Karbolytt

Fresenius Kabi


Hyperton karbohydratoppløsning med elektrolytter.

B05B B02 (Elektrolytter, Karbohydrater)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 1000 ml inneh.: Natriumklorid 2,9 g, kaliumklorid 1,5 g, magnesiumklorid (6 H2O) 400 mg, glukosemonohydrat tilsv. glukose 120 g, natriumacetat (3 H2O), saltsyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Energiinnh.: Ca. 2000 kJ (480 kcal). Elektrolyttinnh.: Na+ 50 mmol, K+ 20 mmol, Mg2+ 2 mmol, Cl- 73 mmol, acetat ca. 1 mmol. pH ca. 5. Osmolalitet: Ca. 850 mosmol/kg vann.


Indikasjoner

Væske- og/eller elektrolyttmangel når også parenteral energitilførsel er ønskelig.

Dosering

Individuell. Det kan være nødvendig å kontrollere væskebalanse, serumglukose og -natrium, og andre elektrolytter før og under behandlingen. Dette gjelder særlig pasienter med risiko for hyponatremi, som pasienter med SIADH og pasienter som samtidig behandles med vasopressin eller vasopressinanaloger. Overvåkning av serumnatrium er særlig viktig for fysiologisk hypotone væsker. Karbolytt kan etter administrering bli ekstremt hypoton pga. kroppens glukosemetabolisme.
Tilberedning/Håndtering Tilsetninger skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Tilsetninger må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes firma. Blandbarhet: Karbolytt skal ikke gis samtidig med blod i samme infusjonssett pga. risiko for pseudoagglutinasjon.
Administrering Gis intravenøst. Infusjonshastighet vanligvis ikke over 300 ml/time til voksne.

Kontraindikasjoner

Hyperkalemi, f.eks. hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, pasienter i sjokk eller dehydrerte pasienter.

Forsiktighetsregler

Pga. høyt elektrolyttinnhold skal forsiktighet utvises ved diabetes mellitus, ødemer, natriumretensjon, alvorlig hjertesvikt, alvorlig nyrefunksjonsforstyrrelse kombinert med væskerestriksjoner eller oliguri/anuri av annen årsak. For alvorlig feilernærte pasienter og pasienter utsatt for lengre tids sult, bør forsiktighet utvises ved glukosetilførsel. Dosen kan gradvis økes når pasientens evne til å forbrenne glukose bedres. Ved hyperglykemi kan tilførsel av eksogent insulin være nødvendig. Pga. osmolaliteten er det økt risiko for tromboflebitt. Ved tilførsel av større mengder kaliumholdige infusjonsvæsker, bør EKG og kaliumkonsentrasjonen i blodet kontrolleres, spesielt hos pasienter som står på digitalis. Det er sett en sammenheng mellom parenteral ernæring med glukose og lave fosfatverdier. Pasienter med hypofosfatemi anbefales tillegg av fosfat. Glukoseoppløsninger med glukosekonsentrasjon >50 mg/ml er hypertoniske. I kroppen kan imidlertid glukoseholdige væsker bli ekstremt hypotone, pga. rask glukosemetabolisme. I.v. administrert glukose kan forårsake elektrolyttforstyrrelser, og da særlig hypo- eller hyperosmotisk hyponatremi. Dette avhenger av oppløsningens tonisitet, infusjonsvolum og -hastighet, og pasientens underliggende kliniske tilstand og muligheten til å metabolisere glukose. Hyponatremi: Pasienter med økt utskillelse av vasopressin (f.eks. ved akutt sykdom, smerte, postoperativt stress, infeksjoner, brannskader, og CNS-sykdommer), pasienter med hjerte-, lever- og nyresykdommer og pasienter som får vasopressin eller vasopressinanaloger, er spesielt utsatt for akutt hyponatremi etter infusjon med hypoton væske. Akutt hyponatremi kan føre til akutt hyponatremisk encefalopati (hjerneødem), med symptomer som hodepine, kvalme, anfall, letargi og oppkast. Pasienter med hjerneødem er spesielt utsatt for alvorlig, irreversibel og livstruende hjerneskade. Barn, kvinner i fertil alder og pasienter med intrakranielle patologiske prosesser som forstyrrer autoregulering av hjernetrykket (f.eks. meningitt, intrakraniell blødning og hjernekontusjon) er spesielt utsatt for alvorlig og livstruende hjerneødem forårsaket av akutt hyponatremi.

Interaksjoner

Legemidler som øker vasopressineffekten: Følgende legemidler gir økt risiko for sykehuservervet hyponatremi ved behandling med i.v. væske (gir økt vasopressineffekt og forårsaker dermed redusert utskillelse av elektrolyttfritt vann via nyrene): -Legemidler som stimulerer utskillelse av vasopressin, f.eks. klorpropamid, klofibrat, karbamazepin, vinkristin, SSRI, 3,4-metylendioksy-N-metamfetamin, ifosfamid, antipsykotika, narkotika. -Legemidler som forsterker vasopressineffekten, f.eks. klorpropamid, NSAID, syklofosfamid. -Vasopressinanaloger, f.eks. desmopressin, oksytocin, vasopressin, terlipressin. Diuretika og antiepileptika slik som okskarbazepin øker også risikoen for hyponatremi.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten. Skal administreres med særlig forsiktighet til gravide under fødsel. Dette gjelder spesielt dersom det gis i kombinasjon med oksytocin, pga. risikoen for hyponatremi.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Store doser natriumklorid gitt til pasienter med hjerte- eller alvorlig nyresvikt eller natriumretensjon, gir økt risiko for forverring av pasientens tilstand. Osmotisk diurese og dehydrering kan oppstå hvis doseanbefalingen overskrides. Bivirkninger pga. hyperglykemi kan forekomme.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHyperton infusjonsvæske, bufret med en liten mengde acetat.

Oppbevaring og holdbarhet

Overposen bør beholdes på til oppløsningen skal brukes.

 

Pakninger, priser og refusjon

Karbolytt, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 × 1000 ml (pose)
042423
- 393,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Infusjonsoppløsninger ved dehydrering eller til parenteral ernæring
Legemidler: Infusjonsoppløsninger og infusjonskonsentrater (flere ulike)
Indikasjon: Dehydrering som er så alvorlig at parenteral behandling med elektrolytter er nødvendig. Sykdom som er så alvorlig at parenteral ernæring er nødvendig.


SPC (preparatomtale)

Karbolytt INFUSJONSVÆSKE, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.10.2021


Sist endret: 12.12.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)