Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01X C28 (Durvalumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Durvalumab 50 mg, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, trehalosedihydrat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Hettegl. 2,4 ml og 10 ml inneh. hhv. durvalumab 120 mg og 500 mg.


Indikasjoner

Som monoterapi til behandling av lokalavansert, inoperabel, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hos voksne hvor tumor uttrykker PD‑L1 på ≥1% av tumorcellene, og med sykdom som ikke har progrediert etter platinabasert kjemoradiasjon. I kombinasjon med etoposid og enten karboplatin eller cisplatin som førstelinjebehandling hos voksne med utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC).

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal startes opp og overvåkes av lege med erfaring i kreftbehandling.
PD‑L1-testing: Pasienter med lokalavansert NSCLC bør evalueres for behandling basert på tumorekspresjon av PD‑L1 bekreftet med validert test.
Voksne: Anbefalt dose ved monoterapi og i kombinasjon med kjemoterapi er vist nedenfor, gitt som i.v. infusjon i løpet av 1 time.

Indikasjon

Anbefalt dose

Behandlingsvarighet

Lokalavansert NSCLC

10 mg/kg annenhver uke

Inntil sykdomsprogresjon, uakseptabel toksisitet eller i maks. 12 måneder1

ES-SCLC

1500 mg2 i kombinasjon med kjemoterapi3,4 hver 3. uke (21 dager) i 4 sykluser, etterfulgt av 1500 mg hver 4. uke som monoterapi

Inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet

1Anbefales å fortsette behandlingen for klinisk stabile pasienter med innledende tegn på sykdomsprogresjon inntil sykdomsprogresjon er bekreftet. 2Pasienter med kroppsvekt på ≤30 kg må få vektbasert dosering tilsv. Imfinzi 20 mg/kg i kombinasjon med kjemoterapi hver 3. uke (21 dager) i 4 sykluser, etterfulgt av 20 mg/kg hver 4. uke som monoterapi til kroppsvekt øker til >30 kg. 3Gi Imfinzi før kjemopterapi på samme dag. 4Se SPC for etoposid og karboplatin eller cisplatin for doseringsinformasjon når Imfinzi administeres i kombinasjon med kjemoterapi.Doseøkning eller -reduksjon anbefales ikke. Dosereduksjon og/eller -avbrudd kan være nødvendig ut fra individuell sikkerhet og tolerabilitet.
Behandlingsjustering og håndtering ved bivirkninger:

Alvorlighetsgrad1

Behandlingsjustering

Behandling2

Immunmediert pneumonitt/interstitiell lungesykdom:

Grad 2

Hold tilbake dosen

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Grad 3/4

Seponer permanent

Initier 1‑4 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Immunmediert hepatitt:

Grad 2 med ALAT eller ASAT
>3‑5 × ULN og/eller totalbilirubin >1,5‑3 × ULN

Hold tilbake dosen

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Grad 3 med ASAT eller ALAT
>5‑≤8 × ULN eller totalbilirubin >3‑≤5 × ULN

Hold tilbake dosen

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Grad 3 med ASAT eller ALAT
>8 × ULN eller totalbilirubin >5 × ULN

Seponer permanent

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Både ALAT eller ASAT
>3 × ULN og totalbilirubin
>2 × ULN uten annen årsak

Seponer permanent

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Immunmediert kolitt eller diaré:

Grad 2

Hold tilbake dosen

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Grad 3/4

Seponer permanent

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Immunmediert hypertyreose, tyreoiditt:

Grad 2‑4

Hold tilbake dosen inntil klinisk stabil

Symptomatisk behandling

Immunmediert hypotyreose:

Grad 2‑4

Ingen endringer

Initier erstatning med thyreoideahormon ved klinisk indikasjon

Immunmediert binyresvikt eller hypofysitt/hypopituitarisme:

Grad 2‑4

Hold tilbake dosen inntil klinisk stabil

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping, og hormonerstatning ved klinisk indikasjon

