nevropati, perifer nevropati, sansetap
Nyre/urinveier
Svært sjeldne Nyresvikt
Psykiske
Mindre vanlige Depresjon, nervøsitet
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Ansiktsødem, hyperglykemi, hypokalsemi, perifert ødem, redusert vekt, økt LDH
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert IgG-nivå
Øre
Vanlige Tinnitus, øresmerter
Svært sjeldne Hørselstap
Øye
Vanlige Konjunktivitt, lakrimasjonsforstyrrelse
Svært sjeldne Alvorlig synstap

Bivirkninger sett ved NHL og KLL

Bivirkningene i tabellen er sett i studier med voksne. Bivirkninger ved NHL hos pediatriske pasienter ≥6 måneder til <18 år med tidligere ubehandlet, fremskreden CD20-positiv DLBCL/BL/BAL/BLL er tilsvarende som hos voksne NHL- og KLL-pasienter.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Kvalme
Generelle Asteni, feber, frysninger, hodepine
Hud Alopesi, kløe, utslett
Immunsystemet Angioødem, infusjonsrelatert reaksjon
Infeksiøse Bakteriell infeksjon, bronkitt, virusinfeksjon
Undersøkelser Redusert IgG-nivå
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, granulocytopeni, pancytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, anoreksi, diaré, dysfagi, dyspepsi, forstoppelse, halsirritasjon, oppkast, stomatitt
Generelle Fatigue, flushing, forkjølelsessyndrom, malaise, multiorgansvikt, svulstsmerter, tremor
Hjerte Arytmi, atrieflimmer, hjerteinfarkt, hjertesykdom, takykardi
Hud Dermatose, nattesvette, svette, urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Akutt bronkitt, febril infeksjon, hepatitt B, herpes zoster, infeksjon av ukjent etiologi, luftveisinfeksjon, pneumoni, sepsis, sinusitt, soppinfeksjon
Kar Hypertensjon, hypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Luftveier Bronkospasme, brystsmerter, dyspné, respiratorisk sykdom, rhinitt, økt hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, hypertoni, myalgi, nakkesmerter, ryggsmerter, smerter
Nevrologiske Agitasjon, angst, hypoestesi, insomni, parestesi, svimmelhet, vasodilatasjon
Stoffskifte/ernæring Ansiktsødem, hyperglykemi, hypokalsemi, perifert ødem, redusert vekt, økt LDH
Øre Tinnitus, øresmerter
Øye Konjunktivitt, lakrimasjonsforstyrrelse
Mindre vanlige
Blod/lymfe Aplastisk anemi, hemolytisk anemi, koagulopati, lymfadenopati
Gastrointestinale Abdominal distensjon
Generelle Smerter på infusjonsstedet
Hjerte Angina pectoris, bradykardi, hjerteiskemi, supraventrikulær takykardi, venstre ventrikkelsvikt, ventrikkeltakykardi
Luftveier Astma, bronkiolitt med obliterasjoner, hypoksi, lungelidelse
Nevrologiske Dysgeusi
Psykiske Depresjon, nervøsitet
Sjeldne
Hjerte Alvorlig hjertesykdom
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse Alvorlig virusinfeksjon, pneumocystis jirovecii-infeksjon
Luftveier Interstitiell lungesykdom
Svært sjeldne
Blod/lymfe Forbigående Økt IgM-nivå, sent forekommende nøytropeni
Gastrointestinale Gastrointestinal perforasjon
Hjerte Hjertesvikt
Hud Alvorlige bulløse hudreaksjoner, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Cytokinfrigjøringssyndrom, infusjonsrelatert akutt reversibel trombocytopeni, serumsyke, tumorlysesyndrom
Infeksiøse Progressiv multifokal leukoencefalopati
Kar Leukocytoklastisk vaskulitt, vaskulitt (fortrinnsvis kutan)
Luftveier Lungeinfiltrasjon, respirasjonssvikt
Nevrologiske Facialisparalyse, kranial nevropati, perifer nevropati, sansetap
Nyre/urinveier Nyresvikt
Øre Hørselstap
Øye Alvorlig synstap
Ikke angitt
Luftveier Lungeødem

