Lescol Depot

Novartis


Serumkolesterolsenkende middel.

C10A A04 (Fluvastatin)DEPOTTABLETTER 80 mg: Hver depottablett inneh.: Fluvastatinnatrium tilsv. fluvastatin 80 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Dyslipidemi: Behandling av voksne med primær hyperkolesterolemi eller kombinert dyslipidemi som tillegg til diett når det ikke oppnås tilstrekkelig effekt med kost og annen ikke-farmakologisk behandling (f.eks. trening, vektreduksjon). Sekundær profylakse mot koronar hjertesykdom: Sekundær profylakse mot alvorlige kardiovaskulære hendelser hos voksne med koronar hjertesykdom etter perkutan koronarintervensjon.

Dosering

Dyslipidemi: Voksne: Behandlingen bør alltid innledes med standard kolesterolsenkende diett som bør vedvare under behandlingen. Start- og vedlikeholdsdoser bør tilpasses individuelt iht. baseline LDL-kolesterolnivå og det behandlingsmålet som er satt. Anbefalt doseringsområde er 20-80 mg/dag. Anbefalt startdose for pasienter med mål om LDL-reduksjon på <25% er 20 mg om kvelden. Ved mål om LDL-reduksjon på ≥25% er anbefalt startdose 40 mg om kvelden. Dosen kan titreres opp til 80 mg daglig, gitt som 1 depottablett når som helst på døgnet. Terapeutisk respons er godt etablert innen 2 uker og maks. lipidsenkende effekt oppnås innen 4 uker. Dosetilpasninger bør gjøres hver 4. uke eller sjeldnere.
Sekundær profylakse mot koronar hjertesykdom: Voksne med koronar hjertesykdom etter perkutane koronarintervensjoner: 80 mg daglig. Fluvastatin kan gis som monoterapi eller i kombinasjon med kolestyramin eller andre resiner. Fluvastatin bør da gis minst 4 timer etter resinet, for å unngå at fluvastatin bindes til resinet.
Heterozygot familiær hyperkolesterolemi: Barn og ungdom ≥9 år: Anbefalt startdose er 20 mg om kvelden, men dosen kan justeres med 6-ukers intervaller til maks. 80 mg daglig (1 depottablett à 80 mg når som helst på døgnet). Dosen bør tilpasses individuelt iht. baseline LDL-kolesterolnivå og anbefalt behandlingsmål. Pasienter bør settes på standard kolesterolsenkende diett før og under behandling.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett til middels nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør doser >40 mg daglig brukes med forsiktighet pga. begrenset erfaring. Barn <9 år: Erfaring er svært begrenset. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv leversykdom eller vedvarende forhøyede serumtransaminaser uten kjent årsak. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Leverfunksjon: Fatal og ikke-fatal leversvikt er sett. Årsakssammenheng med fluvastatin er ikke funnet, men pasienten bør likevel rådes til å rapportere ethvert mulig symptom eller tegn på leversvikt (f.eks. kvalme, oppkast, tap av appetitt, gulsott, redusert hjernefunksjon, lett for å få blåmerker eller blødning) og seponering bør vurderes. Leverfunksjonstest anbefales før behandlingsstart, 12 uker etter behandlingsstart eller doseøkning og deretter periodisk hos alle pasienter. Ved transaminaseøkninger tilsv. 3 × øvre normalverdi, og som forblir forhøyet, bør behandlingen opphøre. I svært sjeldne tilfeller er det sett mulig legemiddelrelatert reversibel hepatitt. Ved tidligere leversykdom eller høyt alkoholforbruk bør fluvastatin brukes med forsiktighet. Muskel-skjelettsystemet: Myopati er sett i sjeldne tilfeller, mens myositt og rabdomyolyse er sett i svært sjeldne tilfeller. Ved uforklarlig diffus myalgi, muskelømhet eller muskelsvakhet og/eller tydelig økning i kreatinkinase (CK)-verdier, må myopati, myositt eller rabdomyolyse vurderes. Pasientene bør oppfordres til straks å kontakte lege dersom uforklarlige muskelsmerter, -ømhet eller -svakhet skulle oppstå, spesielt hvis dette følges av ubehag eller feber. Sjeldne tilfeller av immunmediert nekrotiserende myopati (IMNM) er sett. IMNM karakteriseres ved proksimal muskelsvakhet og forhøyet serum kreatinkinase (S-CK), som vedvarer til tross for seponering av statinbehandling. Før behandling: Bør forskrives med forsiktighet ved predisponerende faktorer for rabdomyolyse og dets komplikasjoner. S-CK bør måles før behandlingsstart ved: Nyresvikt, hypotyreose, tidligere kjent muskelsykdom eller familiær