Fotivda

EUSA Pharma


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E K03 (Tivozanib)KAPSLER, harde 890 μg og 1340 μg: Hver kapsel inneh.: Tivozanib 890 μg, resp. 1340 μg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 890 μg: Tartrazin (E 102), titandioksid (E 171), indigokarmin (E 132), gult jernoksid (E 172). 1340 μg: Titandioksid (E 171), indigokarmin (E 132), gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Til voksne som førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) og hos voksne som er inhibitor-naive overfor VEGFR og mTOR signaleringsvei iht. sykdomsprogresjon etter en tidligere cytokinbehandling for avansert RCC.

Dosering

Behandling skal overvåkes av lege som har erfaring med legemidler til kreftbehandling.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 1340 µg 1 gang daglig i 21 dager, etterfulgt av en 7 dagers hvileperiode som utgjør en fullstendig behandlingssyklus på 4 uker. Behandlingsskjemaet bør fortsettes frem til sykdomsprogresjon, eller til uakseptable bivirkninger opptrer. Det skal ikke tas >1 dose 1 gang daglig.
Dosejusteringer: Forekomst av bivirkninger kan kreve midlertidig opphold i tivozanibbehandlingen og/eller reduksjon av dosen. Når dosereduksjon er nødvendig, kan dosen reduseres til 890 µg 1 gang daglig med normal behandlingssyklus på 21 dager med dosering, etterfulgt av en 7 dagers hvileperiode.
Glemt dose/Oppkast: Ikke ta en dose samme dag som erstatning for en glemt dose, men ta den neste forskrevne dosen som vanlig. I tilfelle oppkast skal det ikke tas en erstatningsdose. Neste foreskrevne dose skal tas som vanlig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon skal 1340 µg tas kun hver 2. dag, pga. økt risiko for bivirkninger pga. økt eksponering. Dosejustering ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Forsiktighet og tett oppfølging av tolerabilitet ved lett og moderat nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet utvises ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon samt hos dialysepasienter. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data.
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke åpnes eller løses opp i vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig administrering av plantebaserte legemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum).

