Instanyl

Takeda


Opioidanalgetikum, fenylpiperidinderivat.

N02A B03 (Fentanyl)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

NESESPRAY, oppløsning i endosebeholder 50 μg/dose, 100 μg/dose og 200 μg/dose: Hver dose inneh.: Fentanylsitrat tilsv. fentanyl 50 μg, resp. 100 μg og 200 μg, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, renset vann.


NESESPRAY, oppløsning i flerdosebeholder 50 μg/dose, 100 μg/dose og 200 μg/dose: Hver dose inneh.: Fentanylsitrat tilsv. fentanyl 50 μg, resp. 100 μg og 200 μg, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, renset vann.


Indikasjoner

Behandling av gjennombruddssmerter hos voksne som allerede får vedlikeholdsbehandling med opioider for kroniske kreftsmerter. Gjennombruddssmerte er en kortvarig forverring av smerte som oppstår hvor en ellers vedvarende smerte er kontrollert. Pasienter som får vedlikeholdsbehandling med opioider defineres som de som får enten minst 60 mg morfin oralt daglig, minst 25 μg/time fentanyl transdermalt, minst 30 mg oksykodon daglig, minst 8 mg hydromorfon oralt daglig eller ekvianalgetisk dose av et annet opioid i 1 uke eller lenger.

Dosering

Behandling skal initieres og gjennomføres under oppsyn av lege med erfaring i opioidbehandling av kreftpasienter. Leger må være oppmerksomme på risikoen for misbruk, feilbruk, avhengighet og overdosering av fentanyl. Dosen skal titreres og pasienten følges nøye under titreringsprosessen. I fravær av god smertekontroll bør det tas hensyn til faren for hyperalgesi, toleranse og progresjon av underliggende sykdom.
Voksne
Dosetitrering: Før titrerering bør den bakenforliggende vedvarende smerten være kontrollert med opioidbehandling, og gjennombruddssmerteepisodene ikke overskride 4 pr. dag. Startdose: 50 μg i ett nesebor, dosen kan om nødvendig titreres oppover. Ved utilstrekkelig smertelindring, kan tilsvarende dose gis i det andre neseboret, tidligst etter 10 minutter. Hver titrering (dosestyrke) bør vurderes ved flere episoder. Vedlikeholdsdose: Når dosen er fastslått, skal pasienten fortsette med denne dosen. Dersom smertelindringen er utilstrekkelig kan en ny dose med samme styrke tas tidligst etter 10 minutter. Maks. daglig dose: Høyst 2 doser med 10 minutters mellomrom ved inntil 4 episoder. Det bør være 4 timer mellom behandling av en ny episode, både under dosetitrering og vedlikeholdsbehandling. I spesielle tilfeller hvor en ny episode forekommer tidligere, kan denne episoden behandles, men det må gå minst 2 timer. Dosejustering: Ved flere etterfølgende episoder med gjennombruddssmerter, som krever >1 dose, bør vedlikeholdsdosen økes. Dosejustering av den bakenforliggende opioidbehandlingen etter revurdering av smerten bør vurderes dersom pasienten ofte har episoder med gjennombruddssmerter som er <4 timer fra hverandre eller >4 episoder pr. døgn. Dersom bivirkningene ikke er tolererbare eller er vedvarende, skal styrken reduseres eller behandling erstattes med andre analgetika.
Seponering Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Dersom pasienten ikke lenger opplever episoder med gjennombruddssmerte, skal behandlingen seponeres umiddelbart. Bakenforliggende smertebehandling beholdes som forskrevet. Seponering av all opioidbehandling skal alltid skje gradvis for å unngå abstinensproblemer.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Skal gis med forsiktighet ved moderat til alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data.
  • Eldre >65 år og kakektisk populasjon: Forsiktighet skal utvises. Eldre trenger ofte lavere dose enn pasienter <65 år.
Administrering Nasal bruk, se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Det anbefales at pasienten sitter eller står oppreist ved administrering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pasienter som ikke får vedlikeholdsbehandling med opioider, da det er økt risiko for respirasjonsdepresjon. Behandling av andre akutte smerter enn gjennombruddssmerter. Samtidig bruk av legemidler som inneholder natriumoksybat. Alvorlig respirasjonsdepresjon eller alvorlige obstruktive lungesykdommer. Tidligere strålebehandling i ansiktet. Tilbakevendende episoder med neseblødning.