muskelsykdom, tidligere muskelpåvirkning med statin eller fibrat, alkoholmisbruk, sepsis, hypotensjon, intensiv styrketrening, store kirurgiske inngrep og alvorlige metabolske, endokrine eller elektrolyttsykdommer. Hos eldre (>70 år) bør nødvendigheten av målinger sees i forhold til andre faktorer som disponerer for rabdomyolyse. I disse tilfellene bør nytte-/risikovurdering foretas, og klinisk overvåkning anbefales. Hvis S-CK-nivået i utgangspunktet er signifikant forhøyet (>5 × øvre referansegrense), bør målingene gjentas innen 5-7 påfølgende dager for å bekrefte resultatet. Hvis nivået av S-CK fortsatt er signifikant forhøyet (>5 × øvre referansegrense) bør behandlingen ikke startes. Under behandling: Dersom muskelsmerter, -svakhet eller -kramper inntrer bør S-CK måles. Dersom S-CK er betydelig forhøyet (>5 × øvre referansegrense) skal behandlingen seponeres. Ved kraftige muskulære symptomer som gir daglig ubehag bør seponering vurderes selv om S-CK er <5 × øvre referansegrense. Behandlingen kan vurderes gjenopptatt dersom symptomene opphører og S-CK normaliseres, da med laveste dose og nøye oppfølging. Interstitiell lungesykdom: Sjeldne tilfeller av interstitiell lungesykdom er sett for enkelte statiner, spesielt ved langtidsbehandling. Ved mistanke om interstitiell lungesykdom bør behandlingen avsluttes. Diabetes mellitus: Noen resultater antyder at statiner øker blodsukkernivået. Hos pasienter med høy risiko for fremtidig diabetes, kan dette gi et hyperglykeminivå hvor diabetesbehandling er hensiktsmessig. Risikoen oppveies imidlertid av reduksjonen i kardiovaskulær risiko, og er ikke grunnlag for å avbryte statinbehandlingen. Pasienter i risikogruppen (fastende glukose 5,6-6,9 mmol/liter, BMI >30 kg/m2, forhøyede triglyserider, hypertensjon) bør overvåkes både klinisk og biokjemisk i samsvar med nasjonale retningslinjer. Barn og ungdom >9 år: Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt for behandlingsperioder >2 år, og langtidseffekt på fysisk, intellektuell og seksuell modning er ukjent. Hjelpestoffer: Inneholder <23 mg natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Økt risiko for myopati ved samtidig bruk av fibrater, nikotinsyre, erytromycin eller immunsuppressive midler (inkl. ciklosporin), og forsiktighet bør utvises. Myotoksisitet, inkl. muskelsmerter, svakhet og rabdomyolyse er sett ved samtidig bruk av kolkisiner. Fluvastatin bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med CYP2C9-hemmere pga. økt fluvastatineksponering. Rifampicin-behandlede pasienter kan ha nedsatt biotilgjengelighet av fluvastatin. Dosejustering kan være nødvendig. I svært sjeldne tilfeller er det sett blødning og/eller økt protrombintid ved samtidig behandling med warfarin eller andre kumarinderivater. Det anbefales at protrombintiden følges nøye når behandling med fluvastatin initieres, avsluttes eller når dosen endres hos pasienter som behandles med warfarin eller andre kumarinderivater. Pasienter som behandles med både glibenklamid og fluvastatin bør monitoreres dersom fluvastatindosen økes til 80 mg pr. dag, siden Cmax, AUC og t1/2 for fluvastatin og glibenklamid kan påvirkes ved samtidig bruk. Rabdomyolyse, inkl. dødsfall, er sett ved samtidig bruk med fusidinsyre eller inntil 7 dager etter avsluttet fusidinsyrebehandling. Dersom systemisk fusidinsyrebehandling er nødvendig, bør fluvastatinbehandling avbrytes under hele fusidinsyrebehandlingen. Ved forlenget fusidinsyrebehandling, bør behovet for fluvastatin og fusidinsyre vurderes fra sak til sak og under nøye medisinsk overvåkning.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Klinisk erfaring fra gravide er begrenset. Da HMG-CoA-reduktasehemmere reduserer kolesterolsyntesen og muligens også dannelsen av andre biologisk aktive substanser avledet fra kolesterol, kan det ikke utelukkes at preparatene har en fosterskadelig effekt. Skal ikke brukes under graviditet. Fertile kvinner skal bruke adekvat prevensjon under behandling med fluvastatin. Dersom kvinnen blir gravid, skal behandlingen seponeres.
Amming: Kontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Det er ikke sett effekter på fertilitet i dyrestudier.

