Ezetrol

MSD


Serumkolesterolsenkende middel.

C10A X09 (Ezetimib)TABLETTER 10 mg: Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, laktosemonohydrat 55 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi som ikke er hensiktsmessig kontrollert med et statin alene: Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer sammen med en HMG-CoA-reduktasehemmer (statin), eller som monoterapi hvor et statin vurderes uegnet eller ikke tolereres. Forebygging av kardiovaskulære hendelser: Reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD) som tidligere har hatt akutt koronarsyndrom (ACS), når det gis i tillegg til pågående statinbehandling eller ved oppstart samtidig med et statin. Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH): Sammen med et statin som tilleggsbehandling til kostholdsendringer. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-aferese). Homozygot familiær sitosterolemi: Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer.

Dosering

Pasienten bør stå på et tilpasset lipidsenkende kosthold og bør fortsette med dette under behandlingen. Når ezetimib gis som tillegg til et statin, bør den angitte normale startdosen av det aktuelle statinet eller en allerede etablert høyere statindose videreføres. For ytterligere reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med CHD og tidligere ACS, kan ezetimib gis sammen med et statin med påvist kardiovaskulær nytteverdi. Ezetimib bør gis enten ≥2 timer før eller ≥4 timer etter resiner.
Voksne inkl. eldre: 10 mg daglig.
Barn og ungdom ≥6 år: Behandling må settes i gang under oppsyn av spesialist. Sikkerhet og effekt hos barn 6-17 år er ikke fastslått. For tilgjengelige data, se SPC. Ingen doseanbefaling kan gis. Ved samtidig bruk med statin følges doseringsanbefalingen som angitt for statinet.
Barn <6 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Anbefales ikke ved moderat (Child-Pugh 7-9) eller alvorlig (Child-Pugh >9) nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Kan tas med eller uten mat, når som helst på dagen. Skal ikke knuses/deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ezetimib gitt sammen med et statin er kontraindisert ved graviditet og amming og hos pasienter med aktiv leversykdom eller uforklarlig, vedvarende økning i serum-transaminaser. Se Felleskatalogtekst for det aktuelle statinet.

Forsiktighetsregler

Når ezetimib skal gis sammen med et statin, henvises det til Felleskatalogteksten for det aktuelle legemidlet. Leverenzymer: Ved samtidig behandling med et statin er det sett påfølgende økning i transaminaser (ALAT og/eller ASAT ≥3 × øvre normalverdi [ULN]). Leverfunksjonsprøver bør tas ved oppstart av behandlingen iht. anbefalingene for statinet. Skjelettmuskulatur: Rabdomyolyse er rapportert svært sjelden når preparatet tas alene eller i tillegg til andre midler forbundet med økt risiko for rabdomyolyse. De fleste pasientene som utviklet rabdomyolyse tok et statin samtidig med preparatet. Pasienter bør informeres om risikoen for myopati og oppfordres til umiddelbart å opplyse om uforklarlig muskelsmerte, ømhet eller muskelsvakhet. Ved mistanke om myopati basert på muskelsymptomer eller bekreftet ved kreatinfosfokinasenivå (CPK) >10 ganger ULN, må pasienter som tar preparatet, ev. statiner og andre av disse midlene øyeblikkelig avbryte behandlingen. Nedsatt leverfunksjon: Anbefales ikke hos pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon, da effekten av økt eksponering for ezetimib ikke er kjent. Barn og ungdom (10-17 år): Det er ikke påvist effekt på vekst eller pubertetsutvikling hos jenter eller gutter. Ingen effekt på lengden av menstruasjonssyklusen hos jenter. Effekt av ezetimib på vekst og pubertetsutvikling ved behandlingstid >33 uker er imidlertid ikke undersøkt. Sikkerhet og effekt av ezetimib gitt sammen med simvastatindoser >40 mg daglig er ikke undersøkt hos pasienter fra 10-17 år. Ezetimib er ikke undersøkt hos pasienter <10 år eller hos jenter før menarke. Langtidseffekt av ezetimibbehandlingen på reduksjon av morbiditet og mortalitet i voksen alder er ikke undersøkt hos pasienter <17 år. Sikkerhet og effekt av ezetimib gitt sammen med fibrater er ikke fastslått. Ved mistanke om cholelithiasis hos pasienter som bruker ezetimib og fenofibrat, bør galleblæren undersøkes og behandlingen avsluttes. Anbefales ikke sammen med fibrater, da sikkerhet og effekt ikke er etablert. Forsiktighet med henblikk på økt eksponering for ezetimib bør utvises når behandling startes opp hos pasienter som behandles med ciklosporin, og konsentrasjonen av ciklosporin bør monitoreres. «International Normalized Ratio» (INR) bør monitoreres hensiktsmessig hvis ezetimib gis i tillegg til warfarin, andre blodfortynnende legemidler av kumarintypen eller flunidion. Pasienter med sjeldne, arvelige problemer som galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon skal ikke ta dette legemidlet. Svimmelhet er rapportert ved bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ezetimib induserer ikke CYP450, og farmakokinetiske interaksjoner er ikke sett mellom ezetimib og legemidler som er kjent for å metaboliseres via CYP1A2, CYP2D6, CYP2C8, CYP2C9 og CYP3A4, eller N-acetyltransferase. Samtidig bruk med ciklosporin kan føre til økt eksponering for ezetimib. Kolestyramin reduserer gjennomsnittlig AUC av total ezetimib med ca. 55%. Den økte reduksjonen av LDL-kolesterol pga. tillegg av ezetimib til kolestyramin kan derfor reduseres. Legen skal være oppmerksom på mulig risiko for cholelithiasis og galleblæresykdom ved samtidig bruk av ezetimib og fenofibrat. Fibrater kan øke kolesterolutskillelsen i gallen, og dette kan føre til gallesten. Risiko forbundet med gallesten ved terapeutisk bruk av ezetimib kan ikke utelukkes.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Bør bare gis til gravide dersom det er absolutt påkrevd. Ingen tilgjengelige kliniske data. Dyrestudier på bruk av ezetimib alene under drektighet har ikke vist tegn på direkte eller indirekte skadelige effekter på embryoføtal utvikling, fødsel eller postnatal utvikling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos rotter. Bør ikke brukes under amming.
Fertilitet: Ingen humane data. Ingen effekt på fertilitet hos hann- og hunnrotter.

