TABLETTER 12,5 mg: Hver tablett inneh.: Hydroklortiazid 12,5 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hypertensjon. Ødemer i forbindelse med hjertesvikt. Ødemer av annen årsak.

Dosering

Hypertensjon: Initialt 12,5-50 mg daglig. Lavest mulig vedlikeholdsdose bør etterstrebes, spesielt ettersom den blodtrykkssenkende effekten er lite doseavhengig. Kan kombineres med andre blodtrykkssenkende legemidler og potenserer da effekten av disse, slik at dosene bør justeres.
Ødem: Initialt 25-50 mg daglig, i alvorlige tilfeller 75-100 mg daglig. Lavest mulig vedlikeholdsdose bør etterstrebes. Tilfredsstillende effekt kan i mange tilfeller oppnås ved intermitterende terapi, f.eks. hver 2. eller 3. dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig leverinsuffisiens. Nedsatt nyrefunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nyreinsuffisiens. Ved nyresvikt bør serumkreatinin og serumelektrolytter følges. Ved langtidsbehandling bør det påses at kosten inneholder tilfredsstillende kaliummengde.
Administrering: Tas helst om morgenen. Tas med eller uten mat. Kan deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene, tiazider eller beslektede sulfonamider. Alvorlig lever- og nyreinsuffisiens. Urinsyregikt.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved alvorlig koronar og cerebral arteriosklerose. Ved diabetes mellitus må pasienten observeres med tanke på forandringer i karbohydratmetabolismen. Ved kliniske symptomer på hypokalemi og hypokloremisk alkalose, bør det iverksettes tiltak for å normalisere elektrolyttbalansen. Ekstra kaliumtilskudd anbefales ved økt kaliumtap (f.eks. oppkast og diaré), samt i forbindelse med behandling av store ødemer og ved samtidig medisinering med digitalis, glukokortikosteroider eller ACTH samt ved levercirrhose. Hos visse pasienter kan reaksjonsevnen nedsettes under behandling med hydroklortiazid, spesielt i begynnelsen av behandlingen. Dette må tas i betraktning der skjerpet oppmerksomhet er påkrevd, f.eks. ved bilkjøring. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kombinasjoner som kan kreve dosejustering: Digitalisglykosider: Indusert hypokalemi kan forsterke effekten av digitalis (intoksikasjonsrisiko). Sotalol: Hypokalemi ved tiazidbehandling anses å øke risikoen for sotalolindusert arytmi (synkope, QT-forlengelse). Kolestyramin og kolestipol: Flere timers mellomrom mellom administrering av disse legemidlene og hydroklortiazid anbefales, da utskillelsen av hydroklortiazid kan reduseres. NSAID: NSAID (indometacin, propionsyrederivat) er vist å kunne motvirke den diuretiske effekten av hhv. furosemid og bumetanid, trolig via hemmet prostaglandinsyntese. I tillegg kan antihypertensiv effekt av tiazider motvirkes. Interaksjonen er ikke vist med sulindak, diklofenak eller aceklofenak. Kliniske observasjoner tyder på at risikoen for sykehusinnleggelse dobles hos pasienter som behandles med NSAID og diuretika, sammenlignet med pasienter som behandles med diuretika alene. Litium: Tiazider reduserer renal litiumutskillelse, noe som kan resultere i økt serumkonsentrasjon ved uendret litiumdose. Kombinasjoner hvor klinisk signifikans ikke er etablert: Karbamazepin: 2 eldre hypertensive pasienter behandlet med hhv. hydroklortiazid og furosemid i kombinasjon med karbamezepin utviklet uttalt hyponatremi. Begge legemidlene kan alene gi denne bivirkningen. SSRI: Økt risiko for hyponatremi ved samtidig behandling med SSRI og tiazider eller furosemid.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset erfaring, spesielt i 1. trimester. Dyrestudier er utilstrekkelige. Hydroklortiazid passerer placenta. Basert på farmakologisk virkningsmekanisme vil bruk i 2. og 3. trimester kunne redusere blodtilførselen til fosteret, og forårsake føtale og neonatale effekter som ikterus, forstyrrelser i elektrolyttbalansen og trombocytopeni. Hydroklortiazid bør ikke brukes ved svangerskapsødem, hypertensjon eller svangerskapsforgiftning pga. redusert plasmavolum og lavere blodgjennomstrømming i placenta uten fordelaktig effekt på sykdomsårsaken. Bør ikke brukes ved essensiell hypertensjon hos gravide, unntatt i sjeldne tilfeller der ingen annen behandling kan brukes.
Amming: Passerer over i morsmelk i små mengder. Tiazider i høye doser som gir sterk diurese kan hemme melkeproduksjonen. Bruk ved amming anbefales ikke. Dersom preparatet brukes ved amming bør dosen holdes så lav som mulig.

