Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A10B A
Biguanidderivater
A10B A02
Metformin
A10B A02
Metformin
 
Toksisitet: Alvorlig laktacidose kan forekomme ved terapeutiske doser og samtidig nedsatt nyrefunksjon (vanligst ved midlertidig nedsatt nyrefunksjon grunnet interkurrent sykdom som diaré og oppkast). Barn: Vurder å gi kull ved alle inntak hos barn. >500 mg oppfølging sykehus. 6,5 g til 16-åring ga ingen symptomer. Voksne: 10 g ga ingen symptomer. Lav terskel for oppfølging med blodprøver fra ca. dobbel terapeutisk dose, spesielt ved symptomer som kan indikere laktacidose (se klinikk), med unntak av lette GI-symptomer.
 
Klinikk: Utvikling av alvorlig laktacidose er hovedproblemet. GI-symptomer er vanlig. Andre symptomer er hovedsakelig sekundære til lactacidosen: Elektrolyttforstyrrelser, hypotermi, kompensatorisk hyperventilering, CNS-depresjon, kramper, hypotensjon, takykardi, ev. arytmier, sirkulasjonssvikt og hypoglykemi.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg laktat-, syre-/base-, glukose- og elektrolyttstatus. Laktacidosen er ofte vanskelig å korrigere med bikarbonat alene ved redusert nyrefunksjon, og dialyse blir ofte nødvendig for å fjerne akkumulert metformin og samtidig korrigere acidosen. Ellers symptomatisk behandling. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
A10B B
Sulfonylureaderivater
A10B B
Sulfonylureaderivater
 
Toksisitet for gruppen: Høy toksisitet ved overdose. Se de enkelte virkestoffene. Barn og eldre har økt risiko for alvorlige sekveler. Ikke-diabetikere har økt risiko for hypoglykemi.
 
Klinikk for gruppen: Hypoglykemi er hoveproblemet og vil som regel være etablert innen 8 timer. Tilstanden kan være langvarig og vanskelig å behandle. Sekundære symptomer er irritabilitet, hodepine, svette, skjelvinger, sultfølelse, kvalme, forvirring, angst, koordinasjonsproblemer, koma, kramper, hypertensjon og takykardi, ev. respirasjonsdepresjon, metabolsk acidose, arytmier og kardiovaskulært kollaps.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Karbohydratrik mat/drikke. Lav terskel for sykehusobservasjon i 24 timer med hyppige glukosemålinger. Ved hypoglykemi gi bolusinjeksjon(er) av glukose og kontinuerlig infusjon av glukose ved behov. Langvarig behandling kan bli nødvendig. Vurder oktreotid ved vedvarende hypoglykemi. Symptomatisk behandling.
A10B B01
Glibenklamid
A10B B01
Glibenklamid
 
Toksisitet: Spedbarn: Til sykehus. Barn: >1,75 mg oppfølging sykehus. 2,5 mg til småbarn og 5-10 mg til 11-åring ga hypoglykemi og 10-15 mg til 2-åring ga svært alvorlig forgiftning med sekveler. Voksne: Lav terskel for observasjon sykehus ved inntak over terapeutisk dose. 10 mg ga hypoglykemi, 5-10 mg til eldre ga alvorlig til svært alvorlig og 15 mg ga svært alvorlig forgiftning med sekveler.
 
Klinikk og behandling: Se Sulfonylureaderivater, A10B B
A10B B07
Glipizid
A10B B07
Glipizid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: >2,5 mg oppfølging sykehus. 5 mg til småbarn ga hypoglykemi. Voksne: Lav terskel for sykehusobservasjon ved inntak over terapeutisk dose.
 
Klinikk og behandling: Se Sulfonylureaderivater, A10B B
A10B B12
Glimepirid
A10B B12
Glimepirid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: >1 mg oppfølging sykehus. Voksne: Lav terskel for sykehusobservasjon ved inntak over terapeutisk dose.
 
Klinikk og behandling: Se Sulfonylureaderivater, A10B B
A10B F
Alfaglukosidasehemmere
A10B F01
Akarbose
A10B F01
Akarbose
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad. Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Magesmerter, luftplager og diaré. Gir ikke hypoglykemi.
 
Behandling: Kull hvis indisert. Unngå karbohydratholdig mat de nærmeste timene.
A10B G
Tiazolidindioner
A10B G
Tiazolidindioner
 
Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene. Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Faren for hypoglykemi er liten, men kan ikke utelukkes. Hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme, parestesier, væskeretensjon og ev. leverpåvirkning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ved større inntak følg blodsukkeret.
A10B G02
Rosiglitazon
A10B G02
Rosiglitazon
 
Toksisitet: Barn: <12 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 20 mg har vært tolerert godt.
 
