Aldosteronantagonist.

C03D A04 (Eplerenon)TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg og 50 mg: Hver tablett inneh.: Eplerenon 25 mg, resp. 50 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Som tillegg til standardbehandling, inkl. betablokkere, for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med stabil venstre ventrikkel dysfunksjon (LVEF ≤40%) og klinisk påvist hjertesvikt etter nylig gjennomgått hjerteinfarkt. Som tillegg til standard optimal behandling for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos voksne pasienter med New York Heart Association (NYHA)-klasse II (kronisk) hjertesvikt og venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon (LVEF ≤30%).

Dosering

Maks. dosering er 50 mg daglig.
Ved hjertesvikt etter gjennomgått hjerteinfarkt: Anbefalt vedlikeholdsdose er 50 mg 1 gang daglig. Behandlingen bør startes med 25 mg 1 gang daglig. Titreres til 50 mg 1 gang daglig, fortrinnsvis i løpet av 4 uker, basert på serumkaliumnivå (se tabell). Behandlingen bør vanligvis initieres innen 3-14 dager etter akutt hjerteinfarkt.
Ved NYHA-klasse II (kronisk) hjertesvikt: Behandlingen bør startes med 25 mg 1 gang daglig. Titreres til anbefalt dose på 50 mg daglig, fortrinnsvis i løpet av 4 uker, basert på serumkaliumnivå (se tabell). Serumkaliumnivå bør måles før oppstart, i løpet av første behandlingsuke og 1 måned etter behandlingsstart eller dosejustering. Serumkaliumnivået bør deretter følges periodevis etter behov. Etter oppstart bør dosen justeres basert på serumkaliumnivået som vist i tabellen:

Serumkalium
(mmol/liter)

Tiltak

Dosejustering

<5

Øke

25 mg annenhver dag til 25 mg 1 gang daglig
25 mg 1 gang daglig til 50 mg 1 gang daglig

5-5,4

Vedlikeholde

Ingen dosejustering

5,5-5,9

Redusere

50 mg 1 gang daglig til 25 mg 1 gang daglig
25 mg 1 gang daglig til 25 mg annenhver dag
25 mg annenhver dag til midlertidig opphold

≥6

Midlertidig opphold

Ikke relevant1

1Etter midlertidig opphold pga. serumkalium ≥6 mmol/liter, kan eplerenon gis i doser på 25 mg annenhver dag når kaliumnivået har sunket til <5 mmol/liter.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen initial dosejustering er nødvendig ved mild til moderat leversvikt. Ved samtidig behandling med milde til moderate CYP3A4-hemmere, f.eks. amiodaron, diltiazem og verapamil, kan en starte med 25 mg 1 gang daglig og denne dosen bør ikke overstiges. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen initial dosejustering er nødvendig ved svakt nedsatt nyrefunksjon. Periodevis kontroll av serumkalium med dosejustering er anbefalt. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-60 ml/minutt) bør behandlingen starte med 25 mg hver andre dag, og dosen justeres etter kaliumnivået (se tabell). Ingen erfaring ved bruk hos pasienter med hjertesvikt oppstått etter hjerteinfarkt med ClCR <50 ml/minutt. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ikke behov for initial dosejustering. Pga. redusert nyrefunksjon med økende alder, øker risikoen for hyperkalemi. Risikoen kan ytterligere øke ved samtidig sykdom som er assosiert med økt systemisk eksponering, spesielt mild til moderat nedsatt leverfunksjon.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med tilstrekkelig mengde vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Serumkalium >5 mmol/liter ved oppstart. Alvorlig nyresvikt (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2). Alvorlig leversvikt (Child-Pugh C). Samtidig behandling med kaliumsparende diuretika eller sterke CYP3A4-hemmere (f.eks. itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin, telitromycin og nefazodon). Kombinasjon av en ACE-hemmer og en angiotensinreseptorblokker sammen med eplerenon.