Forsiktighetsregler

Respirasjonsdepresjon: Kan forekomme. Pasienten må observeres for slike effekter. Ved kronisk opioidbehandling utvikles toleranse. Risikoen for respirasjonsdepresjon er derfor redusert. Kronisk lungesykdom: Ved kronisk obstruktiv lungesykdom kan fentanyl redusere respirasjonskraften. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Økt intrakranialt trykk: Skal brukes med forsiktighet ved tegn på økt intrakranielt trykk, nedsatt bevissthet, koma, cerebral tumor eller hodeskade. Hjertesykdom: Bruk kan være forbundet med bradykardi og skal derfor gis med forsiktighet ved tidligere eller eksisterende bradykardi. Opioider kan gi hypotensjon, særlig ved hypovolemi og skal derfor brukes med forsiktighet ved hypotensjon og/eller hypovolemi. Serotonergt syndrom: Serotonergt syndrom kan utvikles ved samtidig bruk av serotonerge legemidler som SSRI og SNRI, samt legemidler som nedsetter serotoninmetabolismen (inkl. MAO‑hemmere). Ved mistanke om serotonergt syndrom skal fentanyl seponeres. Hyperalgesi: Ved utilstrekkelig smertekontroll som respons på økt dose, bør det tas hensyn til faren for opioidindusert hyperalgesi. Reduksjon av fentanyldose, seponering av fentanylbehandling eller behandlingsevaluering kan være indisert. Neselidelser: Dersom tilbakevendende episoder med neseblødning eller ubehag i nesen forekommer, skal alternativ behandlingsform overveies. Opioidbrukslidelse (misbruk og avhengighet): Toleranse og avhengighet kan utvikles ved gjentatt bruk. Iatrogen avhengighet ved terapeutisk bruk er imidlertid kjent ved behandling av kreftsmerte. Gjentatt bruk kan føre til opioidbrukslidelse (OUD). Misbruk eller forsettlig feilbruk kan medføre overdosering og/eller død. Risikoen for å utvikle OUD er økt hos pasienter med tidligere historie eller familiehistorie (foreldre eller søsken) med rusbrukslidelser (inkl. alkoholavhengighet), hos tobakksbrukere eller hos pasienter med tidligere historie med andre psykiske lidelser (f.eks. alvorlig depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser). Oppmerksomhet mht. tegn på russøkende atferd (f.eks. forespørsler om reseptfornyelse før tiden) er nødvendig. Dette omfatter vurdering av samtidige opioider og psykoaktive legemidler (som benzodiazepiner). For pasienter med tegn og symptomer på OUD bør konsultasjon med spesialist innen avhengighet vurderes. Seponeringssymptomer: Kan behandles ved å gi legemidler med opioid antagonistaktivitet (f.eks. nalokson) eller analgetika som er blandet agonist/antagonist (f.eks. pentazokin, butorfanol, buprenorfin, nalbufin). Søvnrelaterte pusteforstyrrelser: Kan oppstå, inkl. sentral søvnapné (CSA) og søvnrelatert hypoksemi. Økning i risiko for CSA er doseavhengig. Reduksjon av total opioiddose bør vurderes ved CSA. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten skal rådes til ikke å kjøre eller bruke maskiner. Preparatet kan gi søvnighet, svimmelhet, synsforstyrrelser eller andre bivirkninger som kan påvirke evne til å kjøre eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Samtidig bruk av legemidler som inneholder natriumoksybat er kontraindisert. Samtidig bruk av fentanyl med et serotonergt legemiddel, som SSRI, SNRI eller MAO-hemmer, kan øke risikoen for serotonergt syndrom. Anbefales ikke til pasienter som har fått MAO-hemmere de siste 14 dagene da alvorlig og uforutsigbar potensering av MAO-hemmere er rapportert. Metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4. Samtidig bruk av kraftige CYP3A4-hemmere eller moderate CYP3A4-hemmere, kan potensielt forårsake fatal respirasjonsdepresjon. Pasienter som samtidig bruker moderate eller kraftige CYP3A4-hemmere, skal følges nøye i en lengre tidsperiode. Doseøkning skal gjøres med forsiktighet. Samtidig bruk av legemidler som induserer CYP3A4-aktivitet kan redusere effekten av fentanyl. Samtidig bruk av oksymetazolin intranasalt reduserer Cmax av fentanyl med ca. 50%, mens tid til Cmax (Tmax) er doblet. Samtidig bruk av slimhinneavsvellende midler bør unngås. Samtidig bruk av andre CNS-depressiver (inkl. andre opioider, sedativer, hypnotika, generelle anestetika, fentiaziner, beroligende midler, sederende antihistaminer og alkohol) og muskelrelaksantia, kan føre til ytterligere respirasjonshemmende effekter; hypoventilasjon, hypotensjon, uttalt sedasjon, koma eller dødsfall kan forekomme. Samtidig bruk av noen av disse legemidlene krever derfor nøye observasjon og oppfølging av pasienten. Samtidig bruk av partielle opioidagonister/-antagonister anbefales ikke. Samtidig bruk av andre legemidler som administreres via nesen (andre enn oksymetazolin), er ikke undersøkt. Det anbefales å vurdere alternative administreringsformer ved samtidig behandling av andre foreliggende sykdommer som kan behandles ved nasal administrering.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetUtilstrekkelige data ved bruk hos gravide. Skal ikke brukes under graviditet, med mindre klart nødvendig, og hvis fordelene oppveier risikoen. Langtidsbehandling kan gi abstinens hos det nyfødte barnet. Bruk under fødsel (også keisersnitt) anbefales ikke da fentanyl passerer placenta og kan gi respirasjonsdepresjon hos den nyfødte. Dersom preparatet er gitt, skal en antidot for barnet være tilgjengelig.
AmmingUtskilles i morsmelk og kan gi sedasjon og respirasjonsdepresjon hos det diende barnet. Skal ikke brukes av ammende, og amming skal ikke gjenopptas før minst 5 dager etter siste administrering av fentanyl.
FertilitetIngen humane data. I dyrestudier nedsettes fertilitet hos både hanner og hunner ved sedative doser.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerRespirasjonsdepresjon er mest alvorlig. Andre symptomer kan være hypotensjon, nedsatt muskeltonus, bradykardi og hypotermi. Hovedsymptomene på intoksikasjon er dyp sedasjon, ataksi, miose, kramper og respirasjonsdepresjon. Tilfeller av Cheyne-Stokes respirasjon er sett, spesielt ved hjertesvikt i anamnesen.
BehandlingStimuler pasienten. Antidot er spesifikke opioidantagonister som nalokson. Effekten av overdoseringen kan vare lengre enn effekten av antidoten. Gjentagende injeksjoner kan være nødvendig.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeInteragerer hovedsakelig med den opioide μ-reseptoren, som en ren agonist med lav affinitet for δ- og κ-opioide reseptorer.
AbsorpsjonFentanyl er i høy grad lipofilt. Absorberes svært raskt gjennom neseslimhinnen. Biotilgjengelighet er ca. 89%. Cmax (0,35-1,2 ng/ml) nås ca. 12-15 minutter etter administrering av enkeltdoser på 50-200 μg/dose til opioidtolerante cancerpasienter.
ProteinbindingCa. 80%.
FordelingDistribueres raskt til hjerne, hjerte, lunger, nyrer og milt, fulgt av en langsommere redistribusjon til muskler og fett.
HalveringstidCa. 3-4 timer hos cancerpasienter.
MetabolismePrimært i leveren via CYP3A4.
UtskillelseCa. 75% utskilles i urinen, mest som inaktive metabolitter, <10% uforandret. Ca. 9% gjenfinnes i feces, primært som metabolitter.

