Lovastatin

ratiopharm


Serumkolesterolsenkende middel, HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10A A02 (Lovastatin)TABLETTER 20 mg og 40 mg: Hver tablett inneh.: Lovastatin 20 mg, resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 20 mg: Patentblått (E 131). 40 mg: Patentblått (E 131), kinolingult (E 104).


Indikasjoner

Reduksjon av forhøyet total- og LDL-kolesterolkonsentrasjoner i plasma i kombinasjon med kostholdsveiledning i tilfeller hvor pasienten har primær hyperkolesterolemi, og hvor omlegg av kosthold og andre ikke-farmakologiske tiltak har vist ikke å være tilstrekkelig. Reduksjon av forhøyet kolesterol i plasma ved kombinert hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi når forhøyet kolesterol i plasma er primær årsak for behandlingen.

Dosering

En kolesterolsenkende diett skal innføres før behandlingsstart og opprettholdes under behandlingen. Sekundær hyperkolesterolemi bør ekskluderes før behandlingsstart.
Hyperkolesterolemi: Vanlig startdose er 20 mg 1 gang daglig om kvelden. Dersom dosejustering er nødvendig, kan dosen økes med minst 4-ukers intervaller til en maks. dose på 80 mg daglig (som 1 enkeltdose om kvelden eller fordelt på 2 doser à 40 mg, 1 dose om morgenen og 1 dose om kvelden). Dersom LDL-kolesterolnivået faller <1,94 mmol/liter (75 mg/dl) eller totalkolesterolnivået faller <3,6 mmol/liter (140 mg/dl), bør dosen reduseres.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Siden lovastatin utskilles i liten grad renalt, vil dosejustering ved moderat nedsatt nyrefunksjon vanligvis ikke være nødvendig. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), bør behov for doser på >20 mg/dag vurderes nøye og behandling bør startes med forsiktighet. Barn: Sikkerhet og effekt ikke klarlagt, ingen doseringsanbefalinger kan gis. Eldre >60 år: En studie viser at sikkerhet og effekt synes å være lik med hva som er sett hos befolkningen i alminnelighet. Pasienter som får annen behandling samtidig: Se SPC.
Administrering: Tas om kvelden ved dosering 1 gang daglig og tas morgen og kveld ved dosering 2 ganger daglig. Skal tas med mat, enten før, sammen med eller etter måltidet. Unngå inntak av grapefruktjuice eller grapefrukt under behandling. Tablettene svelges hele med tilstrekkelig mengde vann. Skal ikke tygges. Kan knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv leversykdom eller vedvarende forhøyede serumtransaminaser uten kjent årsak. Kolestase. Myopati. Samtidig behandling med potente CYP3A4-hemmere (f.eks. itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, hiv-proteasehemmere, delavirdin, erytromycin, klaritromycin, telitromycin og nefazodon). Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Homozygot familiær hyperkolesterolemi: Effekten av lovastatin er redusert, forsiktighet utvises. Hypertriglyseridemi: Ikke indisert dersom hypertriglyseridemi er den primære årsaken for behandlingen, da lovastatin kun har moderat triglyseridsenkende effekt. Muskeleffekter/rabdomyolyse: Lovastatin kan forårsake myopati, karakterisert ved muskelsmerter, ømhet eller muskelsvakhet kombinert med økt CK (>10 ganger øvre normalgrense). Risikoen er økt ved høy HMG-CoA-reduktase-inhibitoraktivitet i plasma. Rabdomyolyse, med og uten sekundær akutt nyresvikt, inkl. fatale tilfeller er rapportert. Risikoen for myopati er doserelatert. Pasienten skal informeres om risikoen for myopati og instrueres i å straks rapportere uforklarlige muskelsmerter, ømhet eller muskelsvakhet. Behandlingen skal umiddelbart seponeres hvis myopati diagnostiseres eller mistenkes. CK-nivå >10 ganger øvre normalgrense indikerer myopati. I de fleste tilfellene forsvinner muskelsymptomene og de forhøyde CK-nivåene normaliseres ved seponering. Periodiske CK-målinger bør vurderes ved behandlingsstart og ved doseøkning. Behandlingen skal avbrytes midlertidig noen dager før større operasjoner og dersom større medisinsk eller kirurgisk hendelse inntreffer. Levereffekter: Økning i serumtransaminaser, vanligvis etter 3-12 måneders behandling. Leverfunksjonsprøver bør tas før behandlingsstart og når klinisk indisert, spesielt hos pasienter med leversykdom i anamnesen og/eller pasienter med høyt alkoholforbruk og hos alle pasienter hvor dosen er økt til ≥40 mg/dag. Ved transaminasestigning til 3 ganger øvre normalgrense bør fordelene med fortsatt behandling veies opp mot potensiell risiko. Måling av transaminasenivået gjentas umiddelbart, og ved vedvarende forhøyde eller stigende verdier, skal lovastatin seponeres. Lovastatin bør brukes med varsomhet til pasienter som inntar store mengde alkohol og/eller har hatt leversykdom. Nedsatt nyrefunksjon: Bør brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Sekundær hyperkolesterolemi: I tilfelle av sekundær hyperkolesterolemi forårsaket av hypotyroidisme eller nefrotisk syndrom, skal først den underliggende sykdommen behandles. Interstitiell lungesykdom: Sjeldne tilfeller av interstitiell lungesykdom er rapportert, forsiktighet utvises. Diabetes mellitus: Statiner kan muligens gi behandlingstrengende hyperglykemi hos pasienter med høy risiko for fremtidig diabetes. Immunmediert nekrotiserende myopati (IMNM): IMNM, under og etter behandling med noen statiner, er rapportert. Forsiktighet utvises ved symptomer på IMNM; proksimal muskelsvakhet og forhøyet serumkreatininkinase, som vedvarer på tross av seponering av statinbehandling. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av gemfibrozil, andre fibrater og nikotinsyre (>1 g/dag) gir økt risiko for myopati. Risikoen for myopati øker ved samtidig behandling med potente CYP3A4-hemmere og behandling med lovastatin må seponeres så lenge behandling med potente CYP3A4-hemmere varer. Skal ikke brukes samtidig med systemiske formuleringer av fusidinsyre eller i løpet av 7 dager etter at fusidinsyrebehandlingen er avsluttet, da rabdomyolyse (inkl. dødsfall) er rapportert ved kombinasjon. Statinbehandling må avbrytes under behandling med fusidinsyre. Risiko for myopati/rabdomyolyse øker ved samtidig bruk av ciklosporin, og lovastatindosen bør derfor ikke overstige 20 mg. Risiko for myopati/rabdomyolyse øker ved samtidig bruk av danazol med høyere doser lovastatin. Risikoen for myopati/rabdomyolyse øker når amiodaron eller verapamil brukes samtidig med høyere doser av nært beslektede stoffer av HMG-CoA-reduktasehemmerklassen. Risiko for økt effekt ved samtidig bruk av vitamin K-antagonister. Grapefruktjuice hemmer CYP3A4, og samtidig bruk av store mengder (>1 liter daglig) bør unngås. Samtidig bruk av kumarinantikoagulanter kan gi økt protrombintid hos noen pasienter. Kontroll av protrombintid bør bestemmes før behandlingsstart og monitoreres under behandling.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Bør kun gis til kvinner i fertil alder dersom de bruker sikker prevensjon. Ved graviditet bør lovastatin seponeres.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under amming.
Fertilitet: Dyrestudier har vist effekter på fertilitet.