Immunmediert diabetes mellitus type 1:

Grad 2‑4

Ingen endringer

Initier insulinbehandling ved klinisk indikasjon

Immunmediert nefritt:

Grad 2 med serumkreatinin
>1,5‑3 × (ULN eller baseline)

Hold tilbake dosen

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Grad 3 med serumkreatinin
>3 × baseline eller >3‑6 × ULN,
grad 4 med serumkreatinin >6 × ULN

Seponer permanent

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Immunmediert utslett eller dermatitt (inkl. pemfigoid):

Grad 2 i >1 uke

Hold tilbake dosen

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Grad 3

Hold tilbake dosen

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Grad 4

Seponer permanent

Initier 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Immunmediert myokarditt:

Grad 2

Hold tilbake dosen3

Initier 2‑4 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Grad 3/4, eller enhver grad med positiv biopsi

Seponer permanent

Initier 2‑4 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Immunmediert myositt/polymyositt:

Grad 2/3

Hold tilbake dosen4

Initier 1‑4 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Grad 4

Seponer permanent

Initier 1‑4 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Infusjonsrelaterte reaksjoner:

Grad 1/2

Avbryt infusjonen eller senk infusjonshastigheten

Premedisinering for profylakse mot senere infusjonsreaksjoner kan vurderes

Grad 3/4

Seponer permanent

 

Infeksjon:

Grad 3/4

Hold tilbake dosen inntil klinisk stabil

 

Andre immunmedierte bivirkninger:

Grad 3

Hold tilbake dosen

Vurder oppstartsdose på 1-4 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Grad 4

Seponer permanent5

 