 

Bivirkninger

Tolereres vanligvis godt. Bivirkningene er vanligvis milde og forbigående.

Ezetimib gitt alene

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, diaré, flatulens
Mindre vanligeDyspepsi, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeBrystsmerte, smerte
Kar
Mindre vanligeHetetokter, hypertensjon
Luftveier
Mindre vanligeHoste
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, muskelkramper, nakkesmerte
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeRedusert appetitt
Undersøkelser
Mindre vanligeUnormal leverfunksjonstest, økt ALAT og/eller ASAT, økt CK i blod, økt γ-GT

Ezetimib gitt alene

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, flatulens
GenerelleFatigue
Mindre vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme
GenerelleBrystsmerte, smerte
KarHetetokter, hypertensjon
LuftveierHoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, nakkesmerte
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserUnormal leverfunksjonstest, økt ALAT og/eller ASAT, økt CK i blod, økt γ-GT

Ezetimib gitt sammen med et statin

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeGastritt, munntørrhet
Generelle
Mindre vanligeAsteni, perifert ødem
Hud
Mindre vanligeKløe, urticaria, utslett
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMyalgi
Mindre vanligeMuskelsvakhet, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
VanligeHodepine
Mindre vanligeParestesi
Undersøkelser
VanligeØkt ALAT og/eller ASAT

Ezetimib gitt sammen med et statin

FrekvensBivirkning
Vanlige
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeHodepine
UndersøkelserØkt ALAT og/eller ASAT
Mindre vanlige
GastrointestinaleGastritt, munntørrhet
GenerelleAsteni, perifert ødem
HudKløe, urticaria, utslett
Muskel-skjelettsystemetMuskelsvakhet, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeParestesi

Ezetimib gitt sammen med fenofibrat

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte

Ezetimib gitt sammen med fenofibrat

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte

Etter markedsføring (med eller uten statin)

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensTrombocytopeni
Gastrointestinale
Ukjent frekvensForstoppelse, pankreatitt
Generelle
Ukjent frekvensAsteni
Hud
Ukjent frekvensErythema multiforme
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet (inkl. utslett, urticaria, anafylaktisk reaksjon, angioødem)
Lever/galle
Ukjent frekvensGallestein, hepatitt, kolecystitt
Luftveier
Ukjent frekvensDyspné
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensMyalgi, myopati/rabdomyolyse
Nevrologiske
Ukjent frekvensParestesi, svimmelhet
Psykiske
Ukjent frekvensDepresjon

Etter markedsføring (med eller uten statin)

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
Blod/lymfeTrombocytopeni
GastrointestinaleForstoppelse, pankreatitt
GenerelleAsteni
HudErythema multiforme
ImmunsystemetOverfølsomhet (inkl. utslett, urticaria, anafylaktisk reaksjon, angioødem)
Lever/galleGallestein, hepatitt, kolecystitt
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetMyalgi, myopati/rabdomyolyse
NevrologiskeParestesi, svimmelhet
PsykiskeDepresjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Generelt godt tolerert. Rapporterte bivirkninger har ikke vært alvorlige. Ved tilfelle av overdosering bør symptomatisk og understøttende tiltak iverksettes.

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv hemmer av absorpsjonen av kolesterol og relaterte plantesteroler fra tarmen.
Virkningsmekanisme: Forskjellig fra andre klasser av kolesterolsenkende midler. Molekylært mål for ezetimib er steroltransportøren, Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), som er ansvarlig for opptaket av kolesterol og fytosteroler i tarmen. Ezetimib lokaliseres på tynntarmens børstesøm og utfyller effekten av statiner. Reduserer forhøyet totalkolesterol, LDL, apolipoprotein B (Apo B) og triglyserider, og øker HDL hos pasienter med hyperkolesterolemi. Farmakokinetiske data hos barn <6 år er ikke tilgjengelig.
Absorpsjon: Raskt. Konjugeres til farmakologisk aktivt fenolglukuronid (ezetimibglukuronid). Cmax nås innen 1-2 timer for ezetimibglukuronid og 4-12 timer for ezetimib.
Proteinbinding: Ezetimib 99,7% og ezetimibglukuronid 88-92%.
Halveringstid: Ca. 22 timer (ezetimib og aktivt konjugat).
Metabolisme: Primært i tynntarmen og leveren via glukuronidkonjugering (fase II-reaksjon) med påfølgende utskillelse i galle. Minimal oksidativ metabolisme (fase I-reaksjon). Ezetimib og ezetimibglukuronat utgjør hhv. ca. 10-20% og 80-90% av totalt legemiddel i plasma.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces og urin. Både ezetimib og ezetimibglukuronid elimineres sakte fra plasma med tegn på betydelig enterohepatisk resirkulering. Ikke sporbare nivåer i plasma etter 48 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ezetrol, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg28 stk. (blister)
400573
Blå resept
Byttegruppe
270,10 (trinnpris 109,60)C
98 stk. (blister)
477017
Blå resept
Byttegruppe
854,60 (trinnpris 292,00)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.09.2018