Fenemal

Takeda


Antiepileptikum. Sedativum.

N03A A02 (Fenemal, Fenobarbital)TABLETTER 50 mg: Hver tablett inneh.: Fenobarbital 50 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Epilepsi, ved grand mal, særlig oppvåknings- og innsovningsanfall, fokalmotoriske og fokalsensoriske anfall.

Dosering

Tilpasses individuelt. Dosen økes gradvis til anfallskontroll nås. Med vanlig dosering tar det 2-3 uker før stabile serumkonsentrasjoner oppnås og effekten kan vurderes. Når serumkonsentrasjonen skal bestemmes, er det nødvendig med opplysninger om all medikasjon, nøyaktig dosering og pasientens vekt. Tilfredsstillende effekt oppnås i konsentrasjonsområdet 45-130 µmol (10-30 µg/ml), men hensyn må tas til pasientens totale kliniske situasjon (anfallskontroll og bivirkninger). Ved epilepsi må effekten vurderes kontinuerlig når dosen økes. Serumkonsentrasjonen bør følges nøye inntil terapeutisk nivå er nådd, og videre med kontroll hver 3. måned. Dersom den kliniske tilstand er tilfredsstillende, kan kontroll av serumnivået senere begrenses til 1 gang årlig.
Voksne: Veiledende vedlikeholdsdose: 1-3 mg/kg/døgn. Kan vanligvis tas som en enkeltdose.
Barn og ungdom: Veiledende vedlikeholdsdose: Inntil 5 mg/kg/døgn, ev. høyere dose avhengig av serumkonsentrasjonen. Døgndosen deles på 2 enkeltdoser.
Seponering: Brå seponering kan gi alvorlige reaksjoner hos epileptikere, må unngås unntatt ved sikre tegn på intoksikasjon eller ved alvorlige allergiske reaksjoner.
Administrering: Samtidig matinntak forsinker absorpsjonen, men biotilgjengeligheten påvirkes ikke. Tablettene kan knuses, deles (med delestrek) eller tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Porfyri.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon, redusert respirasjonskapasitet og hos eldre. Vedvarende bruk kan gi toleranseutvikling og fare for kumulasjon og kronisk forgiftning. Bør ikke gis til alkohol- eller narkotikamisbrukere eller pasienter disponert for misbruk. Ved start og seponering av tilleggsmedikasjon som kan gi interaksjoner, bør pasienten overvåkes nøye, kontroll av serumkonsentrasjonen tilrådes ved epilepsi og feberkramper. Selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd: Er rapportert ved behandling med antiepileptika. Det er vist en liten økning i risiko for selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd. Mekanismen er ukjent og tilgjengelige data kan ikke utelukke muligheten for økt risiko ved behandling med fenobarbital. Pasienten bør overvåkes for tegn på selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd, og nødvendig behandling vurderes. Pasienten (og pårørende) bør oppfordres til å søke medisinsk hjelp omgående dersom selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd oppstår. Munntørrhet: For å unngå tannskade pga. munntørrhet, bør tennene børstes med fluortannkrem 2 ganger daglig. Alvorlige hudreaksjoner: Livstruende hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) er rapportert. Pasienten bør informeres om tegn og symptomer og nøye overvåkes for hudreaksjoner. Risikoen for SJS eller TEN er størst i løpet av de første ukene etter behandlingsstart. Ved symptomer eller tegn på SJS eller TEN (f.eks. progressive hudutslett, ofte med blemmer eller lesjoner i slimhinnene) bør behandling seponeres. Tidlig diagnose og øyeblikkelig seponering av legemidlet som er mistenkt å forårsake SJS eller TEN, gir best behandlingsresultat og prognose. Hos pasienter som har utviklet SJS eller TEN ved bruk av preparatet, må behandling ikke startes opp igjen på noe tidspunkt. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pga. sedativ effekt kan reaksjonsevnen påvirkes. Pasienten bør advares mot å kjøre bil eller passe farlige maskiner.

Interaksjoner