1Alvorlighetsgrad iht. CTCAE versjon 4.03 (The Common Terminology Criteria for Adverse Events). 2Kortikosteroidbehandling med mindre annet er spesifisert. 3Ved ingen forbedring innen 3-5 dager til tross for kortikosteroider, start raskt opp med ytterligere immunsupprimerende behandling. Ved bedring (grad 0), bør nedtrapping av kortikosteroider påbegynnes og fortsettes over minst 1 måned. Deretter kan Imfinzi gjenopptas ut fra klinisk skjønn. 4Seponer permanent dersom bivirkning ikke bedres til ≤grad 1 innen 30 dager eller dersom det er tegn på respirasjonssvikt. 5Seponer permanent ved myasthenia gravis hvis det er tegn til muskelsvakhet eller respirasjonssvikt. Ved mistanke om immunmedierte bivirkninger, bør det utføres tilstrekkelig evaluering for å bekrefte etiologien eller ekskludere alternative etiologier. Vurder å øke kortikosteroiddosen og/eller bruke ytterligere systemiske immunsuppressiver, hvis tilstanden forverres eller ikke bedres. Ved bedring til ≤grad 1, bør nedtrapping av kortikosteroid påbegynnes og fortsettes over minst 1 måned. Durvalumab kan gjenopptas innen 12 uker ved bedring til ≤grad 1 og ved kortikosteroiddose (prednison eller tilsv.) ≤10 mg/dag. Skal seponeres permanent ved gjentagende immunmedierte bivirkninger grad 3 eller 4. For ikke-immunmedierte bivirkninger, vurder å holde tilbake durvalumab ved grad 2 eller 3, inntil ≤grad 1 eller baseline. Bør seponeres ved grad 4, med unntak av laboratorieavvik grad 4, hvor beslutningen om seponering bør baseres på ledsagende kliniske tegn/symptomer og klinisk skjønn.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Begrensede data ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon. Dosejustering anbefales ikke ved nedsatt leverfunksjon ettersom ingen endring i eksponering forventes. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Konklusjoner vedrørende alvorlig nedsatt nyrefunksjon kan ikke trekkes, pga. begrensede data. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Ingen dosejustering for eldre ≥65 år. Begrensede data for eldre >75 år.
Tilberedning/Håndtering: Se SPC.
Administrering: Skal gis som i.v. infusjon i løpet av 1 time. For instruksjoner om fortynning før administrering, se SPC.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Lunger: Immunmediert pneumonitt eller interstitiell lungesykdom, definert ved at bruk av systemisk kortikosteroid er nødvendig og uten klar alternativ etiologi, har forekommet. Stråleindusert pneumonitt er ofte sett ved stråleterapi mot lungene, og klinisk presentasjon av pneumonitt og stråleindusert pneumonitt er svært lik. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på pneumonitt eller stråleindusert pneumonitt. Mistenkt pneumonitt bør bekreftes med radiografi for å utelukke andre infeksiøse og sykdomsrelaterte etiologier, og håndteres som anbefalt under Dosering. Lever: Immunmediert hepatitt, definert ved at bruk av systemisk kortikosteroid er nødvendig og uten klar alternativ etiologi, har forekommet. Pasienten bør overvåkes for unormale leverprøver før og periodisk under behandlingen, og som indisert ut fra klinisk evaluering. Immunmediert hepatitt bør håndteres som anbefalt under Dosering. Gastrointestinale: Immunmediert kolitt eller diaré, definert ved at bruk av systemisk kortikosteroid er nødvendig og uten klar alternativ etiologi, har forekommet. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på kolitt eller diaré og håndteres som anbefalt under Dosering. Endokrine: Immunmediert hypotyreose, hypertyreose og tyreoiditt har forekommet, og hypotyreose kan følge hypertyreose. Pasienten bør overvåkes for unormale thyreoideafunksjonsprøver før og periodisk under behandlingen, og som indisert ut fra klinisk evaluering. Immunmediert hypotyreose, hypertyreose og tyreoiditt bør håndteres som anbefalt under Dosering. Immunmediert binyresvikt, diabetes mellitus type 1, hypofysitt eller hypopituitarisme har forekommet og pasienten bør overvåkes for kliniske tegn/symptomer på disse tilstandene. Ved symptomatisk binyresvikt, diabetes mellitus type 1, hypofysitt eller hypopituitarisme bør pasienten håndteres som anbefalt under Dosering. Nyrer: Immunmediert nefritt, definert ved at bruk av systemisk kortikosteroid er nødvendig og uten klar alternativ etiologi, har forekommet. Pasienten bør overvåkes for unormale nyrefunksjonsprøver før og periodisk under behandlingen, og håndteres som anbefalt under Dosering. Hud: Immunmediert utslett eller dermatitt (inkl. pemfigoid), definert ved at bruk av systemisk kortikosteroid er nødvendig og uten klar alternativ etiologi, har forekommet. Tilfeller av Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse er rapportert for PD‑1-hemmere. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på utslett eller dermatitt og håndteres som anbefalt under Dosering. Annet: Andre immunmedierte bivirkninger som myasthenia gravis, myokarditt, myositt, polymyositt, meningitt, encefalitt, Guillain-Barrés syndrom og pankreatitt, har forekommet. Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): Alvorlige IRR er rapportert. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på IRR, og håndteres som anbefalt under Dosering. Eksklusjon fra studier: Pasienter med ECOG-funksjonsscore ≥2 ved baseline, aktiv eller tidligere dokumentert autoimmun sykdom innen 2 år før oppstart av studien, tidligere immunsvikt, tidligere alvorlige immunmedierte bivirkninger, medisinske tilstander som krever systemisk immunsuppresjon, unntatt fysiologisk dose av systemisk kortikosteroid (prednison eller tilsv. ≤10 mg/dag), ukontrollerte samtidige sykdommer, aktiv tuberkulose, hepatitt B eller C, hiv-infeksjon eller som fikk levende, svekkede vaksiner innen 30 dager før eller etter oppstart, ble ekskludert. I fravær av data bør durvalumab brukes med forsiktighet til disse, etter nøye individuell vurdering av potensiell nytte/risiko. Sikkerheten ved samtidig profylaktisk hjernebestråling (PCI) hos pasienter med ES-SCLC er ukjent.