Antiepileptikum, pyrrolidonderivat.

N03A X14 (Levetiracetam)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Levetiracetam 100 mg, natriumacetat, iseddik, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


MIKSTUR, oppløsning 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Levetiracetam 100 mg, natriumsitrat, sitronsyre, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), ammoniumglykyrrisat, glyserol, flytende maltitol, acesulfamkalium, renset vann. Druesmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg, 500 mg og 1000 mg: Hver tablett inneh.: Levetiracetam 250 mg, resp. 500 mg og 1000 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 250 mg: Indigotinaluminiumlakk (E 132), titandioksid (E 171). 500 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 1000 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Alle legemiddelformer: Monoterapi ved behandling av partielle epileptiske anfall med eller uten sekundær generalisering hos voksne og ungdom >16 år med nylig diagnostisert epilepsi. Tilleggsbehandling av myoklone anfall hos voksne og ungdom >12 år med juvenil myoklon epilepsi. Tilleggsbehandling av primære generaliserte tonisk-kloniske anfall hos voksne og ungdom >12 år med idiopatisk generalisert epilepsi. Konsentrat til infusjonsvæske: Tilleggsbehandling av partielle epileptiske anfall med eller uten sekundær generalisering hos voksne, ungdom og barn >4 år. Konsentrat er et alternativ når peroral administrering midlertidig ikke er mulig. Mikstur/tabletter: Tilleggsbehandling av partielle epileptiske anfall med eller uten sekundær generalisering hos voksne, ungdom, barn og spedbarn >1 måned.

Dosering

Overgang mellom peroral og i.v. administrering kan gjøres direkte uten titrering. Erfaring med i.v. administrering av levetiracetam i >4 dager mangler.
Partielle epileptiske anfall
Anbefalt dosering ved monoterapi (≥16 år) og tilleggsbehandling er den samme, som gitt nedenfor.
Alle indikasjoner
Generelt for spedbarn, barn og ungdom: Den mest hensiktsmessige legemiddelformen, pakningen og styrken iht. alder, vekt og dose bør forskrives. Ved forskrivning av mikstur oppgis dosen i mg sammen med tilsv. antall ml, basert på pasientens alder og kroppsvekt. Mikstur egner seg best til spedbarn/barn <6 år, og til barn/ungdom (6-17 år) <50 kg og når nøyaktig dose ikke kan gis med tabletter. Mikstur bør brukes til innledende behandling hos barn <25 kg, til pasienter som ikke kan svelge tabletter eller ved doser <250 mg. Dosen til barn ≥50 kg er den samme som til voksne. Tablettformuleringen er ikke tilpasset bruk hos spedbarn og barn <6 år. Sikkerhet og effekt av monoterapi hos barn og ungdom <16 år er ikke fastslått. Voksne ≥18 år og ungdom 12-17 år som veier ≥50 kg: Alle legemiddelformer: Terapeutisk startdose er 500 mg 2 ganger daglig som kan gis fra 1. behandlingsdag. Lavere startdose på 250 mg 2 ganger daglig kan imidlertid gis, basert på legens vurdering av anfallsreduksjon kontra potensielle bivirkninger. Dosen kan økes til 500 mg 2 ganger daglig etter 2 uker. Avhengig av klinisk effekt og toleranse, kan daglig dose økes til 1500 mg 2 ganger daglig. Doseendring kan gjøres ved økning eller reduksjon med 250 mg eller 500 mg 2 ganger daglig hver 2.-4. uke. Tilleggsbehandling hos spedbarn 6-23 måneder, barn 2-11 år og ungdom 12-17 år som veier <50 kg: Mikstur bør brukes til barn ≥6 år ved doser <250 mg, doser som ikke er delbare med 250 mg og til pasienter som ikke kan svelge tabletter. Laveste effektive dose bør brukes. Mikstur: Terapeutisk startdose er 10 mg/kg (tilsv. 0,1 ml/kg) 2 ganger daglig. Avhengig av klinisk effekt og toleranse, kan dosen økes med 10 mg/kg 2 ganger daglig hver 2. uke opptil 30 mg/kg 2 ganger daglig. Doseendringer skal ikke være >10 mg/kg 2 ganger daglig hver 2. uke. Tabletter: Startdosen til barn og ungdom på 25 kg bør være 250 mg 2 ganger daglig med maks. dose 750 mg 2 ganger daglig. Tilleggsbehandling hos barn 4-11 år og ungdom 12-17 år som veier <50 kg: Konsentrat til infusjonsvæske: Terapeutisk startdose er 10 mg/kg 2 ganger daglig. Avhengig av klinisk effekt og toleranse, kan dosen økes til 30 mg/kg 2 ganger daglig. Doseendringer må ikke være >10 mg/kg 2 ganger daglig hver 2. uke. Lavest effektiv dose bør brukes. Sikkerhet og effekt til spedbarn og barn <4 år er ikke fastslått, og doseringsanbefalinger kan ikke gis. Tilleggsbehandling hos spedbarn 1-6 måneder: Mikstur: Terapeutisk startdose er 7 mg/kg (tilsv. 0,07 ml/kg) 2 ganger daglig. Avhengig av klinisk effekt og toleranse, kan dosen økes til 21 mg/kg 2 ganger daglig. Doseendringer bør ikke være >7 mg/kg 2 ganger daglig hver 2. uke. Lavest effektiv dose bør brukes.
Seponering Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Hvis behandlingen skal avbrytes, anbefales gradvis seponering (f.eks. reduksjon med 500 mg 2 ganger daglig hver 2.-4. uke hos voksne og ungdom ≥50 kg, maks. 10 mg/kg 2 ganger daglig hver 2. uke hos barn >6 måneder og ungdom <50 kg, og maks. 7 mg/kg 2 ganger daglig hver 2. uke hos barn <6 måneder).
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon kan ClCR medføre en underestimering av nedsatt nyrefunksjon. Daglig vedlikeholdsdose bør derfor reduseres med 50% når ClCR er <60 ml/minutt/1,73 m2.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Døgndosen tilpasses individuelt. Dosejustering for voksne og ungdom ≥50 kg med nedsatt nyrefunksjon:

