Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

L
ANTINEOPLASTISKE OG IMMUNMODULERENDE MIDLER
L01
Antineoplastiske midler
L01A
Alkyleringsmidler
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Terapeutiske doser kan gi toksisitet. Økt risiko ved malign grunnsykdom, nedsatt leverfunksjon eller nedsatt nyrefunksjon (nedsatt nyrefunksjon gjelder syklofosfamid, ifosfamid, melfalan og klorambucil).
 Klinikk for gruppen: Vær oppmerksom på lang latenstid. Sannsynlig med forsterkning av bivirkninger som benmargsdepresjon, hjertepåvirkning etter 4-5 døgn (syklofosfamid), slimhinnepåvirkning, nevrologiske symptomer, encefalopati (ifosfamid), kramper (klorambucil), kvalme, brekninger og magesmerter. Hemorragisk cystitt (syklofosfamid og ifosfamid). Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder mesna snarest for å motvirke urotoksiske effekter (gjelder syklofosfamid og ifosfamid). Symptomatisk behandling. Lang observasjonstid. Hematologisk oppfølging.
L01A A
Sennepsgassanaloger
L01A A01
Syklofosfamid
 Toksisitet: Barn: <50 mg forventes ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Alkyleringsmidler, L01A (utvid) 
L01A A02
Klorambucil
 Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen symptomer. 0,125-6,8 mg/kg ga kramper hos småbarn.
 Klinikk og behandling: Se Alkyleringsmidler, L01A (utvid) 
L01A A03
Melfalan
 Toksisitet: Barn: <2 mg forventes ingen symptomer. 140 mg i.v. til 1-åring og 100 mg peroralt til 17-åring ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Alkyleringsmidler, L01A (utvid) 
L01A A05
Klormetin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Eksponering av gel på slimhinner, hud og spesielt øyne kan gi alvorlig vevsskade. Sekundæreksponering av gel kan også forårsake vevskade. Se for øvrig alkyleringsmidler, L01A (utvid) 
 Behandling: Alle vevseksponeringer skal vaskes og skylles grundig. Se for øvrig alkyleringsmidler, L01A (utvid) 
L01A A06
Ifosfamid
 Se Alkyleringsmidler, L01A (utvid) 
L01A A09
Bendamustin
 Se Alkyleringsmidler, L01A (utvid) 
L01A B
Alkylsulfonater
L01A B01
Busulfan
 Toksisitet: Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer. 23,3 mg/kg til 2-åring og 140 mg til 4-åring ga alvorlig og 2,4 g til 10-åring ga fatal forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Alkyleringsmidler, L01A (utvid) 
L01A B02
Treosulfan
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se alkyleringsmidler, L01A (utvid) 
L01A C
Etyleniminer
L01A C01
Tiotepa
 Se Alkyleringsmidler, L01A (utvid) 
L01A D
Nitrosoureaforbindelser
L01A D02
Lomustin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt høy toksisitet. Barn: <40 mg forventes ingen akutt forgiftning. Kull anbefales ved alle inntak hos barn. Voksne: 600 mg inntatt over 15 dager ga benmargsdepresjon etter latenstid. 800 mg over 5 dager ga alvorlig benmargsdepresjon. 1400 mg var fatalt (multiorgansvikt).
 Klinikk: Benmargsdepresjon etter latenstid (4-5 uker). Kvalme, brekninger, leverpåvirkning og CNS-depresjon (desorientering, ataksi, dysartri og hodepine). Ev. forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering. Symptomatisk behandling. Langvarig hematologisk oppfølging.
L01A D04
Streptozocin
 Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Voksne: 1500 mg/m2 ga nedsatt nyrefunksjon.
 Klinikk: Benmargsdepresjon etter latenstid 3-5 uker. Nyre- og leverpåvirkning, hodepine og smerter på injeksjonsstedet. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Følg lever- og nyrefunksjonen.
L01A X
Andre alkyleringsmidler
L01A X03
Temozolomid
 Toksisitet: Voksen: 1000 mg/m2 ga benmargsdepresjon og 5,5 g (2835 mg/m2) gitt over 2 dager ga alvorlig benmargsdepresjon
 Klinikk og behandling: Se Alkyleringsmidler, L01A (utvid) 
L01A X04
Dakarbazin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Lav absorpsjon.
 Klinikk: Benmargsdepresjon etter latenstid. Levertoksisitet, kvalme, brekninger, influensalignende symptomer og fotosensibilisering. Smerter på injeksjonsstedet og vevsnekrose.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Følg leverfunksjonen.
L01B
Antimetabolitter
L01B A
Folsyreanaloger
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon.
 Klinikk for gruppen: Benmargsdepresjon er hovedproblemet. Vær oppmerksom på lang latenstid (5-9 dager). Sannsynlig med forsterkning av bivirkninger som endring av blodbildet, slimhinnepåvirkning, reversibel leverskade, nyrepåvirkning, CNS-effekter og økt infeksjonsfare.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kalsiumfolinat i.v. er indisert ved fare for alvorlig forgiftning. Symptomatisk behandling og lang observasjonstid/oppfølging. Følg blodbildet, lever- og nyrefunksjonen.
