Kortikosteroid, gruppe III (sterke).

ATC-nr.: D07A C17

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R01A D08
Flutikason
 
PNEC: 0,058 μg/liter
Salgsvekt: 16,136811 kg
Miljørisiko: Bruk av flutikason gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Flutikason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Flutikason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 05.07.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

SALVE 0,005%: 1 g inneh.: Flutikasonpropionat 50 μg, propylenglykol, sorbitanseskvioleat, voks, flytende parafin til 1 g.


Indikasjoner

Inflammatoriske, kløende og andre steroidømfintlige hudlidelser: Atopisk dermatitt. Nummulær dermatitt. Prurigo nodularis. Psoriasis (unntatt ved utstrakt plakkpsoriasis). Lichen simplex chronicus og lichen planus. Seboreisk dermatitt. Irritert og allergisk kontaktdermatitt. Skiveformet lupus erytematose. Supplement til systemisk behandling med steroider mot generell erytrodermi. Insektsbitt. Miliaria.

Dosering

Påsmøres i tynt lag 1-2 ganger daglig i opptil 4 uker, inntil forbedring. Deretter reduseres frekvensen av påføringer eller det byttes til et mindre potent kortikosteroid. Om tilstanden forverres eller ikke forbedres innen 2-4 uker, skal diagnose og behandling revurderes.
Atopisk dermatitt: Behandling bør gradvis avsluttes når tilstanden er under kontroll, og fuktighetskrem bør brukes som vedlikeholdsbehandling. Tilbakefall av dermatoser kan forekomme dersom behandlingen brått avsluttes.
Forebyggende behandling hos voksne ved kronisk atopisk eksem etter effektiv behandling av akutt fase: Behandlingsfrekvensen reduseres til påsmøring 1 gang daglig, 2 dager pr. uke uten okklusjon. Påsmøres områder med tidligere utbrudd eller områder der eksemet vanligvis kommer tilbake. Denne behandlingen skal kombineres med daglig bruk av fuktighetskrem. Tilstanden må jevnlig vurderes. Vedlikeholdsbehandling kan forsøksvis opphøre i perioder hvor symptomer erfaringsmessig er mindre uttalt, f.eks. i sommermånedene. Effekt og sikkerhet av vedlikeholdsbehandling >16 uker er ikke undersøkt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre-/leverfunksjon: Minste mengde som gir tilstrekkelig ønsket klinisk effekt bør brukes i kortest mulig tidsrom. Eldre: Minste mengde som gir tilstrekkelig ønsket klinisk effekt bør brukes i kortest mulig tidsrom.
Administrering: Gnis forsiktig inn i huden slik at affisert område akkurat dekkes. Preparatet skal absorberes fullstendig før påføring av fuktighetskrem.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Primære hudinfeksjoner forårsaket av virus (f.eks. Herpes simplex, varicella), bakterier eller sopp. Perioral dermatitt. Acne vulgaris. Rosacea. Dermatoser hos barn <1 år, inkl. ved dermatitt og bleieutslett. Perianal og genital kløe. Pruritus uten inflammasjon.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Forsiktighet bør utvises ved tidligere lokale overfølsomhetsreaksjoner ved bruk av andre kortikosteroider. Lokale overfølsomhetsreaksjoner kan ligne symptomene på tilstanden som behandles. Behandlingen må avbrytes umiddelbart ved tegn på hypersensitivitet. Systemisk absorpsjon og effekt: Utslag av hyperkortisisme (Cushings syndrom) og reversibel HPA-akse-suppresjon kan oppstå som følge av økt systemisk steroidabsorpsjon, og preparatet må da seponeres gradvis. Brå behandlingsstopp kan gi utilstrekkelige mengder glukokortikoid. Suppresjon av HPA-aksen (plasmakortison om morgenen <5 µg/dl) er svært lite sannsynlig som følge av terapeutisk bruk, med mindre >50% av hudområdet til en voksen person behandles og det påføres >20 g salve pr. dag. Risikofaktorer for økt systemisk effekt er legemidlets potens og formulering, eksponeringsvarighet, påføring på store hudområder (spesielt hos spedbarn og små barn), okklusjon, økt hydrering av stratum corneum og bruk på tynn eller skadet hud. Barn absorberer større mengder og kan være mer utsatt for systemiske bivirkninger. Bruk så liten mengde som mulig i kortest mulig tidsrom. Kontinuerlig langtidsbehandling bør unngås hos barn <12 år pga. risiko for binyrebarksuppresjon. Psoriasis: Forsiktighet utvises ved psoriasis, da tilbakefall, toleranseutvikling, risiko for generalisert pustuløs psoriasis og utvikling av lokal eller systemisk toksisitet pga. nedsatt barrierefunksjon i huden, er rapportert. Tett oppfølging er viktig. Bruk i ansiktet: Langvarig bruk i ansiktet er uønsket, da ansiktshuden er mer utsatt for atrofiske endringer ved behandling med potente topikale kortikosteroider. Dette må tas hensyn til ved tilstander som psoriasis, skiveformet lupus erytematose og alvorlig eksem. Bruk på øyelokkene: Ved påføring på øyelokk må øyet unngås, da gjentatt eksponering kan resultere i lokal irritasjon, katarakt og glaukom. Synsforstyrrelser: Synsforstyrrelse, katarakt, glaukom eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR) er rapportert ved systemisk og topikal kortikosteroidbruk. Ved tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, bør pasienten vurderes for henvisning til øyelege for vurdering av mulige årsaker. Samtidig infeksjon: Egnet antimikrobiell behandling bør gis hvis inflammerte lesjoner infiseres. Ved spredning av infeksjonen må steroidbehandlingen seponeres, og egnet antimikrobiell behandling startes. Infeksjonsrisiko ved okklusjon: Huden bør være ren før ny applikasjon ved bruk av okkluderende bandasjer, pga. risiko for bakterielle infeksjoner. Kroniske leggsår: Behandling av dermatitt rundt kroniske leggsår kan være assosiert med økt risiko for lokale overfølsomhetsreaksjoner og lokale infeksjoner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D07A C17
Samtidig behandling med CYP3A4-hemmere (f.eks. ritonavir, itrakonazol) hemmer metabolismen av kortikosteroider, og fører dermed til økt systemisk eksponering. Klinisk relevans avhenger av dose og administrering, samt hvor sterk CYP3A4-hemmeren er.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset mengde data. Topikal administrering til drektige dyr kan føre til abnormal fosterutvikling. Relevansen for mennesker er ukjent. Bruk bør kun vurderes dersom forventet nytte for mor er større enn risikoen for fosteret. Det bør brukes så liten mengde som mulig i kortest mulig tidsrom.
Amming: Ukjent om topikale kortikosteroider kan gi detekterbare mengder i morsmelk. Bruk bør kun vurderes dersom forventet nytte for mor er større enn risikoen for barnet. Brystene skal ikke påsmøres Flutivate.
Fertilitet: Ingen data.
Flutikason

