Keytruda

MSD


Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01X C18 (Pembrolizumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Pembrolizumab 100 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker til 4 ml.


Indikasjoner

Melanom: Behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne. Stadium III-melanom: Adjuvant behandling av voksne med stadium III-melanom som involverer lymfeknuter, og som har gjennomgått fullstendig reseksjon. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Førstelinjebehandling av metastatisk NSCLC hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥50% «tumour proportion score» (TPS), uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor. I kombinasjon med pemetreksed og platinabasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-plateepitel NSCLC hos voksne med tumor som ikke har EGFR- eller ALK-positive mutasjoner. I kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel til førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel NSCLC hos voksne. Behandling av lokalavansert eller metastatisk NSCLC hos voksne med tumor som uttrykker PD‑L1 med ≥1% TPS, og som tidligere er behandlet med minst ett kjemoterapiregime. Pasienter med EGFR‑ eller ALK‑positive mutasjoner i tumor skal også ha fått målrettet behandling før pembrolizumabbehandling kan starte. Klassisk Hodgkins lymfom (cHL): Behandling av voksne og barn ≥3 år med residiverende eller refraktær cHL hvor behandling med autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) har vært mislykket eller etter minst 2 tidligere behandlinger når ASCT ikke er et behandlingsalternativ. Urotelialt karsinom: Behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi. Behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi, og som har tumor som uttrykker PD‑L1 med «combined positive score» (CPS) ≥10. Hode og hals plateepitelkarsinom (HNSCC): Som monoterapi eller i kombinasjon med platinabasert og 5-fluorouracil (5-FU) kjemoterapi til førstelinjebehandling av metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende HNSCC hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥1. Behandling av tilbakevendende eller metastatisk HNSCC hos voksne med tumor som uttrykker PD‑L1 med ≥50% TPS, og med progresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi. Nyrecellekarsinom (RCC): I kombinasjon med aksitinib til førstelinjebehandling av avansert RCC hos voksne. Kolorektalkreft (CRC): Førstelinjebehandling av metastatisk MSI‑H («microsatellite instability high») eller dMMR («mismatch repair deficient») CRC hos voksne.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling må initieres og overvåkes av lege med erfaring i kreftbehandling. Før monoterapibehandling anbefales det å teste uttrykk av PD‑L1 i tumor med en validert test hos pasienter med NSCLC eller tidligere ubehandlet urotelialt karsinom. Monoterapi eller kombinasjonsbehandling med platinabasert og 5-fluorouracil (5-FU) kjemoterapi hos pasienter med HNSCC skal baseres på uttrykk av PD-L1 i tumor, bekreftet med en validert test. Ved valg av pasienter med CRC til monoterapibehandling, anbefales det å teste for MSI‑H/dMMR tumorstatus med en validert test.
Voksne, inkl. eldre (≥65 år): Som monoterapi: Enten 200 mg hver 3. uke eller 400 mg hver 6. uke. Som del av kombinasjonsbehandling: 200 mg hver 3. uke.
Barn ≥ 3 år: Som monoterapi: 2 mg/kg kroppsvekt (opptil maks. 200 mg) hver 3. uke.
Generelt: Pasienten bør behandles inntil sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet. Atypiske responser er sett (f.eks. initial, forbigående vekst av tumor eller små nye lesjoner innen de første månedene, etterfulgt av at tumor krymper). For klinisk stabile pasienter med initiale tegn på sykdomsprogresjon, anbefales det å fortsette med behandling inntil sykdomsprogresjonen er bekreftet. Skal ved adjuvant behandling av melanom gis inntil tilbakefall, uakseptabel toksisitet eller i en periode på opptil 1 år.
Tilbakeholdelse av doser eller permanent seponering: Dosereduksjon er ikke anbefalt. Behandling bør tilbakeholdes eller seponeres iht. anbefalte behandlingsjusteringer ved immunrelaterte bivirkninger:

Immunrelaterte bivirkninger og alvorlighetsgrada

 

Behandlingsjustering

Pneumonitt

 

 

Grad 2

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad 3 eller 4, eller tilbakevendende grad 2

 

Seponeres permanent.

