Kabiven

Kabiven Perifer

Fresenius Kabi
Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: Kabiven: Kabiven 1000 ml består av en blanding av: 513 ml Glukose 19%, 293 ml Vamin 18 Novum og 195 ml Intralipid 20%. 1000 ml inneh.: Renset soyabønneolje 39 g, glukose 97 g, alanin 4,7 g, arginin 3,3 g, aspartinsyre 1 g, glutaminsyre 1,6 g, glysin 2,3 g, histidin 2 g, isoleucin 1,6 g, leucin 2,3 g, lysinhydroklorid 3,3 g tilsv. lysin 2,7 g, metionin 1,6 g, fenylalanin 2,3 g, prolin 2 g, serin 1,3 g, treonin 1,6 g, tryptofan 0,55 g, tyrosin 0,07 g, valin 2,1 g, kalsiumklorid 0,22 g, natriumglyserofosfat (vannfri) 1,5 g, magnesiumsulfat 0,47 g, kaliumklorid 1,8 g, natriumacetat 1,4 g. 1000 ml inneh.: Aminosyrer 33 g, nitrogen 5,3 g, fett 39 g, glukose 97 g. Elektrolytter: Na+ 31 mmol, K+ 23 mmol, Mg2+ 4 mmol, Ca2+ 2 mmol, fosfat 10 mmol, sulfat 4 mmol, Cl 45 mmol, acetat 38 mmol. Osmolalitet: Ca. 1230 mosmol/kg vann, Osmolaritet: Ca. 1060 mosmol/liter vann, pH ca. 5,6. Energiinnh.: Totalt ca. 896 kcal, ikke-protein ca. 779 kcal.


INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: Kabiven Perifer: Kabiven Perifer 1000 ml består av en blanding av: 615 ml Glukose 11%, 208 ml Vamin 18 Novum og 177 ml Intralipid 20%. 1000 ml inneh.: Renset soyabønneolje 35 g, glukose 68 g, alanin 3,3 g, arginin 2,3 g, aspartinsyre 0,71 g, glutaminsyre 1,2 g, glysin 1,7 g, histidin 1,4 g, isoleucin 1,2 g, leucin 1,7 g, lysinhydroklorid 2,3 g tilsv. lysin 1,9 g, metionin 1,2 g, fenylalanin 1,7 g, prolin 1,4 g, serin 0,92 g, treonin 1,2 g, tryptofan 0,4 g, tyrosin 0,05 g, valin 1,5 g, kalsiumklorid 0,15 g, natriumglyserofosfat (vannfri) 1 g, magnesiumsulfat 0,33 g, kaliumklorid 1,3 g, natriumacetat 1 g. 1000 ml inneh.: Aminosyrer 24 g, nitrogen 3,8 g, fett 35 g, glukose 68 g. Elektrolytter: Na+ 22 mmol, K+ 17 mmol, Mg2+ 2,8 mmol, Ca2+ 1,4 mmol, fosfat 7,5 mmol, sulfat 2,8 mmol, klorid 33 mmol, acetat 27 mmol. Osmolalitet: Ca. 830 mosmol/kg vann, osmolaritet: Ca. 750 mosmol/liter vann. pH ca. 5,6. Energiinnh.: Totalt ca. 708 kcal, ikke-protein ca. 625 kcal.


Indikasjoner

Parenteral ernæring til voksne og barn >2 år når oral eller enteral næringstilførsel er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert.