L01B A01
Metotreksat
 Toksisitet: Høy toksisitet ved små inntak flere dager på rad, eller ved enkelteksponeringer hvis den eksponerte har risikofaktorer (særlig nyresvikt). Flere dødsfall har forekommet. Daglig inntak av metotreksat i 3 påfølgende dager eller mer kan gi alvorlig forgiftning. Laveste kjente dose til voksne som har gitt dødsfall, er 2 mg daglig i 6 dager og 2,5 mg hver 12. time i 6 dager. Økt risiko ved bl.a. redusert nyrefunksjon, interaksjoner, folatmangel, leversvikt, infeksjon, Downs syndrom, hypoalbuminemi, underernæring og høy alder. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen. Barn og voksne: Selv store perorale enkeltdoser forventes ikke å gi forgiftning hvis den eksponerte ikke har risikofaktorer, kontakt Giftinformasjonen for hjelp til vurdering. Ved enkeltdose er motgift (folinsyre/levofolinsyre) bare indisert ved massive overdoser eller hvis den eksponerte har risikofaktorer. Dobbel terapeutisk dose eller dose tatt 2 påfølgende dager ved lavdoseterapi, krever ingen tiltak.
 Klinikk: Vær oppmerksom på lang latenstid (5-9 dager) før uttalt forgiftningsklinikk oppstår. Lett forgiftning gir reversibel leverpåvirkning, lettere endringer i blodbildet, slimhinnepåvirkning og økt infeksjonsfare. Alvorlig forgiftning gir uttalt immunsuppresjon med oliguri, feber, uttalte slimhinneskader, hemorragisk enteritt, nyreskade, sjokk, hudinfeksjoner og pancytopeni. Infeksjoner kan opptre sent i forløpet. Sepsis er ofte dødsårsak.
 Behandling: Ventrikkeltømming kun kort tid etter inntak av massive doser. Kull anbefales ikke. Antidot (folinsyre) peroralt. Hydrering og alkalinisering av urinen (pH 7-8). Ved indikasjon gi folinsyre (kalsiumfolinat) eller levofolinsyre (dinatriumlevofolinat) i.v. som antidot så tidlig som mulig. Merk at folsyre ikke er effektivt som antidot. Behandling kan være nødvendig i mange dager. Symptomatisk behandling og lang observasjonstid/oppfølging. Følg blodbildet, lever- og nyrefunksjonen. Mål serumkonsentrasjonen av metotreksat etter 12, 24 og 48 timer og videre daglige målinger til konsentrasjonen er <0,01 μmol/liter.
L01B A03
Raltitreksed
 Se Folsyreanaloger, L01B A (utvid) . Økt risiko også ved nedsatt leverfunksjon.
L01B A04
Pemetreksed
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Folsyreanaloger, L01B A (utvid) 
L01B B
Purinanaloger
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Benmargsdepresjon er hovedproblemet (fra 2-3 døgn). Infeksjonsfare. Kvalme, brekninger og diaré initialt (kan bli kraftige symptomer med ulcerasjon av slimhinnen). Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (få perorale preparater i denne gruppen). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01B B02
Merkaptopurin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt høy toksisitet. Toksisk effekt større ved gjentatte doser enn ved høy enkeltdose. Interaksjoner kan gi økt risiko ved overdose (spesielt allopurinol). Barn: <2,5 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Dobbel terapeutisk dose hos voksne kan sees an hjemme, men behandlende lege bør kontaktes angående videre medisinering.
 Klinikk og behandling: Se Purinanaloger, L01B B (utvid) . I tillegg leverskade.
L01B B03
Tioguanin
 Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Absorpsjonsgraden varierer. Økt risiko ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Toksisk dose ca. 2-3 mg/kg. Barn: <40 mg forventes ikke akutt forgiftning. Kull anbefales ved alle inntak hos barn. Voksne: 480 mg ga benmargsdepresjon, kvalme og brekninger.
 Klinikk: Benmargsdepresjon etter latenstid. Kvalme og brekninger initialt. Lever- og nyrepåvirkning. Ev. hjertetoksisitet. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Følg lever- og nyrefunksjonen.
L01B B04
Kladribin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Lymfopeni. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Hematologisk oppfølging. Symptomatisk behandling.
L01B B05
Fludarabin
 Se Purinanaloger, L01B B (utvid) . I tillegg CNS-påvirkning som kan være forsinket (f.eks. forvirring, irreversible synsforstyrrelser, parestesier og koma).
L01B B06
Klofarabin
 Se Purinanaloger, L01B B (utvid) 
L01B B07
Nelarabin
 Se Purinanaloger, L01B B (utvid) . Alvorlige nevrologiske effekter rapportert.
L01B C
Pyrimidinanaloger
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Benmargsdepresjon (kan ha bifasisk forløp) er hovedproblemet. Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré, forstoppelse og ev. ulcerasjon. CNS-effekter. Hjerte- og sirkulasjonspåvirkning. Ev. leverskade. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (få perorale preparater i denne gruppen). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01B C01
Cytarabin
 Se Pyrimidinanaloger, L01B C (utvid) 
L01B C02
Fluorouracil
 Se Pyrimidinanaloger, L01B C (utvid) 
L01B C05
Gemcitabin
 Se Pyrimidinanaloger, L01B C (utvid) 
L01B C06
Kapecitabin
 Se Pyrimidinanaloger, L01B C (utvid) 
L01B C07
Azacitidin
 Se Pyrimidinanaloger, L01B C (utvid) 
L01B C08
Decitabin
 Se Pyrimidinanaloger, L01B C (utvid) 
L01B C53
Tegafur, kombinasjoner
 Se Pyrimidinanaloger, L01B C (utvid) 
L01B C59
Trifluridin og tipiracil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Pyrimidinanaloger, L01B C (utvid) 
L01C
Plantealkaloider og andre naturprodukter
L01C A
Vincaalkaloider og analoger
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko ved nevrologisk sykdom (vinkristin) eller nedsatt leverfunksjon. Lav peroral absorbsjon (vinblastin, vinkristin). Intratekal administrering gir alvorlig forgiftning.