Kolitt

 

 

Grad 2 eller 3

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad 4 eller tilbakevendende grad 3

 

Seponeres permanent.

Nefritt

 

 

Grad 2 med kreatinin >1,5 til ≤3 × øvre normalverdi (ULN)

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad ≥3 med kreatinin >3 × ULN

 

Seponeres permanent.

Endokrinopatier

 

 

Grad 2 binyrebarksvikt og hypofysitt

 

Tilbakeholdes inntil kontrollert med hormonsubstitusjon

Grad 3 eller 4 binyrebarksvikt eller symptomatisk hypofysitt
Type 1 diabetes sammen med grad ≥3 hyperglykemi (glukose >250 mg/dl eller >13,9 mmol/liter) eller sammen med ketoacidose
Hypertyreose grad ≥3

 

Seponeres eller tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b. Pasienter med grad 3 eller 4 endokrinopati, som er forbedret til grad ≤2 og kontrollert med hormonsubstitusjon, hvis indisert, kan ved behov fortsette med pembrolizumab etter nedtrapping av kortikosteroid. Ellers må behandlingen seponeres permanent.

Hypotyreose

 

Hypotyreose kan behandles med hormonsubstitusjon uten behandlingsstopp

Hepatittc

 

 

Grad 2 med ASAT eller ALAT >3-5 × ULN eller total bilirubin >1,5-3 × ULN

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad ≥3 med ASAT eller ALAT >5 × ULN eller total bilirubin >3 × ULN

 

Seponeres permanent.

I tilfeller med levermetastaser med grad 2-forhøyning av ASAT eller ALAT ved baseline, hepatitt hvor ASAT eller ALAT øker ≥50% og varer ≥1 uke.

 

Seponeres permanent.

Hudreaksjoner

 

 

Grad 3 eller mistanke om Stevens-Johnsons syndrom (SJS) eller toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad 4 eller bekreftet SJS eller TEN

 

Seponeres permanent.

Andre immunrelaterte bivirkninger

 

 

Basert på alvorlighet og type reaksjon (grad 2 eller 3)

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad 3 eller 4 myokarditt
Grad 3 eller 4 encefalitt
Grad 3 eller 4 Guillain-Barrés syndrom

 


Seponeres permanent.

Grad 4 eller tilbakevendende grad 3

 

Seponeres permanent.

Infusjonsrelaterte reaksjoner

 

 

Grad 3 eller 4

 

Seponeres permanent.