 

Bivirkninger

Sett i kliniske studier og etter markedsføring

Organklasse Bivirkning
Endokrine
Sjeldne Gynekomasti
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme, magesmerter1
Mindre vanlige Halsbrann, munntørrhet
Sjeldne Pankreatitt, stomatitt
Ukjent frekvens Oppkast
Generelle
Mindre vanlige Fatigue
Sjeldne Ødem
Hud
Vanlige Utslett
Mindre vanlige Kløe
Ukjent frekvens Alopesi, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhetssyndrom hvor ett eller flere av følgende symptomer er tilstede: Anafylaktisk reaksjon, angioødem, lupuslignende syndrom, polymyalgia revmatika, dermatomyositt, vaskulitt, trombocytopeni, leukopeni, eosinofili, hemolytisk anemi, positiv ANA-test, økt SR, artritt, artralgi, urticaria, asteni, fotosensitivitet, feber, flushing, frysninger, dyspné og malaise
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvens Erektil dysfunksjon
Lever/galle
Ukjent frekvens Hepatitt, kolestatisk gulsott
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Muskelkramper, myalgi
Sjeldne Myopati, rabdomyolyse2
Ukjent frekvens Immunmediert nekrotiserende myopati
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige Dysgeusi
Ukjent frekvens Parestesi, perifer nevropati, svekket hukommelse
Psykiske
Mindre vanlige Insomni, søvnforstyrrelse
Ukjent frekvens Depresjon, psykiske lidelser (inkl. angst)
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Anoreksi
Undersøkelser
Sjeldne Økte transaminaser i serum
Ukjent frekvens Økt ALP, økt CK i serum3, økt bilirubin
Øye
Vanlige Tåkesyn

1Pasienter som fikk aktiv kontroll, hadde lignende eller høyere insidens av gastrointestinale bivirkninger.