 Klinikk for gruppen: Benmargsdepresjon (etter 4-10 dager, vinkristin i mindre grad enn de andre i gruppen), feber, gastrointestinale og nevrologiske effekter (f.eks. svimmelhet, hodepine, parestesier, perifer nevropati, kramper og paralytisk ileus). Økt infeksjonsfare. Uttalt vevsnekrose. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01C A01
Vinblastin
 Se Vincaalkaloider og analoger, L01C A (utvid) 
L01C A02
Vinkristin
 Se Vincaalkaloider og analoger, L01C A (utvid) . Nevrotoksisitet er hovedproblemet.
L01C A04
Vinorelbin
 Se Vincaalkaloider og analoger, L01C A (utvid) 
L01C A05
Vinflunin
 Se Vincaalkaloider og analoger, L01C A (utvid) 
L01C B
Podofyllotoksinderivater
L01C B01
Etoposid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon eller ved lavt s-albumin. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Benmargsdepresjon. Kvalme, oppkast og diaré initialt. Nevrologiske effekter. Ev. leverskade. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01C B02
Teniposid
 Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Inaktiveres i mage-tarmkanalen. Økt risiko ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Barn: 567 mg/m2, 614 mg/m2 og 893 mg/m2 ga hypotensjon, somnolens og metabolsk acidose.
 Klinikk: Benmargsdepresjon. Kvalme, brekninger og diaré initialt. Allergiske reaksjoner. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01C D
Taksaner
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Lav peroral absorbsjon.
 Klinikk for gruppen: GI-symptomer initialt. Hjertearytmier (paklitaksel). Overfølsomhetsreaksjoner. Reversibel benmargsdepresjon (etter 8-11 dager). Perifer nevropati. Muskel- og leddsmerter. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Ev. EKG-overvåkning.
L01C D04
Cabazitaksel
 Se Taksaner, L01C D (utvid) 
L01C D01
Paklitaksel
 Se Taksaner, L01C D (utvid) 
L01C D02
Docetaksel
 Toksisitet: Infusjon av 150 mg/m2 og 200 mg/m2 har gitt alvorlig forgiftning. Mindre potent enn paklitaksel.
 Klinikk og behandling: Se Taksaner, L01C D (utvid) 
L01C X
Andre plantealkaloider og naturprodukter
L01C X01
Trabectedin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk: Benmargsdepresjon, gastrointestinale symptomer, rabdomyolyse, nyre- og leverpåvirkning. Vevsnekrotisk. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01D
Cytotoksiske antibiotika og lignende substanser
L01D A
Aktinomyciner
L01D A01
Daktinomycin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy toksisitet. Voksne: 2,5 mg × 2 i løpet av 24 timer ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Benmargsdepresjon er hovedproblemet. Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré og ev. ulcerasjon initialt. Uttalt vevsnekrose. Elektrolyttforstyrrelser. Ev. kramper og leverpåvirkning.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01D B
Antrasykliner og lignende substanser
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Benmargsdepresjon er hovedproblemet. Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré, forstoppelse, betennelse og ulcerasjon. Myokardskade. Irreversibel kardiomyopati og andre hjertekomplikasjoner ved kronisk overdose (kan utvikles etter lang tid). Hudreaksjoner. Fargeforandringer i urin. Uttalt vevsnekrose. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Vurder gjentatt kulldosering (også ved parenteral administrering). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Følg ev. tidlig og sen hjertepåvirkning.
L01D B01
Doksorubicin
 Se Antrasykliner og lignende substanser, L01D B (utvid) 
L01D B02
Daunorubicin
 Se Antrasykliner og lignende substanser, L01D B (utvid) 
L01D B03
Epirubicin
 Se Antrasykliner og lignende substanser, L01D B (utvid) 
L01D B06
Idarubicin
 Se Antrasykliner og lignende substanser, L01D B (utvid) 
L01D B07
Mitoksantron
 Se Antrasykliner og lignende substanser, L01D B (utvid) 
L01D C
Andre cytotoksiske antibiotika
L01D C01
Bleomycin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Kvalme, magesmerter, brekninger og betennelse i slimhinnen. Feber og hypotensjon. Lungetoksisike effekter (interstitiell pneumoni ev. lungefibrose). Sene hudreaksjoner (f.eks. eksantem, rødme, pigmentering og ødem). Ev. vaskulær toksisitet og benmargsdepresjon.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Følg ev. lungeeffekter. Ev. hematologisk oppfølging.
L01D C03
Mitomycin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: 40 mg har gitt lungetoksisitet.
 Klinikk: Benmargsdepresjon. Kvalme, brekninger, diaré. Forsterkning av rapporterte bivirkninger (hemolytisk uremisk anemi, Interstitiell pneumonitt og hjertesvikt er alvorlige bivirkninger). Vevsnekrotisk.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X
Andre antineoplastiske midler
L01X A
Platinaforbindelser
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Terapeutiske doser kan gi toksisitet. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon.