aToksisitetsgraderingen er iht. NCI-CTCAE v.4. bDersom behandlingsrelatert toksisitet ikke forbedres til grad 0-1 innen 12 uker etter siste pembrolizumabdose, eller dersom kortikosteroiddosen ikke kan reduseres til ≤10 mg prednison eller tilsvarende pr. dag innen 12 uker, skal pembrolizumab seponeres permanent. cFor RCC-pasienter behandlet med pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib med leverenzymøkning, se doseringsanvisning nedenfor.Sikkerheten ved å gjenoppta pembrolizumabbehandling hos pasienter som tidligere har opplevd immunrelatert myokarditt er ukjent. Pembrolizumab som monoterapi eller kombinasjonsbehandling skal seponeres permanent ved immunrelaterte bivirkninger av grad 4 eller tilbakevendende grad 3, dersom ikke annet er spesifisert i tabellen ovenfor. Ved hematologisk toksisitet av grad 4 skal pembrolizumab tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1. Dette gjelder kun ved cHL.
Pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib ved RCC: Se preparatomtale for aksitinib for dosering. Ved kombinasjon kan doseøkning av aksitinib over startdosen på 5 mg vurderes ved intervaller på ≥6 uker.
Leverenzymøkning hos pasienter med RCC behandlet med pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib: Ved ALAT/ASAT ≥3 × ULN, men <10 × ULN uten sammenfallende totalbilirubin ≥2 × ULN, skal både pembrolizumab og aksitinib tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1. Kortikosteroidbehandling kan vurderes. Etter bedring kan gjenopptak av behandlingen med det ene eller begge legemidlene sekvensielt vurderes. Dersom aksitinibbehandling gjenopptas, bør dosereduksjon iht. preparatomtalen for aksitinib vurderes. Ved ALAT/ASAT ≥10 × ULN eller >3 × ULN med sammenfallende totalbilirubin ≥2 × ULN, skal både pembrolizumab og aksitinib seponeres permanent og kortikosteroidbehandling vurderes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Studier ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Studier ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon mangler. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, unntatt for barn med cHL. Sikkerhetsprofilen ved dose 2 mg/kg hver 3. uke var generelt tilsvarende som hos voksne. Eldre ≥65 år: Begrensede data for cHL. ≥75 år: Begrensede data for resektert stadium III-melanom og MSI‑H eller dMMR CRC behandlet med pembrolizumab monoterapi, avansert RCC behandlet med pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib, metastatisk NSCLC behandlet med en kombinasjon med kjemoterapi og for metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende HNSCC behandlet med pembrolizumab som førstelinjebehandling (med eller uten kjemoterapi). Okulært melanom: Begrensede data mht. sikkerhet og effekt ved okulært melanom.
Tilberedning/Håndtering: Skal fortynnes i natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) eller glukoseoppløsning 50 mg/ml (5%), til en sluttkonsentrasjon på 1-10 mg/ml, før bruk, se pakningsvedlegget. Kun til engangsbruk. Hetteglass og/eller infusjonspose tempereres til romtemperatur før bruk. Gjennomsiktige til hvite proteinaktige partikler kan være synlige i fortynnet oppløsning. Skal ikke blandes med andre legemidler. Ubrukt legemiddel skal kastes i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering: Skal gis som i.v. infusjon over 30 minutter. Bruk et sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbinding 0,2-5 µm in-line- eller add-on-filter. Skal ikke gis som en i.v. støt- eller bolusinjeksjon. Ved kombinasjonsbehandling, se preparatomtalen for samtidig behandling. Ved kombinasjon med i.v. kjemoterapi bør pembrolizumab gis først. Andre legemidler skal ikke gis samtidig i samme infusjonslinje. Pasientkort skal gis til pasienten og informeres om risikoen ved bruk av preparatet (se pakningsvedlegget).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