  Gruppe

  ClCR (ml/minutt/1,73 m2)

  Dose og hyppighet

  Normal

  ≥80

  500-1500 mg 2 ganger daglig

  Lett

  50-79

  500-1000 mg 2 ganger daglig

  Moderat

  30-49

  250-750 mg 2 ganger daglig

  Alvorlig

  <30

  250-500 mg 2 ganger daglig

  Pasienter med terminal
  nyresykdom som gjennomgår dialyse1


  500-1000 mg 1 gang daglig2

  1En støtdose på 750 mg anbefales 1. behandlingsdag. 2Etter dialyse anbefales 250-500 mg som supplerende dose.Dosejustering for spedbarn, barn og ungdom <50 kg med nedsatt nyrefunksjon:

  Gruppe

  ClCR (ml/minutt/1,73 m2)

  Dose og hyppighet1

   

   

  Spedbarn 1-6 måneder

  Spedbarn 6-23 måneder, barn og ungdom <50 kg

  Normal

  ≥80

  7-21 mg/kg
  (0,07-0,21 ml/kg)
  2 ganger daglig

  10-30 mg/kg
  (0,10-0,30 ml/kg)
  2 ganger daglig

  Lett

  50-79

  7-14 mg/kg
  (0,07-0,14 ml/kg)
  2 ganger daglig

  10-20 mg/kg
  (0,10-0,20 ml/kg)
  2 ganger daglig

  Moderat

  30-49

  3,5-10,5 mg/kg
  (0,035-0,105 ml/kg)
  2 ganger daglig

  5-15 mg/kg
  (0,05-0,15 ml/kg)
  2 ganger daglig

  Alvorlig

  <30

  3,5-7 mg/kg
  (0,035-0,07 ml/kg)
  2 ganger daglig

  5-10 mg/kg
  (0,05-0,10 ml/kg)
  2 ganger daglig

  Pasienter med terminal
  nyresykdom som gjennomgår dialyse

  7-14 mg/kg
  (0,07-0,14 ml/kg)
  1 gang daglig2,4

  10-20 mg/kg
  (0,10-0,20 ml/kg)
  1 gang daglig3,5

  1Mikstur bør brukes ved doser <250 mg, ved doser som ikke er delbare med 250 mg, dvs. når doseringsanbefalingene ikke kan oppnås ved å ta flere tabletter, og til pasienter som ikke kan svelge tabletter. 2En støtdose på 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) anbefales 1. behandlingsdag. 3En støtdose på 15 mg/kg (0,15 ml/kg) anbefales 1. behandlingsdag. 4Etter dialyse anbefales 3,5-7 mg/kg (0,035-0,07 ml/kg) som supplerende dose. 5Etter dialyse anbefales 5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg) som supplerende dose.
Tilberedning/Håndtering Konsentrat til infusjonsvæske: Fortynnes i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske, Ringer-laktat injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske. Mikstur: Kan fortynnes med vann (i et glass vann eller en tåteflaske) før bruk, se pakningsvedlegget.
Administrering Administreres morgen og kveld, til omtrent samme tid hver dag. Konsentrat til infusjonsvæske: Fortynnet konsentrat gis som i.v. infusjon over 15 minutter. Mikstur: Skal kun gis med sprøyten som følger med pakningen, for å sikre korrekt dosering. 300 ml-pakning med 10 ml-sprøyte bør forskrives til barn ≥4 år, ungdom og voksne. 150 ml-pakning med 3 ml-sprøyte bør forskrives til spedbarn og små barn 6 måneder-4 år. 150 ml-pakning med 1 ml-sprøyte bør forskrives til spedbarn 1-6 måneder. Påse at pasient/omsorgsperson forstår hvordan forskrevet dose måles opp (se pakningsvedlegget). Etter oppmåling av riktig dose med passende sprøyte, kan miksturen fortynnes i et glass vann eller en tåteflaske. Etter administrering vil det kunne kjennes en bitter smak av levetiracetam. Tas med eller uten mat. Tabletter: Svelges med tilstrekkelig mengde væske (f.eks. et glass vann). Etter administrering vil det kunne kjennes en bitter smak av levetiracetam. Tas med eller uten mat. Kan deles, men delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre pyrrolidonderivater.

