Faslodex

AstraZeneca


Antiøstrogen, østrogenreseptorantagonist.

L02B A03 (Fulvestrant)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 250 mg: Hver ferdigfylt sprøyte (5 ml) inneh.: Fulvestrant 250 mg, etanol 96%, benzylalkohol, benzylbenzoat, renset lakserolje.


Indikasjoner

Som monoterapi til behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv lokalavansert eller metastatisk brystkreft, som ikke tidligere er behandlet med endokrinterapi, eller ved tilbakefall under eller etter adjuvant antiøstrogenbehandling eller ved sykdomsprogresjon under behandling med antiøstrogen. I kombinasjon med palbociklib til behandling av hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft hos kvinner som tidligere har fått endokrin behandling. Hos pre- eller perimenopausale kvinner bør kombinasjonsbehandling med palbociklib kombineres med en gonadotropinfrigjørende hormon (LHRH)-agonist.

Dosering

Voksne kvinner (inkl. eldre): Anbefalt dose er 500 mg med 1 måneds intervall, med ytterligere 500 mg gitt 2 uker etter første dose. Ved kombinasjonsbehandling, se også preparatomtalen for palbociklib.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering anbefales ikke ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Bør likevel brukes med forsiktighet, ettersom fulvestranteksponeringen kan øke. Ingen data vedrørende bruk ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (kontraindisert). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥30 ml/minutt). Sikkerhet og effekt er ikke evaluert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) og forsiktighet anbefales. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen doseringsanbefalinger kan gis.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Skal ikke blandes med andre legemidler, pga. manglende uforlikelighetsstudier.
Administrering: Administreres som 2 påfølgende injeksjoner langsomt i.m. (1-2 minutter pr. injeksjon), 1 i hver setemuskel (glutealregionen). Forsiktighet bør utvises dersom Faslodex injiseres dorsalt i glutealregionen pga. nærheten til den underliggende isjiasnerven. For fullstendig bruksanvisning/administrering, se pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Øvrige: Pga. administreringsmåten, skal preparatet brukes med forsiktighet ved behandling av pasienter med risiko for blødning, trombocytopeni eller til pasienter som får antikoagulasjonsbehandling. Tromboemboliske hendelser er ofte sett hos kvinner med avansert brystkreft og er observert i kliniske studier. Dette må tas i betraktning ved forskrivning til risikopasienter. Hendelser relatert til injeksjonssted som isjias, nevralgi, nevropatisk smerte og perifer nevropati er rapportert. Det finnes ingen langtidsdata angående effekt på bensubstans, men pga. virkningsmekanismen er behandling forbundet med en potensiell risiko for osteoporose. Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos pasienter med kritisk visceral sykdom. Interferens i antistoffanalyser: Pga. strukturell likhet mellom fulvestrant og østradiol kan fulvestrant interferere med antistoffbaserte østradiolanalyser, og kan resultere i falske forhøyede østradiolnivåer. Hjelpestoffer: Inneholder 10% (w/v) etanol, dvs. opptil 500 mg pr. injeksjon, tilsv. 10 ml øl eller 4 ml vin. Dette kan være skadelig ved alkoholproblemer og bør tas hensyn til hos høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer og epilepsi. Inneholder benzylalkohol som kan gi allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Forsiktighet bør imidlertid utvises hos pasienter som opplever den svært vanlige bivirkningen asteni når de kjører bil eller bruker maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert, skal ikke brukes ved graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet, inkl. økt insidens av føtale abnormaliteter og død. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon under behandlingen, og i 2 år etter siste dose. Hvis graviditet inntreffer under behandling, må pasienten informeres om potensiell risiko for fosteret og om potensiell risiko for ufrivillig svangerskapsavbrudd.
Amming: Kontraindisert pga. potensiell risiko for alvorlige bivirkninger hos diende barn. Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos lakterende rotter. Amming må avbrytes ved behandling med preparatet.
Fertilitet: Ikke studert.

 

Bivirkninger

Bivirkninger sett ved monoterapi

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Redusert blodplatetall
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme
Vanlige Diaré, oppkast
Generelle
Svært vanlige Asteni, reaksjon på injeksjonsstedet
Vanlige Isjias, perifer nevropati
Mindre vanlige Blødning på injeksjonsstedet, hematom på injeksjonsstedet, nevralgi
Hud
Svært vanlige Utslett
Immunsystemet
Svært vanlige Overfølsomhetsreaksjon
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Vanlige Urinveisinfeksjon
Kar
Svært vanlige Hetetokter
Vanlige Venøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Vaginalblødning
Mindre vanlige Leukoré, vaginal candidiasis
Lever/galle
Svært vanlige Forhøyede leverenzymer (ALAT, ASAT, alkalisk fosfatase)
Vanlige Økt bilirubin
Mindre vanlige Hepatitt, leversvikt, økt γ-GT
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Ledd-, muskel- og skjelettsmerter
Vanlige Ryggsmerter
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Anoreksi

