Etoposide Accord

Accord

Cytostatikum, podofyllotoksinderivat.

ATC-nr.: L01C B01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01C B01
Etoposid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etoposid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av etoposid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at etoposid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.04.2017) er utarbeidet av Teva.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Etoposid 20 mg, vannfri sitronsyre, benzylalkohol, polysorbat 80, makrogol 300, vannfri etanol.


Indikasjoner

Voksne: Førstelinje, tilbakevendende eller refraktær testikkelkreft, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Småcellet lungekreft, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Non-Hodgkins lymfom i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Akutt myelogen leukemi, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Høyrisiko svangerskapsrelatert trofoblastsykdom i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Ikke-epitelial eggstokkreft, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Platina-resistent/refraktær epitelial eggstokkreft. Barn og ungdom <18 år: Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Non-Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Akutt myelogen leukemi, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika.

Dosering

Skal kun gis og overvåkes under tilsyn av kvalifisert lege med erfaring innen bruk av antineoplastiske legemidler.
Voksne: Alle indikasjoner: 50-100 mg/m2/dag på dag 1-5, eller 100-120 mg/m2 på dag 1, 3 og 5 hver 3.-4. uke, i kombinasjon med andre legemidler indisert for sykdommen som skal behandles. Dosen skal justeres mht. benmargssuppressiv effekt av kombinasjonsbehandlingen, eller effektene av forutgående strålebehandling eller kjemoterapi som kan ha redusert benmargslageret. Påfølgende doser etter initialdosen bør justeres ved nøytrofiltall <500 celler/mm3 i >5 dager, dersom feber eller infeksjon oppstår, eller ved blodplatetall <25 000 celler/mm3 som ikke er forårsaket av sykdommen. Oppfølgingsdoser bør justeres ved toksisitet grad 3/4 eller ClCR <50 ml/minutt.
Barn og ungdom <18 år: Preparatet inneholder benzylalkohol og skal ikke gis til nyfødte (opptil 4 uker), og skal ikke brukes i >1 uke hos små barn <3 år, se Forsiktighetsregler. Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom, akutt myelogen leukemi: 75-150 mg/m2/dag i 2-5 dager, i kombinasjon med andre antineoplastiske legemidler. Behandlingsregimet skal velges iht. lokal behandlingsstandard. Eggstokkreft, småcellet lungekreft, svangerskapsrelatert trofoblastsykdom, testikkelkreft: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen doseringsanbefalinger kan gis.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Leverfunksjon skal overvåkes regelmessig pga. risiko for akkumulering. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved ClCR >50 ml/minutt. Ved ClCR 15-50 ml/minutt anbefales 75% av startdosen. Ved ClCR <15 ml/minutt, og hos dialysepasienter, er ytterligere dosereduksjon sannsynligvis påkrevd. Påfølgende dosering ved moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal baseres på toleranse og effekt. Preparatet kan gis før og etter dialyse. Eldre >65 år: Ingen dosejustering nødvendig med mindre nyrefunksjon tilsier det.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Skal fortynnes før bruk med natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml infusjonsvæske. Konsentrasjonen av fortynnet oppløsning skal ikke overskride 0,4 mg/ml pga. risiko for utfelling. Skal ikke blandes med andre legemidler, hverken før eller ved administrering.
Administrering: Gis kun som langsom i.v. infusjon (normalt i løpet av 30-60 minutter). For rask infusjon kan gi hypotensjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Samtidig bruk av gulfebervaksine, eller andre levende vaksiner, ved svekket immunforsvar.