Forsiktighetsregler

Hypertensjon: Hypertensjon, inkl. vedvarende alvorlig hypertensjon, er sett. Blodtrykk bør være godt kontrollert før behandlingsoppstart. Under behandling skal pasienten kontrolleres for hypertensjon, og om nødvendig behandles med antihypertensiv standardterapi iht. medisinsk praksis. Ved vedvarende høyt blodtrykk til tross for antihypertensiv behandling, bør tivozanibdosen reduseres eller behandlingen avbrytes og startes opp igjen med lavere dose så snart blodtrykket er kontrollert, basert på klinisk vurdering. Seponering bør vurderes ved vedvarende alvorlig hypertensjon, posterior reversibelt encefalopati-syndrom (se under), eller andre komplikasjoner med hypertensjon. Pasienter som behandles med antihypertensiv terapi bør fremdeles kontrolleres for hypertensjon når tivozanibbehandling enten er blitt avbrutt eller seponert. Arterielle tromboemboliske hendelser (ATE): Er sett. Risikofaktorer er ondartet sykdom, alder >65 år, hypertensjon, diabetes mellitus, røyking, hyperkolesterolemi og tidligere tromboembolisk sykdom. Skal brukes med forsiktighet hos pasienter med risiko for, eller som har anamnese med slike hendelser (som myokardinfarkt, slag). Venøse tromboemboliske hendelser (VTE): VTE inkl. lungeemboli og dyp venetrombose er sett. Risikofaktorer inkluderer større kirurgisk inngrep, multiple traumer, tidligere VTE, høy alder, overvekt, hjerte- eller respirasjonssvikt og langvarig immobilisering. Beslutning om behandling, spesielt hvis det foreligger risiko for VTE, skal tas på grunnlag av individuell nytte-/risikovurdering. Hjertesvikt: Er sett. Tegn/symptomer på hjertesvikt skal overvåkes regelmessig under behandling. Håndtering av hendelser med hjertesvikt kan kreve midlertidig avbrudd eller permanent seponering og/eller dosereduksjon, samt behandling av potensielle underliggende årsaker til hjertesvikt, f.eks. hypertensjon. Blødning: Er sett. Bør brukes med forsiktighet hos pasienter med risiko for, eller som har en anamnese med blødning. Dersom en blødning krever medisinsk inngrep, bør tivozanibbehandlingen midlertidig avbrytes. Proteinuri: Er sett. Baseline og periodiske kontroller er anbefalt under behandling, og pasienten bør monitoreres for forverret proteinuri. Ved utvikling av stadium 2 (>1-3,4 g/24 timer) eller stadium 3 (≥3,5 g/24 timer) proteinuri (NCI CTCAE), må tivozanibdosen reduseres, eller behandlingen midlertidig avbrytes. Ved utvikling av stadium 4 proteinuri (nefrotisk syndrom), må tivozanib seponeres. Risikofaktorer for proteinuri inkluderer høyt blodtrykk. Levertoksisitet: Økte nivåer av ALAT, ASAT og bilirubin er sett. Leverfunksjonstester (ASAT, ALAT, bilirubin og ALP) skal gjennomgås og overvåkes før behandlingsstart, og regelmessig under behandlingen pga. potensiell risiko for levertoksisitet. Ved nedsatt leverfunksjon, se Dosering. Posterior reversibelt encefalopati-syndrom (PRES): Ett tilfelle er sett. PRES er en nevrologisk lidelse som kan gjøre seg gjeldende med hodepine, anfall, letargi, konfusjon, blindhet og andre syns- og nevrologiske forstyrrelser. Lett til alvorlig hypertensjon kan foreligge. MR er nødvendig for å bekrefte en PRES-diagnose. Tivozanib må seponeres hos pasienter som utvikler tegn/symptomer på PRES. Sikkerheten ved å starte opp igjen behandlingen hos tidligere PRES-pasienter er ukjent, og tivozanib må kun brukes med stor forsiktighet hos disse. Hånd-fot-syndrom: Palmar-plantar erytrodysestesi er sett. Behandling av pasienter med hånd-fot-syndrom kan innebære topikale terapier for å lindre symptomene, samt overveielse av midlertidig avbrudd og/eller reduksjon av behandlingsdosen, eller permanent seponering i alvorlige eller vedvarende tilfeller. Forlenget QT-intervall: Er sett. Forlenget QT/QTC-intervall kan gi økt risiko for ventrikulære arytmier. Bør brukes med forsiktighet ved forlenget QT-intervall i anamnesen eller annen relevant preeksisterende hjertesykdom, samt bruk av andre legemidler som kan gi økt QT-forlengelse. Baseline og periodisk overvåkning av EKG, samt vedlikehold av elektrolytter (f.eks. kalsium, magnesium, kalium) innenfor normalområdet er anbefalt. Gastrointestinal perforasjon/fistler: Periodisk overvåkning av symptomer på gastrointestinal perforasjon eller fistula bør utføres periodisk gjennom hele behandlingen. Bør brukes med forsiktighet ved risiko for GI-perforasjoner eller fistler. Sårtilhelingskomplikasjoner: Midlertidig avbrudd i behandlingen anbefales av forsiktighetshensyn hos pasienter som skal gjennomgå større kirurgiske inngrep. Beslutningen om å starte opp igjen behandlingen etter et større kirurgisk inngrep skal baseres på klinisk bedømmelse av tilstrekkelig sårtilheling. Hypotyreoidisme: Er sett. Kan oppstå på ethvert tidspunkt under behandlingen, og utvikle seg allerede så tidlig som 2 måneder etter behandlingsstart. Risikofaktorer er tidligere historie med hypotyreoidisme og bruk av antityreoide legemidler. Thyreoideafunksjon bør overvåkes før behandlingsstart, samt periodisk under behandlingen. Hypotyreoidisme skal behandles iht. standard medisinsk praksis. Eldre: Dysfoni, diaré, fatigue, vekttap, nedsatt appetitt og hypotyreoidisme forekommer oftere hos pasienter ≥65 år. Helsepersonell bør være oppmerksom på at eldre kan ha større risiko for bivirkninger. Aneurismer og arteriedisseksjoner: Bruk av VEGF-hemmere hos pasienter med eller uten hypertensjon kan fremme dannelsen av aneurismer og/eller arteriedisseksjoner. Denne risikoen må vurderes nøye før behandlingsoppstart ved risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i anamnesen. Hjelpestoffer: Kapsler 890 µg inneholder tartrazin (E 102) som kan gi allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirking på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter bør informeres om at de må være forsiktige når de kjører bil eller bruker maskiner dersom de opplever asteni, fatigue og/eller svimmelhet under behandling.