Bivirkninger sett ved revmatoid artritt

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Nøytropeni
Mindre vanlige Forsinket nøytropeni
Svært sjeldne Serumsykelignende reaksjon
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dyspepsi, gastroøsofageal refluks, sår i munnen, øvre abdominalsmerter
Hjerte
Sjeldne Angina pectoris, atrieflimmer, hjerteinfarkt, hjertesvikt
Svært sjeldne Atrieflutter
Hud
Vanlige Alopesi
Svært sjeldne Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Svært vanlige Infusjonsrelatert reaksjon1
Mindre vanlige Infusjonsrelatert reaksjon2
Infeksiøse
Svært vanlige Urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Vanlige Bronkitt, gastroenteritt, sinusitt, tinea pedis
Svært sjeldne Hepatitt B-reaktivering, progressiv multifokal leukoencefalopati
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi/muskel-skjelettsmerte, artrose, bursitt
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Isjias, migrene, parestesi, svimmelhet
Psykiske
Vanlige Angst, depresjon
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hyperkolesterolemi
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert IgM-nivå
Vanlige Redusert IgG-nivå

1Under eller innen 24 timer etter infusjon. Inkluderer hypertensjon, kvalme, utslett, feber, kløe, urticaria, halsirritasjon, hetetokter, hypotensjon, rhinitt, tremor, takykardi, fatigue, orofaryngealsmerte, perifert ødem, erytem.

2Under eller innen 24 timer etter infusjon. Inkluderer generalisert ødem, bronkospasme, dyspné, larynksødem, angioødem, generalisert kløe, anafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon.

Bivirkninger sett ved revmatoid artritt

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon1
Infeksiøse Urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Nevrologiske Hodepine
Undersøkelser Redusert IgM-nivå
Vanlige
Blod/lymfe Nøytropeni
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, gastroøsofageal refluks, sår i munnen, øvre abdominalsmerter
Hud Alopesi
Infeksiøse Bronkitt, gastroenteritt, sinusitt, tinea pedis
Muskel-skjelettsystemet Artralgi/muskel-skjelettsmerte, artrose, bursitt
Nevrologiske Isjias, migrene, parestesi, svimmelhet
Psykiske Angst, depresjon
Stoffskifte/ernæring Hyperkolesterolemi
Undersøkelser Redusert IgG-nivå
Mindre vanlige
Blod/lymfe Forsinket nøytropeni
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon2
Sjeldne
Hjerte Angina pectoris, atrieflimmer, hjerteinfarkt, hjertesvikt
Svært sjeldne
Blod/lymfe Serumsykelignende reaksjon
Hjerte Atrieflutter
Hud Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Infeksiøse Hepatitt B-reaktivering, progressiv multifokal leukoencefalopati

1Under eller innen 24 timer etter infusjon. Inkluderer hypertensjon, kvalme, utslett, feber, kløe, urticaria, halsirritasjon, hetetokter, hypotensjon, rhinitt, tremor, takykardi, fatigue, orofaryngealsmerte, perifert ødem, erytem.

2Under eller innen 24 timer etter infusjon. Inkluderer generalisert ødem, bronkospasme, dyspné, larynksødem, angioødem, generalisert kløe, anafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon.

Bivirkninger sett ved GPA og MPA

Bivirkningene i tabellen er sett i studier med voksne. Bivirkninger ved GPA/MPA hos pediatriske pasienter er tilsvarende som hos voksne med godkjente autoimmune indikasjoner, inkl. GPA/MPA. Infeksjoner er sett hos 68%, infusjonsrelaterte reaksjoner hos 60% og kvalme hos 16% av pediatriske pasienter under remisjon-induksjonsbehandling.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Trombocytopeni1
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré1
Vanlige Diaré2, dyspepsi1, forstoppelse1
Generelle
Svært vanlige Infusjonsrelatert reaksjon3, perifert ødem1
Vanlige Feber2, influensalignende sykdom2, perifert ødem2
Hud
Vanlige Akne1
Immunsystemet
Vanlige Cytokinfrigjøringssyndrom1
Infeksiøse
Svært vanlige Bronkitt2
Vanlige Bronkitt1, herpes zoster1, nasofaryngitt1, rhinitt2, urinveisinfeksjon1
Kar
Svært vanlige Hypertensjon1
Vanlige Flushing1
Luftveier
Svært vanlige Dyspné1, epistakse1, hoste1
Vanlige Dyspné2, tett nese1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi1, muskelkramper1, ryggsmerter1
Vanlige Muskel-skjelettsmerter1, muskelsvakhet1, smerter i ekstremitet1
Nevrologiske
Svært vanlige Svimmelhet1, tremor1
Psykiske
Svært vanlige Insomni1
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hyperkalemi1
Undersøkelser
Vanlige Redusert hemoglobin1

