Lipidmodifiserende middel, HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10A A05 (Atorvastatin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg: Hver tablett inneh.: Atorvastatinkalsium tilsv. atorvastatin 10 mg, resp. 20 mg, 40 mg og 80 mg, laktose, benzosyre (E 210), hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Hyperkolesterolemi: Indisert som tillegg til diett for reduksjon av forhøyet totalkolesterol (total-C), LDL-kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B og triglyserider hos voksne, ungdom og barn >10 år med primær hyperkolesterolemi, inkl. familiær hyperkolesterolemi (heterozygot type) eller kombinert (blandet) hyperlipidemi (som korresponderer til type IIa og IIb ved Fredrickson-klassifisering), når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak er utilstrekkelig. Lipitor er også indisert for å redusere total-C og LDL-C hos voksne med homozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese) eller dersom slik behandling ikke er tilgjengelig. Forebygging av kardiovaskulær sykdom: Forebygging av kardiovaskulær sykdom hos voksne som er vurdert å ha høy risiko for å få en kardiovaskulær hendelse, som tillegg til korrigering av andre risikofaktorer.

Dosering

Pasienten skal settes på standard kolesterolsenkende diett før atorvastatinbehandling initieres, og skal fortsette dietten under behandling med atorvastatin. Dosering bør individualiseres basert på LDL-kolesterolnivå ved behandlingsstart, behandlingsmål og pasientens respons på behandling. Vanlig startdose er 10 mg 1 gang daglig. Dosejusteringsintervaller bør være ≥4 uker. Maks. dose er 80 mg 1 gang daglig.
Primær hyperkolesterolemi og kombinert hyperlipidemi
De aller fleste pasienter kan kontrolleres med 10 mg 1 gang daglig. Terapeutisk respons sees innen 2 uker, og maks. respons oppnås vanligvis innen 4 uker.
Heterozygot familiær hyperkolesterolemi
Startdose 10 mg daglig. Dosering bør individualiseres og justeres hver 4. uke til 40 mg daglig. Maks. dose er 80 mg daglig, alternativt kan 40 mg atorvastatin 1 gang daglig kombineres med en gallesyrebinder (resin).
Homozygot familiær hyperkolesterolemi
10-80 mg daglig. Bør brukes som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese), eller hvis slik behandling ikke er tilgjengelig.
Forebygging av kardiovaskulær sykdom
I primærprofylaksestudier er dosen 10 mg/dag. Høyere dosering kan være nødvendig for å oppnå (LDL-) kolesterolnivåer iht. gjeldende retningslinjer.
Samtidig bruk av antivirale legemidler
Ved bruk av de antivirale legemidlene elbasvir/grazoprevir mot hepatitt C eller letermovir profylaktisk mot cytomegalovirusinfeksjon, skal atorvastatindosen ikke overskride 20 mg/dag. Kontraindisert ved bruk av glekaprevir/pibrentasvir.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Brukes med forsiktighet. Kontraindisert ved aktiv leversykdom.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Barn <10 år: Atorvastatin er ikke indisert til behandling av barn <10 år. Begrenset erfaring med behandling av barn med heterozygot familiær hyperkolesterolemi i alderen 6-10 år.
  • Barn >10 år: Behandling skal kun utføres av lege med erfaring innen behandling av hyperlipidemi hos barn, og pasienten bør kontrolleres jevnlig. Anbefalt startdose ved heterozygot familiær hyperkolesterolemi er 10 mg daglig. Dosen kan økes til 80 mg daglig basert på respons og tolerabilitet.
  • Eldre >70 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering Til oral bruk. Hele dosen kan tas på en gang når som helst på dagen, men bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås. Skal svelges hele med litt vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv leversykdom eller uforklarlig vedvarende forhøyede serumtransaminaser til over 3 ganger øvre normalnivå, graviditet og amming. Fertile kvinner som ikke benytter egnet antikonsepsjonsmiddel. Behandling med de antivirale legemidlene mot hepatitt C, glekaprevir/pibrentasvir.