PD‑L1-status: Viktig å benytte en vel‑validert og robust metode ved vurdering av PD‑L1-status av tumor for å minimere falske negative eller falske positive påvisninger. Immunrelaterte bivirkninger: Disse er vanligst, og alvorlige og fatale er sett. De fleste, inkl. alvorlige reaksjoner, er reversible etter initiering av hensiktsmessig medisinsk behandling eller seponering. Immunrelaterte bivirkninger etter siste dose har forekommet. Immunrelaterte bivirkninger som påvirker mer enn ett kroppssystem kan forekomme samtidig. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger må det gjøres en adekvat undersøkelse for å bekrefte etiologi eller ekskludere andre årsaker. Pasienten må overvåkes for tegn/symptomer på pneumonitt, kolitt, hepatitt, nefritt og endokrinopati. Avhengig av alvorlighetsgraden må pembrolizumab tilbakeholdes og kortikosteroid initieres. Ved bedring av bivirkning til grad ≤1 skal kortikosteroid gradvis nedtrappes over en periode på ≥1 måned. Når immunrelaterte bivirkninger ikke kan kontrolleres med kortikosteroider, kan andre systemiske immunsuppressiver vurderes. Pembrolizumab kan gjenopptas innen 12 uker etter siste dose hvis bivirkningen forbedres til grad ≤1, og dosen med kortikosteroid er redusert til ≤10 mg prednison eller tilsv. pr. dag. Pembrolizumab må seponeres permanent ved enhver tilbakevendende immunrelatert bivirkning av grad 3 og enhver immunrelatert bivirkning (toksisitet) av grad 4, unntatt endokrinopatier som kontrolleres med hormonsubstitusjon eller ved hematologisk toksisitet (kun hos pasienter med cHL), der pembrolizumab tilbakeholdes inntil bivirkningene går tilbake til grad 0‑1. Immunrelaterte hudbivirkninger: Ved mistanke om alvorlige immunrelaterte hudreaksjoner må pasienten overvåkes og andre årsaker utelukkes. Avhengig av alvorlighetsgrad skal pembrolizumab tilbakeholdes ved grad 3 hudreaksjon inntil forbedring til grad ≤1, eller seponeres permanent ved grad 4 hudreaksjon og kortikosteroid initieres. Ved mistanke om SJS eller TEN skal pembrolizumab tilbakeholdes, og pasienten henvises til spesialavdeling for vurdering og behandling. Seponeres permanent ved bekreftet SJS eller TEN. Forsiktighet utvises ved tidligere alvorlig eller livstruende hudbivirkning ved behandling med andre immunstimulerende kreftlegemidler. Andre immunrelaterte bivirkninger: Risiko for transplantatavstøtning hos mottakere av solide organer kan øke og nytte/risiko bør vurderes hos disse pasientene. Komplikasjoner av allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT): Pga. manglende data bør grundige vurderinger av potensiell nytte av HSCT og mulig økt risiko for transplantasjonsrelaterte komplikasjoner gjøres i hvert enkelt tilfelle hos pasienter med cHL som gjennomgår allogen HSCT. Vurder nytten av behandling med pembrolizumab og risiko for mulig GVHD hos pasienter med tidligere allogen HSCT. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Ved alvorlige infusjonsreaksjoner skal infusjonen avsluttes og pembrolizumab seponeres permanent. Ved milde eller moderate infusjonsreaksjoner kan behandlingen fortsette under tett overvåkning. Premedisinering med antipyretika og antihistamin bør vurderes. Sykdomsspesifikke forholdsregler: Pasienter med urotelialt karsinom tidligere behandlet med platinabasert kjemoterapi: Vurder pembrolizumabs forsinkede effekt før oppstart ved dårligere prognostiske faktorer og/eller aggressiv sykdom. Pasienter med urotelialt karsinom som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi og som har tumor som uttrykker PD‑L1 med CPS ≥10: Pga. manglende data hos svake pasienter (f.eks. ECOG-status 3) bør nytte/risiko vurderes i hvert enkelt tilfelle. Førstelinjebehandling ved NSCLC: Direkte sammenligning av pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi, og pembrolizumab som monoterapi er ikke tilgjengelig. Nytte-/risikobalanse av tilgjengelige behandlingsmuligheter (pembrolizumab monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi) bør vurderes før initiering av behandling hos tidligere ubehandlede pasienter med NSCLC med tumor som uttrykker PD-L1. Pga. lite data hos pasienter ≥75 år bør nytte/risiko vurderes i hvert enkelt tilfelle. Førstelinjebehandling ved HNSCC: Generelt høyere bivirkningsfrekvens for kombinasjonsbehandling med pembrolizumab enn for pembrolizumab monoterapi eller kun kjemoterapi. Nytte-/risikobalansen av tilgjengelige behandlingsmuligheter (pembrolizumab monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi) bør vurderes før initiering av behandling hos pasienter med HNSCC med tumor som uttrykker PD‑L1. Adjuvant behandling ved melanom: Økt frekvens av alvorlige bivirkninger er sett hos pasienter ≥75 år. Kombinasjon med aksitinib for førstelinjebehandling av RCC: Høyere frekvens enn forventet av grad 3 og 4 ALAT- og ASAT-økninger er sett. Leverenzymer skal monitoreres før oppstart og regelmessig under behandlingen. Hyppigere monitorering av leverenzymer kan vurderes sammenlignet med monoterapi. Retningslinjer for medisinsk håndtering for begge legemidlene skal følges. For spesifikke retningslinjer for håndtering av bivirkninger, se preparatomtale. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pembrolizumab har en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Tilfeller av svimmelhet og fatigue er sett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen farmakokinetiske interaksjonsstudier er utført. Ingen metabolske legemiddelinteraksjoner er forventet siden pembrolizumab fjernes fra sirkulasjonen ved katabolisering. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppressiver før oppstart av pembrolizumab bør unngås pga. potensiell interferens med farmakodynamisk aktivitet og effekten av pembrolizumab. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidlertid brukes etter oppstart for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Kortikosteroider kan også brukes som premedisinering, profylaktisk antiemetika og/eller for å lindre kjemoterapirelaterte bivirkninger ved bruk av pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 4 måneder etter siste dose. Ingen data på bruk hos gravide. Det er ikke utført dyrestudier mht. reproduksjonstoksisitet. Dyrestudier har vist at blokkering av PD‑L1-signalet forstyrrer toleransen til fosteret og gir økt fosterdød. Det er derfor en potensiell risiko for å skade fosteret, inkl. økt forekomst av abort og dødfødsler. Humant IgG4 krysser placentabarrieren. Anbefales ikke under graviditet, hvis ikke kvinnens kliniske tilstand nødvendiggjør behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer utskilles i morsmelk hos mennesker, og risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller om behandlingen skal avsluttes/avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Kliniske data mangler.

