Kaletra

AbbVie
MIKSTUR, oppløsning: 1 ml inneh.: Lopinavir 80 mg, ritonavir 20 mg, etanol (42,4% v/v), fruktose 0,8 g, propylenglykol, glyserol, acesulfamkalium, natriumsitrat (E 331), sitronsyre (E 330). Sukkerholdig. Sukkerspinnsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 100/25 mg og 200/50 mg: Hver tablett inneh.: Lopinavir 100 mg resp. 200 mg, ritonavir 25 mg resp. 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av hiv-1-infeksjoner i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler hos voksne, ungdommer og barn >14 dager.

Dosering

Voksne og ungdom: Lopinavir/ritonavir skal brukes i kombinasjon med andre antiretrovirale midler. Anbefalt dose er 400/100 mg (2 tabletter à 200/50 mg)/5 ml 2 ganger daglig. Ved dosering 1 gang daglig kan dosen gis til voksne som 800/200 mg (4 tabletter à 200/50 mg). Doseringen 1 gang daglig bør begrenses til voksne pasienter som kun har meget få proteasehemmerrelaterte mutasjoner (dvs. færre enn 3 proteasehemmermutasjoner), og man bør ta høyde for risiko for svakere vedvarende virushemming og høyere risiko for diaré i forhold til anbefalt standarddosering 2 ganger daglig. Mikstur kan gis til behandlingsnaive voksne som 10 ml 1 gang daglig. Mikstur anbefales til pasienter som har problemer med å svelge.
Barn: Skal ikke gis 1 gang daglig hos barn. Mikstur anbefales for mest nøyaktig dosering. Skal gis med kalibrert doseringssprøyte. Hvis det vurderes som nødvendig å skifte til oral, fast legemiddelform hos barn <40 kg eller med kroppsoverflate 0,5-1,4 m2, og som er i stand til å svelge tabletter, kan 100/25 mg tabletter brukes. Voksen dosering av lopinavir/ritonavir 400/100 mg tabletter 2 ganger daglig kan brukes hos barn ≥40 kg eller med kroppsoverflate >1,4 m2. 14 dager-6 måneder: Anbefalt dose er 300/75 mg/m2 kroppsoverflate 2 ganger daglig eller 16/4 mg/kg 2 ganger daglig. ≥6 måneder: Anbefalt dose er 230/57,5 mg/m2 kroppsoverflate1 2 ganger daglig. Dosen kan være utilstrekkelig for noen barn når den gis sammen med nevirapin eller efavirenz. For disse kan det vurderes å øke dosen til 300/75 mg/m2, men anbefalt dose på 533/133 mg/m2 eller 6,5 ml 2 ganger daglig skal ikke overskrides. Dersom dosering basert på vekt er å foretrekke, er dosen 12/3 mg/kg 2 ganger daglig for pasienter ≥7-15 kg og 10/2,5 mg/kg 2 ganger daglig for pasienter ≥15-40 kg når Kaletra ikke gis sammen med nevirapin eller efavirenz.
Doseringsveiledning for barn fra 14 dager-6 måneder ved bruk av mikstur:

Basert på vekt

Basert på kroppsoverflate (m2)1

Frekvens

16/4 mg/kg
(tilsv. 0,2 ml/kg)

300/75 mg/m2
(tilsv. 3,75 ml/m2)

Gis 2 ganger daglig med mat

Doseringsveiledning barn >6 måneder-18 år for dosen 230/57,5 mg/m2 basert på kroppsoverflate ved bruk av mikstur:

Kroppsoverflate (m2)1

Døgndosering mikstur

0,25

0,7 ml × 2

0,4

1,2 ml × 2

0,5

1,4 ml × 2

0,75

2,2 ml × 2

0,8

2,3 ml × 2

1

2,9 ml × 2

1,25

3,6 ml × 2

1,3

3,7 ml × 2

1,4

4 ml × 2

1,5

4,3 ml × 2

1,75

5 ml × 2

Doseringsveiledning barn >6 måneder-18 år basert på kroppsvekt ved bruk av mikstur:

Kroppsvekt (kg)2

Dosering 2 ganger daglig, mikstur (dose i mg/kg)

7-<15

12/3 mg/kg

≥15-40

10/2,5 mg/kg

Doseringsveiledning barn basert på kroppsoverflate ved bruk av 100/25 mg tabletter:

Kroppsoverflate (m2)1

Anbefalt antall 100/25 mg-tabletter 2 ganger daglig

≥0,5 til <0,9

2 tabletter (200/50 mg)

≥0,9 til <1,4

3 tabletter (300/75 mg)

≥1,4

4 tabletter (400/100 mg)

Doseringsveiledning barn basert på kroppsvekt ved bruk av 100/25 mg tabletter:

Kroppsvekt (kg)2

Anbefalt antall 100/25 mg-tabletter 2 ganger daglig

15-25

2 tabletter (200/50 mg)