Bivirkninger sett ved GPA og MPA

Bivirkningene i tabellen er sett i studier med voksne. Bivirkninger ved GPA/MPA hos pediatriske pasienter er tilsvarende som hos voksne med godkjente autoimmune indikasjoner, inkl. GPA/MPA. Infeksjoner er sett hos 68%, infusjonsrelaterte reaksjoner hos 60% og kvalme hos 16% av pediatriske pasienter under remisjon-induksjonsbehandling.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré1
Generelle Infusjonsrelatert reaksjon3, perifert ødem1
Infeksiøse Bronkitt2
Kar Hypertensjon1
Luftveier Dyspné1, epistakse1, hoste1
Muskel-skjelettsystemet Artralgi1, muskelkramper1, ryggsmerter1
Nevrologiske Svimmelhet1, tremor1
Psykiske Insomni1
Vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni1
Gastrointestinale Diaré2, dyspepsi1, forstoppelse1
Generelle Feber2, influensalignende sykdom2, perifert ødem2
Hud Akne1
Immunsystemet Cytokinfrigjøringssyndrom1
Infeksiøse Bronkitt1, herpes zoster1, nasofaryngitt1, rhinitt2, urinveisinfeksjon1
Kar Flushing1
Luftveier Dyspné2, tett nese1
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter1, muskelsvakhet1, smerter i ekstremitet1
Stoffskifte/ernæring Hyperkalemi1
Undersøkelser Redusert hemoglobin1

1Bivirkninger ved induksjon av remisjon av GPA og MPA hos voksne.

2Bivirkninger ved vedlikeholdsbehandling av GPA og MPA hos voksne.

3Pediatriske pasienter: De infusjonsrelaterte reaksjonene forekommer hyppigst ved 1. infusjon, avtar over tid med antall infusjoner og er tilsvarende som hos voksne GPA/MPA-pasienter. De fleste infusjonsrelaterte reaksjonene er grad 1 eller 2 og de vanligste symptomene er hodepine, hudutslett, rennende nese og feber.

Bivirkninger sett ved pemfigus vulgaris

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Øvre abdominalsmerter
Generelle
Vanlige Asteni, fatigue, feber
Hjerte
Vanlige Takykardi
Hud
Svært vanlige Alopesi
Vanlige Hudlidelser, kløe, urticaria
Immunsystemet
Svært vanlige Infusjonsrelatert reaksjon1
Infeksiøse
Svært vanlige Øvre luftveisinfeksjon
Vanlige Herpesvirusinfeksjon (inkl. herpes zoster, oral herpes), konjunktivitt, nasofaryngitt, oral candidiasis, urinveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, muskel-skjelettsmerter, ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Svimmelhet
Psykiske
Svært vanlige Vedvarende depressiv lidelse
Vanlige Alvorlig depresjon, irritabilitet
Svulster/cyster
Vanlige Hudpapillom

1Inkluderer hodepine, frysninger, hypertensjon, kvalme, asteni, smerte, dyspné, erytem, hyperhidrose, flushing/hetetokter, hypotensjon og utslett/kløende utslett.

Bivirkninger sett ved pemfigus vulgaris

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Hud Alopesi
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon1
Infeksiøse Øvre luftveisinfeksjon
Nevrologiske Hodepine
Psykiske Vedvarende depressiv lidelse
Vanlige
Gastrointestinale Øvre abdominalsmerter
Generelle Asteni, fatigue, feber
Hjerte Takykardi
Hud Hudlidelser, kløe, urticaria
Infeksiøse Herpesvirusinfeksjon (inkl. herpes zoster, oral herpes), konjunktivitt, nasofaryngitt, oral candidiasis, urinveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettsmerter, ryggsmerter
Nevrologiske Svimmelhet
Psykiske Alvorlig depresjon, irritabilitet
Svulster/cyster Hudpapillom