Bivirkninger

Preparatet kan føre til økt kaliumutskillelse, forhøyede nivåer av serumurinsyre, samt påvirke karbohydratmetabolismen. Disse bivirkningene er doseavhengige. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske: Slapphet, svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Stigning i urinsyreinnholdet i serum. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hyperglykemi, forhøyede serumlipider (ved behandling med høye doser). Øvrige: Fatigue. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Anoreksi, kvalme, oppkast, kolikk, diaré, obstipasjon. Hjerte/kar: Hjertearytmier, ortostatisk hypotensjon. Hud: Hudutslett, urticaria, fotosensibilisering. Stoffskifte/ernæring: Hypomagnesemi, hyponatremi, hyperkalsemi, hypokloremisk alkalose, hypofosfatemi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Leukopeni, agranulocytose, trombocytopeni, aplastisk anemi, hemolytisk anemi. Hud: Vaskulitter, purpura, toksisk epidermal nekrolyse. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Kjønnsorganer/bryst: Impotens. Lever/galle: Hepatitt, intrahepatisk kolestase, pankreatitt. Luftveier: Åndenød, inkl. pneumoni og lungeødem. Nevrologiske: Parestesier, søvnforstyrrelser. Nyre/urinveier: Nyresvikt, interstitiell nefritt. Psykiske: Depresjon. Øye: Tåkesyn. Øvrige: Feber.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring. 25-50 mg til småbarn (2-3 år) samt 1 g til voksne ga milde intoksikasjoner.
Symptomer: Væske- og elektrolyttforstyrrelser, tørste, dehydrering, metabolsk alkalose. Initial polyuri med stort væsketap, oliguri, anuri. Sekundært til væske- og elektrolyttap: Hodepine, forvirring, svimmelhet, parestesier, muskelsvakhet, ev. koma og kramper, postural hypotensjon, synkope, EKG-forandringer, arytmier. Kvalme, oppkast og abdominalsmerter.
Behandling: Ventrikkeltømming og medisinsk kull ved behov. Væsketilførsel, justering av elektrolytt- og syrebalansen. Kontinuerlig EKG-overvåkning ved kraftig dehydrering/elektrolyttforstyrrelse. Forøvrig symptomatisk behandling.

Egenskaper

Klassifisering: Low-ceiling tiaziddiuretikum.
Virkningsmekanisme: Øker doseavhengig utskillelse av salt og vann ved å hemme resorpsjonen av natrium og klorid i nyretubuli. Natriuresen forårsaker en sekundær utskillelse av kalium og bikarbonat. Behandlingen kan også føre til økt utskillelse av magnesium, som igjen vanskeliggjør kaliumopptaket. Magnesiumtilførsel kan være nødvendig ved terapiresistent hypokalemi. Utskillelsen av kalsium minsker. Hydroklortiazid har blodtrykkssenkende effekt, som initialt forårsakes av reduksjon i plasmavolumet og derigjennom senkning av hjerteminuttvolum. Ved fortsatt behandling avhenger den blodtrykkssenkende effekten hovedsakelig av reduksjon i total perifer karmotstand. Den blodtrykkssenkende effekten er oftest fullt uttalt allerede ved lavere doser (12,5-25 mg).
Absorpsjon: Ca. 70%, men kan være lavere hos pasienter med hjertesvikt. Diuresen opptrer ca. 2 timer etter tilførsel, er maks. etter 4-6 timer, og varer i ca. 12 timer.
Fordeling: Akkumuleres i erytrocytter.
Halveringstid: 9,5-13 timer, men kan ved nedsatt nyrefunksjon være kraftig forlenget.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret gjennom nyrene.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Hydromed, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12,5 mg100 stk. (blister)
483968
Blå resept
Byttegruppe
123,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.01.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.06.2012