 Klinikk for gruppen: Vær oppmerksom på lang latenstid (forverring etter mange døgn). Nyresvikt, benmargsdepresjon, ototoksisitet (f.eks. tinnitus og nedsatt hørsel som kan være irreversibel), øyetoksisitet (f.eks. tåkesyn, ødem og endret fargesyn), kramper, leverpåvirkning, uttalt kvalme, brekninger, elektrolyttforstyrrelser og økt infeksjonsfare. Ev. respirasjonsdepresjon og nevrologiske effekter. Vevsnekrose. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Gi adekvat væsketilførsel og vurder tidlig forsert diurese. Hematologisk oppfølging.
L01X A01
Cisplatin
 Toksisitet: ≥200 mg/m2 kan gi livstruende respirasjonsforstyrrelser og forstyrrelser i syre-basebalansen. Barn: 400 mg/m2 ga fatal forgiftning for 3-åring. Voksne: 750 mg i løpet av én dag var fatalt. 100 mg/m2 daglig i 4 dager ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Platinaforbindelser, L01X A (utvid) 
L01X A02
Karboplatin
 Se Platinaforbindelser, L01X A (utvid) 
L01X A03
Oksaliplatin
 Se Platinaforbindelser, L01X A (utvid) 
L01X C
Monoklonale antistoffer
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Brukes ofte i kombinasjon med andre legemidler.
 Klinikk for gruppen: Toksiske effekter under infusjonen er vanlig (f.eks. frysning, feber, ansiktsrødme, hjertebank, hudutslett, anafylaksi og ev. angioødem). Kvalme, brekninger, diaré og ev. ulcerasjon. Hematologiske endringer, infeksjoner, hjerte- og kartoksisitet, hudreaksjoner (inkl. alvorlige), uttalt tretthet og lungetoksisitet. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Ev. hematologisk oppfølging (lang tid).
L01X C02
Rituksimab
 Klinikk: Begrenset erfaring med overdoser. 1,8 g ga influensalignende symptomer og 2 g ga dødelig respirasjonssvikt.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C03
Trastuzumab
 Toksisitet: Voksne: 10 mg/kg har vært tolerert terapeutisk.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C05
Gemtuzumabozogamicin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X C06
Cetuksimab
 Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) . Hypomagnesemi er vanlig ved teraputisk bruk.
L01X C07
Bevacizumab
 Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C08
Panitumumab
 Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) . Relativt høy risiko for alvorlige hudreaksjoner. Øyetoksisitet.
L01X C09
Catumaksomab
 Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C10
Ofatumumab
 Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C11
Ipilimumab
 Toksisitet: Voksne: 20 mg/kg har vært tolerert terapeutisk.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C12
Brentuksimabvedotin
 Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C13
Pertuzumab
 Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C14
Trastuzumabemtansin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 6 mg/kg medførte død 3 uker etter overdosen.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C15
Obinutuzumab
 Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C17
Nivolumab
 Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C18
Pembrolizumab
 Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C19
Blinatumomab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 133 ganger anbefalt terapeutisk dose ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C21
Ramucirumab
 Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C22
Necitumumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C23
Elotuzumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 20 mg/kg ble godt tolerert i kliniske studier.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C24
Daratumumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C26
Inotuzumabozogamicin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C27
Olaratumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C28
Durvalumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C32
Atezolizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C33
Cemiplimab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X C37
Polatuzumabvedotin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Se Monoklonale antistoffer, L01X C (utvid) 
L01X D
Sensitiverere brukt i fotodynamisk terapi/strålingsterapi
L01X D01
Porfimernatrium
 Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Lysaktiveres etter intravenøs injeksjon.
 Klinikk: Økt lysfølsomhet.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Ev. beskyttelse mot sterke lyskilder, inkl. sollys.
L01X D03
Metylaminolevulinat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Forgiftning lite sannsynlig. Legemiddelet lysaktiveres etter lokal applikasjon.
 Klinikk: Ev. forsterkning av lokale hudreaksjoner og fototoksisitet (utslett og sårskorper).
 Behandling: Ev. symptomatisk behandling.
L01X D04
Aminolevulinsyre
 Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Forgiftning lite sannsynlig. Legemiddelet lysaktiveres etter peroralt inntak.
 Klinikk: Kvalme, hypotensjon og fotosensitiveringsreaksjoner i hud.
 Behandling: Ev. symptomatisk behandling. Beskytt pasienten mot sterke lyskilder og fotosensitiverende stoffer.
L01X D05
Temoporfin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Forgiftning lite sannsynlig. Legemiddelet lysaktiveres etter i.v. injeksjon.
 Klinikk: Økt lysfølsomhet.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Ev. beskyttelse mot sterke lyskilder, inkl. sollys.
L01X E
Proteinkinasehemmere
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré og ev. ulcerasjon. Tretthet, hodepine, hudutslett, muskelspasmer, væskeretensjon, leverskade, benmargsdepresjon, økt blødningstendens (bl.a. pga. redusert antall blodplater), hjerteeffekter, infeksjon og lungetoksisitet. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering (også ved parenteral administrering). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X E01
Imatinib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt leverfunksjon. Barn: 400 mg til 3-åring ga lett forgiftning og 980 mg til 3-åring ga moderat forgiftning. Voksne: Enkeltdose på 6,4 g ga moderat og enkeltdose på 8 g og 10 g ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E02
Gefitinib
 Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) . Hudreaksjoner og diaré er svært vanlige bivirkninger.