2Som kan forbindes med akutt nyresvikt sekundært til myoglobinuri.

3Som følge av en CK-fraksjon av ikke-kardial opprinnelse, disse har vanligvis vært milde og forbigående; betydelige økninger er kun sett i sjeldne tilfeller.

Sett i kliniske studier og etter markedsføring

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme, magesmerter1
Hud Utslett
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper, myalgi
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Øye Tåkesyn
Mindre vanlige
Gastrointestinale Halsbrann, munntørrhet
Generelle Fatigue
Hud Kløe
Nevrologiske Dysgeusi
Psykiske Insomni, søvnforstyrrelse
Sjeldne
Endokrine Gynekomasti
Gastrointestinale Pankreatitt, stomatitt
Generelle Ødem
Immunsystemet Overfølsomhetssyndrom hvor ett eller flere av følgende symptomer er tilstede: Anafylaktisk reaksjon, angioødem, lupuslignende syndrom, polymyalgia revmatika, dermatomyositt, vaskulitt, trombocytopeni, leukopeni, eosinofili, hemolytisk anemi, positiv ANA-test, økt SR, artritt, artralgi, urticaria, asteni, fotosensitivitet, feber, flushing, frysninger, dyspné og malaise
Muskel-skjelettsystemet Myopati, rabdomyolyse2
Undersøkelser Økte transaminaser i serum
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Oppkast
Hud Alopesi, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon
Lever/galle Hepatitt, kolestatisk gulsott
Muskel-skjelettsystemet Immunmediert nekrotiserende myopati
Nevrologiske Parestesi, perifer nevropati, svekket hukommelse
Psykiske Depresjon, psykiske lidelser (inkl. angst)
Stoffskifte/ernæring Anoreksi
Undersøkelser Økt ALP, økt CK i serum3, økt bilirubin

1Pasienter som fikk aktiv kontroll, hadde lignende eller høyere insidens av gastrointestinale bivirkninger.

2Som kan forbindes med akutt nyresvikt sekundært til myoglobinuri.

3Som følge av en CK-fraksjon av ikke-kardial opprinnelse, disse har vanligvis vært milde og forbigående; betydelige økninger er kun sett i sjeldne tilfeller.

Klasseeffekter

Mareritt. Amnesi. Seksuell dysfunksjon. Uvanlige tilfeller av interstitiell lungesykdom, spesielt ved behandling over lengre tid. Diabetes mellitus (frekvensen vil avhenge av tilstedeværelse eller fravær av risikofaktorer (fastende blodsukker ≥5,6 mmol/liter, BMI >30 kg/m2, økte triglyserider, tidligere hypertensjon)).

Klasseeffekter

Mareritt. Amnesi. Seksuell dysfunksjon. Uvanlige tilfeller av interstitiell lungesykdom, spesielt ved behandling over lengre tid. Diabetes mellitus (frekvensen vil avhenge av tilstedeværelse eller fravær av risikofaktorer (fastende blodsukker ≥5,6 mmol/liter, BMI >30 kg/m2, økte triglyserider, tidligere hypertensjon)).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Konkurrerende spesifikk hemmer av det hastighetsbegrensende enzymet i kolesterolbiosyntesen. Pga. hemming tidlig i syntesekjeden unngås akkumulering av potensielt toksiske steroler. Reduserer totalkolesterol, LDL- og VLDL-kolesterol i plasma.
Absorpsjon: Raskt. Tmax 2-4 timer. Høy first pass-metabolisme i lever.
Proteinbinding: Ca. 95%.
Metabolisme: Aktiv metabolitt er beta-hydroksysyre og dets derivater.
Utskillelse: Hovedsakelig i feces via gallen, en mindre del via nyrene (ca. 10%).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen, ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Lovastatin, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg 98 stk. (blister)
014220
Blå resept
-
450,80 C
40 mg 98 stk. (blister)
014253
Blå resept
-
525,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.11.2020