Forsiktighetsregler

Nedsatt leverfunksjon: Leverfunksjonstester anbefales utført før behandlingsstart og regelmessig under behandling. Pasienter som utvikler forhøyede transaminasenivåer bør monitoreres inntil tilstanden er normalisert. Der serumtransaminaser stiger >3 ganger øvre referanseverdi og vedvarer, anbefales dosereduksjon eller seponering av atorvastatin. Brukes med forsiktighet hos pasienter med høyt alkoholkonsum og/eller med leversykdom i anamnesen. Forsiktighet utvises ved samtidig behandling med andre substanser som metaboliseres via CYP3A4. Nytte-/risikobalansen for atorvastatin 80 mg er ikke fastslått ved hemorragisk slag eller lakunært infarkt i anamnesen. Potensiell risiko for hemorragisk slag skal vurderes nøye før behandlingsstart. Effekter på skjelettmuskulatur: Atorvastatin og andre HMG-CoA-reduktasehemmere kan i sjeldne tilfeller påvirke skjelettmuskulaturen og gi myalgi, myositt og myopati. Kan utvikle seg videre til rabdomyolyse, en potensiell livstruende tilstand karakterisert av markert forhøyede kreatinkinasenivåer (CK) (>10 ganger øvre normalnivå), myoglobinemi og myoglobinuri, som kan føre til nyresvikt. Immunmediert nekrotiserende myopati (IMNM) har vært sjeldent rapportert under eller etter behandling med noen statiner. IMNM karakteriseres klinisk ved proksimal muskelsvakhet og økt serumkreatininkinase, som vedvarer til tross for seponering av statinbehandlingen, positive anti-HMG-CoA-reduktaseantistoffer og forbedring med immunsuppressiver. Forsiktighet utvises hos pasienter med predisponerende faktorer for rabdomyolyse. Serum-CK bør måles før oppstart av statinbehandling når det foreligger nyresvikt, hypotyreose, tidligere erkjent muskelsykdom eller familiær muskelsykdom, tidligere muskelpåvirkning med statin eller fibrat, tidligere leversykdom og/eller alkoholmisbruk, og situasjoner der en økning i plasmanivåer kan forekomme, slik som interaksjoner og spesielle populasjoner inkl. genetiske subpopulasjoner. Hos eldre (>70 år) bør nødvendigheten av målinger sees i forhold til andre faktorer som disponerer for rabdomyolyse. I disse situasjonene bør risikoen ved behandling vurderes mht. mulige fordeler, og klinisk monitorering er anbefalt. Hvis CK er signifikant forhøyet før behandlingsstart (>5 ganger over øvre normalnivå), bør behandlingen ikke startes. CK bør ikke måles etter kraftige fysiske anstrengelser eller når det foreligger andre plausible årsaker til økt CK, da dette gjør tolkningen av resultatene vanskelig. Hvis CK er signifikant forhøyet i utgangspunktet (>5 ganger øvre normalnivå), bør målingene gjentas i løpet av 5-7 dager for å bekrefte resultatet. Pasienten skal oppfordres til straks å kontakte lege dersom muskelsmerter, muskelkramper eller muskelsvakhet skulle oppstå, spesielt hvis dette ledsages av sykdomsfølelse eller feber. Dersom slike symptomer opptrer bør CK måles. Dersom CK er betydelig forhøyet (>5 ganger øvre normalnivå) bør behandlingen stoppes. Dersom muskulære symptomer er kraftige og gir daglig ubehag selv om CK er <5 ganger øvre normalnivå, bør seponering overveies. Dersom symptomene blir borte og CK normaliseres, kan det vurderes å gjenoppta behandlingen med atorvastatin, eller ev. et annet statin, men da med laveste dose og under nøye oppfølging. Atorvastatin skal seponeres hvis klinisk signifikant forhøyning av CK oppstår (>10 ganger øvre normalnivå), eller hvis rabdomyolyse diagnostiseres eller mistenkes. Risiko for rabdomyolyse øker ved administrering sammen med visse legemidler som kan øke plasmakonsentrasjonen av atorvastatin, som potente hemmere av CYP3A4 eller transportproteiner. Risiko for myopati kan også øke ved samtidig bruk av gemfibrozil og andre fibrinsyrederivater, antivirale legemidler mot hepatitt C (f.eks. boceprevir, telaprevir, elbasvir/grazoprevir, ledipasvir/sofosbuvir), erytromycin, niacin eller ezetimib. Hvis mulig, bør annen (ikke-interagerende) behandling vurderes i stedet for disse legemidlene. I tilfeller der samtidig administrering er nødvendig, bør nytte-/risikoverdien vurderes nøye. Når pasienter får legemidler som øker plasmakonsentrasjonen av atorvastatin, anbefales en lavere maksimaldose av atorvastatin. I tillegg bør en lavere startdose av atorvastatin vurderes ved samtidig bruk av potente CYP3A4-hemmere, og egnet, klinisk monitorering av disse pasientene anbefales. Fertile kvinner skal benytte egnet antikonsepsjonsmiddel under behandling. I en karsinogenstudie utført på mus med svært høye doser (ca. 250 ganger maks. anbefalt humandose, basert på mg/kg kroppsvekt), er det sett økt forekomst av hepatocellulære adenomer og karsinomer. Enkelte tilfeller av interstitiell lungesykdom er rapportert ved bruk av noen statiner, spesielt ved langtidsbehandling. Symptomer kan inkludere dyspné, ikke-produktiv hoste og svekket allmenntilstand (fatigue, vekttap og feber). Dersom det mistenkes at en pasient har utviklet interstitiell lungesykdom, skal statinbehandlingen avsluttes. Hos pasienter med høy risiko for diabetes kan statiner føre til en grad av hyperglykemi, som gjør at standard diabetesbehandling blir nødvendig. Behandling bør ikke avsluttes, men risikopasienter (fastende glukose 5,6-6,9 mmol/liter, BMI >30 kg/m2, økte triglyserider, hypertensjon) bør følges opp både klinisk og biokjemisk. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Inneholder benzosyre.