 

Bivirkninger

Bivirkningsfrekvens kan muligens ikke tilskrives pembrolizumab alene. Kan inneholde bidrag fra underliggende sykdom eller fra legemidler brukt i kombinasjon.

Bivirkninger sett for pembrolizumab som monoterapi

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi
Vanlige Lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Mindre vanlige Eosinofili, leukopeni
Sjeldne Erytroaplasi («pure red cell aplasia»), hemofagocytisk lymfohistiocytose, hemolytisk anemi, immunologisk trombocytopeni
Endokrine
Svært vanlige Hypotyreoidisme1
Vanlige Hypertyreoidisme, tyreoiditt1
Mindre vanlige Binyrebarksvikt1, hypofysitt1
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Vanlige Kolitt1, munntørrhet
Mindre vanlige Gastrointestinale sår1, pankreatitt1
Sjeldne Tynntarmsperforasjon
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, feber, ødem1
Vanlige Frysninger, influensalignende sykdom
Hjerte
Vanlige Arytmi (inkl. atrieflimmer)2
Mindre vanlige Myokarditt, perikardeffusjon, perikarditt
Hud
Svært vanlige Kløe1, utslett1
Vanlige Akneiform dermatitt, alopesi, alvorlige hudreaksjoner1, dermatitt, eksem, erytem, tørr hud, vitiligo1
Mindre vanlige Endret hårfarge, lichenoid keratose1, papel, psoriasis
Sjeldne Erythema nodosum, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Vanlige Infusjonsrelatert reaksjon1
Mindre vanlige Sarkoidose
Ukjent frekvens Transplantatavstøtning av solide organer
Infeksiøse
Vanlige Pneumoni
Kar
Vanlige Hypertensjon
Sjeldne Vaskulitt
Lever/galle
Mindre vanlige Hepatitt1
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, hoste
Vanlige Pneumonitt1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, muskel-skjelettsmerter1
Vanlige Artritt1, myositt1, smerter i ekstremitet
Mindre vanlige Tenosynovitt1
Sjeldne Sjøgrens syndrom
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Dysgeusi, letargi, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanlige Epilepsi
Sjeldne Aseptisk meningitt1, encefalitt1, Guillain-Barrés syndrom1, myastenisk syndrom1, myelitt1
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nefritt1
Psykiske
Vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Hypokalemi, hypokalsemi, hyponatremi
Mindre vanlige Diabetes mellitus type 11
Undersøkelser
Vanlige Hyperkalsemi, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt kreatinin i blod
Mindre vanlige Økt amylase
Øye
Vanlige Tørre øyne
Mindre vanlige Uveitt1
Sjeldne Vogt-Koyanagi-Haradas syndrom

