Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml og 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Esketaminhydroklorid tilsv. esketamin 5 mg, resp. 25 mg, natriumklorid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. pH 3-5. Osmolalitet 270-310 mosmol/kg.


Indikasjoner

Innledning og vedlikehold av generell anestesi, som eneste anestetikum eller i kombinasjon med et annet anestetikum. Anestesi og smertelindring (analgesi) under akuttmedisinsk behandling. Supplering av regional eller lokal anestesi.

Dosering

Kun til bruk i sykehus eller ved akuttmedisinsk behandling. Skal kun gis av eller under tilsyn av spesialist i anestesiologi. Individuell respons vil variere avhengig av dose, administreringsmåte, alder og samtidig bruk av andre legemidler, slik at eksakt doseanbefaling ikke kan gis. Bør titreres iht. pasientens behov.
Generell anestesi
Initialt: 0,5-1 mg/kg i.v. eller 2-4 mg/kg i.m. Vedlikeholdsdose: Halvparten av den innledende dosen injiseres ved behov, vanligvis hvert 10.-15. minutt. Ev. som kontinuerlig infusjon: 0,5-3 mg/kg/time.
Akuttmedisinsk dosering
0,25-0,5 mg/kg i.m. eller 0,125-0,25 mg/kg sakte i.v.
Analgetisk supplering av regional og lokal anestesi
0,125-0,25 mg/kg/time i.v.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom: Begrensede data mht. dosering på tvers av undergrupper med ulik alder. Forventes ikke å skille seg vesentlig fra dosering hos voksne. I pediatrisk kirurgi samt i akuttmedisin brukes esketamin for det meste alene, ved andre indikasjoner anbefales kombinasjon med hypnotika.
  • Pasienter med flere skader, generell dårlig tilstand, f.eks. ved sjokk: Dosereduksjon kreves. Som en retningslinje skal ca. halvparten av normaldosen gis.
Tilberedning/Håndtering Kun til engangsbruk. Kan blandes i 50 mg/ml glukose og 9 mg/ml natriumklorid. Inspiseres visuelt før bruk og skal ikke brukes ved misfarging, uklarheter eller synlige partikler. Skal ikke gis med samme sprøyte og nål som barbiturater, diazepam og doksapram pga. utfelling.
Administrering Utstyr for opprettholdelse av vitale funksjoner må være tilgjengelig. Hvis mulig skal bruk av esketamin følge vanlige retningslinjer vedrørende fasting; 4-6 timer før anestesi. Gis som sakte i.v. eller i.m. injeksjon. Ved behov kan injeksjonen gjentas eller gis som infusjon. Høye doser og for hyppig i.v. administrering kan føre til respirasjonshemming.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pasienter der en forhøyning av blodtrykket eller en økning i intrakranielt trykk utgjør en alvorlig risiko. Som eneste anestesimiddel ved manifeste iskemiske hjertesykdommer. Eklampsi og preeklampsi. I kombinasjon med xantinderivater og ergometrin.

Forsiktighetsregler

Intubasjons- og ventilasjonsutstyr må være tilgjengelig da aspirasjon og respirasjonshemming ikke kan utelukkes. Forsiktighet ved forhøyet intrakranielt trykk og skader eller sykdommer i CNS, da økning i cerebrospinalt trykk er sett i tilknytning til anestesi med ketamin. Forsiktighet ved øyeundersøkelser eller -kirurgi der intraokulært trykk ikke bør øke. Forsiktighet ved dekompensert hjertesvikt, ubehandlet hypertensjon, ustabil angina pectoris, utilstrekkelig behandlet hypertyreoidisme, nåværende eller tidligere alvorlige psykiatriske lidelser, ved situasjoner som krever avslappet uteralt myometrium (f.eks. truende uterusruptur eller navlestrengprolaps), kronisk eller akutt alkoholpåvirkning. Unormale leverfunksjonsprøver er sett, særlig ved forlenget bruk (>3 dager) eller rusmisbruk. Ved cirrhose eller annen type nedsatt leverfunksjon kan langvarig effekt forekomme, og dosereduksjon bør vurderes. Ved anestesi av poliklinisk pasient må pasienten sendes hjem med ledsager og avstå fra alkoholinntak i 24 timer. Ved kirurgisk inngrep som kan innebære visceral smerte, er muskelrelaksasjon og supplerende analgesi (kontrollert ventilasjon og bruk av dinitrogenoksid/oksygen) indisert. Ved inngrep i øvre luftveier kan hyperrefleksi og laryngospasmer forekomme, særlig hos barn. Muskelrelaksantia og kontrollert ventilasjon kan være nødvendig ved inngrep i farynks, larynks og bronkier. Samtidig bruk med benzodiazepin kan redusere risikoen for psykiske reaksjoner under oppvåkningsfasen etter anestesi. Økt salivasjon skal behandles profylaktisk med atropin eller annet antikolinergikum. Langtidsbehandling: Cystitt, inkl. hemoragisk cystitt, akutt nyreskade, hydronefrose og uretersykdom er sett ved langtidsbehandling med racemisk ketamin (1 måned til flere år), særlig ved misbruk. Lignende effekter kan ikke utelukkes etter misbruk av esketamin. Hepatotoksisitet er også sett ved langvarig bruk >3 dager. Misbruk og avhengighet:  Bruk av racemisk ketamin som rusmiddel er sett med symptomer som «flashbacks», hallusinasjoner, dysfori, angst, insomni, eller desorientering. Lignende effekter kan ikke utelukkes etter misbruk av esketamin. Forskrives og brukes med forsiktighet hos tidligere rusmisbrukere, da avhengighet og toleranse kan utvikles. Hjelpestoffer: Inneholder 3,2 og 1,2 mg natrium pr. ml i hhv. styrkene 5 mg/ml og 25 mg/ml, og dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten må avstå fra bilkjøring og bruk av maskiner i minst 24 timer etter anestesien.

Interaksjoner

Samtidig bruk av xantinderivater kan senke krampeterskelen, og skal unngås. Skal ikke brukes sammen med ergometrin. Risiko for hjertearytmi etter administrering av adrenalin ved samtidig bruk av esketamin og halogenholdige hydrokarboner. Kombinasjon med barbiturater og opioider kan forlenge oppvåkningsfasen. Samtidig bruk av sympatomimetika, thyreoideahormoner eller vasopressin, kan gi økt blodtrykk og hjertefrekvens. Bruk med hypnotika, benzodiazepiner eller antipsykotika reduserer bivirkninger, men forlenger varigheten av esketamineffekten. Esketamin potenserer den anestetiske effekten til halogenholdige hydrokarboner, og lavere doser hydrokarboner kan være nødvendig. Esketamin kan forlenge effekten av ikke-depolariserende og depolariserende muskelrelaksantia. Diazepam øker t1/2 til racemisk ketamin og forlenger stoffets farmakodynamiske effekter, dosejustering av esketamin kan være nødvendig. Samtidig bruk av CYP3A4-hemmere kan kreve redusert esketamindose. Samtidig bruk av CYP3A4-induktorer kan kreve økt esketamindose.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Bruk må begrenses, og preparatet skal kun brukes etter nytte-/risikovurdering. Passerer placenta og kan gi respirasjonshemming hos nyfødte ved bruk under fødsel.
AmmingUtskilles i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet synes liten ved terapeutiske doser.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Bivirkninger avhenger vanligvis av dosen og injeksjonshastigheten, og er spontant reversible.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKonvulsjoner, hjertearytmi, respirasjonsstopp.
BehandlingRespirasjonsstopp behandles med assistert eller kontrollert ventilasjon inntil tilstrekkelig spontan respirasjon nås. Ved konvulsjoner skal diazepam gis i.v., hvis det er utilstrekkelig kan fenytoin eller tiopental benyttes.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringEsketamin er S-enantiomeren av ketamin. Sykloheksanonderivat.
VirkningsmekanismeBlokkerer N-metyl-D-aspartatreseptorer (NMDA-reseptorer). Analgetisk, og ved stigende doser anestetisk, effekt. Gir dissosiativ anestesi. Markant lokal anestetisk effekt på ryggmarg og perifere nerver. Gir ikke respirasjons- eller kretsløpshemming. Muskeltonus opprettholdes eller økes under anestesi. Krampeterskelen senkes ikke. Har en gunstig bronkodilaterende effekt for astmapasienter, inkl. under kunstig ventilasjon. Liten eller ingen forskjell i farmakokinetiske egenskaper mellom esketamin og racemisk ketamin.
AbsorpsjonHurtig etter i.m. administrering. Biotilgjengelighet ca. 90%. Tmax 25 minutter etter 0,5 mg/kg i.m.
ProteinbindingCa. 50%, med høy lipidløselighet.
HalveringstidMellom 79 minutter (etter kontinuerlig i.v. dose) og 186 minutter (etter i.v. lavdose).
MetabolismeHurtig og fullstendig nedbrytning i lever til mindre potente (f.eks. norketamin) og inaktive metabolitter.
Utskillelse98% hovedsakelig som metabolitter via urin. Ca. 2% via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. 25 mg/ml: Ferdig fortynnet oppløsning bør helst brukes umiddelbart. Dersom ikke brukt umiddelbart bør den brukes innen 24 timer, forutsatt oppbevart ved 2-8°C, med mindre fortynning har skjedd under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Ketanest, INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg/ml 10 × 5 ml (amp.)
090391
- 372,20 A
25 mg/ml 10 × 2 ml (amp.)
383498
- 599,00 A

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Ketanest INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Ketanest INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.11.2021


Sist endret: 20.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)