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kontraindikasjoner for samtidig bruk: Plantebaserte legemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum). Dersom en pasient allerede tar johannesurt, skal denne seponeres før tivozanibbehandling settes igang. Den induserende effekten av johannesurt kan vare i minst 2 uker etter at johannesurt er seponert. Sterke CYP3A4-induktorer: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer. Det er ikke forventet at moderate CYP3A4-induktorer har noen klinisk relevant effekt på tivozanibeksponering. CYP3A4-hemmere: Det er usannsynlig at CYP3A4-hemmere vil endre tivozanibeksponering. Legemidler med BCRP-begrenset intestinal absorpsjon: Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av rosuvastatin. Alternativt bør det overveies å bruke et statin som ikke er gjenstand for BCRP-begrenset intestinal absorpsjon. Pasienter som tar et oralt BCRP-substrat med en klinisk relevant effluksinteraksjon i tarmene må forsikre seg om at det blir overholdt et tidsvindu (f.eks. 2 timer) mellom inntak av tivozanib og BCRP-substratet. Antikonseptiva: Det er ukjent hvorvidt tivozanib kan redusere virkningen av hormonelle antikonseptiva, og derfor bør kvinner som bruker hormonelle antikonseptiva i tillegg bruke en barrieremetode.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Skal ikke brukes under graviditet. Dersom tivozanib brukes under graviditet, eller hvis pasienten blir gravid under behandling, skal potensiell fare for fosteret forklares for pasienten. Fertile kvinner skal unngå graviditet under behandlingen. Kvinnelige partnere til mannlige pasienter som får tivozanib bør også unngå å bli gravide. Mannlige og kvinnelige pasienter samt deres partnere bør bruke sikker prevensjon under, og i minst 1 måned etter avsluttet behandling. Kvinner som bruker hormonelle antikonseptiva bør i tillegg bruke en barriermetode.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men potensialet finnes. Pga. potensialet for tivozanibmedierte bivirkninger hos barnet som ammes, skal ikke kvinner amme under behandlingen.
Fertilitet: Dyrestudier indikerer at mannlig og kvinnelig fertilitet kan påvirkes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi
Mindre vanlige Trombocytopeni, økt hemoglobin
Endokrine
Vanlige Hypotyreoidisme
Mindre vanlige Hypertyreoidisme, struma
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, kvalme, stomatitt
Vanlige Abdominal distensjon, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, gingivitt, glossitt, munntørrhet, oppkast, pankreatitt
Mindre vanlige Duodenalsår
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, smerter
Vanlige Brystsmerter, feber, frysninger, perifert ødem
Mindre vanlige Mukositt
Hjerte
Vanlige Akutt hjerteinfarkt/iskemi, angina pectoris, takykardi
Mindre vanlige Forlenget QT-tid, koronararterieinsuffisiens, lungeødem
Hud
Svært vanlige Palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Vanlige Akne, alopesi, erytem, hudeksfoliasjon, kløe, tørr hud, utslett
Mindre vanlige Dermatitt, hyperhidrose, urticaria, xeroderma
Infeksiøse
Mindre vanlige Pustuløst utslett, soppinfeksjon
Kar
Svært vanlige Hypertensjon
Vanlige Arteriell tromboembolisme, blødning, flushing, vedvarende alvorlig hypertensjon, venøs tromboembolisme
Ukjent frekvens Aneurismer og arteriedisseksjoner
Lever/galle
Vanlige Økt ALAT/økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt γ-GT
Luftveier
Svært vanlige Dysfoni, dyspné, hoste
Vanlige Epistakse, rhinoré, tett nese
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Ryggsmerter
Vanlige Artralgi, muskel-skjelettsmerter i brystet, myalgi
Mindre vanlige Muskelsvakhet
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Dysgeusi, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanlige Svekket hukommelse, transitorisk iskemisk attakk
Sjeldne Posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Nyre/urinveier
Vanlige Proteinuri, økt kreatinin i blod
Psykiske
Vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Anoreksi
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert vekt
Vanlige Økt TSH i blod, økt amylase, økt lipase
Øre
Vanlige Tinnitus, vertigo
Mindre vanlige Øretetthet
Øye
Vanlige Synssvekkelse
Mindre vanlige Økt lakrimasjon
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, kvalme, stomatitt
Generelle Asteni, fatigue, smerter
Hud Palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Kar Hypertensjon
Luftveier Dysfoni, dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Redusert vekt
Vanlige
Blod/lymfe Anemi
Endokrine Hypotyreoidisme
Gastrointestinale Abdominal distensjon, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, gingivitt, glossitt, munntørrhet, oppkast, pankreatitt
Generelle Brystsmerter, feber, frysninger, perifert ødem
Hjerte Akutt hjerteinfarkt/iskemi, angina pectoris, takykardi
Hud Akne, alopesi, erytem, hudeksfoliasjon, kløe, tørr hud, utslett
Kar Arteriell tromboembolisme, blødning, flushing, vedvarende alvorlig hypertensjon, venøs tromboembolisme
Lever/galle Økt ALAT/økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt γ-GT
Luftveier Epistakse, rhinoré, tett nese
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettsmerter i brystet, myalgi
Nevrologiske Dysgeusi, perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveier Proteinuri, økt kreatinin i blod
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Anoreksi
Undersøkelser Økt TSH i blod, økt amylase, økt lipase
Øre Tinnitus, vertigo
Øye Synssvekkelse
Mindre vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni, økt hemoglobin
Endokrine Hypertyreoidisme, struma
Gastrointestinale Duodenalsår
Generelle Mukositt
Hjerte Forlenget QT-tid, koronararterieinsuffisiens, lungeødem
Hud Dermatitt, hyperhidrose, urticaria, xeroderma
Infeksiøse Pustuløst utslett, soppinfeksjon
Muskel-skjelettsystemet Muskelsvakhet
Nevrologiske Svekket hukommelse, transitorisk iskemisk attakk
Øre Øretetthet
Øye Økt lakrimasjon
Sjeldne
Nevrologiske Posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Ukjent frekvens
Kar Aneurismer og arteriedisseksjoner