Forsiktighetsregler

Benmargssuppresjon: Pasienten skal observeres nøye og hyppig både under og etter behandling. Ved behandlingsstart og før hver påfølgende dose skal trombocyttall, hemoglobin, leukocyttall og differensialtelling måles. Dersom strålebehandling eller kjemoterapi er brukt før oppstart av etoposid, bør benmargsfunksjon få tid til å restitueres. Etoposid bør ikke gis ved nøytrofiltall <1500 celler/mm3 eller trombocyttall <100 000 celler/mm3, såfremt det ikke er forårsaket av malign sykdom. Påfølgende doser bør justeres dersom nøytrofiltall er <500 celler/mm3, forekommer i >5 dager eller er assosiert med feber/infeksjon, antall blodplater er <25 000 celler/mm3, det utvikles grad 3 eller 4 toksisitet eller ClCR <50 ml/minutt. Alvorlig benmargssuppresjon med resulterende infeksjon eller blødning kan forekomme. Bakterieinfeksjoner må være under kontroll før etoposidbehandling. Sekundær leukemi: Akutt leukemi kan oppstå, med eller uten myelodysplastisk syndrom. En 11q23-kromosomfeil er sett i noen tilfeller med sekundær leukemi. Overfølsomhet: Vær oppmerksom på ev. anafylaktisk reaksjon, manifestert med frysninger, feber, takykardi, bronkospasme, dyspné og hypotensjon, som kan være fatal. Etoposid skal seponeres umiddelbart, og symptomatisk behandling iverksettes iht. legens vurdering. Reaksjon på injeksjonsstedet: Kan forekomme. Det anbefales å overvåke infusjonsstedet nøye for mulig infiltrasjon og ekstravasasjon under administrering. Albuminnivå: Pasienter med lavt serumalbumin har økt risiko for etoposidrelatert toksisitet. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Tumorlysesyndrom (TLS): TLS, iblant fatal, er rapportert. Nøye overvåkning er nødvendig for å oppdage tidlige tegn, spesielt ved risikofaktorer som voluminøse behandlingsfølsomme tumorer og nyresvikt. Forebyggende tiltak skal vurderes for pasienter med risiko for TLS. Hjelpestoffer: Inneholder etanol, og forsiktighet må utvises hos gravide, ammende, barn og høyrisikopasienter med leversykdom, alkoholisme eller epilepsi. Inneholder benzylalkohol som kan gi allergiske reaksjoner og er assosiert med alvorlig bivirkninger, inkl. pusteproblemer hos små barn. Skal ikke gis til nyfødte (opptil 4 uker) og skal ikke brukes i >1 uke hos små barn <3 år. Forsiktighet må utvises hos gravide og ammende, eller pasienter med lever-/nyresykdom da store mengder benzylalkohol kan akkumuleres og gi metabolsk acidose. Inneholder polysorbat 80 som kan gi livstruende syndrom hos nyfødte (leversvikt, kolestase og nyresvikt, redusert lungefunksjon, trombocytopeni og ascites).

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01C B01
Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Samtidig bruk med ciklosporin kan gi økt eksponering og nedsatt clearence av etoposid. Cisplatin kan redusere total clearance av etoposid. Samtidig bruk av fenytoin, fenobarbital eller annen enzyminduserende antiepileptikabehanding er forbundet med økt clearance og redusert effekt av etoposid (kan også gi redusert anfallskontroll). Samtidig bruk av warfarin kan gi høy INR; nøye INR-overvåkning er anbefalt. Samtidig bruk av gulfebervaksine gir økt risiko for fatal systemisk vaksinasjonssykdom. For levende vaksiner, se Kontraindikasjoner. Tidligere eller samtidig bruk av andre legemidler med tilsvarende benmargssuppressiv effekt kan forventes å gi additive eller synergistiske effekter. Kryssresistens mellom antrasykliner og etoposid kan muligens forekomme.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter. Kan generelt gi fatal skade ved administrering til gravide. Skal ikke brukes under graviditet med mindre kvinnens kliniske tilstand krever behandling. Kvinner i fertil alder skal rådes til å ikke bli gravide, og både menn og kvinner skal bruke et sikkert prevensjonsmiddel under, og i opptil 6 måneder etter endt behandling. Det anbefales genetisk veiledning dersom pasienten ønsker å få barn etter endt behandling. Hvis graviditet oppstår under behandling skal kvinnen informeres om mulig risiko for fosteret.
Amming: Kontraindisert ved amming. Skilles ut i morsmelk. Mulighet for alvorlige bivirkninger hos diende barn. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Kan redusere mannlig fertilitet, og spermiekonservering kan vurderes.
Etoposid

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Sikkerhetsprofilen forventes å være lik mellom pediatriske og voksne pasienter.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, benmargssuppresjon1, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, anoreksi, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeDiaré, mukositt (inkl. stomatitt og øsofagitt)
SjeldneDysfagi, dysgeusi
Generelle
Svært vanligeAsteni, malaise
VanligeEkstravasasjon (inkl. bløtvevstoksisitet, -hevelse, -smerte, -nekrose, infeksiøs bindevevsbetennelse, hudnekrose), flebitt
SjeldneFeber
Hjerte
VanligeArytmi, hjerteinfarkt
Hud
Svært vanligeAlopesi, pigmentering av hud
VanligeKløe, urticaria, utslett
SjeldneRadiation recall, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
VanligeAnafylaktisk reaksjon2
Ukjent frekvensAngioødem, bronkospasme3
Infeksiøse
VanligeInfeksjon
Kar
VanligeForbigående systolisk hypotensjon etter rask i.v. administrering, hypertensjon
Mindre vanligeBlødning
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensInfertilitet
Lever/galle
Svært vanligeHepatotoksisitet, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt bilirubin
Luftveier
SjeldneInterstitiell pneumonitt, lungefibrose
Ukjent frekvensBronkospasme3
Nevrologiske
VanligeSvimmelhet
Mindre vanligePerifer nevropati
SjeldneForbigående kortikal blindhet, konvulsjoner (av og til forbundet med allergiske reaksjoner), nevrotoksisiteter (f.eks. somnolens og fatigue), optikusnevritt
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensTumorlysesyndrom
Svulster/cyster
VanligeAkutt leukemi

