Glucos Fresenius Kabi

Fresenius Kabi
INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: 1000 ml inneh.: Glukose (vannfri) 50 g, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Energiinnh.: Ca. 840 kJ (ca. 200 kcal). pH ca. 4-5. Osmolalitet: Ca. 290 mosmol/kg vann. Isoton, pyrogenfri.


INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml: 1000 ml inneh.: Glukose (vannfri) 100 g, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Energiinnh.: Ca. 1680 kJ (ca. 400 kcal). pH ca. 4-5. Osmolalitet: Ca. 600 mosmol/kg vann. Hyperton, pyrogenfri.


INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg/ml: 1000 ml inneh.: Glukose (vannfri) 200 g, vann til injeksjonsvæsker. Energiinnh.: Ca. 3360 kJ (ca. 800 kcal). pH ca. 4. Osmolalitet: Ca. 1320 mosmol/kg vann. Hyperton, pyrogenfri.


INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg/ml: 1000 ml inneh.: Glukose (vannfri) 500 g, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Energiinnh.: Ca. 8400 kJ (ca. 2000 kcal). pH ca. 4. Osmolalitet: Ca. 4015 mosmol/kg vann. Hyperton, pyrogenfri.


Indikasjoner

50 mg/ml og 100 mg/ml: Karbohydratoppløsning til i.v. væskebehandling. Som del av parenteral ernæring. 200 mg/ml og 500 mg/ml: Konsentrerte glukoseoppløsninger til bruk som del av i.v. parenteral ernæring.

Dosering

Behovet for væske og energi avhenger av pasientens alder, kroppsvekt, metabolske status og kliniske tilstand. Behandlende lege bestemmer dosering og infusjonshastighet.
Voksne: Maks. infusjonshastighet på 0,25 g glukose/kg/time med en maks. daglig dose på 6 g glukose/kg.
Barn og ungdom: Hos barn anbefales en maks. infusjonshastighet på 0,8-1,5 g glukose/kg/time. Anbefalt parenteral daglig glukosetilførsel for barn (g/kg og dag):

Kroppsvekt (kg)

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

<3

10

14

16

18

3-10

8

12

14

16-18

10-15

6

8

10

12-14

15-20

4

6

8

10-12

20-30

4

6

8

<12

>30

3

5

8

<10

Tilberedning/Håndtering: Til engangsbruk. Det kan kun tilsettes legemidler der forlikelighet er dokumentert. Forlikelighet for forskjellige tilsettinger og oppbevaringstider for de ulike blandingene er tilgjengelig fra firma på forespørsel.
Administrering: Gis i.v. Det skal bekreftes at pasienten kan tolerere store væskevolum, dersom dette er nødvendig. Det kan være nødvendig å kontrollere væskebalanse, serumglukose og -natrium, og andre elektrolytter før og under behandlingen. Dette gjelder særlig pasienter med risiko for hyponatremi, som pasienter med SIADH og pasienter som samtidig behandles med vasopressin eller vasopressinanaloger. Overvåkning av serumnatrium er særlig viktig ved administrering av fysiologisk hypotone væsker. Glucos Fresenius Kabi kan etter administrering bli ekstremt hypoton pga. kroppens glukosemetabolisme. Pga. risiko for pseudoagglutinering skal ikke glukose infusjonsvæsker gis via samme infusjonssett som blod, hverken før, under eller etter administrering. Infusjonen skal ikke pågå lenger enn 24 timer. 50 mg/ml: Gis via en stor perifer eller sentral vene, eller, i helt spesielle tilfeller, s.c. i en kort periode inntil normal i.v. tilgang er oppnådd. 100 mg/ml: Gis i.v. via en stor perifer eller sentral vene. 200 mg/ml og 500 mg/ml: Gis i.v. via en sentral vene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ikke-kompensert diabetes mellitus, diabetisk koma. Annen kjent glukoseintoleranse (f.eks. metabolske stressituasjoner). Hyperosmolar koma. Hyperglykemi. Hypokalemi. Metabolsk acidose. Ubehandlet diabetes insipidus. Nedsatt nyrefunksjon uten mulighet til hemofiltrering eller dialyse. Intrakraniell eller interspinal blødning. Delirium tremens når pasienten allerede er dehydrert. Akutt sjokktilstand og kollaps. Akutt hjertesvikt. Lungeødem. Hyperhydrering. Hypoton dehydrering.