>25-35

3 tabletter (300/75 mg)

>35

4 tabletter (400/100 mg)

Doseringsveiledning barn basert på kroppsoverflate ved bruk av 100/25 mg tabletter i kombinasjon med efavirenz eller nevirapin:

Kroppsoverflate (m2)1

Anbefalt antall 100/25 mg-tabletter 2 ganger daglig

≥0,5 til <0,8

2 tabletter (200/50 mg)

≥0,8 til <1,2

3 tabletter (300/75 mg)

≥1,2 til <1,4

4 tabletter (400/100 mg)

≥1,4

5 tabletter (500/125 mg)

1Kroppsoverflate (m2) = √(Høyde (cm) × vekt (kg)/3600) 2Doseanbefalinger basert på kroppsvekt er basert på begrensede data. Hvis det passer bedre for pasienten kan lopinavir/ritonavir 200/50 mg tabletter gis alene eller i kombinasjon med lopinavir/ritonavir 100/25 mg tabletter for å oppnå anbefalte doser.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Det forventes ikke økte plasmakonsentrasjoner, da renal utskillelse av lopinavir og ritonavir er ubetydelig. Lopinavir og ritonavir er i høy grad proteinbundet, og det er usannsynlig at det vil forekomme noen vesentlig utskillelse gjennom hemodialyse eller peritonealdialyse. Barn <14 dager: Mikstur skal ikke gis til nyfødte. Graviditet og etter fødsel: Ingen dosejustering nødvendig. Bruk 1 gang daglig anbefales ikke for gravide, pga. mangel på farmakokinetiske og kliniske data.
Administrering: Mikstur: Tas sammen med mat. Tabletter: Tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges, deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Skal ikke gis sammen med legemidler som i høy grad er avhengig av CYP3A for å utskilles og som ved økte plasmakonsentrasjoner er forbundet med alvorlige og/eller livstruende tilstander. Samtidig bruk med følgende legemidler er kontraindisert: Alfuzosin pga. risiko for alvorlig hypotensjon, ranolazin og lurasidon pga. økt potensiale for livstruende reaksjoner, amiodaron og dronedaron pga. økt risiko for arytmier eller andre alvorlige bivirkninger, astemizol, terfenadin og cisaprid pga. økt risiko for alvorlige arytmier, elbasvir/grazoprevir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uten dasabuvir pga. risiko for forhøyet ALAT, pimozid pga. økt risiko for alvorlige hematologiske abnormaliteter eller andre alvorlige bivirkninger, kvetiapin pga. kan føre til koma, dihydroergotamin, ergonovin, ergotamin og metylergonovin pga. akutt ergottoksisitet inkl. vasospasmer og iskemi, lovastatin og simvastatin pga. økt risiko for myopati inkl. rabdomyolyse, lomitapid pga. økt plasmakonsentrasjon av lomitapid, oralt midazolam og triazolam pga. økt risiko for ekstrem sedasjon og respiratorisk depresjon, avanafil, vardenafil, fusidinsyre ved dermatologiske infeksjoner, neratinib pga. økt potensiale for alvorlige og/eller livstruende reaksjoner inkl. hepatotoksisitet, venetoklaks ved doseinitiering og under opptrapping, sildenafil brukt til behandling av lungearteriehypertensjon (PAH) pga. økt potensiale for sildenafilrelaterte bivirkninger inkl. hypotensjon og synkope. Johannesurt (prikkperikum) er kontraindisert pga. risiko for reduserte plasmakonsentrasjoner og redusert klinisk effekt av lopinavir/ritonavir. Lopinavir/ritonavir mikstur er kontraindisert til gravide, pasienter med nyre- eller leversvikt og pasienter som behandles med disulfiram eller metronidazol pga. potensiell fare for toksisitet av hjelpestoffet propylenglykol. Samtidig bruk av lopinavir/ritonavir og kolkisin er kontraindisert hos pasienter med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, pga. mulighet for alvorlige og/eller livstruende kolkisinrelaterte reaksjoner som nevromuskulær toksisitet inkl. rabdomyolyse.