1Inkluderer hodepine, frysninger, hypertensjon, kvalme, asteni, smerte, dyspné, erytem, hyperhidrose, flushing/hetetokter, hypotensjon og utslett/kløende utslett.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Kimært mus/humant monoklonalt antistoff fremstilt vha. genteknologi, som består av et glykosylert immunglobulin med human IgG1 konstant region og murine variable regioner.
Virkningsmekanisme: Bindes spesifikt til det transmembrane antigenet, CD20, et ikke-glykosylert fosfoprotein, lokalisert på pre-B- og modne B-lymfocytter. Rituksimabs Fab-domene bindes til CD20-antigenet på B-lymfocytter og rekrutterer derved immune effektorfunksjoner til å mediere B-celle lysering. Mulige celle-lyseringsmekanismer inkluderer komplementavhengig cellulær cytotoksisitet (CDC) og antistoffavhengig cellulær cytotoksisitet (ADCC). MabThera s.c. injeksjonsvæske inneholder rekombinant humant hyaluronidase (rHuPH20), et enzym som brukes til å øke spredning og absorpsjon av samtidige administrerte substanser når gitt s.c.
Absorpsjon: Konsentrat til infusjonsvæske: Etter behandling med 4 i.v. infusjoner på 375 mg/m2 med ukentlige intervaller er gjennomsnittlig Cmax 486 µg/ml etter 4. infusjon. Etter behandling med 8 i.v. infusjoner på 375 mg/m2 med ukentlige intervaller er Cmax gjennomsnittlig 243 µg/ml (intervall 16-582 µg/ml) etter 1. infusjon og 550 µg/ml (intervall 171-1177 µg/ml) etter 8. infusjon. Etter revmatoid artritt-behandling: Med 2 i.v. infusjoner på 1000 mg med 2 ukers mellomrom var gjennomsnittlig Cmax 370 µg/ml (intervall 212-637 µg/ml). Injeksjonsvæske: Cmax er sammenlignbar som for i.v. infusjonsvæske, se SPC for ytterligere detaljer.
Halveringstid: Konsentrat til infusjonsvæske: Estimert median terminal t1/2 er 22 dager (variasjon 6,1-52 dager). Typiske populasjonsestimater for uspesifikk clearance, spesifikk clearance (sannsynligvis påvirket av B-celler eller tumorbyrde) og sentralt Vd er hhv. 0,14 liter/dag, 0,59 liter/dag og 2,7 liter. Rituksimab er som regel detekterbart i 3-6 måneder. Etter revmatoid artritt-behandling: Med 2 i.v. infusjoner på 1000 mg med 2 ukers mellomrom er t1/2 20,8 dager, og gjennomsnittlig systemisk clearance 230 ml/dag. Clearance, Vd og t1/2 er sammenlignbare for i.v. infusjonsvæske og s.c. injeksjonsvæske, se SPC for ytterligere detaljer. Pediatriske DLBCL/BL/BAL/BLL-pasienter: Farmakokinetikken er tilsvarende som hos voksne NHL-pasienter. Median t1/2 hos pasienter fra 3 års alder er 26 dager. Det fins ingen data for barn <3 år, men farmakokinetiske populasjonsmodeller anslår tilsvarende eksponering hos pasienter ≥6 måneder til <3 år som hos pasienter ≥3 år. Pediatriske GPA/MPA-pasienter: Farmakokinetikken er tilsvarende som hos voksne GPA/MPA-pasienter, tatt i betraktning effekten kroppsoverflate har på clearance og Vd. Estimert median t1/2 er 22 dager, gjennomsnittlig clearance 0,221 liter/dag og gjennomsnittlig Vd 2,27 liter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap. Injeksjonsvæske: Hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Oppløsning overført til sprøyte: Fysikalsk og kjemisk stabil i 48 timer ved 2-8°C og deretter 8 timer ved 30°C i diffust dagslys. Bør brukes umiddelbart. Konsentrat til infusjonsvæske: Ufortynnet konsentrat beskyttes mot direkte sollys. Ferdig tilberedt infusjonsoppløsning i natriumklorid 9 mg/ml oppløsning: Bør brukes umiddelbart. Fysikalsk og kjemisk stabil i 30 dager i kjøleskap og ytterligere 24 timer ved ≤30°C. Ferdig tilberedt infusjonsoppløsning i glukose 50 mg/ml oppløsning: Bør brukes umiddelbart. Fysikalsk og kjemisk stabil i 24 timer i kjøleskap og ytterligere 12 timer ved romtemperatur.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

MabThera, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1400 mg 11,7 ml (hettegl.)
545104
-
-
18920,10 C
1600 mg 13,4 ml (hettegl.)
393838
-
-
27509,70 C

MabThera, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 2 × 10 ml (hettegl.)
494237
-
-
5262,10 C
50 ml (hettegl.)
494286
-
-
13137,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.02.2021