Klinikk og behandling: Se Tiazolidindioner, A10B G
A10B G03
Pioglitazon
A10B G03
Pioglitazon
 
Toksisitet: Barn: <45 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 180 mg ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Tiazolidindioner, A10B G
A10B H
Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere
A10B H
Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere
 
Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene. Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Hypoglykemi. Kvalme, magesmerte og diaré. Hodepine og svimmelhet. Ev. parestesier, ødem, økte leverenzymer og økt kreatininkinase.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ved større inntak følg blodsukkeret.
A10B H01
Sitagliptin
A10B H01
Sitagliptin
 
Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 800 mg ga lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere, A10B H
A10B H02
Vildagliptin
A10B H02
Vildagliptin
 
Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400 mg og 600 mg daglig i inntil 10 dager ga lett forgiftning hos friske frivillige.
 
Klinikk og behandling: Se Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere, A10B H
A10B H03
Saksagliptin
A10B H03
Saksagliptin
 
Toksisitet: Voksne: 400 mg daglig i 2 uker har vært godt tolerert.
 
Klinikk og behandling: Se Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere, A10B H
A10B H05
Linagliptin
A10B H05
Linagliptin
 
Klinikk og behandling: Se Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere, A10B H
A10B J
Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analoger
A10B J01
Eksenatid
A10B J01
Eksenatid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig minimal toksisitet ved peroralt inntak.
 
Klinikk: Hypoglykemi er hovedproblemet. Andre symptomer er kvalme, brekninger, diaré og hodepine.
 
Behandling: Ved lette symptomer gi karbohydratholdig mat/drikke hjemme. Ved hypoglykemi gi i.v. bolusdose av glukose, deretter ev. kontinuerlig glukoseinfusjon. Symptomatisk behandling.
A10B J02
Liraglutid
A10B J02
Liraglutid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 17,4 mg s.c. til bruker ga kraftige GI-symptomer, uten hypoglykemi.
 
Klinikk: Risiko for hypoglykemi er lav, men kan ikke utelukkes. GI-symptomer. Ev. angioødem, pankreatitt og lokale reaksjoner på injeksjonsstedet.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Ved større inntak følg blodsukkeret.
A10B J03
Lixisenatid
A10B J03
Lixisenatid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 60 μg daglig fordelt på 2 doser ga lette symptomer (GI-symptomer).
 
Klinikk: GI-symptomer, ev. hypoglykemi og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
A10B J05
Dulaglutid
A10B J05
Dulaglutid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig minimal toksisitet ved peroralt inntak.
 
Klinikk: Hypoglykemi er hovedproblemet. Andre symptomer er kvalme, brekninger og diaré.
 
Behandling: Ved lette symptomer gi karbohydratholdig mat/drikke hjemme. Ved hypoglykemi gi i.v. bolusdose av glukose, deretter ev. kontinuerlig glukoseinfusjon. Symptomatisk behandling.
A10B J06
Semaglutid
A10B J06
Semaglutid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Ukedoser på inntil 4 mg s.c. har i studier vært tolerert med kun lette bivirkninger som kvalme. Trolig minimal toksisitet ved peroralt inntak.
 
Klinikk: GI-symptomer. Hypoglykemi (men minimal risiko ved monoeksponering). Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: For terapeutisk brukere (spesielt de som kombinerer antidiabetika) vil det være aktuelt å følge blodsukkeret hjemme (maks. serumkonsentrasjon 1-3 døgn etter injeksjonen). Sykehusbehandling: Ved behandlingstrengende hypoglykemi gi i.v. bolusdose av glukose, deretter ev. kontinuerlig glukoseinfusjon. Symptomatisk behandling.
A10B K
Natriumglukose-kotransportør 2 (SLGT2)-hemmere
A10B K01
Dapagliflozin
A10B K01
Dapagliflozin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 100 mg daglig i 2 uker og enkeltdoser på inntil 500 mg har vært godt tolerert. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon.
 
Klinikk: Hypoglykemi, elektrolyttforstyrrelser, dehydrering, hypotensjon og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
A10B K02
Kanagliflozin
A10B K02
Kanagliflozin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <1000 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: GI-symptomer. Hypoglykemi kan forekomme, først og fremst i kombinasjon med andre antidiabetika. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: For terapeutiske brukere vil det være aktuelt å følge blodsukkeret hjemme. Symptomatisk behandling.
A10B K03
Empagliflozin
A10B K03
Empagliflozin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på 800 mg og 100 mg daglig ble godt tolerert hos pasienter med diabetes 2.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
A10B K04
Ertugliflozin
A10B K04
Ertugliflozin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 300 mg ga ingen symptomer. 100 mg daglig i 2 uker ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A10B X
Andre blodglukosesenkende midler til oralt bruk
A10B X02
Repaglinid
A10B X02
Repaglinid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: >1 mg oppfølging sykehus. Voksne: Lav terskel for observasjon sykehus ved inntak over terapeutisk dose.
 
Klinikk og behandling: Se Sulfonylureaderivater, A10B B
A10B X03
Nateglinid
A10B X03
Nateglinid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: >60 mg oppfølging sykehus. Voksne: Lav terskel for observasjon sykehus ved inntak over terapeutisk dose.
 
Klinikk og behandling: Se Sulfonylureaderivater, A10B B