Forsiktighetsregler

Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling reduserer risikoen for seksuell overføring av hiv betraktelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas iht. nasjonale retningslinjer. Forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Pasienter med kronisk hepatitt B eller C som behandles med antiretrovirale midler, har økt risiko for alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger. Pasienter med kronisk leverdysfunksjon har økt risiko for leverfunksjonsforstyrrelser. Hensiktsmessige laboratorietester bør utføres før behandlingsstart, og tett overvåkning bør utføres under behandlingen. Ved forverret leverfunksjon bør behandlingen avbrytes eller seponeres. Pasienter med hemofili må gjøres oppmerksom på muligheten for økt blødningstendens. Pankreatitt må vurderes ved kliniske symptomer (kvalme, oppkast, magesmerter) eller ved unormale laboratorieverdier (f.eks. økte serumlipase- eller amylaseverdier) som kan tyde på pankreatitt. Behandling med lopinavir/ritonavir må stoppes dersom diagnosen pankreatitt stilles. Inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener kan oppstå hos pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av antiretroviral kombinasjonsbehandling (CART). Dette kan medføre alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer. Inflammatorisk reaksjon (f.eks. cytomegalovirusretinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner og Pneumocystis jiroveci-pneumonier) er sett de første ukene eller månedene etter oppstart av CART. Ethvert symptom på inflammasjon bør evalueres, ev. behandles. Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom, tyreotoksikose og autoimmun hepatitt) er rapportert å forekomme ved immunrekonstituering. Tiden til utbrudd er variabel, og utbrudd kan oppstå mange måneder etter behandlingsstart. Osteonekrose er rapportert, særlig hos pasienter med fremskreden hiv-sykdom og/eller langtidseksponering overfor CART. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved leddverk og smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. Lopinavir/ritonavir har forårsaket beskjeden asymptomatisk forlengelse av PR-intervallet hos noen friske frivillige. Pasienter som tar mikstur, spesielt de som har nyresvikt eller nedsatt evne til å metabolisere propylenglykol, må kontrolleres med tanke på bivirkninger relatert til propylenglykoltoksisitet (f.eks. krampeanfall, sløvhet, takykardi, hyperosmolaritet, melkesyreacidose, nyretoksisitet, hemolyse). Spesiell forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av legemidler som induserer QT-forlengelse, f.eks. klorfeniramin, kinidin, erytromycin, klaritromycin. Samtidig bruk med bedakvilin og med delamanid bør unngås. Hvis nytte oppveier risiko må samtidig bruk utføres med forsiktighet, og hyppigere overvåkning av EKG og transaminaser anbefales. Samtidig bruk av kolkisin bør unngås, og er kontraindisert ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon, se Kontraindikasjoner. Dersom behandling med lopinavir/ritonavir er nødvendig, anbefales reduksjon i kolkisindosen eller opphold i kolkisinbehandlingen hos pasienter med normal nyre- eller leverfunksjon. Samtidig bruk av tadalafil (indisert for behandling av lungearteriehypertensjon), riociguat, vorapaksar, fusidinsyre (ved osteoartikulære infeksjoner), salmeterol eller rivaroksaban er ikke anbefalt. Kombinasjon av lopinavir/ritonavir og atorvastatin er ikke anbefalt. Dersom bruk av atorvastatin anses høyst nødvendig, bør lavest mulig atorvastatindose gis under grundig overvåkning. Forsiktighet må utvises og mindre doser må vurderes dersom lopinavir/ritonavir brukes samtidig med rosuvastatin. Dersom behandling med HMG-CoA-reduktasehemmer er indisert, anbefales pravastatin eller fluvastatin. Særlig forsiktighet må utvises når lopinavir/ritonavir brukes samtidig med sildenafil eller tadalafil (for behandling av erektil dysfunksjon). Samtidig bruk av vardenafil og lopinavir/ritonavir er kontraindisert. Samtidig bruk av lopinavir/ritonavir med rifampicin anbefales ikke. Samtidig bruk av lopinavir/ritonavir og østrogenbaserte orale antikonseptiva kan gi nedsatte etinyløstradiolnivåer, og derfor må alternative eller ytterligere prevensjonsmidler benyttes. Samtidig bruk av flutikason eller andre glukokortikoider, slik som budesonid og triamcinolon, anbefales ikke. 1 ml mikstur inneholder 356,3 mg alkohol og 152,7 mg propylenglykol. Ekstra varsomhet bør utvises for nøyaktig beregning av miksturdosen, ved overføring av forskrivnings- og dispenseringsinformasjon samt doseringsinstruksjoner, for å minimalisere risikoen for feilmedisinering og overdosering. Dette er spesielt viktig for spedbarn og små barn. Total mengde alkohol og propylenglykol som gis til barn bør vurderes for å unngå toksisitet. Barn bør monitoreres tett mht. toksisitet inkl. hyperosmolalitet med/uten melkesyreacidose, renal toksisitet, CNS-depresjon (inkl. stupor, koma, apné), kramper, hypotoni, hjertearytmi, EKG-forandringer, hemolyse. Livstruende tilfeller av hjertetoksisitet (inkl. komplett AV-blokk, bradykardi, kardiomyopati), melkesyreacidose, akutt nyresvikt, CNS-depresjon og regulatoriske komplikasjoner med død til følge er rapportert etter markedsføring, hovedsakelig hos premature nyfødte. Vektøkning og økning i lipid- og glukosenivå i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling. For monitorering av lipid- og glukosenivå i blodet, se etablerte retningslinjer for hiv-behandling. Lipidforstyrrelser skal behandles klinisk hensiktsmessig.

Interaksjoner