Forsiktighetsregler

Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Akutt nyreskade: Levetiracetam har i svært sjeldne tilfeller vært forbundet med akutt nyreskade, der tiden til det har oppstått har vært fra noen få dager til flere måneder. Blodcelletelling: Nøytropeni, agranulocytose, leukopeni, trombocytopeni og pancytopeni er sett (sjeldne tilfeller), vanligvis ved behandlingsstart. Fullstendig blodcelletelling anbefales ved betydelig svekkelse, feber, gjentatte infeksjoner eller koagulasjonsforstyrrelser. Selvmord: En liten økt risiko for selvmordstanker og -relatert atferd er vist med antiepileptika. Pasienten bør overvåkes for tegn på depresjon og/eller selvmordstanker og -relatert atferd, og nødvendig behandling bør vurderes. Pasienter/pårørende bør oppfordres til å søke medisinsk hjelp ved tegn på depresjon og/eller selvmordstanker eller -relatert atferd. Unormal og aggressiv atferd: Levetiracetam kan gi psykotiske symptomer og atferdsforstyrrelser, inkl. irritabilitet og aggressivitet. Pasienter bør overvåkes for utvikling av psykiatriske tegn som tyder på viktige endringer i sinnsstemning og/eller personlighet. Ved slik atferd bør tilpasning av behandlingen eller gradvis seponering (se Dosering) vurderes. Forverring av anfall: Levetiracetam kan i sjeldne tilfeller forverre anfallenes hyppighet eller alvorlighetsgrad. Denne paradoksale effekten sees stort sett i løpet av den første måneden etter oppstart eller økning av dosen, og er reversibel ved seponering eller dosereduksjon. Pasienten bør rådes til å konsultere lege umiddelbart dersom epilepsien forverres. Forlengelse av QT-intervall: Sjeldne tilfeller av forlenget QT-intervall i EKG er sett. Levetiracetam bør brukes med forsiktighet ved forlenget QTC-intervall, ved samtidig behandling med legemidler som påvirker QTC-intervallet, samt hos pasienter med relevant eksisterende hjertesykdom eller elektrolyttforstyrrelser. Barn og ungdom: Tilgjengelige data viser ingen påvirkning på vekst og pubertet. Langsiktige effekter på læring, intelligens, vekst, endokrin funksjon, pubertet og fertilitet er imidlertid ukjent. Hjelpestoffer: Mikstur inneholder maltitol og bør ikke brukes ved arvelig fruktoseintoleranse. Metyl- og propylparahydroksybenzoat i mikstur kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Konsentrat til infusjonsvæske inneholder 57 mg natrium pr. maks. enkeltdose (19 mg pr. hetteglass). Dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Noen pasienter kan oppleve søvnighet eller andre symptomer relatert til CNS, spesielt ved behandlingsstart eller etter doseøkning. Forsiktighet anbefales derfor ved f.eks. bilkjøring eller bruk av maskiner. Pasienten bør ikke kjøre eller bruke maskiner før det er fastslått at evnen til å utføre slike aktiviteter ikke er påvirket.