L01X E03
Erlotinib
 Toksisitet: Voksne: Enkeltdoser på inntil 1000 mg har vært godt tolerert hos friske personer.
 Klinikk og behandling: Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) . Hudreaksjoner og diaré er svært vanlige bivirkninger.
L01X E04
Sunitinib
 Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) . Misfarging av hud under behandling.
L01X E05
Sorafenib
 Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) . 800 mg × 2 ga diaré og hudreaksjoner.
L01X E06
Dasatinib
 Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) . 280 mg daglig i 1 uke ga trombocytopeni.
L01X E07
Lapatinib
 Toksisitet: Barn: <250 mg forventes ingen symptomer. Voksne: Dobbel døgndose under pågående behandling trenger normalt ingen tiltak. 3000 mg daglig i 10 dager ga oppkast og kraftig diaré etter 10 dager.
 Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) . Vurder gjentatt kulldosering.
L01X E08
Nilotinib
 Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) . Forlenget QT-tid er rapportert.
L01X E09
Temsirolimus
 Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E11
Pazopanib
 Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E12
Vandetanib
 Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E13
Afatinib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 160 mg daglig i 3 dager og 100 mg daglig i 2 uker ga lette symptomer. 360 mg til to friske personer ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E14
Bosutinib
 Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E15
Vemurafenib
 Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E17
Aksitinib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Startdoser med 10 mg eller 20 mg 2 ganger daglig ga hypertensjon, kramper/anfall assosiert med hypertensjon og dødelig hemoptyse.
 Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E18
Ruksolitinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E24
Ponatinib
 Toksisitet: Begrenset erfaring ved overdoser. Barn: <15 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 165 mg ga lett og 540 mg ga moderat (forlenget QT-tid) og 90 mg pr. dag i 12 dager ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E25
Trametinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E26
Kabozantinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E27
Ibrutinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E28
Ceritinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E29
Lenvatinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E31
Nintedanib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E33
Palbociklib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E34
Tivozanib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E35
Osimertinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E36
Alektinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E38
Kobimetinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E39
Midostaurin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 600 mg har gitt lette symptomer.
 Klinikk:  Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L01X E41
Binimetinib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E43
Brigatinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E44
Lorlatinib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. EKG-forandringer er rapportert. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
 Behandling: Vurder EKG. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E46
Enkorafenib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 600 mg × 2 i 1 dag ga kvalme, oppkast og tåkesyn.
 Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E47
Dakomitinib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E50
Abemaciklib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E53
Larotrektinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X E54
Gilteritinib
 Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E (utvid) 
L01X X
Andre antineoplastiske midler
L01X X01
Amsakrin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk: Benmargsdepresjon og økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger som gastrointestinale reaksjoner, kvalme, brekninger, stomatitt, hepatotoksisitet og ventrikulære arytmier (særlig ved samtidig hypokalemi). Lokalirriterende.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X02
Asparaginase
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger som kvalme, brekninger, feber, hypersensitivitetsreaksjoner, redusert nivå av plasmaproteiner, blodpropp, cerebral dysfunksjon med desorientering, kramper, koma, levertoksisitet og pankreatitt.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X05
Hydroksykarbamid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk: Benmargsdepresjon. Slimhinne- og hudlesjoner (utslett, ødem, flassing og ev. hyperpigmentering). Gastrointestinale symptomer. Ev. lever- og nyrepåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X11
Estramustin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger kan forventes. Benmargsdepresjon. Kvalme, oppkast, diaré, nedsatt leverfunksjon, hypertensjon, væskeretensjon, hjertesvikt og hypersensitivitetsreaksjoner. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X14
Tretinoin
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Ved store doser som akutt vitamin A-forgiftning.
 Klinikk: Se Retinol (vitamin A), A11C A01 (utvid) . Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L01X X17
Topotekan
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger kan forventes. Benmargsdepresjon og diaré. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X19
Irinotekan
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt høy toksisitet. Doser lavere enn dobbelt terapeutisk dose har vært fatale.
 Klinikk: Alvorlig benmargsdepresjon. Alvorlig diaré (kan oppstå etter flere dager) med påfølgende dehydrering og elektrolyttforstyrrelser. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Diaré og ev. infeksjoner behandles snarest. Hematologisk oppfølging.
L01X X23
Mitotan
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Plasmanivåer >62,5 µmol/liter er forbundet med alvorlige CNS-effekter. Lang halveringstid og høy lipofilisitet gir langvarig forgiftningsklinikk.
 Klinikk: Alvorlige CNS-effekter. Kvalme og brekninger. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder å måle plasmanivå.
L01X X24
Pegaspargase
 Toksisitet: Begrenset erfaring 10 000 IE/m2 ga lett økning i leverenzymer.
 Klinikk: Begrenset erfaring. Utslett og lett leverpåvirkning er rapportert. Ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X25
Beksaroten
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: <1000 mg/m2/dag har vært tolerert i studier.
 Klinikk: Benmargsdepresjon, hudreaksjoner, CNS-effekter, kvalme, brekninger og diaré. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X27
Arsentrioksid
 Toksisitet: Svært høy toksisitet.