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: En pasient med hypertensjon i anamnesen fikk forverret ukontrollert hypertensjon med fatal utgang. Blodtrykk bør være godt kontrollert før behandlingsstart, og pasienten skal monitoreres for hypertensjon under behandling.
Behandling: Tivozanib bør seponeres, pasienten kontrolleres for hypertensjon og om nødvendig behandles med antihypertensiv standardterapi.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Blokkerer potent og selektivt alle 3 vaskulære endoteliale vekstfaktorreseptorer (VEGFR). VEGF er en potent mitogen faktor som spiller en sentral rolle i angiogenesen og den vaskulære permeabiliteten til kreftvevene. Ved å blokkere VEGF-indusert VEGFR-aktivering, hemmer tivozanib angiogenese og vaskulær permeabilitet i tumorvev, noe som hemmer tumorvekst in vivo.
Absorpsjon: Tmax ca. 2-24 timer. Eksponeringen er doseproporsjonal ved terapeutiske doser. Akkumulering ved steady state er ca. 6-7 ganger eksponering ved enkeltdosenivåer.
Proteinbinding: >99%, hovedsakelig til albumin.
Halveringstid: 4,5-5,1 dager.
Metabolisme: Via CYP3A4 og CYP1A1. UGT-mediert biotransformasjon via UGT1A1, UGT1A3, UGT1A7, UGT1A8, UGT1A9 og UGT1A10-signaleringsveiene. Direkte N-glukoronidering.
Utskillelse: 79% i feces, 12% i urin som metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fotivda, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
890 μg 21 stk. (flaske)
077037
H-resept
-
39542,10 C
1340 μg 21 stk. (flaske)
160840
H-resept
-
39542,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.01.2021