Forsiktighetsregler

Pasienter med væskeoverskudd, hypoton dehydrering, nedsatt hjerte-lungefunksjon eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon og/eller oliguri/anuri må overvåkes nøye under infusjon av store volumer. Glukosetoleransen kan være redusert ved nedsatt nyrefunksjon eller diabetes mellitus. Nøye overvåkning av glukosenivåer og elektrolytter er nødvendig, behovet for insulin og/eller kalium kan være endret. Tilførsel av karbohydrater kan utløse et tiamin (vitamin B1) mangelsyndrom hos alvorlig feilernærte pasienter. Det er særlig risiko hos pasienter som misbruker alkohol, som har anoreksi, som har fastet over lengre tid og hos gravide med hyperemesis gravidarum. Glukose kan gis med forsiktighet og under overvåkning til disse pasientene. Doseringen kan økes så snart pasientens forbruk av glukose øker. Parenteral administrering av tiamin bør vurderes før og under administrering av glukose. Infusjon av glukose anbefales ikke etter et akutt, iskemisk slag, da det er vist at hyperglykemi kan forverre hjerneskaden og redusere tilhelingen. Infusjon av glukoseoppløsninger kan være kontraindisert de første 24 timene etter en hodeskade, og glukosekonsentrasjon i blodet må overvåkes nøye ved intrakranielle hypertensive episoder. Blodglukose, elektrolytter og væskebalanse skal kontrolleres regelmessig. Overvåkning av serumkalium, blodglukose og fosfat er spesielt viktig. Det er sett en sammenheng mellom parenteral ernæring med glukose og lave fosfatnivåer. Pasienter med hypofosfatemi bør få ytterligere tilførsel av fosfat. Overvåkning av serumkalium og blodglukose er spesielt viktig hvis Glucos Fresenius Kabi gis raskt eller i store volumer. Overvåkning av serumkalium er spesielt viktig hos pasienter som behandles med digoksin. I.v. administrert glukose kan forårsake elektrolyttforstyrrelser, og da særlig hypo- eller hyperosmotisk hyponatremi. Dette avhenger av løsningens tonisitet, infusjonsvolum og -hastighet, og pasientens underliggende kliniske tilstand og muligheten til å metabolisere glukose. Hyponatremi: Pasienter med økt utskillelse av vasopressin (f.eks. ved akutt sykdom, smerte, post-operativt stress, infeksjoner, brannskader, og CNS-sykdommer), pasienter med hjerte-, lever, og nyresykdommer og pasienter som får vasopressin eller vasopressinanaloger, er spesielt utsatt for akutt hyponatremi etter infusjon med hypoton væske. Akutt hyponatremi kan føre til akutt hyponatremisk encefalopati (hjerneødem), med symptomer som hodepine, kvalme, anfall, letargi og oppkast. Pasienter med hjerneødem er spesielt utsatt for alvorlig, irreversibel og livstruende hjerneskade. Barn, kvinner i fertil alder og pasienter med intrakranielle patologiske prosesser som forstyrrer autoregulering av hjernetrykket (f.eks. meningitt, intrakraniell blødning og hjernekontusjon) er spesielt utsatt for alvorlig og livstruende hjerneødem forårsaket av akutt hyponatremi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Legemidler som øker vasopressineffekten gir en økt risiko for sykehuservervet hyponatremi ved behandling med i.v. væske pga. redusert utskillelse av elektrolyttfritt vann via nyrene: -Legemidler som stimulerer utskillelse av vasopressin (f.eks. klorpropamid, klofibrat, karbamazepin, vinkristin, SSRI, 3,4-metylendioksy-N-metamfetamin, ifosfamid, antipsykotika, narkotika). -Legemidler som forsterker vasopressineffekten (f.eks. klorpropamid, NSAID, syklofosfamid). -Vasopressinanaloger (f.eks. desmopressin, oksytocin, vasopressin, terlipressin). Diuretika og antiepileptika slik som okskarbazepin øker også risikoen for hyponatremi.

Graviditet, amming og fertilitet

Anses som sikkert når det brukes iht. anbefalingene. Særlig forsiktighet til gravide under fødsel, spesielt dersom det gis i kombinasjon med oksytocin, pga. risikoen for hyponatremi.