Forsiktighetsregler

Hyperkalemi: Kan gi hyperkalemi. Serumkalium bør følges ved behandlingsstart og ved doseendring. Periodevis monitorering anbefales hos pasienter med risiko for utvikling av hyperkalemi, spesielt eldre pasienter, pasienter med nyresvikt og med diabetes. Dosereduksjon av eplerenon har vist å redusere serumkaliumnivået. I en studie hvor hydroklortiazid ble gitt i tillegg til eplerenon ble økningen i serumkalium oppveid. Nedsatt nyrefunksjon: Kaliumnivået bør kontrolleres regelmessig ved nedsatt nyrefunksjon, inkl. diabetisk mikroalbuminuri. Risikoen for hyperkalemi øker med avtagende nyrefunksjon. Det er observert økt forekomst av hyperkalemi hos pasienter med type 2-diabetes og mikroalbuminuri. Disse pasientene bør derfor behandles med forsiktighet. Eplerenon fjernes ikke ved hemodialyse. Ingen erfaring ved bruk hos pasienter med hjertesvikt oppstått etter hjerteinfarkt med kreatininclearance <50 ml/minutt, og eplerenon bør brukes med forsiktighet hos disse. Doser >25 mg daglig er ikke undersøkt ved kreatininclearance <50 ml/minutt. Nedsatt leverfunksjon: Det er ikke observert økning i serumkaliumnivå >5,5 mmol/liter ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A og B). Elektrolyttnivået bør imidlertid følges. Bør ikke brukes av pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Eplerenon gir ikke søvnighet eller nedsatt kognitiv funksjon, men ved bilkjøring eller bruk av maskiner bør en være oppmerksom på at svimmelhet kan oppstå.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Kontraindikasjoner. Bør ikke brukes samtidig med kaliumsparende diuretika og kaliumtilskudd pga. økt risiko for hyperkalemi. Kaliumsparende diuretika kan også øke effekten av antihypertensive midler og andre diuretika. Risikoen for hyperkalemi kan øke når eplerenon brukes i kombinasjon med en ACE-hemmer og/eller en angiotensinreseptorblokker. Nøye kontroll av serumkalium og nyrefunksjon anbefales, spesielt hos pasienter med risiko for nedsatt nyrefunksjon, f.eks. eldre. Trippelkombinasjonen av en ACE-hemmer, en angiotensinreseptorblokker og eplerenon bør ikke brukes. Litiumforgiftning er rapportert ved samtidig bruk med diuretika og ACE-hemmere, og samtidig administrering av litium bør derfor unngås. Dersom likevel nødvendig, bør plasmakonsentrasjonen av litium følges. Samtidig bruk av ciklosporin eller takrolimus bør unngås pga. økt fare for nedsatt nyrefunksjon og hyperkalemi. Dersom likevel nødvendig, er nøye oppfølging av serumkalium og nyrefunksjon anbefalt. Akutt nyresvikt kan oppstå hos risikopasienter (eldre, dehydrerte, bruk av diuretika, nedsatt nyrefunksjon) ved behandling med NSAID, pga. nedsatt glomerulær filtrasjon. Effekten er generelt reversibel. Antihypertensiv effekt kan være redusert. Tilstrekkelig hydrering sikres og nyrefunksjonen overvåkes ved behandlingsstart og regelmessig under behandlingen ved kombinasjon av NSAID og eplerenon. Samtidig bruk av trimetoprim øker risikoen for hyperkalemi. Serumkalium og nyrefunksjonen bør følges, særlig ved nedsatt nyrefunksjon og hos eldre. Klinisk oppfølging mht. postural hypotensjon er anbefalt ved samtidig behandling med α1-blokkere. Samtidig administrering av TCA, nevroleptika, amifostine eller baklofen kan potensielt øke den antihypertensive effekten og risikoen for postural hypotensjon. Samtidig administrering av glukokortikoider eller tetrakosaktid kan potensielt nedsette den antihypertensive effekten (natrium- og væskeretensjon). Systemisk eksponering (AUC) for digoksin øker med 16% ved samtidig bruk av eplerenon. Forsiktighet må utvises når digoksin doseres nær øvre grense for terapeutisk område. Det er ikke observert klinisk signifikante farmakokinetiske interaksjoner med warfarin. Forsiktighet må likevel utvises når warfarin doseres nær øvre grense av terapeutisk område. CYP3A4-substrater, f.eks. midazolam og cisaprid, har ikke vist signifikante farmakokinetiske interaksjoner med eplerenon. Interaksjoner kan oppstå ved samtidig bruk av CYP3A4-hemmere. En sterk CYP3A4-hemmer (ketokonazol 200 mg 2 ganger daglig) har vist en økning i AUC på 441% for eplerenon. Samtidig administrering med milde til moderate CYP3A4-hemmere (erytromycin, sakinavir, amiodaron, diltiazem, verapamil og flukonazol) har ført til økning i AUC fra 98% til 187%. Pga. muligheten for redusert eplerenoneffekt er samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer (rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesurt) ikke anbefalt. Det er ikke forventet signifikante interaksjoner når antacida gis sammen med eplerenon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra bruk til gravide er utilstrekkelig. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Ukjent om eplerenon skilles ut i morsmelk. Ammingen eller behandlingen med legemidlet bør derfor stoppes etter nøye vurdering.
Fertilitet: Ingen tilgjengelige data.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen rapporterte tilfeller av overdosering. Mest sannsynlige tegn på overdosering antas å være hypotensjon eller hyperkalemi.
Behandling: Kan ikke fjernes ved hemodialyse. Eplerenon har vist seg å bindes godt til medisinsk kull. Ved symptomatisk hypotensjon bør støttende behandling startes. Ved hyperkalemi bør behandling initieres.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har en relativ selektivitet mht. binding til humane mineralkortikoidreseptorer, sammenlignet med binding til humane glukokortikoid-, progesteron- og androgenreseptorer. Har vist seg å gi vedvarende økning i plasmarenin og serumaldosteron, pga. hemming av den negative aldosteronreguleringen av reninsekresjonen. Den økte plasmareninaktiviteten og det sirkulerende aldosteronnivået overstiger likevel ikke effekten av eplerenon.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er 69% etter oral administrering av 100 mg tablett. Cmax nås etter ca. 1,5-2 timer. Både Cmax og AUC er proporsjonal med dosen fra 10-100 mg og mindre enn proporsjonal for doser >100 mg. Steady state nås innen 2 dager. Absorpsjonen påvirkes ikke av mat.
Proteinbinding: Ca. 50%, primært til α1-syreglykoprotein.
Fordeling: Vdss: Estimert til 42-90 liter. Bindes fortrinnsvis ikke til røde blodceller.
Halveringstid: Ca. 3-6 timer. Plasmaclearance ca. 10 liter/time.
Metabolisme: Primært via CYP3A4. Ingen aktive metabolitter er identifisert i plasma. <5% av dosen gjenfinnes uendret i urin og feces.
Utskillelse: Ca. 32% i feces og ca. 67% i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Inspra, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg 30 stk. (endose)
018998
Blå resept
Byttegruppe
624,40 (trinnpris 277,40) C
100 stk. (endose)
018940
Blå resept
Byttegruppe
1996,80 (trinnpris 840,10) C
50 mg 100 stk. (endose)
018882
Blå resept
Byttegruppe
2134,80 (trinnpris 896,60) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.01.2021