 

Bivirkninger

Bivirkningsoppslag

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldne Trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, dyspepsi, kvalme
Svært sjeldne Pankreatitt
Ukjent frekvens Diaré
Hud
Svært sjeldne Angioødem, ansiktsødem og andre hudreaksjoner (f.eks. eksem, dermatitt, bulløst utslett)
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhetsreaksjoner (utslett, urticaria)
Svært sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Kar
Svært sjeldne Vaskulitt
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvens Erektil dysfunksjon
Lever/galle
Svært sjeldne Hepatitt
Luftveier
Ukjent frekvens Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Muskelsvakhet, myalgi, myopati
Svært sjeldne Lupuslignende syndrom, myositt, rabdomyolyse
Ukjent frekvens Immunmediert nekrotiserende myopati
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Svært sjeldne Parestesi, dysestesi, hypoestesi, også kjent å være forbundet med underliggende hyperlipidemi
Psykiske
Vanlige Insomni
Undersøkelser
Vanlige Økt CK i blod, økte transaminaser i blod

Bivirkningsoppslag

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, dyspepsi, kvalme
Nevrologiske Hodepine
Psykiske Insomni
Undersøkelser Økt CK i blod, økte transaminaser i blod
Sjeldne
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjoner (utslett, urticaria)
Muskel-skjelettsystemet Muskelsvakhet, myalgi, myopati
Svært sjeldne
Blod/lymfe Trombocytopeni
Gastrointestinale Pankreatitt
Hud Angioødem, ansiktsødem og andre hudreaksjoner (f.eks. eksem, dermatitt, bulløst utslett)
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Vaskulitt
Lever/galle Hepatitt
Muskel-skjelettsystemet Lupuslignende syndrom, myositt, rabdomyolyse
Nevrologiske Parestesi, dysestesi, hypoestesi, også kjent å være forbundet med underliggende hyperlipidemi
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Diaré
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon
Luftveier Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet Immunmediert nekrotiserende myopati

Klasseeffekter for noen statiner

Søvnforstyrrelser, inkl. insomni og mareritt. Depresjon. Amnesi. Seksuell dysfunksjon. Diabetes mellitus (frekvensen vil være avhengig av tilstedeværelse eller fravær av risikofaktorer (fastende blodsukker ≥5,6 mmol/liter, BMI >30 kg/m2, økte triglyserider, tidligere hypertensjon)). Tendinopati, noen ganger komplisert av seneruptur.

Klasseeffekter for noen statiner

Søvnforstyrrelser, inkl. insomni og mareritt. Depresjon. Amnesi. Seksuell dysfunksjon. Diabetes mellitus (frekvensen vil være avhengig av tilstedeværelse eller fravær av risikofaktorer (fastende blodsukker ≥5,6 mmol/liter, BMI >30 kg/m2, økte triglyserider, tidligere hypertensjon)). Tendinopati, noen ganger komplisert av seneruptur.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det kan ikke gis spesifikk anbefaling for behandling av overdose. Symptomatisk behandling og ev. støttetiltak.

Egenskaper

Klassifisering: HMG-CoA-reduktasehemmer.
Virkningsmekanisme: Konkurrerende hemming av HMG-CoA-reduktase, som er involvert i omdannelsen av HMG-CoA til mevalonat, en forløper til bl.a. kolesterol. Effekten utøves hovedsakelig i lever. Hemming av kolesterolbiosyntesen reduserer kolesterolmengden i leverceller, noe som stimulerer til syntese av LDL-reseptorer og deretter til økt opptak av LDL-partikler. Fluvastatin reduserer plasmakonsentrasjonen av totalkolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B og triglyserider, samt øker HDL-kolesterol hos pasienter med primær hyperkolesterolemi og kombinert hyperlipidemi.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig (98%). For depottabletter er absorpsjonshastigheten nesten 60% langsommere, mens gjennomsnittlig tid i sirkulasjon øker med ca. 4 timer. Biotilgjengelighet: 24%. Tilsynelatende Vd: 330 liter.
Proteinbinding: 98%.
Halveringstid: Ca. 1,5-3 timer for kapsler.
Metabolisme: I lever til hovedsakelig inaktive metabolitter.
Utskillelse: Hovedsakelig i feces via gallen (93%) og noe via urin (6%). Plasmaclearance for fluvastatin ca. 1,8 liter/minutt.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C og i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Lescol Depot, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
80 mg 98 stk. (kalenderpakn.)
011997
Blå resept
-
583,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.10.2020