 

Bivirkninger

Administrering av alle parenterale væsker, inkl. isotone oppløsninger, er alltid forbundet med en risiko for tromboflebitt. Faktorer som er ansett å bidra til forekomsten av tromboflebitt omfatter infusjonstid, oppløsningens pH og osmolalitet, blodårenes beskaffenhet og kanyletykkelsen. Dersom doseringsanbefalingene overskrides, kan osmotisk diurese oppstå og føre til dehydrering. Hyperglykemi, glukosuri og lungeødem kan oppstå hvis oppløsningen administreres for raskt.

OrganklasseBivirkning
Generelle
Ukjent frekvensAdministreringsrelatert reaksjon (inkl. feber, infeksjon på injeksjonsstedet, lokal smerte eller reaksjon, venøs irritasjon, venetrombose eller flebitt på injeksjonsstedet, ekstravasasjon eller hypervolemi, ødem pga. overdosering).
Ekstravaskulære avleiringer kan forårsake vevsnekrose.
Kar
VanligeTromboflebitt
Nevrologiske
Ukjent frekvensHyponatremisk encefalopati
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensPolyuri
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperglykemi og dehydrering pga. feil parenteral bruk og forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen (hypokalemi, hypomagnesemi og hypofosfatemi).
Sykehuservervet hyponatremi

Administrering av alle parenterale væsker, inkl. isotone oppløsninger, er alltid forbundet med en risiko for tromboflebitt. Faktorer som er ansett å bidra til forekomsten av tromboflebitt omfatter infusjonstid, oppløsningens pH og osmolalitet, blodårenes beskaffenhet og kanyletykkelsen. Dersom doseringsanbefalingene overskrides, kan osmotisk diurese oppstå og føre til dehydrering. Hyperglykemi, glukosuri og lungeødem kan oppstå hvis oppløsningen administreres for raskt.

FrekvensBivirkning
Vanlige
KarTromboflebitt
Ukjent frekvens
GenerelleAdministreringsrelatert reaksjon (inkl. feber, infeksjon på injeksjonsstedet, lokal smerte eller reaksjon, venøs irritasjon, venetrombose eller flebitt på injeksjonsstedet, ekstravasasjon eller hypervolemi, ødem pga. overdosering).
Ekstravaskulære avleiringer kan forårsake vevsnekrose.
NevrologiskeHyponatremisk encefalopati
Nyre/urinveierPolyuri
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi og dehydrering pga. feil parenteral bruk og forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen (hypokalemi, hypomagnesemi og hypofosfatemi).
Sykehuservervet hyponatremi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Tolerabilitet for glukose avhenger av pasientens kliniske tilstand og bør bestemmes av behandlende lege. Hyperglykemi og glukosuri kan oppstå pga. høy infusjonshastighet (>25 g/kg/time hos voksne) eller nedsatt metabolisme. Overdosering kan føre til væskeoverskudd, elektrolyttforstyrrelser, syre-baseforstyrrelser, osmotisk diurese og glykosuri. Dette kan føre til osmotisk diurese og dehydrering, hyperglykemi og serumhyperosmolaritet, som igjen kan føre til hyperglykemisk eller hyperosmolart koma. Ved overdosering bør behandlingen avbrytes eller dosen reduseres. Det kan være nødvendig å gi elektrolytter, diuretika og/eller insulin.

Egenskaper

Klassifisering: Isoton (50 mg/ml) og hypertone (100 mg/ml, 200 mg/ml og 500 mg/ml) elektrolyttfrie glukoseoppløsninger.

Oppbevaring og holdbarhet

Av mikrobiologiske årsaker skal preparatet brukes umiddelbart etter anbrudd. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før bruk og bør vanligvis ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering/fortynning er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. 50 mg/ml og 500 mg/ml: Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Glucos Fresenius Kabi, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml50 × 100 ml (pose)
067001
-
-
625,90C
30 × 250 ml (pose)
374251
-
-
409,20C
20 × 500 ml (pose)
164256
-
-
287,40C
10 × 1000 ml (pose)
042396
Blå resept
-
182,90C

Glucos Fresenius Kabi, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg/ml20 × 500 ml (pose)
165859
-
-
360,10C
10 × 1000 ml (pose)
042305
-
-
222,40C

Glucos Fresenius Kabi, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg/ml20 × 500 ml (pose)
530828
-
-
491,40C

Glucos Fresenius Kabi, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg/ml20 × 500 ml (pose)
469480
-
-
848,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.05.2020