Interaksjoner

Virkning av samtidig administrerte legemidler på atorvastatin: Atorvastatin metaboliseres av CYP3A4 og er substrat for leveropptakstransportørene OATP1B1 og OATP1B3. Metabolittene er substrater av OATP1B1. Atorvastatin er også substrat for P-gp og BCRP, noe som kan begrense absorpsjon i tarm og utskillelse fra galleblæren. Samtidig administrering av legemidler som hemmer CYP3A4 eller transportproteiner kan føre til økt plasmakonsentrasjon av atorvastatin og økt risiko for myopati. Risikoen kan også økes ved samtidig administrering av andre legemidler med potensiale for å indusere myopati, slik som fibrinsyrederivater og ezetimib. CYP3A4-hemmere: Potente CYP3A4-hemmere fører til markant økning i konsentrasjonene av atorvastatin (se Tabell 1 og informasjonen under). Samtidig administrering av potente CYP3A4-hemmere bør om mulig unngås. Der samtidig administrering ikke kan unngås, bør det vurderes en lavere startdose og maksimaldose av atorvastatin og egnet, klinisk monitorering anbefales (se Tabell 1). Moderate CYP3A4-hemmere kan øke plasmakonsentrasjonene av atorvastatin (se Tabell 1). Økt risiko for myopati er sett ved bruk av erytromycin i kombinasjon med statiner. Det er ikke utført interaksjonsstudier som evaluerer effekten av amiodaron eller verapamil på atorvastatin. Både amiodaron og verapamil hemmer CYP3A4-aktivitet og samtidig administrering kan føre til økt eksponering for atorvastatin. Derfor bør en lavere maksimaldose av atorvastatin vurderes og egnet, klinisk monitorering anbefales ved samtidig bruk med moderate CYP3A4-hemmere. Egnet klinisk monitorering er anbefalt etter oppstart eller ved dosejustering av hemmeren. CYP3A4-induktorer: Samtidig administrering av induktorer av CYP3A kan føre til variable reduksjoner i plasmakonsentrasjoner av atorvastatin. Pga. rifampicins doble interaksjonsmekanisme, (CYP3A-induksjon og hemming av leveropptaktransporter OATP1B1), anbefales det at atorvastatin og rifampicin tas samtidig (til samme tid) når de brukes sammen, da en forsinket administrering av atorvastatin etter administrering av rifampicin er blitt assosiert med en signifikant reduksjon i atorvastatins plasmakonsentrasjon. Effekten av rifampicin på atorvastatinkonsentrasjoner i hepatocytter er likevel ukjent, så hvis samtidig administrering ikke kan unngås, bør pasientene følges nøye opp mtp. effekt. Transportproteinhemmere: Hemmere av transportproteiner kan øke systemisk eksponering av atorvastatin. Ciklosporin og letermovir er begge hemmere av transportproteiner involvert i fordeling av atorvastatin, som OATP1B1/1B3, P-gp og BCRP, som fører til økt systemisk eksponering av atorvastatin (se Tabell 1). Effekten av hemming av leveropptaktransportere på atorvastatinkonsentrasjoner i hepatocytter er ukjent. Hvis samtidig administrering ikke kan unngås, anbefales dosereduksjon og klinisk monitorering mtp. effekt (se Tabell 1). Atorvastatin anbefales ikke ved bruk av letermovir samtidig med ciklosporin. Gemfibrozil/fibrinsyrederivater: Bruk av fibrater alene assosieres med muskelrelaterte hendelser, inkl. rabdomyolyse. Risikoen kan øke ved samtidig bruk av fibrinsyrederivater og atorvastatin. Hvis samtidig administrering ikke kan unngås, bør lavest mulig dose atorvastatin som gir ønsket terapeutisk effekt brukes, og pasienten gis egnet oppfølging. Ezetimib: Bruk av ezetimib alene assosieres med muskelrelaterte hendelser, inkl. rabdomyolyse. Risikoen kan øke ved samtidig bruk av ezetimib og atorvastatin. Egnet klinisk monitorering anbefales. Kolestipol: Plasmakonsentrasjoner av atorvastatin og dets aktive metabolitter var lavere (ratio: 0,74) når kolestipol ble administrert samtidig med atorvastatin. Likevel var lipideffekten større når atorvastatin og kolestipol ble gitt samtidig enn når det enkelte legemidlet ble gitt alene. Fusidinsyre: Systemisk fusidinsyre i kombinasjon med statiner kan øke risikoen for myopati, inkl. rabdomyolyse (fatale tilfeller er rapportert). Mekanismen for denne interaksjonen er ukjent. Er behandling med systemisk fusidinsyre nødvendig, bør atorvastatin midlertidig seponeres og påbegynnes 7 dager etter avsluttet fusidinsyrebehandling. Kolkisin: Interaksjonsstudier med atorvastatin og kolkisin er ikke utført. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk, da tilfeller av myopati er rapportert. Virkning av atorvastatin på andre legemidler administrert samtidig: Digoksin: Når gjentatte doser av digoksin og 10 mg atorvastatin ble gitt samtidig, var steady state-konsentrasjonene av digoksin lett forhøyet. Pasienter som tar digoksin bør følges nøye. Orale antikonsepsjonsmidler: Samtidig administrering av orale antikonsepsjonsmidler ga økte plasmakonsentrasjoner av noretisteron og etinyløstradiol. Warfarin: Administrering av atorvastatin 80 mg daglig og warfarin førte til en liten reduksjon på ca 1,7 sekunder i protrombintiden de første 4 dagene av behandlingen, men den ble normalisert i løpet av 15 dager med atorvastatinbehandling. Selv om det bare er rapportert om svært sjeldne tilfeller av klinisk signifikante interaksjoner med antikoagulantia, bør protrombintiden bestemmes før oppstart med atorvastatin hos pasienter som bruker kumarinantikoagulantia, og ofte nok i begynnelsen av behandlingen til at ingen signifikante endringer i protrombintiden oppstår. Når en stabil protrombintid er fastslått, kan protrombintiden monitoreres ved de vanlige anbefalte intervallene for pasienter på kumarinantikoagulantia. Hvis dosen av atorvastatin endres eller behandlingen avsluttes, bør samme prosedyre gjentas. Atorvastatinbehandling er ikke blitt assosiert med blødninger eller med endringer i protrombintiden hos pasienter som ikke bruker antikoagulantia. Barn: Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Grad av interaksjoner hos barn er ukjent. Interaksjonene og forsiktighetsreglene oppført ovenfor bør tas med i vurderingen.
Tabell 1: Virkning av samtidig administrerte legemidler på farmakokinetikken til atorvastatin:

Samtidig administrert legemiddel og doseregime

 

Atorvastatin

 

 

 

 

Dosering

 

Ratio
av
AUC1

Klinisk anbefaling2

Glekaprevir 400 mg 1 gang daglig/pibrentasvir 120 mg 1 gang daglig i 7 dager

 

10 mg 1 gang daglig i 7 dager

 

8,3

Samtidig administrering er kontraindisert

Tipranavir 500 mg 2 ganger
daglig/Ritonavir 200 mg
2 ganger daglig, 8 dager (dag 14-21)

 

40 mg på dag 1,
10 mg på dag 20

 

9,4

Der samtidig administrering er nødvendig, er maks. daglig atorvastatindose 10 mg. Klinisk monitorering er anbefalt

Telaprevir 750 mg hver 8. time, 10 dager

 

20 mg enkeltdose

 

7,9

Der samtidig administrering er nødvendig, er maks. daglig atorvastatindose 10 mg. Klinisk monitorering er anbefalt

Ciklosporin 5,2 mg/kg/dag stabil dose

 

10 mg 1 gang
daglig i 28 dager

 

8,7

Der samtidig administrering er nødvendig, er maks. daglig atorvastatindose 10 mg. Klinisk monitorering er anbefalt

Lopinavir 400 mg 2 ganger daglig/Ritonavir 100 mg 2 ganger daglig, 14 dager

 

20 mg 1 gang
daglig i 4 dager

 

5,9

Der samtidig administrering er nødvendig, er lavere vedlikeholdsdose av atorvastatin anbefalt. Ved atorvastatindoser >20 mg er klinisk monitorering anbefalt

Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, 9 dager

 

80 mg 1 gang
daglig i 8 dager

 

4,5

Sakinavir 400 mg 2 ganger daglig/Ritonavir 300 mg 2 ganger daglig fra dag 5-7, (økt til 400 mg 2 ganger daglig på dag 8), dag 4-18, 30 minutter etter atorvastatindosering

 

40 mg 1 gang
daglig i 4 dager

 

3,9

Der samtidig administrering er nødvendig, er lavere vedlikeholdsdose av atorvastatin anbefalt. Ved atorvastatindoser >40 mg er klinisk monitorering anbefalt

Darunavir 300 mg 2 ganger daglig/Ritonavir 100 mg 2 ganger daglig, 9 dager

 

10 mg 1 gang
daglig i 4 dager

 

3,4

Der samtidig administrering er nødvendig, er lavere vedlikeholdsdose av atorvastatin anbefalt. Ved atorvastatindoser >40 mg er klinisk monitorering anbefalt

Itrakonazol 200 mg 1 gang daglig, 4 dager

 

40 mg enkeltdose

 

3,3

Der samtidig administrering er nødvendig, er lavere vedlikeholdsdose av atorvastatin anbefalt. Ved atorvastatindoser >40 mg er klinisk monitorering anbefalt

Fosamprenavir 700 mg 2 ganger daglig/Ritonavir 100 mg 2 ganger daglig, 14 dager

 

10 mg 1 gang
daglig i 4 dager

 

2,5

Der samtidig administrering er nødvendig, er lavere vedlikeholdsdose av atorvastatin anbefalt. Ved atorvastatindoser >40 mg er klinisk monitorering anbefalt

Fosamprenavir 1400 mg 2 ganger daglig, 14 dager

 

10 mg 1 gang
daglig i 4 dager

 

2,3

Der samtidig administrering er nødvendig, er lavere vedlikeholdsdose av atorvastatin anbefalt. Ved atorvastatindoser >40 mg er klinisk monitorering anbefalt

Elbasvir 50 mg 1 gang daglig/grazoprevir 200 mg 1 gang daglig i 13 dager

 

10 mg, enkeltdose

 

1,95

Atorvastatindosen skal ikke overskride 20 mg daglig

Letermovir 480 mg 1 gang daglig i 10 dager

 

20 mg enkeltdose

 

3,29

Atorvastatindosen skal ikke overskride 20 mg daglig

Nelfinavir 1250 mg 2 ganger daglig, 14 dager

 