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen formelle interaksjonsstudier er utført. Siden hovedeliminasjonsveiene til durvalumab er proteinkatabolisme via det retikuloendoteliale system eller målmediert disposisjon, forventes ingen farmakokinetiske interaksjoner. Farmakokinetiske legemiddelinteraksjoner mellom durvalumab og kjemoterapi ble evaluert i en studie og viste at samtidig behandling med durvalumab ikke påvirket farmakokinetikken til etoposid, karboplatin eller cisplatin. Samtidig kjemoterapi hadde videre ingen påvirkning av betydning på farmakokinetikken til durvalumab basert på farmakokinetiske populasjonsanalyser. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppressiver før behandlingsstart, med unntak av fysiologisk dose av systemisk kortikosteroid (prednison eller tilsv. ≤10 mg/dag), anbefales ikke pga. mulig innvirkning på effekten av durvalumab. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidlertid brukes etter oppstart i behandling av immunrelaterte bivirkninger.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Kan potensielt påvirke graviditetsforløpet, og i en allogen graviditetsmodell i mus førte forstyrrelse av PD-L1-signalveien til økning i fosterdød. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksisitet. Humant IgG1 er kjent for å krysse placentabarrieren, og overgang til placenta er bekreftet i dyrestudier. Durvalumab kan skade fosteret, og anbefales ikke under graviditet og til fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon under og i minst 3 måneder etter behandling. Kvinner i fertil alder bør bruke sikker prevensjon under og i minst 3 måneder etter behandling.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Data fra cynomolgus-aper har vist lave durvalumabnivåer i melk ved dag 28 etter fødsel. Antistoffer kan overføres til human morsmelk, men potensialet for opptak og skade hos nyfødte er ikke kjent. Risiko for diende barn kan imidlertid ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen skal avsluttes/avstås fra.
Fertilitet: Ingen data vedrørende potensiell effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi2, leukopeni2, nøytropeni2, trombocytopeni2
VanligeFebril nøytropeni2, pancytopeni2
Endokrine
Svært vanligeHypotyreoidisme1
VanligeBinyresvikt2, hypertyreoidisme1,2, hypotyreoidisme2, tyreoiditt2
Mindre vanligeBinyresvikt1, diabetes mellitus type 12, tyreoiditt1
SjeldneDiabetes insipidus1, diabetes mellitus type 11, hypofysitt/hypopituitarisme1
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte1, diaré1, forstoppelse2, kvalme2, oppkast2
VanligeAbdominalsmerte2, diaré2, stomatitt2
Mindre vanligeKolitt1,2
Generelle
Svært vanligeFatigue2, feber1
VanligeFeber2, perifert ødem1,2
Hjerte
SjeldneMyokarditt1
Hud
Svært vanligeAlopesi2, kløe1, utslett1
VanligeDermatitt2, kløe2, nattesvette1, utslett2
Mindre vanligeDermatitt1, nattesvette2
SjeldnePemfigoid1
Infeksiøse
Svært vanligeØvre luftveisinfeksjon1
VanligeInfeksjoner i tenner og oralt bløtvev1,2, influensa1, oral candidiasis1, pneumoni1,2, øvre luftveisinfeksjon2
Mindre vanligeInfluensa2, oral candidiasis2
Lever/galle
VanligeHepatitt2, økt ALAT1,2, økt ASAT1,2
Mindre vanligeHepatitt1
Luftveier
Svært vanligeHoste/slimhoste1,2
VanligeDysfoni1, pneumonitt1,2
Mindre vanligeDysfoni2, interstitiell lungesykdom1,2
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMyalgi1,2
Mindre vanligeMyositt1
SjeldnePolymyositt1
Nevrologiske
SjeldneMeningitt1, myasthenia gravis1
Ukjent frekvensGuillain-Barrés syndrom1, ikke-infeksiøs encefalitt1
Nyre/urinveier
VanligeDysuri1,2, økt kreatinin i blod1,2
Mindre vanligeNefritt1
Skader/komplikasjoner
VanligeInfusjonsrelatert reaksjon1,2
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt2
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi2, leukopeni2, nøytropeni2, trombocytopeni2
EndokrineHypotyreoidisme1
GastrointestinaleAbdominalsmerte1, diaré1, forstoppelse2, kvalme2, oppkast2
GenerelleFatigue2, feber1
HudAlopesi2, kløe1, utslett1
InfeksiøseØvre luftveisinfeksjon1
LuftveierHoste/slimhoste1,2
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt2
Vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni2, pancytopeni2
EndokrineBinyresvikt2, hypertyreoidisme1,2, hypotyreoidisme2, tyreoiditt2
GastrointestinaleAbdominalsmerte2, diaré2, stomatitt2
GenerelleFeber2, perifert ødem1,2
HudDermatitt2, kløe2, nattesvette1, utslett2
InfeksiøseInfeksjoner i tenner og oralt bløtvev1,2, influensa1, oral candidiasis1, pneumoni1,2, øvre luftveisinfeksjon2
Lever/galleHepatitt2, økt ALAT1,2, økt ASAT1,2
LuftveierDysfoni1, pneumonitt1,2
Muskel-skjelettsystemetMyalgi1,2
Nyre/urinveierDysuri1,2, økt kreatinin i blod1,2
Skader/komplikasjonerInfusjonsrelatert reaksjon1,2
Mindre vanlige
EndokrineBinyresvikt1, diabetes mellitus type 12, tyreoiditt1
GastrointestinaleKolitt1,2
HudDermatitt1, nattesvette2
InfeksiøseInfluensa2, oral candidiasis2
Lever/galleHepatitt1
LuftveierDysfoni2, interstitiell lungesykdom1,2
Muskel-skjelettsystemetMyositt1
Nyre/urinveierNefritt1
Sjeldne
EndokrineDiabetes insipidus1, diabetes mellitus type 11, hypofysitt/hypopituitarisme1
HjerteMyokarditt1
HudPemfigoid1
Muskel-skjelettsystemetPolymyositt1
NevrologiskeMeningitt1, myasthenia gravis1
Ukjent frekvens
NevrologiskeGuillain-Barrés syndrom1, ikke-infeksiøs encefalitt1