Sikkerhetsprofilen forventes å være lik mellom pediatriske og voksne pasienter.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, benmargssuppresjon1, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, anoreksi, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, malaise
HudAlopesi, pigmentering av hud
Lever/galleHepatotoksisitet, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt bilirubin
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, mukositt (inkl. stomatitt og øsofagitt)
GenerelleEkstravasasjon (inkl. bløtvevstoksisitet, -hevelse, -smerte, -nekrose, infeksiøs bindevevsbetennelse, hudnekrose), flebitt
HjerteArytmi, hjerteinfarkt
HudKløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon2
InfeksiøseInfeksjon
KarForbigående systolisk hypotensjon etter rask i.v. administrering, hypertensjon
NevrologiskeSvimmelhet
Svulster/cysterAkutt leukemi
Mindre vanlige
KarBlødning
NevrologiskePerifer nevropati
Sjeldne
GastrointestinaleDysfagi, dysgeusi
GenerelleFeber
HudRadiation recall, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
LuftveierInterstitiell pneumonitt, lungefibrose
NevrologiskeForbigående kortikal blindhet, konvulsjoner (av og til forbundet med allergiske reaksjoner), nevrotoksisiteter (f.eks. somnolens og fatigue), optikusnevritt
Ukjent frekvens
ImmunsystemetAngioødem, bronkospasme3
Kjønnsorganer/brystInfertilitet
LuftveierBronkospasme3
Stoffskifte/ernæringTumorlysesyndrom

1Fatal utgang er rapportert.

2Kan være fatal.

3Akutte fatale reaksjoner er rapportert.

Apné med spontant gjenopptatt pusting etter stanset infusjon er også rapportert.
Se også Forsiktighetsregler for ytterligere informasjon. For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Metabolsk acidose og alvorlig levertoksisitet. Totale doser på 2,4-3,5 g/m2 gitt i.v. over 3 dager har resultert i alvorlig mukositt og myelotoksisitet.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Pasienten skal overvåkes nøye. Kan ikke dialyseres.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01C B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har cytostatisk effekt i den sene S-fasen og tidlige G2-fasen av cellesyklusen. I høye konsentrasjoner kan lysering sees når cellene går inn i mitose, i lave konsentrasjoner blir cellene hindret i å gå inn i profasen.
Proteinbinding: 97%.
Fordeling: Vd: 18-29 liter. Fordeling til cerebrospinalvæske er lav.
Halveringstid: Terminal t1/2 4-11 timer.
Utskillelse: Både renalt og via galle.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet av oppløsningen fortynnet til en konsentrasjon på 0,2 og 0,4 mg/ml er påvist i hhv. 96 og 48 timer ved temperaturer på 20-25°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal legemidlet brukes øyeblikkelig. Hvis det ikke brukes øyeblikkelig, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -betingelser under og før bruk. Ikke oppbevar det fortynnede legemidlet i kjøleskap (2-8°C), da dette kan gi bunnfelling.

Sist endret: 14.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.10.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Etoposide Accord, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/ml5 ml (hettegl.)
104559
SPC_ICON-
-
181,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

akutt myelogen leukemi (aml, akutt myeloid leukemi): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

ascites (væske i bukhulen): Væskemengden kan bli opptil 20 liter, og skyldes som oftest leversvikt.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hodgkins lymfom (hodgkins sykdom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksiøs bindevevsbetennelse (cellulitt): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

radiation recall (radiation recall-dermatitt, recall dermatitis): Utslett etter medisinering med f.eks. cytostatika, på hud som tidligere er blitt utsatt for røntgenstråling

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

testikkelkreft (testikkelcancer): Testikkelkreft er en ondartet svulst inne i testiklene. Årsaken til sykdommen er ukjent. Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen hos menn mellom 15 og 35 år.

tls (tumorlysesyndrom): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.