Bivirkninger sett ved monoterapi

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Generelle Asteni, reaksjon på injeksjonsstedet
Hud Utslett
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjon
Kar Hetetokter
Lever/galle Forhøyede leverenzymer (ALAT, ASAT, alkalisk fosfatase)
Muskel-skjelettsystemet Ledd-, muskel- og skjelettsmerter
Vanlige
Blod/lymfe Redusert blodplatetall
Gastrointestinale Diaré, oppkast
Generelle Isjias, perifer nevropati
Infeksiøse Urinveisinfeksjon
Kar Venøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/bryst Vaginalblødning
Lever/galle Økt bilirubin
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Anoreksi
Mindre vanlige
Generelle Blødning på injeksjonsstedet, hematom på injeksjonsstedet, nevralgi
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kjønnsorganer/bryst Leukoré, vaginal candidiasis
Lever/galle Hepatitt, leversvikt, økt γ-GT

Bivirkninger sett ved kombinasjonsbehandling med palbociklib

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Mindre vanlige Febril nøytropeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, kvalme, oppkast, stomatitt
Generelle
Svært vanlige Fatigue, feber
Vanlige Asteni
Hud
Svært vanlige Alopesi, utslett
Vanlige Tørr hud
Infeksiøse
Svært vanlige Infeksjon
Luftveier
Vanlige Epistakse
Nevrologiske
Vanlige Dysgeusi
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Undersøkelser
Svært vanlige Økt ASAT
Vanlige Økt ALAT
Øye
Vanlige Tåkesyn, tørre øyne, økt lakrimasjon

Bivirkninger sett ved kombinasjonsbehandling med palbociklib

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oppkast, stomatitt
Generelle Fatigue, feber
Hud Alopesi, utslett
Infeksiøse Infeksjon
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Økt ASAT
Vanlige
Generelle Asteni
Hud Tørr hud
Luftveier Epistakse
Nevrologiske Dysgeusi
Undersøkelser Økt ALAT
Øye Tåkesyn, tørre øyne, økt lakrimasjon
Mindre vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er rapportert om enkelte tilfeller av overdosering hos mennesker. Dyrestudier med høye doser fulvestrant indikerer at det ikke var noen andre åpenbare effekter enn de som var direkte eller indirekte relatert til antiøstrogen aktivitet.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bindes kompetitivt til østrogenreseptorer med en affinitet sammenlignbar med østradiol. Fulvestrant blokkerer de trofiske effektene av østrogen, uten selv å ha en partiell agonist (østrogenlignende) aktivitet. Virkningsmekanismen innebærer en nedregulering av østrogenreseptorprotein (ER-protein). Kliniske studier av postmenopausale kvinner med primær brystkreft har vist en signifikant nedregulering av ER-protein i ER-positive tumorer sammenlignet med placebo. Det var også en signifikant reduksjon i progesteronreseptor uttrykk i samsvar med de prekliniske data som viser at fulvestrant i seg selv mangler den østrogen agonistiske effekten. Det er dessuten vist at fulvestrant 500 mg nedregulerer ER og proliferasjonsmarkøren Ki67 i større grad enn fulvestrant 250 mg i brysttumorer i postmenopausal neoadjuvant situasjon.
Absorpsjon: Etter i.m. administrering, absorberes fulvestrant langsomt og Cmax nås etter ca. 5 dager. Steady state-nivåer nås i løpet av den 1. måneden med dosering.
Proteinbinding: 99%.
Fordeling: Tilsynelatende Vdss: Ca. 3-5 liter/kg.
Halveringstid: Terminal t1/2: Ca. 50 dager. Clearance er ca. 11 ml/minutt/kg. Ved steady state er fulvestrant plasmakonsentrasjoner opprettholdt innenfor et relativt smalt område, med inntil omlag 3 ganger forskjell mellom maksimale og minimale konsentrasjoner.
Metabolisme: Ikke fullstendig klarlagt, men innebefatter biotransformasjonsveier analogt med endogene steroider. Enkelte metabolitter utøver tilsvarende aktivitet som fulvestrant. CYP3A4 er det eneste CYP450-isoenzymet som er involvert i oksidasjonen in vitro, men andre metabolske veier ser ut til å dominere in vivo.
Utskillelse: Mesteparten utskilles via feces, <1% via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres i kjøleskap (2-8°C). Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. For ytterligere opplysninger og ved temperaturavvik, se pakningsvedlegget.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Faslodex, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 mg 2 × 5 ml (ferdigfylt sprøyte)
099204
Blå resept
Byttegruppe
6152,20 (trinnpris 4011,60) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.04.2020