1Imfinzi som monoterapi

2Imfinzi kombinert med kjemoterapi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen informasjon vedrørende overdosering. Ved overdose bør pasienten overvåkes nøye for tegn/symptomer på bivirkninger, og hensiktsmessig symptomatisk behandling bør igangsettes umiddelbart.

Egenskaper

Klassifisering: Monoklonalt antistoff produsert i mammalske celler (ovarieceller fra kinesisk hamster) vha. rekombinant DNA-teknologi.
Virkningsmekanisme: Binder programmert celledød‑ligand‑1 (PD-L1) og blokkerer interaksjonen mellom PD-L1 og reseptorene for programmert celledød‑1 (PD-1) og B7-1. Blokkerer selektivt interaksjonen mellom PD‑L1 og PD‑1 og B7-1. Selektiv blokkering forsterker immunsystemets antitumorrespons og øker T-celleaktivering. Induserer ikke antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet (ADCC).
Fordeling: Vdss: 5,64 liter.
Halveringstid: Ca.18 dager. Clss: 8,16 ml/time ved dag 365.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter fortynning: Kjemisk og fysikalsk bruksstabilitet er ikke vist i mer enn 24 timer ved 2-8°C, eller 12 timer ved romtemperatur opptil 25°C, fra tidspunktet for anbrudd til oppstart av administrering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Imfinzi, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml2,4 ml (hettegl.)
502157
-
-
8269,90C
10 ml (hettegl)
059211
-
-
33794,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2020