Bivirkninger sett for pembrolizumab som monoterapi

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi
Endokrine Hypotyreoidisme1
Gastrointestinale Abdominalsmerter1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, feber, ødem1
Hud Kløe1, utslett1
Luftveier Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettsmerter1
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Vanlige
Blod/lymfe Lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Endokrine Hypertyreoidisme, tyreoiditt1
Gastrointestinale Kolitt1, munntørrhet
Generelle Frysninger, influensalignende sykdom
Hjerte Arytmi (inkl. atrieflimmer)2
Hud Akneiform dermatitt, alopesi, alvorlige hudreaksjoner1, dermatitt, eksem, erytem, tørr hud, vitiligo1
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon1
Infeksiøse Pneumoni
Kar Hypertensjon
Luftveier Pneumonitt1
Muskel-skjelettsystemet Artritt1, myositt1, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Dysgeusi, letargi, perifer nevropati, svimmelhet
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi, hypokalsemi, hyponatremi
Undersøkelser Hyperkalsemi, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt kreatinin i blod
Øye Tørre øyne
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili, leukopeni
Endokrine Binyrebarksvikt1, hypofysitt1
Gastrointestinale Gastrointestinale sår1, pankreatitt1
Hjerte Myokarditt, perikardeffusjon, perikarditt
Hud Endret hårfarge, lichenoid keratose1, papel, psoriasis
Immunsystemet Sarkoidose
Lever/galle Hepatitt1
Muskel-skjelettsystemet Tenosynovitt1
Nevrologiske Epilepsi
Nyre/urinveier Nefritt1
Stoffskifte/ernæring Diabetes mellitus type 11
Undersøkelser Økt amylase
Øye Uveitt1
Sjeldne
Blod/lymfe Erytroaplasi («pure red cell aplasia»), hemofagocytisk lymfohistiocytose, hemolytisk anemi, immunologisk trombocytopeni
Gastrointestinale Tynntarmsperforasjon
Hud Erythema nodosum, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Kar Vaskulitt
Muskel-skjelettsystemet Sjøgrens syndrom
Nevrologiske Aseptisk meningitt1, encefalitt1, Guillain-Barrés syndrom1, myastenisk syndrom1, myelitt1
Øye Vogt-Koyanagi-Haradas syndrom
Ukjent frekvens
Immunsystemet Transplantatavstøtning av solide organer

1Termene representerer en gruppe relaterte hendelser som beskriver en medisinsk tilstand fremfor en enkelthendelse.

2Basert på en standard undersøkelse inkl. bradyarytmier og takyarytmier.

Bivirkninger sett for pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Febril nøytropeni, leukopeni, lymfopeni
Sjeldne Eosinofili
Endokrine
Vanlige Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme
Mindre vanlige Binyrebarksvikt1, hypofysitt1, tyreoiditt1
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Vanlige Kolitt1, munntørrhet
Mindre vanlige Gastrointestinale sår1, pankreatitt1
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, feber, ødem1
Vanlige Frysninger, influensalignende sykdom
Hjerte
Vanlige Arytmi (inkl. atrieflimmer)2
Mindre vanlige Perikardeffusjon
Sjeldne Myokarditt1, perikarditt
Hud
Svært vanlige Alopesi, kløe1, utslett1
Vanlige Alvorlige hudreaksjoner1, erytem, tørr hud
Mindre vanlige Akneiform dermatitt, dermatitt, eksem, psoriasis, vitiligo1
Sjeldne Endret hårfarge, lichenoid keratose, papel
Immunsystemet
Vanlige Infusjonsrelatert reaksjon1
Infeksiøse
Vanlige Pneumoni
Kar
Vanlige Hypertensjon
Mindre vanlige Vaskulitt
Lever/galle
Mindre vanlige Hepatitt1
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, hoste
Vanlige Pneumonitt1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, muskel-skjelettsmerter1
Vanlige Artritt1, myositt1, smerter i ekstremitet
Mindre vanlige Tenosynovitt1
Sjeldne Sjøgrens syndrom
Nevrologiske
Svært vanlige Dysgeusi, hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Vanlige Letargi
Mindre vanlige Epilepsi
Nyre/urinveier
Vanlige Akutt nyreskade, nefritt1
Psykiske
Vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypokalemi, redusert appetitt
Vanlige Hypokalsemi, hyponatremi
Mindre vanlige Diabetes mellitus type 1
Undersøkelser
Svært vanlige Økt kreatinin i blod
Vanlige Hyperkalsemi, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod
Mindre vanlige Økt amylase, økt bilirubin i blod
Øye
Vanlige Tørre øyne