Dosering

Pasientens evne til å eliminere tilført fett og metabolisere glukose bør styre dosering og infusjonshastighet. Individuell dosering. Posestørrelse velges ut fra klinisk tilstand, kroppsvekt og ernæringsbehov. For å gi fullstendig parenteral ernæring må sporelementer, vitaminer og ev. ekstra elektrolytter tilsettes.
Voksne
Nitrogenmengde som kreves for å opprettholde kroppens proteinmasse, avhenger av pasientens tilstand (f.eks. ernæringsstatus og grad av katabolsk stress). Ved normal ernæringsstatus eller ved mildt katabolsk stress er behovet 0,1-0,15 g nitrogen/kg/dag. Dette tilsv. 19-29 ml Kabiven/kg/dag og 27-40 ml Kabiven Perifer/kg/dag. Ved moderat til høyt katabolsk stress, med eller uten underernæring, er behovet 0,15-0,3 g nitrogen/kg/dag (1-2 g aminosyrer/kg/dag). De tilsvarende allment aksepterte behov er 2-6 g for glukose og 1-2 g for fett. Maks. daglig dose: 40 ml/kg/dag. Overvektige pasienter: Dosen skal beregnes ut fra anslått idealvekt.
Barn
Evnen til å metabolisere de enkelte næringsstoffer bestemmer doseringen. Barn >10 år: Voksen dosering kan anvendes. Barn 2-10 år: Vanligvis bør infusjonen hos små barn starte med lave doser, dvs. for Kabiven: 12,5-25 ml/kg/dag (tilsv. 0,49-0,98 g fett/kg/dag, 0,41-0,83 g aminosyrer/kg/dag og 1,2-2,4 g glukose/kg/dag) og for Kabiven Perifer: 14-28 ml/kg/dag (tilsv. 0,49-0,98 g fett/kg/dag, 0,34-0,67 g aminosyrer/kg/dag og 0,95-1,9 g glukose/kg/dag). Dosen økes med 10-15 ml/kg/dag opptil maks. 40 ml/kg/dag. Barn <2 år: Preparatet anbefales ikke. For disse anses aminosyren cystein under visse betingelser å være essensiell.
Maks. daglig dose
Voksne og barn >2 år: 40 ml/kg/dag (tilsv. Kabiven: 0,21 g nitrogen/kg/dag, 3,9 g glukose/kg/dag og 1,6 g fett/kg/dag, Kabiven Perifer: 0,16 g nitrogen/kg/dag, 2,7 g glukose/kg/dag og 1,4 g fett/kg/dag).
Tilberedning/Håndtering Før tilsetning brytes forseglingene mellom de 3 kamrene slik at oppløsningene blandes, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Tilsetninger skal gjøres aseptisk. For å sikre en homogen blanding, skal infusjonsposen vendes noen ganger umiddelbart før infusjon. Blandbarhet: Tilsetninger må kun foretas når det foreligger dokumentert forlikelighet. For informasjon om blandbarhetsdata kontaktes firma.
Administrering Infusjonshastighet for voksne og barn >2 år skal ikke overskride 2,6 ml/kg/time (Kabiven) og 3,7 ml/kg/time (Kabiven Perifer) (tilsv. 0,25 g glukose, 0,09 g aminosyrer og 0,1 g fett/kg/time). Anbefalt infusjonstid er 12-24 timer. Kabiven: Gis utelukkende som i.v. infusjon i sentral vene. Kabiven Perifer: Gis som i.v. infusjon i perifer eller sentral vene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for egg-, soya- eller peanøttprotein eller for noen av innholdsstoffene. Alvorlig hyperlipidemi. Alvorlig leversvikt. Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser. Medfødte forstyrrelser i aminosyremetabolismen. Alvorlig nyresvikt når hemofiltrasjon eller dialyse ikke er tilgjengelig. Akutt sjokk. Hyperglykemi som krever >6 IE insulin/time. Patologisk forhøyet serumnivå av en av elektrolyttene i oppløsningen. Hemofagocytotisk syndrom. Ustabile tilstander (f.eks. kritisk posttraumatisk tilstand, dårlig kontrollert diabetes, akutt hjerteinfarkt, metabolsk acidose, alvorlig sepsis og hyperosmolært koma). Nyfødte og barn <2 år. Generelle kontraindikasjoner ved infusjonsbehandling: Akutt lungeødem, overhydrering, ukompensert hjertesvikt og hypoton dehydrering.

Forsiktighetsregler

Evnen til å eliminere fett bør følges (måling av serumtriglyserider etter en fettfri periode på 5-6 timer). Serumkonsentrasjonen av triglyserider bør ikke overstige 3 mmol/liter under pågående infusjon. Forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen (f.eks. unormalt høye eller lave elektrolyttnivåer i serum) bør korrigeres før infusjonsstart. Ved start på en i.v. infusjon kreves alltid nøyaktig klinisk overvåkning. Hvis noe unormalt skjer, må infusjonen avbrytes. Pga. økt infeksjonsrisiko ved infusjon i sentral vene, skal streng aseptisk teknikk brukes ved kateterinnleggelse og manipulering for å unngå kontaminasjon. I tilfeller der fettmetabolismen kan være forstyrret, som ved nyresvikt, ukontrollert diabetes mellitus, pankreatitt, leversvikt, hypotyreose (med hypertriglyseridemi) og sepsis, må preparatet gis med forsiktighet og serumtriglyseridkonsentrasjonen følges daglig. Regelmessig kontroll av blodsukker, elektrolytter, osmolaritet, så vel som væskebalanse, syre-basestatus og leverenzymer anbefales. Blod- og koagulasjonsverdier skal følges når fett gis over en lengre tidsperiode. Ved nyresvikt skal inntak av fosfat og kalium kontrolleres nøye for å forhindre hyperfosfatemi og hyperkalemi. Mengden av tilførte elektrolytter bør styres av pasientens kliniske tilstand og ved regelmessige målinger av serumelektrolytter. Parenteral ernæring skal gis med stor forsiktighet ved metabolsk acidose, laktacidose, utilstrekkelig cellulær oksygentilførsel og forhøyet serumosmolaritet. Preparatet bør gis med forsiktighet ved tendens til elektrolyttretensjon. Ethvert tegn på anafylaktisk reaksjon bør umiddelbart føre til avbrutt infusjon. Fettet i preparatet kan forstyrre visse laboratorieanalyser (f.eks. bilirubin, laktatdehydrogenase, oksygenmetning, Hb) hvis blodprøven tas før fettet er eliminert fra blodet. Hos de fleste pasienter er fettet eliminert etter et fettfritt intervall på 5-6 timer. Innholdet av soyabønneolje og eggfosfolipider kan i sjeldne tilfeller forårsake allergiske reaksjoner. Kryssreaksjoner er sett mellom soyabønne og peanøtt. I.v. infusjon av aminosyrer kan føre til økt urinutskillelse av sporelementene kobber og i særlig grad sink. Dette må det tas hensyn til ved dosering av sporelementer, spesielt ved langvarig i.v. ernæring. Hos underernærte pasienter kan oppstart av parenteral ernæring, og dermed en rask endring av væskebalansen, forårsake lungeødem og hjertesvikt samt redusert serumkonsentrasjon av kalium, fosfor, magnesium og vannløselige vitaminer. Disse forandringene kan inntre i løpet av 1-2 døgn. Derfor anbefales en forsiktig og langsom oppstart av parenteral ernæring, med nøye overvåkning og nødvendige justeringer av væskebalanse, elektrolytter, mineraler og vitaminer. Skal ikke gis samtidig med blod i samme infusjonssett, pga. fare for pseudoagglutinasjon. Ved hyperglykemi kan det være nødvendig å gi insulin. Barn: Volumet må tilpasses barnets hydrering og ernæringsmessige status.