 

Pakninger, priser og refusjon

Instanyl, NESESPRAY, oppløsning i endosebeholder:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 μg/dose 6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
447992
Blå resept 535,40 A
100 μg/dose 6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
540395
Blå resept 554,40 A
200 μg/dose 6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
396565
Blå resept 554,40 A

Instanyl, NESESPRAY, oppløsning i flerdosebeholder:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 μg/dose 10 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069038
Blå resept 852,30 A
20 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069049
Blå resept 1 644,70 A
40 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069061
Blå resept 3 229,40 A
100 μg/dose 10 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069004
Blå resept 884,10 A
20 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069016
Blå resept 1 708,10 A
40 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069027
Blå resept 3 356,20 A
200 μg/dose 10 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069072
Blå resept 884,10 A
20 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069083
Blå resept 1 708,10 A
40 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069094
Blå resept 3 356,20 A

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Instanyl NESESPRAY, oppløsning i endosebeholder 50 μg/dose

Instanyl NESESPRAY, oppløsning i endosebeholder 100 μg/dose

Instanyl NESESPRAY, oppløsning i endosebeholder 200 μg/dose

Instanyl NESESPRAY, oppløsning i flerdosebeholder 50 μg/dose

Instanyl NESESPRAY, oppløsning i flerdosebeholder 100 μg/dose

Instanyl NESESPRAY, oppløsning i flerdosebeholder 200 μg/dose

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.09.2022


Sist endret: 08.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)