Flutamid

Orion


Antiandrogen.

L02B B01 (Flutamid)TABLETTER 250 mg: Hver tablett inneh.: Flutamid 250 mg, mannitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

I kombinasjon med LHRH-analog ved metastaserende prostatacancer; initialt for å motvirke en forverring av sykdommen («flare-up») og ved langtidsbehandling (total androgen blokade). I kombinasjon med LHRH-analog som neoadjuvant behandling før strålebehandling ved lokalisert prostatacancer.

Dosering

1 tablett 3 ganger i døgnet (med 8 timers intervall). Behandlingen bør starte ca. 4 dager før behandling med LHRH-analog for å motvirke «flare-up».
«Flare-up»: Behandling bør pågå i inntil 4 uker.
Total androgen blokade: Behandling bør pågå inntil progresjon av sykdommen.
Neoadjuvant behandling: Behandlingen startes 2-3 måneder før strålebehandling og fortsetter under hele strålebehandlingen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Doseringsanbefaling foreligger ikke, se Forsiktighetsregler.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kan knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig leverinsuffisiens.

Forsiktighetsregler

Bør kun brukes ved nedsatt leverfunksjon etter nøye vurdering av nytte-risiko. Leverfunksjonsprøver bør tas før behandling igangsettes. Ved transaminaseverdier >2-3 × normalverdier, bør behandling ikke igangsettes/avbrytes. Unormale transaminaseverdier, kolestatisk gulsott, hepatisk nekrose og hepatisk encefalopati er rapportert. Ev. leverskade er vanligvis reversibel etter seponering, men dødsfall etter alvorlig leverskade er rapportert. Leverfunksjonstester bør utføres 1 gang i måneden de første 4 månedene, deretter regelmessig eller ved tegn på forstyrret leverfunksjon (kløe, mørk urin, vedvarende anoreksi, gulsott, ømhet i øvre kvadrant eller uforklarlige influensalignende symptomer). Ved leverskade eller gulsott påvist ved laboratorieprøver, men uten at levermetastaser er påvist ved biopsi, bør behandlingen avbrytes. Androgen suppresjonsbehandling kan forlenge QT-intervallet. Ved risikofaktorer for forlenget QT-tid eller forlenget QT-intervall i anamnesen, og hos pasienter som samtidig bruker andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet, bør forskrivende lege vurdere nytte/risiko inkl. risiko for torsades de pointes før oppstart av behandling. Forsiktighet bør utvises ved nedsatt nyrefunksjon. Kan gi økt plasmaverdi av testosteron og østradiol, som kan gi væskeansamling og i alvorlige tilfeller økt risiko for angina og hjertesvikt. Forsiktighet bør utvises ved hjerte-karsykdom, behandling kan forverre ødem eller ankelhevelse. Økt østradiolverdi kan disponere for tromboembolisk hendelse. Hos menn som får langtidsbehandling uten kjemisk eller kirurgisk kastrasjon, bør spermieantallet sjekkes regelmessig. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Tretthet, svimmelhet og forvirring kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ved kombinasjon med LHRH-analog må bivirkninger for hvert preparat vurderes. Ved kombinasjon med orale antikoagulantia er forlenget protrombintid rapportert. Tett oppfølging av protrombintid og justering av antikoagulantdosen kan være nødvendig. Økt plasmakonsentrasjon av teofyllin er rapportert. Samtidig administrering av andre potensielt hepatotoksiske legemidler bør skje etter nøye vurdering av nytte-risiko. Overdreven bruk av alkohol bør unngås, pga. potensiell lever- og nyretoksisitet. Samtidig bruk av legemidler som forlenger QT-intervallet eller som kan indusere torsades de pointes, som antiarytmika klasse IA eller III, metadon, moksifloksacin, antipsykotika osv., bør vurderes nøye.

Graviditet, amming og fertilitet

Ikke indisert til bruk hos kvinner. Prevensjon bør brukes under behandling. Ingen studier utført på gravide eller ammende. Mulighet for fosterskade hos gravide eller overgang i morsmelk hos ammende bør vurderes hvis flutamid gis.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved inntak av doser på 1500 mg/dag i opptil 36 uker i kliniske studier, ble ingen alvorlige bivirkninger rapportert, men gynekomasti, ømme bryster og forhøyede transaminaser (ASAT) forekom.
Behandling: Ingen dialyse pga. høy proteinbinding. Generell oppfølging inkl. tett observasjon og hyppig kontroll av vitale tegn. Ventrikkelskylling kan vurderes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker på cellulært nivå ved å hindre opptak og/eller cellebinding av androgener, først og fremst testosteron, i målorganet. Ved å kombinere flutamid med orkiektomi eller behandling med LHRH-analog oppnås en komplett androgen blokade. Med dette kombinasjonsregimet oppnås lavere androgennivå i tumor enn ved kjemisk/kirurgisk kastrering alene. Dette skyldes at flutamid blokkerer den perifere androgenreseptoren og derved hindrer androgener som produseres i både binyrene og testiklene i å nå målorganet. Pasienter i avansert stadium med liten tumorbyrde har størst nytte av behandlingen. Kombineres flutamid med en LHRH-analog, motvirkes den oppblussing av sykdommen («flare-up») som skjer i løpet av den 1. behandlingsmåneden med LHRH-analog. Oppblussingen skyldes en initial stigning i testosteronnivåene med en signifikant forhøyelse av prostataspesifikt antigen.
Absorpsjon: Tmax ca. 1-2 timer.
Proteinbinding: Ca. 95%.
Halveringstid: Terminal t1/2 i plasma er ca. 8 timer for flutamid og ca. 9 timer for aktiv metabolitt. Steady state nås i løpet av ca. 4 dager.
Metabolisme: 2,5% er uforandret 1 time etter inntak. Hovedmetabolitten i plasma er farmakologisk aktiv og bidrar i betydelig høyere grad enn modersubstansen til den farmakologiske effekten. Aktiv metabolitt foreligger i ca. 30 ganger høyere plasmakonsentrasjon enn modersubstansen.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene, ca. 5% via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares i originalpakningen og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Flutamid, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 mg 84 stk. (blister)
523282
Blå resept
-
983,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.01.2021