Interaksjoner

Heparin gitt i kliniske doser forårsaker en forbigående frigjøring av lipoproteinlipase til sirkulasjonen. Dette fører initialt til økt plasmalipolyse, etterfulgt av en forbigående reduksjon i triglyserideliminasjonen. Soyaolje har et naturlig innhold av vitamin K1 som kan forstyrre den terapeutiske effekten av kumarinderivater. Pasienter som behandles med kumarinderivater, bør derfor kontrolleres nøye.

Graviditet, amming og fertilitet

Spesifikke sikkerhetsstudier ved bruk under graviditet og amming er ikke utført. Nytte/risiko skal vurderes før preparatet gis til gravide eller ammende.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerFat overload-syndrom (se Bivirkninger). Kvalme, oppkast og svetting er sett under infusjon av aminosyrer ved hastigheter som overskrider anbefalt maks. hastighet. Overdosering kan føre til overhydrering, elektrolyttforstyrrelser, hyperglykemi og hyperosmolalitet.
BehandlingInfusjonshastigheten skal reduseres eller infusjonen avbrytes. I sjeldne alvorlige tilfeller kan det være nødvendig med hemodialyse, hemofiltrasjon eller hemo-diafiltrasjon.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringErnæringspreparat med aminosyrer, fett, karbohydrater og elektrolytter for i.v. ernæring.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C, i overposen. Skal ikke fryses. Oppbevaring etter tilsetninger: Fra et mikrobiologisk synspunkt skal preparatet brukes umiddelbart etter at posen er blandet og tilsetninger er gjort. Dersom preparatet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid (normalt ikke lenger enn 24 timer ved 2-8°C) og -forhold brukerens ansvar. Hvis lagring ikke kan unngås, og forutsatt at tilsetninger er gjort under kontrollerte og validerte aseptiske forhold, kan den blandede emulsjonen lagres i opptil 6 dager ved 2-8°C før bruk. Etter uttak fra lager ved 2-8°C skal infusjonen være avsluttet innen 24 timer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kabiven, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
4 × 1026 ml (trekammerpose, 900 kcal)
001588
- 1 336,00 C
4 × 1540 ml (trekammerpose, 1400 kcal)
001605
- 1 808,10 C
4 × 2053 ml (trekammerpose, 1900 kcal)
052505
- 2 134,50 C
3 × 2566 ml (trekammerpose, 2300 kcal)
052515
- 1 742,10 C

Kabiven Perifer, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
4 × 1440 ml (trekammerpose, 1000 kcal)
002194
- 1 591,70 C
4 × 1920 ml (trekammerpose, 1400 kcal)
052524
- 1 983,90 C
3 × 2400 ml (trekammerpose, 1700 kcal)
052533
- 1 702,40 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Infusjonsoppløsninger ved dehydrering eller til parenteral ernæring
Legemidler: Infusjonsoppløsninger og infusjonskonsentrater (flere ulike)
Indikasjon: Dehydrering som er så alvorlig at parenteral behandling med elektrolytter er nødvendig. Sykdom som er så alvorlig at parenteral ernæring er nødvendig.


SPC (preparatomtale)

Kabiven INFUSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Kabiven Perifer INFUSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Kabiven: 15.04.2020

Kabiven Perifer: 06.11.2018


Sist endret: 08.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)