Bivirkninger sett for pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, feber, ødem1
Hud Alopesi, kløe1, utslett1
Luftveier Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettsmerter1
Nevrologiske Dysgeusi, hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi, redusert appetitt
Undersøkelser Økt kreatinin i blod
Vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni, leukopeni, lymfopeni
Endokrine Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme
Gastrointestinale Kolitt1, munntørrhet
Generelle Frysninger, influensalignende sykdom
Hjerte Arytmi (inkl. atrieflimmer)2
Hud Alvorlige hudreaksjoner1, erytem, tørr hud
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon1
Infeksiøse Pneumoni
Kar Hypertensjon
Luftveier Pneumonitt1
Muskel-skjelettsystemet Artritt1, myositt1, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Letargi
Nyre/urinveier Akutt nyreskade, nefritt1
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Hypokalsemi, hyponatremi
Undersøkelser Hyperkalsemi, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod
Øye Tørre øyne
Mindre vanlige
Endokrine Binyrebarksvikt1, hypofysitt1, tyreoiditt1
Gastrointestinale Gastrointestinale sår1, pankreatitt1
Hjerte Perikardeffusjon
Hud Akneiform dermatitt, dermatitt, eksem, psoriasis, vitiligo1
Kar Vaskulitt
Lever/galle Hepatitt1
Muskel-skjelettsystemet Tenosynovitt1
Nevrologiske Epilepsi
Stoffskifte/ernæring Diabetes mellitus type 1
Undersøkelser Økt amylase, økt bilirubin i blod
Sjeldne
Blod/lymfe Eosinofili
Hjerte Myokarditt1, perikarditt
Hud Endret hårfarge, lichenoid keratose, papel
Muskel-skjelettsystemet Sjøgrens syndrom

1Termene representerer en gruppe relaterte hendelser som beskriver en medisinsk tilstand fremfor en enkelthendelse.

2Basert på en standard undersøkelse inkl. bradyarytmier og takyarytmier.

Bivirkninger sett for pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Mindre vanlige Eosinofili, lymfopeni
Endokrine
Svært vanlige Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme1
Vanlige Binyrebarksvikt1, hypofysitt1, tyreoiditt1
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Vanlige Kolitt1, munntørrhet
Mindre vanlige Gastrointestinale sår1, pankreatitt1
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, feber
Vanlige Frysninger, influensalignende sykdom, ødem1
Hjerte
Vanlige Arytmi (inkl. atrieflimmer)2
Mindre vanlige Myokarditt
Hud
Svært vanlige Kløe1, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, utslett1
Vanlige Akneiform dermatitt, alopesi, alvorlige hudreaksjoner1, dermatitt, eksem, erytem, tørr hud
Mindre vanlige Endret hårfarge, lichenoid keratose, papel, psoriasis, vitiligo1
Immunsystemet
Vanlige Infusjonsrelatert reaksjon1
Infeksiøse
Vanlige Pneumoni
Kar
Svært vanlige Hypertensjon
Lever/galle
Vanlige Hepatitt1
Luftveier
Svært vanlige Dysfoni, dyspné, hoste
Vanlige Pneumonitt1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, muskel-skjelettsmerter1, smerter i ekstremitet
Vanlige Artritt1, myositt1, tenosynovitt1
Mindre vanlige Sjøgrens syndrom
Nevrologiske
Svært vanlige Dysgeusi, hodepine
Vanlige Letargi, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanlige Myastenisk syndrom1
Nyre/urinveier
Vanlige Akutt nyreskade, nefritt1
Psykiske
Vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Hypokalemi, hypokalsemi, hyponatremi
Mindre vanlige Diabetes mellitus type 11
Undersøkelser
Svært vanlige Økt ALAT, økt ASAT, økt kreatinin i blod
Vanlige Hyperkalsemi, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod
Mindre vanlige Økt amylase
Øye
Vanlige Tørre øyne
Mindre vanlige Uveitt1