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneDilaterte overfladiske blodårer (sett ved langvarig og intensiv behandling med potente kortikosteroider)
Endokrine
Svært sjeldneForsinket vektøkning/veksthemming hos barn, hyperglykemi/glukosuri, hypertensjon, osteoporose, redusert kortisol, suppresjon av HPA-aksen og tegn på hyperadrenokortisisme, symptomer på Cushings syndrom (måneansikt, fedme rundt mageregionen), vektøkning/fedme
Hud
VanligeKløe
Mindre vanligeLokal hudsvie
Svært sjeldneAllergisk kontaktdermatitt, atrofi, erytem, fortynning av huden, forverring av underliggende symptomer, hypertrikose, pigmenteringsendringer, pustuløs psoriasis, strekkmerker, telangiektasi, urticaria, utslett
Immunsystemet
Svært sjeldneOverfølsomhet
Infeksiøse
Svært sjeldneOpportunistisk infeksjon
Øye
Svært sjeldneGlaukom, katarakt
Ukjent frekvensTåkesyn
FrekvensBivirkning
Vanlige
HudKløe
Mindre vanlige
HudLokal hudsvie
Svært sjeldne
Blod/lymfeDilaterte overfladiske blodårer (sett ved langvarig og intensiv behandling med potente kortikosteroider)
EndokrineForsinket vektøkning/veksthemming hos barn, hyperglykemi/glukosuri, hypertensjon, osteoporose, redusert kortisol, suppresjon av HPA-aksen og tegn på hyperadrenokortisisme, symptomer på Cushings syndrom (måneansikt, fedme rundt mageregionen), vektøkning/fedme
HudAllergisk kontaktdermatitt, atrofi, erytem, fortynning av huden, forverring av underliggende symptomer, hypertrikose, pigmenteringsendringer, pustuløs psoriasis, strekkmerker, telangiektasi, urticaria, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseOpportunistisk infeksjon
ØyeGlaukom, katarakt
Ukjent frekvens
ØyeTåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Akutt overdose er sjelden rapportert. Ved kronisk overdosering eller misbruk kan symptomer på hyperkortisisme sees. Ved overdose bør preparatet seponeres gradvis pga. risikoen for glukokortikoidmangel.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inflammasjonshemmende, kløestillende og vasokonstriktiv effekt, via flere mekanismer som inhiberer allergiske senfasereaksjoner.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet er svært lav, pga. dårlig absorpsjon og utstrakt førstepassasje-metabolisme. Systemisk eksponering ved ev. oralt inntak vil derfor være liten. Liten risiko for suppresjon av HPA-aksen (morgenplasmakortisol <0,05 ng/ml) dersom <50% av arealet til en voksen person behandles, eller ved bruk av <20 g salve pr. dag.
Halveringstid: T1/2 av det aktive steroidreseptorkompleks er >8 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig i leveren til inaktive metabolitter.

Sist endret: 09.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.10.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Flutivate, SALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,005%100 g
567461
SPC_ICONBlå resept
-
177,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukosuri (glykosuri): Sukker i urinen. Glukose finnes normalt i svært lav konsentrasjon i urinen, men konsentrasjonen øker kraftig ved visse sykdomstilstander som for eksempel diabetes mellitus og ved nyreskader.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hpa-akse (hypothalamus-hypofyse-binyre (hpa)-akse, hypothalamus-hypofyse-binyre-akse): (HPA: Hypothalamic-Pituitary-Adrenal) En tenkt akse mellom hypothalamus, hypofyse og binyrer; 3 organer som via hormoner/signalstoff påvirker hverandre og regulerer kroppsfunksjoner som metabolisme, hjerte-karsystem, immunsystem, CNS og reproduksjon.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

måneansikt: Et opphovnet, rundt ansikt sett vanligvis som en bivirkning av behandling med kortikosteroider, eller som et symptom av Cushings syndrom.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

telangiektasi (teleangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.