Interaksjoner

Probenecid, som blokkerer tubulær sekresjon i nyrene, hemmer renal utskillelse av levetiracetams primære metabolitt (men ikke av levetiracetam), men konsentrasjonen holder seg likevel lav. Levetiracetam reduserer clearance av metotreksat ved samtidig bruk og kan gi potensielt toksiske metotreksatnivåer. Blodkonsentrasjonene av metotreksat og levetiracetam bør overvåkes nøye ved samtidig bruk. Makrogol bør ikke tas peroralt i 1 time før og 1 time etter inntak av levetiracetam, pga. mulig nedsatt effekt av levetiracetam.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetRåd fra spesialist bør gis til fertile kvinner. Behandling bør revurderes når graviditet planlegges. Som med alle antiepileptika, skal plutselig seponering av levetiracetam unngås, da dette kan føre til gjennombruddsanfall som kan få alvorlige konsekvenser for kvinnen og det ufødte barnet. Monoterapi bør foretrekkes så sant det er mulig, da behandling med flere antiepileptika kan være forbundet med høyere risiko for medfødte misdannelser enn monoterapi, avhengig av de aktuelle antiepileptika. Eksponering for levetiracetam monoterapi i 1. trimester tyder ikke på økt risiko for større medfødte misdannelser. Begrensede holdepunkter er tilgjengelig vedrørende nevrologisk utvikling hos barn som har vært eksponert for levetiracetam monoterapi in utero. Epidemiologiske studier viser imidlertid ikke økt risiko for nevrologiske utviklingsforstyrrelser eller -forsinkelser. Levetiracetam kan brukes under graviditet, hvis det etter nøye vurdering er ansett for å være klinisk nødvendig. I et slikt tilfelle anbefales laveste effektive dose. Fysiologiske endringer under svangerskapet kan påvirke levetiracetamkonsentrasjonen. Nedsatt plasmakonsentrasjon er sett og er mer uttalt i 3. trimester (inntil 60% reduksjon). Gravide som behandles med levetiracetam må sikres riktig behandling.
AmmingSkilles ut i morsmelk. Amming anbefales ikke. Nytte/risiko av behandlingen bør vurderes opp mot betydningen av amming.
FertilitetIngen påvirkning på fertilitet er sett i dyrestudier.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerSomnolens, agitasjon, aggresjon, nedsatt bevissthetsnivå, nedsatt respirasjon og koma.
BehandlingSymptomatisk. Etter en akutt peroral overdose kan magen tømmes vha. skylling eller fremkalling av brekninger. Behandling ved overdosering kan omfatte hemodialyse. Effektiviteten ved dialyseekstraksjon er 60%.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeIkke helt klarlagt. Endrer ikke cellenes basale egenskaper og normale nevrotransmisjon.
AbsorpsjonRaskt. Absolutt biotilgjengelighet er nesten 100%. Absorpsjonens omfang er doseuavhengig og endres ikke ved matinntak. Tmax oppnås 1,3 timer etter inntak.
Proteinbinding<10%.
FordelingVd: Ca. 0,5-0,7 liter/kg. Signifikant korrelasjon mellom kroppsvekt og Vd hos spedbarn og barn 1 måned-16 år. Alder påvirker også Vd, mest uttalt for de yngste spedbarna.
HalveringstidCa. 7 timer. Hos barn 5-6 timer. Hos eldre øker t1/2 med ca. 40% (10-11 timer). Steady state oppnås etter 2 dager. Totalclearance er gjennomsnittlig 0,96 ml/minutt/kg. Signifikant korrelasjon mellom kroppsvekt og clearance hos spedbarn og barn 1 måned-16 år. I samme aldersgruppe øker clearance med 20% ved samtidig bruk av et enzyminduserende antiepileptikum. Alder påvirker også clearance, mest uttalt for de yngste spedbarna.
MetabolismeDen viktigste metabolismeveien er enzymatisk hydrolyse av acetamidgruppen (24% av dosen).
Utskillelse95% via urinen, 0,3% via feces. Renal clearance er 0,6 ml/minutt/kg.

Oppbevaring og holdbarhet

Konsentrat til infusjonsvæske: Kun til engangsbruk. Skal fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart etter fortynning. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før og under bruk, vanligvis <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Ikke anvendt oppløsning skal kastes. Mikstur: Oppbevares i originalflasken for å beskytte mot lys. Skal brukes innen 7 måneder etter at flasken er åpnet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Keppra, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
100 mg/ml 10 stk. × 5 ml (hettegl.)
051550
- 1 403,80 C

Keppra, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
100 mg/ml 150 ml (m/1 ml sprøyte)
072078
Blå resept 222,80 C
150 ml (m/3 ml sprøyte)
072067
Blå resept 222,80 C
300 ml (m/10 ml sprøyte)
014081
Blå resept 409,30 C

Keppra, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
250 mg 50 stk. (blister)
003064
Blå resept 202,80 C
100 stk. (blister)
003078
Blå resept 369,40 C
500 mg 100 stk. (blister)
003112
Blå resept 610,00 C
1000 mg 100 stk. (blister)
003158
Blå resept 1 109,40 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Keppra KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml

Keppra MIKSTUR, oppløsning 100 mg/ml

Keppra TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg

Keppra TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg

Keppra TABLETTER, filmdrasjerte 1000 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.09.2021


Sist endret: 18.10.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)