10 mg 1 gang
daglig i 28 dager

 

1,74

Ingen spesielle anbefalinger

Grapefruktjuice, 240 ml 1 gang daglig3

 

40 mg, enkeltdose

 

1,37

Samtidig inntak av store mengder grapefruktjuice er ikke anbefalt

Diltiazem 240 mg 1 gang daglig, 28 dager

 

40 mg, enkeltdose

 

1,51

Etter oppstart eller dosejustering av diltiazem, anbefales egnet, klinisk monitorering

Erytromycin 500 mg 4 ganger daglig, 7 dager

 

10 mg, enkeltdose

 

1,33

Lavere maksimaldose og klinisk monitorering anbefales

Amlodipin 10 mg, enkeltdose

 

80 mg, enkeltdose

 

1,18

Ingen spesielle anbefalinger

Cimetidin 300 mg 4 ganger daglig, 2 uker

 

10 mg 1 gang
daglig i 2 uker

 

1

Ingen spesielle anbefalinger

Kolestipol 10 g 2 ganger daglig, 24 uker

 

40 mg 1 gang daglig i 8 uker

 

0,744

Ingen spesielle anbefalinger

Antacida suspensjon med magnesium- og aluminiumhydroksider, 30 ml 4 ganger daglig, 17 dager

 

10 mg 1 gang
daglig i 15 dager

 

0,66

Ingen spesielle anbefalinger

Efavirenz 600 mg 1 gang daglig, 14 dager

 

10 mg i 3 dager

 

0,59

Ingen spesielle anbefalinger

Rifampicin 600 mg 1 gang daglig, 7 dager (administrert samtidig)

 

40 mg, enkeltdose

 

1,12

Hvis samtidig administrering ikke kan unngås, anbefales det at atorvastatin og rifampicin tas samtidig på samme tid. Klinisk monitorering anbefales også

Rifampicin 600 mg 1 gang daglig, 5 dager (separate doser)

 

40 mg, enkeltdose

 

0,2

Gemfibrozil 600 mg 2 ganger daglig, 7 dager

 

40 mg, enkeltdose

 

1,35

Det anbefales lavere startdose og klinisk monitorering

Fenofibrat 160 mg 1 gang daglig, 7 dager

 

40 mg, enkeltdose

 

1,03

Det anbefales lavere startdose og klinisk monitorering

Boceprevir 800 mg 3 ganger daglig, 7 dager

 

40 mg, enkeltdose

 

2,3

Det anbefales lavere startdose og klinisk monitorering. Atorvastatindosen skal ikke overstige en daglig dose på 20 mg

1Representerer ratio av behandlinger (samtidig administrert legemiddel pluss atorvastatin versus atorvastatin alene). 2Se Forsiktighetsregler og Interaksjoner for klinisk signifikans. 3Inneholder en eller flere komponenter som hemmer CYP3A4 og kan øke plasmakonsentrasjoner av legemidler metabolisert via CYP3A4. Inntak av et glass (240 ml) grapefruktjuice førte også til en reduksjon i AUC på 20,4% for den aktive ortohydroksymetabolitten. Store mengder grapefruktjuice (over 1,2 liter daglig i 5 dager) økte AUC for atorvastatin 2,5 ganger og AUC for aktive substanser (atorvastatin og metabolitter) 1,3 ganger. 4Ratio basert på en enkelt prøve tatt 8-16 timer etter dose.Tabell 2: Virkning av atorvastatin på farmakokinetikken til legemidler administrert samtidig:

Atorvastatin
doseregime

 

Legemiddel administrert samtidig

 

Dosering

 

Ratio av
AUC5

Klinisk anbefaling

80 mg 1 gang daglig i 10 dager

 

Digoksin 0,25 mg 1 gang daglig, 20 dager

 

1,15

Pasienter som tar digoksin bør følges nøye

40 mg 1 gang daglig i 22 dager

 

Orale antikonsepsjonsmidler
1 gang daglig, 2 måneder

 

 

Ingen spesielle anbefalinger

 

 

- noretisteron 1 mg

 

1,28

 

 

 

- etinyløstradiol 35 µg

 

1,19

 

