Influvac Tetra

Mylan Healthcare B.V.

Tetravalent influensavaksine (inaktivert, overflateantigen).

ATC-nr.: J07B B02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J07B B02
Influensa, inaktivert, splittvirus eller overflateantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.11.2015) er utarbeidet av Sanofi Pasteur MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Inaktivert influensavirus overflateantigener (hemagglutinin og neuraminidase) av følgende stammer i samsvar med WHOs anbefaling (for nordlige halvkule) og EUs anbefalinger for sesongen 2019/2020: A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-lignende stamme (A/Brisbane/02/2018, IVR-190), A/Kansas/14/2017 (H3N2)-lignende stamme (A/Kansas/14/2017, NYMC X-327), B/Colorado/06/2017-lignende stamme (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A), B/Phuket/3073/2013-lignende stamme (B/Phuket/3073/2013, villtype), 15 μg hemagglutinin pr. stamme, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, vann til injeksjonsvæsker til 0,5 ml. Kan inneholde spormengder egg (f.eks. ovalbumin og hønseproteiner), formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid, polysorbat 80 eller gentamicin.


Indikasjoner

Profylakse mot influensa hos voksne og barn ≥3 år, spesielt for personer med økt risiko for assosierte komplikasjoner. Bruk bør baseres på offisielle retningslinjer.

Dosering

Voksne, ungdom og barn ≥3 år: 0,5 ml. Barn <9 år som ikke tidligere er vaksinert mot influensa, bør gis en 2. dose etter et intervall på minst 4 uker.
Barn <3 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Vaksinen bør ha romtemperatur (15-25°C) før bruk. Sprøyten ristes og inspiseres visuelt før bruk. Hold den loddrett og fjern luften. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Injiseres i.m. eller dypt s.c. Skal ikke under noen omstendigheter injiseres intravaskulært.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller for komponenter som kan finnes i spormengder, f.eks. egg (ovalbumin, hønseproteiner), formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid, polysorbat 80, gentamicin. Vaksinasjon skal utsettes ved febril sykdom eller akutt infeksjon.

Forsiktighetsregler

Medisinsk behandling og overvåkning bør alltid være lett tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon oppstår. Angstrelaterte reaksjoner, inkl. vasovagale (synkope), hyperventilering eller stressrelaterte reaksjoner, kan forekomme både før og etter vaksinering, som psykisk reaksjon på nålestikket. Dette kan ledsages av ulike nevrologiske symptomer som forbigående synsforstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og/eller armer når personen kommer til seg selv igjen. Prosedyrer for å hindre skader ved besvimelser skal finnes. Ved endogen eller iatrogen immunsuppresjon kan antistoffresponsen være utilstrekkelig. Interferens med serologisk testing: Falske positive resultater i serologiske tester ved bruk av ELISA-metoden for å påvise antistoffer mot hiv-1, hepatitt C og spesielt HTLV1, er sett etter influensavaksinasjon. Western Blot-metoden avkrefter falske positive ELISA-resultater. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium og kalium (hhv. 23 mg og 39 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natrium- og kaliumfritt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07B B02
Interaksjonsstudier er ikke utført. Ved samtidig administrering av andre vaksiner bør disse settes i separate ekstremiteter (ev. bivirkninger kan da forsterkes). Immunologisk respons kan reduseres ved behandling med immunsuppressiver.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes i alle stadier av graviditet. Ingen skadelige effekter er vist.
Amming: Kan brukes under amming.
Fertilitet: Ingen data tilgjengelig.
Vaksiner

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
De fleste er av mild intensitet, oppstår vanligvis innen 3 dager og forsvinner spontant etter 1-3 dager.

Voksne og eldre

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensForbigående lymfadenopati, forbigående trombocytopeni
Generelle
Svært vanligeFatigue, smerte på injeksjonsstedet
VanligeMalaise, reaksjoner på injeksjonsstedet (rødhet, hevelse, ekkymose, indurasjon), tremor
Mindre vanligeFeber
Hud
VanligeSvetting
Ukjent frekvensGenerelle hudreaksjoner inkl. pruritus, urticaria eller uspesifikt utslett.
Immunsystemet
Ukjent frekvensAllergiske reaksjoner som i sjeldne tilfeller fører til sjokk, angioødem.
Kar
Ukjent frekvensVaskulitt (i svært sjeldne tilfeller forbundet med forbigående nyrepåvirkning)
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, myalgi
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine1
Ukjent frekvensFeberkramper, nevralgi, parestesi
Nevrologisk sykdom som encefalomyelitt, nevritt og Guillain-Barrés syndrom.

