Kestine

Almirall


Antihistamin.

R06A X22 (Ebastin)TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Ebastin 10 mg, resp. 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

10 og 20 mg: Allergisk rhinitt og konjunktivitt. 10 mg: Histaminutløst hudbesvær.

Dosering

Behandling kan fortsette til symptomene forsvinner. Erfaring med langtidsbehandling er begrenset.
Allergisk rhinitt og konjunktivitt
Voksne og ungdom >12 år: 1 tablett (10 mg) 1 gang daglig. Ved mer uttalte symptomer kan dosen ved behov økes til 20 mg daglig.
Histaminutløst hudbesvær
Voksne og ungdom >12 år: 1 tablett (10 mg) 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Forsiktighet bør utvises ved sterkt nedsatt leverfunksjon. Bør ikke overskride 10 mg ved sterkt nedsatt leverfunksjon pga. manglende erfaring.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Barn <12 år: Effekt og sikkerhet ikke undersøkt.
Administrering Bør tas om morgenen, sammen med mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjelden arvelig galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Hos utsatte pasienter som reagerer unormalt på ebastin, er det tilrådelig å kjenne de individuelle reaksjonene før en kjører bil eller utfører kompliserte aktiviteter da søvnighet eller svimmelhet kan oppstå.

Interaksjoner

Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av følgende preparater pga. farmakokinetisk interaksjon: Antimykotika av imidazoltypen (f.eks. ketokonazol eller itrakonazol), eller makrolidantibiotika (f.eks. erytromycin) eller tuberkulosemidler (f.eks. rifampicin). Ebastin gitt sammen med enten ketokonazol eller erytromycin resulterte i økte plasmakonsentrasjoner av ebastin, og i mindre grad av carebastin, uten at dette var forbundet med noen klinisk signifikante farmakodynamiske konsekvenser. Ebastin gitt sammen med rifampicin kan medføre lavere plasmakonsentrasjon og redusert antihistamineffekt.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrenset mengde data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk under graviditet.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Høy grad av proteinbinding (>97%) for både ebastin og dets hovedmetabolitt carebastin indikerer liten overgang til morsmelk. Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk under amming.
FertilitetIngen humane fertilitetsdata foreligger.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerI studier utført med høye doser (opptil 100 mg daglig), er det ikke sett symptomer på overdosering.
BehandlingVentrikkeltømming, overvåking av vitale funksjoner, inkl. EKG og symptomatisk behandling bør igangsettes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSelektiv histamin H1-reseptorantagonist uten antikolinerg effekt. Potenserer ikke effekten av alkohol og diazepam. Virkningen inntrer 1 time etter tablettinntak og varer >24 timer.
AbsorpsjonEbastin absorberes raskt og omdannes nesten fullstendig gjennom first pass-metabolisme til den aktive metabolitten carebastin. Tmax av aktiv metabolitt (80-100 ng/ml) nås 3-4 timer etter inntak av 10 mg ebastin. Ved gjentatt inntak av 10 mg daglig oppnås steady state av carebastin (130-160 ng/ml) innen 3-5 dager.
ProteinbindingBåde ebastin og carebastin er sterkt proteinbundet, >95%.
FordelingHverken ebastin eller dets metabolitter passerer blod-hjerne-barrieren.
HalveringstidFor aktiv metabolitt er t1/2 15-19 timer. Hos pasienter med redusert lever- eller nyrefunksjon er t1/2 for aktiv metabolitt 23-27 timer.
Utskillelse>66% av stoffet utskilles i urinen, hovedsakelig som konjugerte metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C (10 mg) og 30°C (20 mg). Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kestine, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 100 stk. (blister)
015038
Blå resept 319,50 (trinnpris 152,40) C
20 mg 100 stk. (blister)
014825
Blå resept 703,70 (trinnpris 309,90) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Kestine TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Kestine TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.06.2019


Sist endret: 14.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)