Bivirkninger sett for pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Endokrine Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme1
Gastrointestinale Abdominalsmerter1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, feber
Hud Kløe1, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, utslett1
Kar Hypertensjon
Luftveier Dysfoni, dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettsmerter1, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Dysgeusi, hodepine
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Økt ALAT, økt ASAT, økt kreatinin i blod
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Endokrine Binyrebarksvikt1, hypofysitt1, tyreoiditt1
Gastrointestinale Kolitt1, munntørrhet
Generelle Frysninger, influensalignende sykdom, ødem1
Hjerte Arytmi (inkl. atrieflimmer)2
Hud Akneiform dermatitt, alopesi, alvorlige hudreaksjoner1, dermatitt, eksem, erytem, tørr hud
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon1
Infeksiøse Pneumoni
Lever/galle Hepatitt1
Luftveier Pneumonitt1
Muskel-skjelettsystemet Artritt1, myositt1, tenosynovitt1
Nevrologiske Letargi, perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveier Akutt nyreskade, nefritt1
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi, hypokalsemi, hyponatremi
Undersøkelser Hyperkalsemi, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod
Øye Tørre øyne
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili, lymfopeni
Gastrointestinale Gastrointestinale sår1, pankreatitt1
Hjerte Myokarditt
Hud Endret hårfarge, lichenoid keratose, papel, psoriasis, vitiligo1
Muskel-skjelettsystemet Sjøgrens syndrom
Nevrologiske Myastenisk syndrom1
Stoffskifte/ernæring Diabetes mellitus type 11
Undersøkelser Økt amylase
Øye Uveitt1

1Termene representerer en gruppe relaterte hendelser som beskriver en medisinsk tilstand fremfor en enkelthendelse.

2Basert på en standard undersøkelse inkl. bradyarytmier og takyarytmier.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Data mangler.
Behandling: Ved overdosering skal pasienten overvåkes nøye mht. tegn/symptomer på bivirkninger og adekvat symptomatisk behandling igangsettes.

Egenskaper

Klassifisering: Humanisert monoklonalt antiprogrammert celledød-1 (PD-1) antistoff (IgG4/kappa isotype med en alternerende stabiliserende sekvens i Fc‑regionen).
Virkningsmekanisme: Bindes til programmert celledød-1 (PD‑1)-reseptoren og blokkerer interaksjonen med ligandene PD‑L1 og PD‑L2. PD-1-reseptoren er en negativ regulator av T‑celle-aktivitet, som er vist å være involvert i kontroll av T-cellenes immunrespons. Pembrolizumab forsterker T‑celleresponsen (inkl. anti-tumorresponsen) ved å blokkere bindingen av PD‑1 til PD‑L1 og PD‑L2, som er uttrykt i antigenpresenterende celler, og mulig uttrykt i tumorceller eller andre celler i tumorens mikromiljø.
Absorpsjon: Cmax eller AUC øker doseproporsjonalt innenfor doseringsintervallet for effekt.
Proteinbinding: Bindes ikke på en spesifikk måte til plasmaprotein, som forventet for et antistoff.
Fordeling: Vdss: Ca. 6 liter.
Halveringstid: Gjennomsnittlig terminal t1/2: Ca. 22 dager. Steady state nås etter 16 uker ved administrering hver 3. uke, og systemisk akkumulasjon er 2,1 ganger.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Median Cmin,ss ca. 22 µg/ml ved en dose på 2 mg/kg hver 3. uke, og 29 µg/ml ved en dose på 200 mg hver 3. uke.

Oppbevaring og holdbarhet

Før fortynning: Oppbevares ved 2-8°C (kjøleskap), og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Kan oppbevares utenfor kjøleskap (≤25°C) i opptil 24 timer. Etter fortynning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Skal ikke fryses. Kjemisk og fysisk stabilitet er 96 timer ved 2‑8°C. Disse 96 timene kan inkludere opptil 6 timer ved romtemperatur (≤25°C).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Keytruda, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg/ml 4 ml (hettegl.)
585359
-
-
37969,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.04.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.03.2021