 Klinikk: Akutt arsenikkforgiftning: Kraftige GI-symptomer, encefalopati, maligne arytmier og multiorgansvikt. Polynevropati og andre alvorlige sekveler.
 Behandling: Umiddelbar manuell brekningsprovokasjon (perorale inntak) og raskt til sykehus. Kull så raskt som mulig etter ventrikkeltømming. Overvåk pasienten nøye. Symptomatisk behandling. Viktig med rask korreksjon av væske og elektrolyttforstyrrelser, samt ev. hypoglykemi. Chelatorbehandling med DMPS eller DMSA. Hemodialyse er ikke en effektiv eliminasjonsmetode. Lang observasjonstid på sykehus (mange dager). Lav terskel for å kontakte Giftinformasjonen.
L01X X32
Bortezomib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Dobbel dose har vært letal for terapeutisk bruker.
 Klinikk: Benmargsdepresjon. Hypotensjon, kvalme, diaré, forstoppelse, brekninger, perifer nevropati (inkl. sensorisk), hodepine, parestesi og myalgi. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X35
Anagrelid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk: Anemi, trombocytopeni, sinustakykardi, væskeretensjon, magesmerter, diaré og hodepine. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X41
Eribulin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 8,6 mg (4 × terapeutisk dose) ga alvorlig overfølsomhetsreaksjon og nøytropeni.
 Klinikk: Benmargsdepresjon er hovedproblemet (nøytropeni ofte mest uttalt). GI-symptomer, nevropati, økt infeksjonsfare og ev. forlenget QT-tid. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X42
Panobinostat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Benmargsdepresjon er hovedproblemet. Økt infeksjonsfare. GI-symptomer, bradykardi, hypertensjon. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X44
Aflibercept
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forventer benmargsdepresjon, økt blødningsrisiko, hypertoni, nyrepåvirkning og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X45
Karfilzomib
 Toksisitet: Begrenset erfaring.
 Klinikk: Hypotensjon, redusert nyrefunksjon, trombocytopeni og lymfopeni er rapportert. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X46
Olaparib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X47
Idelalisib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X50
Iksazomib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L01X X51
Talimogenlaherparepvek
 Toksisitet: Begrenset erfaring.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X52
Venetoklaks
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L01X X54
Niraparib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L01X X60
Talazoparib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: 
L01X X71
Tisagenlekleucel
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L02
Endokrin terapi
L02A
Hormoner og beslektede substanser
L02A A
Østrogener
L02A A02
Polyøstradiolfosfat
 Se Østrogener, G03C (utvid) 
L02A B
Progestogener
L02A B01
Megestrol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet, selv ved store enkeltdoser. Voksne: Terapeutiske doser på inntil 1600 mg/dag ved langtidsbruk har vært tolerert.
 Klinikk: Ev. mage-tarmsymptomer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling. Ved massive doser følg ev. leverstatus.
L02A B02
Medroksyprogesteron
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav toksisitet ved peroral eksponering.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger er sannsynlig. Lang virketid (halveringstid 5-6 uker) pga. depotformulering (injeksjon). Fare for abscesser ved injeksjon, spesielt ved store doser.
 Behandling: Ev. symptomatisk behandling.
L02A E
Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Lav peroral toksisitet (inaktiveres i mage-tarm).
 Klinikk for gruppen: Ev. mage-tarmsymptomer. Lokalirriterende. Ev. hypersensitivitetsreaksjoner.
 Behandling for gruppen: Ev. symptomatisk behandling.
L02A E01
Buserelin
 Se Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger, L02A E (utvid) 
L02A E02
Leuprorelin
 Se Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger, L02A E (utvid) 
L02A E03
Goserelin
 Se Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger, L02A E (utvid) 
L02A E04
Triptorelin
 Se Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger, L02A E (utvid) 
L02B
Hormonantagonister og beslektede substanser
L02B A
Antiøstrogen
L02B A01
Tamoksifen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt lite toksisk ved enkeltstående akutte overdoser. Økt risiko ved terapeutisk bruk/overdose. Barn: <80 mg ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Kvalme, oppkast, svimmelhet, tremor, hyperrefleksi, kramper, vasodilatasjon, angina, hypertoni og ev. hjerteinfarkt. Massive overdoser kan gi forlenget QT-tid og ev. arytmier. Ev. hyperkalsemi og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ved store doser følg EKG.
L02B A03
Fulvestrant
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: 750 mg i.m. til premenopausale kvinner ga lett forgiftning.
 Klinikk: Hodepine, kvalme, brekninger og diaré, hetetokter, leverpåvirkning, ev. venøs tromboemboli og vaginalblødning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L02B B
Antiandrogen
L02B B01
Flutamid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko hos pasienter med leversykdom. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksen: Rapportert om overlevelse uten sekveler etter enkeltdose på 5 g.
 Klinikk: Leverpåvirkning, gastrointestinale symptomer, hodepine og tretthet. Ev. antabuslignende symptomer og methemoglobinemi. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L02B B03
Bikalutamid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: Doser på 200 mg/dag har vært tolerert i studier.
 Klinikk: Kvalme, magesmerter, diaré og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L02B B04
Enzalutamid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 360 mg og 600 mg har gitt kramper.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder EKG. Symptomatisk behandling.