80 mg 1 gang daglig i 15 dager

 

6Fenazon, 600 mg enkeltdose

 

1,03

Ingen spesielle anbefalinger

10 mg enkeltdose

 

Tipranavir 500 mg 2 ganger daglig/Ritonavir 200 mg
2 ganger daglig, 7 dager

 

1,08

Ingen spesielle anbefalinger

10 mg 1 gang daglig i 4 dager

 

Fosamprenavir 1400 mg
2 ganger daglig, 14 dager

 

0,73

Ingen spesielle anbefalinger

10 mg 1 gang daglig i 4 dager

 

Fosamprenavir 700 mg 2 ganger daglig/Ritonavir 100 mg
2 ganger daglig, 14 dager

 

0,99

Ingen spesielle anbefalinger

5Representerer ratio av behandlinger (samtidig administrert legemiddel pluss atorvastatin versus atorvastatin alene). 6Samtidig administrering av flere doser atorvastatin og fenazon hadde liten eller ingen påviselig effekt på clearance av fenazon.

Graviditet, amming og fertilitet

Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon.
GraviditetKontraindisert. Sikkerhet er ikke dokumentert. Sjeldne rapporter på medfødte misdannelser etter intrauterin eksponering for HMG-CoA-reduktasehemmere. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Behandling bør opphøre under graviditeten eller inntil det er avklart at kvinnen ikke er gravid.
AmmingKontraindisert. Ukjent om atorvastatin eller dets metabolitter utskilles i brystmelk hos mennesker. I dyrestudier var konsentrasjonene i melk ca. som i plasma. Potensiale for alvorlige allergiske reaksjoner.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

BehandlingSymptomatisk. Leverfunksjonsprøver og serum-CK-nivåer skal følges. Grunnet stor proteinbindingsgrad antas hemodialyse ikke å ha effekt.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSelektiv konkurrerende hemmer av HMG-CoA-reduktase. Atorvastatin reduserer totalkolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B og triglyserider. I varierende grad øker HDL-kolesterol samt apolipoprotein A1. Endringene er sammenfallende hos pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi, ikke-familiære former av hyperkolesterolemi, kombinert hyperlipidemi samt hos pasienter med ikke-insulinavhengig diabetes mellitus. Atorvastatin reduserer effektivt LDL-kolesterol hos et flertall av pasienter med homozygot familiær hyperkolesterolemi, en pasientgruppe som vanligvis ikke responderer på lipidsenkende farmakologisk behandling. Ved koronar hjertesykdom har 80 mg vist å kunne hindre progresjon av aterosklerotisk plakk. Atorvastatin 10 mg gitt som primærprofylakse til hhv. hypertonikere med tilleggsrisikofaktorer og type 2 diabetespasienter med tilleggsrisikofaktorer har vist signifikant reduksjon i risikoen for kardiovaskulære hendelser.
AbsorpsjonRaskt, Cmax innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet ca. 12%, grunnet gastrointestinal- og first pass-metabolisme. Systemisk tilgjengelighet av HMG-CoA-reduktasehemmeraktivitet er ca. 30%. Plasmakonsentrasjonen øker markant hos pasienter med kronisk alkoholisk leversykdom.
Proteinbinding≥98%.
FordelingVd: Ca. 381 liter.
HalveringstidAtorvastatin: Ca. 14 timer. Metabolitter: Ca. 20-30 timer.
MetabolismeVia CYP3A4. Ca. 70% av sirkulerende HMG-CoA-reduktasehemmende aktivitet kan tilskrives aktive metabolitter.
UtskillelsePrimært via gallen.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lipitor, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 100 stk. (blister)
061584
Blå resept 220,20 (trinnpris 82,20) C
20 mg 100 stk. (blister)
061595
Blå resept 300,40 (trinnpris 106,60) C
40 mg 100 stk. (blister)
061607
Blå resept 400,10 (trinnpris 116,30) C
80 mg 100 stk. (blister)
061561
Blå resept 752,90 (trinnpris 169,70) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Lipitor TABLETTER 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lipitor TABLETTER 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lipitor TABLETTER 40 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lipitor TABLETTER 80 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.06.2021


Sist endret: 01.07.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)