Voksne og eldre

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleFatigue, smerte på injeksjonsstedet
NevrologiskeHodepine1
Vanlige
GenerelleMalaise, reaksjoner på injeksjonsstedet (rødhet, hevelse, ekkymose, indurasjon), tremor
HudSvetting
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi
Mindre vanlige
GenerelleFeber
Ukjent frekvens
Blod/lymfeForbigående lymfadenopati, forbigående trombocytopeni
HudGenerelle hudreaksjoner inkl. pruritus, urticaria eller uspesifikt utslett.
ImmunsystemetAllergiske reaksjoner som i sjeldne tilfeller fører til sjokk, angioødem.
KarVaskulitt (i svært sjeldne tilfeller forbundet med forbigående nyrepåvirkning)
NevrologiskeFeberkramper, nevralgi, parestesi
Nevrologisk sykdom som encefalomyelitt, nevritt og Guillain-Barrés syndrom.

1Frekvens vanlig hos eldre (≥61 år).

Barn og ungdom 3-17 år

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensForbigående lymfadenopati, forbigående trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeGastrointestinale symptomer
VanligeDiaré, oppkast
Generelle
Svært vanligeFatigue, malaise, reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, rødhet, hevelse, indurasjon)
VanligeBlåmerke på injeksjonsstedet, feber, tremor
Hud
VanligeSvetting
Ukjent frekvensGenerelle hudreaksjoner inkl. pruritus, urticaria eller uspesifikt utslett.
Immunsystemet
Ukjent frekvensAllergiske reaksjoner som i sjeldne tilfeller fører til sjokk, angioødem.
Kar
Ukjent frekvensVaskulitt (i svært sjeldne tilfeller forbundet med forbigående nyrepåvirkning)
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeMyalgi
VanligeArtralgi
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, somnolens
Ukjent frekvensFeberkramper, nevralgi, parestesi
Nevrologisk sykdom som encefalomyelitt, nevritt og Guillain-Barrés syndrom.
Psykiske
Svært vanligeIrritabilitet
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt

Barn og ungdom 3-17 år

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleGastrointestinale symptomer
GenerelleFatigue, malaise, reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, rødhet, hevelse, indurasjon)
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeHodepine, somnolens
PsykiskeIrritabilitet
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, oppkast
GenerelleBlåmerke på injeksjonsstedet, feber, tremor
HudSvetting
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
Ukjent frekvens
Blod/lymfeForbigående lymfadenopati, forbigående trombocytopeni
HudGenerelle hudreaksjoner inkl. pruritus, urticaria eller uspesifikt utslett.
ImmunsystemetAllergiske reaksjoner som i sjeldne tilfeller fører til sjokk, angioødem.
KarVaskulitt (i svært sjeldne tilfeller forbundet med forbigående nyrepåvirkning)
NevrologiskeFeberkramper, nevralgi, parestesi
Nevrologisk sykdom som encefalomyelitt, nevritt og Guillain-Barrés syndrom.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inneholder overflateantigener fra inaktivert influensavirus dyrket i befruktede hønseegg. Gir aktiv immunisering mot 4 influensastammer. Induserer humorale antistoffer mot hemagglutinin som nøytraliserer influensaen. Immunrespons oppnås vanligvis innen 2-3 uker. Immunitet varer vanligvis 6-12 måneder.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses.

Sist endret: 18.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.08.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Influvac Tetra, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte)
078557
SPC_ICON-
-
148,90C
10 × 0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte)
151976
SPC_ICON-
-
1162,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feberkramper: Krampeanfall ved feber. En vanlig tilstand som rammer 2-5% av alle barn i alderen 3 måneder til 5 år.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

guillain-barrés syndrom (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, aidp): Akutt, autoimmun nervebetennelse der myelin (et fettlag som omgir visse typer nerveceller) i nerver og nerverøtter skades. Sykdommen starter ofte etter en virus- eller bakteieinfeksjon, etter kirurgi, kreft eller etter utsettelse for giftige stoffer. Vanlige symptomer er økende tretthet, nummenhet og tap av dype senereflekser. Senere kan smerter, muskelsvakhet og lammelser opptre.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

intravaskulært (intravaskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.