L02B B05
Apalutamid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L02B G
Enzyminhibitorer
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt lav akutt toksisitet.
 Klinikk for gruppen: Gastrointestinale symptomer, hodepine, ev. takykardi, hypertensjon og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L02B G03
Anastrozol
 Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Enkeltdose på 60 mg til friske menn var godt tolerert i studie.
 Klinikk og behandling: Se Enzyminhibitorer, L02B G (utvid) 
L02B G04
Letrozol
 Toksisitet: Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <30 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Enzyminhibitorer, L02B G (utvid) 
L02B G06
Eksemestan
 Toksisitet: Barn: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 800 mg/dag i 12 uker har vært godt tolerert i studier.
 Klinikk og behandling: Se Enzyminhibitorer, L02B G (utvid) 
L02B X
Andre hormonantagonister og relaterte susbstanser
L02B X02
Degarelix
 Se Enzyminhibitorer, L02B G (utvid) 
L02B X03
Abirateronacetat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Enzyminhibitorer, L02B G (utvid) 
L03
Immunstimulanter
L03A
Immunstimulerende midler
L03A A
Kolonistimulerende faktorer
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, hodepine, tretthet, muskel- og skjellettsmerter, metabolismeforstyrrelser og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.
L03A A02
Filgrastim
 Se Kolonistimulerende faktorer, L03A A (utvid) 
L03A A13
Pegfilgrastim
 Se Kolonistimulerende faktorer, L03A A (utvid) 
L03A A14
Lipegfilgrastim
 Se Kolonistimulerende faktorer, L03A A (utvid) 
L03A B
Interferoner
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Inaktiveres i mage-tarmkanalen.
 Klinikk for gruppen: Influensalignende symptomer, feber, slapphet, muskelsmerter, takykardi, hypotensjon, brekninger, svimmelhet, hyperkalsemi, hypokalemi og ev. lever- og nyrepåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.
L03A B01
Interferon alfa, naturlig
 Se Interferoner, L03A B (utvid) 
L03A B03
Interferon gamma
 Se Interferoner, L03A B (utvid) 
L03A B04
Interferon alfa-2a
 Se Interferoner, L03A B (utvid) 
L03A B05
Interferon alfa-2b
 Se Interferoner, L03A B (utvid) 
L03A B07
Interferon beta-1a
 Se Interferoner, L03A B (utvid) 
L03A B08
Interferon beta-1b
 Se Interferoner, L03A B (utvid) 
L03A B10
Peginterferon alfa-2b
 Se Interferoner, L03A B (utvid) 
L03A B11
Peginterferon alfa-2a
 Se Interferoner, L03A B (utvid) 
L03A B13
Peginterferon beta-1a
 Se Interferoner, L03A B (utvid) 
L03A X
Andre immunstimulanter
L03A X03
BCG-vaksine
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forventer forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L03A X13
Glatirameracetat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Vasodilatasjon, brystsmerter, dyspné og takykardi. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L03A X14
Histamindihydroklorid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Kardilatasjon er hoveproblemet. Hypotensjon, takykardi, hudrødme, slimhinnesvelling, kvalme, brekninger, hodepine, magesmerter og utslett. Ev. forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L03A X15
Mifamurtide
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk: Åndenød, feber, frysninger, tretthet, kvalme, brekninger og hodepine. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L03A X16
Plerixafor
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk: Gastrointestinale symptomer, reaksjoner på injeksjonsstedet og ortostatisk hypotensjon. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L04
Immunsuppressiver
L04A
Immunsuppressiver
L04A A
Selektive immunsuppressiver
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Selektiv immunsuppresjon, benmargsdepresjon og økt infeksjonsrisiko er hovedproblemet (se virkningsmekanisme for de enkelte virkestoffene). Hud- og slimhinnereaksjoner. Levertoksisitet. Smerter ved injeksjonsstedet. Allergiske reaksjoner, også forsinkede og alvorlige. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L04A A02
Muromonab-CD3
 Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A04
Antitymocytt immunglobulin (kanin)
 Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A06
Mykofenolsyre
 Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A10
Sirolimus
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <6 mg forventes ingen symptomer. Voksne: 150 mg ga atrieflimmer.
 Klinikk og behandling: Se Takrolimus, L04A D02 (utvid) 
L04A A13
Leflunomid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A18
Everolimus
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <3 mg forventes ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A23
Natalizumab
 Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A24
Abatacept
 Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A25
Eculizumab
 Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A26
Belimumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 2 doser på inntil 20 mg/kg i.v. (21 dagers mellomrom) ga terapeutiske bivirkninger.
 Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A27
Fingolimod
 Toksisitet: Voksne: 40 mg ga lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) . I tillegg er tetthet i brystet og hjertetoksisitet beskrevet.
L04A A28
Belatacept
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 20 mg/kg har vært tolerert godt.
 Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A29
Tofacitinib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A31
Teriflunomid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
 Behandling: Gjentatt kulldosering over mange dager er aktuelt. Se også Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A32
Apremilast
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 50 mg 2 ganger daglig i 4,5 dager til friske frivillige ga ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A33
Vedolizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 2,5 × terapeutisk dose (10 mg/kg) har vært tolerert godt.
 Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A34
Alemtuzumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A A36
Okrelizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: To injeksjoner av 1000 mg med to ukers mellomrom har vært tolerert terapeutisk.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L04A A37
Baricitinib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdoser på 40 mg og gjentatte doser opptil 20 mg daglig i 10 dager har gitt tilsvarende bivirkninger som ved terapeutiske doser.
 Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A (utvid) 
L04A B
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-α)-hemmere
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Økt infeksjonsrisiko er hovedproblemet. Hudreaksjoner. Anemi og leukopeni. Reaksjoner på injeksjonsstedet. Allergireaksjoner. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.
L04A B01
Etanercept
 Se Tumornekrosefaktor alfa-hemmere, L04A B (utvid) 
L04A B02
Infliksimab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 20 mg/kg har vært tolerert.
 Klinikk og behandling: Se Tumornekrosefaktor alfa-hemmere, L04A B (utvid) 
L04A B04
Adalimumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Doser på 10 mg/kg har vært tolerert i studier.
 Klinikk og behandling: Se Tumornekrosefaktor alfa-hemmere, L04A B (utvid) 
L04A B05
Certolizumab pegol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Betydelig toksisitet har ikke vært sett i kliniske studier med gjentatte doser på opptil 800 mg s.c. og 20 mg/kg i.v.
 Klinikk og behandling: Se Tumornekrosefaktor alfa-hemmere, L04A B (utvid) 
L04A B06
Golimumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 10 mg/kg har vært tolerert.
 Klinikk og behandling: Se Tumornekrosefaktor alfa-hemmere, L04A B (utvid) 
L04A C
Interleukinhemmere
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lang halveringstid.
 Klinikk for gruppen: Økt infeksjonsfare. Anafylakse. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.
L04A C01
Daklizumab
 Begrenset erfaring med overdoser.
L04A C02
Basiliksimab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 150 mg har vært tolerert.
 Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C (utvid) 
L04A C03
Anakinra
 Se Interleukinhemmere, L04A C (utvid) . Nøytropeni er vanlig.
L04A C05
Ustekinumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 6 mg/kg har vært tolerert.
 Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C (utvid) 
L04A C07
Tocilizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 28 mg/kg til friske og 40 mg/kg til pasient ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C (utvid) 
L04A C08
Canakinumab
 Se Interleukinhemmere, L04A C (utvid) 
L04A C10
Sekukinumab
 Se Interleukinhemmere, L04A C (utvid) 
L04A C11
Siltuksimab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Gjentatt dosering med 15 mg/kg hver 3. uke ga vanlige bivirkninger.
 Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C (utvid) 
L04A C12
Brodalumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 700 mg i.v. har vært tolerert i kliniske studier.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L04A C13
Iksekizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 240 mg s.c. som enkeltdose har vært godt tolerert.
 Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C (utvid) 
L04A C14
Sarilumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C (utvid) 
L04A C16
Guselkumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 987 mg i.v. og 300 mg s.c. har vært godt tolerert i kliniske studier.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
L04A C17
Tildrakizumab
 Toksisitet: Voksne: Begrenset erfaring med overdoser. 10 mg/kg i.v. i kliniske studier ga ingen/lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C (utvid) 
L04A C18
Risankizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C (utvid) 
L04A D
Kalsineurinhemmere
L04A D01
Ciklosporin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon og pågående terapeutisk bruk. Mange relevante legemiddelinteraksjoner. Forventes ikke toksisitet ved dobbel terapeutisk døgndose hos stabile terapeutiske brukere. Barn: <200 mg forventes ingen eller lett forgiftning. 240 mg til 2-åring ga lett forgiftning og 600 mg til 3-åring ga ingen symptomer. Miksturen inneholder en etanolkonsentrasjon som kan gi symptomer hos barn. Voksne: 5 g (92,6 mg/kg), 7,5 g og 150 mg/kg peroralt ga lett forgiftning.
 Klinikk: Væskeretensjon og nyrepåvirkning er hovedproblemet. Hypertoni. GI-symptomer. CNS-effekter som f.eks. hodepine, beruselse, hyperestesi, encefalopati og kramper. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder kalsiumblokker ved hypertensjon.
L04A D02
Takrolimus
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt leverfunksjon og terapeutisk bruk. Trolig lav akutt toksisitet. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 375 mg ga ingen symptomer.
 Klinikk: GI-symptomer. EKG-forandringer. Elektrolyttforstyrrelser. Ev. nyrepåvirkning og hematologiske. Hematologiske forandringer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. hematologisk oppfølging.
L04A X
Andre immunsuppressiver
L04A X01
Azatioprin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Enkeltdose på 850 mg ga ingen symptomer.
 Klinikk: Kvalme, brekninger, leukopeni etter latenstid og lever- og nyrepåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L04A X02
Talidomid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Potent humant teratogen, ellers trolig lav akutt toksisitet. Voksne: 14,4 g ga sedasjon.
 Klinikk: Hypotensjon, feber, sedasjon, svimmelhet, obstipasjon og hudreaksjoner. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ev. ventrikkeltømming og kull. Symptomatisk behandling.
L04A X04
Lenalidomid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Trolig potent human teratogen.
 Klinikk: Benmargsdepresjon, gastrointestinale symptomer, hypotensjon og økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L04A X05
Pirfenidone
 Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 Klinikk: GI-symptomer, utslett og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L04A X06
Pomalidomid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 50 mg til friske og 10 mg daglig i flere dager til pasienter med myelomatoser ga lette symptomer.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert.