Eligard

Astellas


Gonadotropinfrisettende hormonanalog.

L02A E02 (Leuprorelin)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 7,5 mg, 22,5 mg og 45 mg: 1 sett inneh.: A) Ferdigfylt sprøyte (Atrigel) med oppløsningsvæske: Melkesyre/glykolsyre kopolymer, N-Metylpyrrolidon. B) Ferdigfylt sprøyte med pulver: Leuprorelinacetat 7,5 mg, resp. 22,5 mg og 45 mg tilsv. leuprorelin 6,96 mg, resp. 20,87 mg og 41,7 mg.


Indikasjoner

Behandling av hormonfølsom prostatakreft i avansert stadium. Behandling av lokalisert og lokalavansert hormonfølsom prostatakreft med høy risiko, i kombinasjon med strålebehandling.

Dosering

Voksne menn: Bør administreres etter anvisning fra lege med relevant kunnskap om overvåkning av behandlingsrespons. Eligard 7,5 mg: Gis som s.c. enkeltinjeksjon hver måned. Eligard 22,5 mg: Gis som s.c. enkeltinjeksjon hver 3. måned. Eligard 45 mg: Gis som s.c. enkeltinjeksjon hver 6. måned. Generelt: Den injiserte oppløsningen danner et depot i form av en fast masse som sikrer kontinuerlig frigjøring av leuprorelinacetat i hhv. 1 måned (7,5 mg), 3 måneder (22,5 mg) og 6 måneder (45 mg). Behandlingen er langsiktig og skal ikke avbrytes ved remisjon eller bedring av tilstanden. Responsen må overvåkes ved kliniske parametre og ved å måle nivået av prostataspesifikt antigen (PSA). Studier har vist økt testosteronnivå de 3 første dagene av behandlingen hos flesteparten av ikke-kastrerte menn. Testosteronnivået sank deretter under nivået for medisinsk kastrering i løpet av 3-4 uker, og holdt seg der så lenge legemiddelbehandlingen varte. Hvis pasientens respons viser seg å være suboptimal, vil det være tilrådelig å få bekreftet at serumtestosteronnivåene har nådd eller holder seg på kastrasjonsnivå. Ettersom manglende effekt kan oppstå ved ukorrekt tilberedning, rekonstituering eller administrering, skal testosteronnivåene evalueres ved tilfeller av mistenkt eller kjent feil i håndteringen. Hos pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft som ikke er kirurgisk kastrert, og som er aktuelle for behandling med androgenbiosyntese-hemmere eller androgenreseptor-hemmere, kan behandlingen med leuprorelin videreføres.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Studier ikke utført. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Eligard skal kun tilberedes, rekonstitueres og administreres av helsepersonell som er kjent med disse prosedyrene. Dersom legemidlet ikke tilberedes korrekt, skal det ikke administreres. Produktet må være romtemperert før injisering. Ta produktet ut av kjøleskapet omkring 30 minutter før bruk. Ved tilberedning skal kun medfølgende oppløsningsvæske i sprøyte A anvendes og blandes med pulveret i sprøyte B. Se utførlig bruksanvisning i pakningsvedlegget. Innholdet i de 2 ferdigfylte sprøytene må blandes umiddelbart før administrering. Når oppløsningen er blandet godt er den fargeløs til hvit til svakt gul/brun.
Administrering: Gis som s.c. injeksjon. Injeksjonsstedet bør varieres. Utilsiktede intraarterielle eller intravenøse injeksjoner må unngås.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre GnRH-agonister. Tidligere gjennomgått kastrasjon. Som eneste behandling av prostatakreftpasienter med ryggmargskompresjon eller tegn på ryggmargsmetastaser. Kontraindisert hos kvinner og barn.

Forsiktighetsregler

Uriktig rekonstituering av legemidlet kan føre til manglende klinisk effekt. Leuprorelinacetat forårsaker en forbigående økning i serumkonsentrasjonen av testosteron, dihydrotestosteron og sur fosfatase i den første behandlingsuken. Pasienter kan oppleve en forverring av symptomer eller nye symptomer som skjelettsmerter, nevropati, hematuri eller obstruksjon av urinrør eller blære. Disse symptomene forsvinner vanligvis etter fortsatt behandling. Det bør vurderes å gi et egnet antiandrogen i tillegg 3 dager før leuprorelinbehandlingen og i de første 2-3 ukene av behandlingen. Dette er rapportert å forhindre ettervirkninger av testosteronøkning initialt. Ved kirurgisk kastrasjon fører ikke Eligard til ytterligere reduksjon av serumtestosteronkonsentrasjon. Det er rapportert om tilfeller av urinobstruksjon og ryggmargskompresjon ved behandling med GnRH-agonister, noe som kan føre til lammelser med eller uten fatale komplikasjoner. Ved ryggmargskompresjon eller nyreskade, må standard behandling mot disse komplikasjonene innledes. Pasienter med ryggrads- og/eller hjernemetastaser og pasienter med urinobstruksjon må følges nøye opp i de første behandlingsukene. Behandling med antiandrogener øker risikoen for brudd betraktelig som følge av osteoporose. Sjeldne tilfeller av pituitær apopleksi er rapportert etter administrering av GnRH-agonister. De fleste tilfellene forekom innen 2 uker etter 1. dose, og enkelte innen 1. time, med symptomer som plutselig hodepine, oppkast, synsforandringer, oftalmoplegi, endring i mental tilstand og noen ganger kardiovaskulær kollaps. Umiddelbart legetilsyn er påkrevd. Det er rapportert om endringer i glukosetoleranse ved GnRH-agonistbehandling og hyppigere oppfølging av diabetikere anbefales. Androgen deprivasjonsterapi kan forlenge QT-intervallet. Hos pasienter med tidligere historie med eller risikofaktorer for QT-forlengelse, og hos pasienter som samtidig får legemidler som kan forlenge QT-intervallet, skal nytte-/risikoforholdet vurderes, inkl. potensialet for torsades de pointes, før start av Eligard. Det er rapportert om økt risiko for å utvikle myokardinfarkt, plutselig hjertedød og slag i forbindelse med bruk av GnRH-agonister. Risikoen synes lav og bør vurderes nøye sammen med kardiovaskulære risikofaktorer når det bestemmes en behandling. Krampeanfall er rapportert hos pasienter med eller uten tidligere predisponerende faktorer. Krampeanfall behandles iht. gjeldende klinisk praksis.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Det er ikke utført interaksjonsstudier. Det foreligger ingen rapporter om interaksjoner med andre legemidler. Ettersom androgen deprivasjonsterapi kan forlenge QT-intervallet, må det gjøres en grundig vurdering før samtidig bruk av legemidler som er kjent for å forlenge QT-intervallet eller legemidler som kan indusere torsades de pointes, slik som antiarytmika klasse IA eller III.

Graviditet, amming og fertilitet

Kontraindisert hos kvinner.

 

Bivirkninger

Sett ved prostatakreft

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi, hematologiske endringer
Gastrointestinale
VanligeDiaré, gastroenteritt/kolitt, kvalme
Mindre vanligeDyspepsi, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
SjeldneFlatulens, raping
Generelle
Svært vanligeFatigue, parestesi på injeksjonsstedet
VanligeBlåmerke på injeksjonsstedet, malaise, smerte på injeksjonsstedet, svie på injeksjonsstedet
Mindre vanligeFeber, indurasjon på injeksjonsstedet, kløe på injeksjonsstedet, letargi, smerte
SjeldneBrystsmerte, ulcerasjon på injeksjonsstedet
Svært sjeldneNekrose på injeksjonsstedet
Ukjent frekvensFrysninger, perifert ødem
Hjerte
Ukjent frekvensForlenget QT-tid, palpitasjoner
Hud
Svært vanligeEkkymose, erytem
VanligeKløe, nattesvette
Mindre vanligeHyperhidrose, klamhet
SjeldneAlopesi, hudutslett
Ukjent frekvensUtslett
Infeksiøse
VanligeNasofaryngitt
Mindre vanligeLokal hudinfeksjon
Kar
Svært vanligeHetetokter
Mindre vanligeHypertensjon, hypotensjon
SjeldneKollaps, synkope
Kjønnsorganer/bryst
VanligeBrysthypertrofi, erektil dysfunksjon, infertilitet, redusert penisstørrelse, testikkelatrofi, testikkelsmerte, ømhet i brystene
Mindre vanligeErektil dysfunksjon, gynekomasti, testikkelubehag
Luftveier
Mindre vanligeDyspné, rhinoré
Ukjent frekvensInterstitiell lungesykdom, lungeemboli
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, muskelsvakhet, myalgi, rigor, smerte i ekstremitet
Mindre vanligeMuskelkramper, ryggsmerter
Ukjent frekvensMuskelsvakhet, myalgi
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine, hypoestesi, insomni, parosmi, smaksforstyrrelse, svimmelhet, vertigo
SjeldneUnormale ufrivillige bevegelser
Ukjent frekvensAmnesi, følelsesforstyrrelse i huden
Nyre/urinveier
VanligeDysuri, miksjonsforstyrrelse, nokturi, oliguri, vannlatingsvansker
Mindre vanligeBlærespasme, forverret pollakisuri, hematuri, urinretensjon, urinveisinfeksjon
Psykiske
Mindre vanligeDepresjon, redusert libido, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeForverret diabetes mellitus (endret glukosetoleranse)
Undersøkelser
VanligeØkt CK, økt koaguleringstid
Mindre vanligeForlenget protrombintid, økt ALAT, økt vekt, økte triglyserider
Øye
Ukjent frekvensSynsforstyrrelse
Klasseeffekter:  Muskelatrofi er observert ved langvarig bruk av legemidler i denne klassen. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om infarkt ved tidligere eksisterende hypofyseapopleksi etter administrering av både kort- og langtidsvirkende GnRH-agonister. Rapporter om trombocytopeni og leukopeni er sjeldne. Krampeanfall er rapportert. Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner er rapportert etter bruk av GnRH-agonistanaloger.

Sett ved prostatakreft

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleFatigue, parestesi på injeksjonsstedet
HudEkkymose, erytem
KarHetetokter
Vanlige
Blod/lymfeAnemi, hematologiske endringer
GastrointestinaleDiaré, gastroenteritt/kolitt, kvalme
GenerelleBlåmerke på injeksjonsstedet, malaise, smerte på injeksjonsstedet, svie på injeksjonsstedet
HudKløe, nattesvette
InfeksiøseNasofaryngitt
Kjønnsorganer/brystBrysthypertrofi, erektil dysfunksjon, infertilitet, redusert penisstørrelse, testikkelatrofi, testikkelsmerte, ømhet i brystene
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelsvakhet, myalgi, rigor, smerte i ekstremitet
Nyre/urinveierDysuri, miksjonsforstyrrelse, nokturi, oliguri, vannlatingsvansker
UndersøkelserØkt CK, økt koaguleringstid
Mindre vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
GenerelleFeber, indurasjon på injeksjonsstedet, kløe på injeksjonsstedet, letargi, smerte
HudHyperhidrose, klamhet
InfeksiøseLokal hudinfeksjon
KarHypertensjon, hypotensjon
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon, gynekomasti, testikkelubehag
LuftveierDyspné, rhinoré
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, ryggsmerter
NevrologiskeHodepine, hypoestesi, insomni, parosmi, smaksforstyrrelse, svimmelhet, vertigo
Nyre/urinveierBlærespasme, forverret pollakisuri, hematuri, urinretensjon, urinveisinfeksjon
PsykiskeDepresjon, redusert libido, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæringForverret diabetes mellitus (endret glukosetoleranse)
UndersøkelserForlenget protrombintid, økt ALAT, økt vekt, økte triglyserider
Sjeldne
GastrointestinaleFlatulens, raping
GenerelleBrystsmerte, ulcerasjon på injeksjonsstedet
HudAlopesi, hudutslett
KarKollaps, synkope
NevrologiskeUnormale ufrivillige bevegelser
Svært sjeldne
GenerelleNekrose på injeksjonsstedet
Ukjent frekvens
GenerelleFrysninger, perifert ødem
HjerteForlenget QT-tid, palpitasjoner
HudUtslett
LuftveierInterstitiell lungesykdom, lungeemboli
Muskel-skjelettsystemetMuskelsvakhet, myalgi
NevrologiskeAmnesi, følelsesforstyrrelse i huden
ØyeSynsforstyrrelse
Klasseeffekter:  Muskelatrofi er observert ved langvarig bruk av legemidler i denne klassen. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om infarkt ved tidligere eksisterende hypofyseapopleksi etter administrering av både kort- og langtidsvirkende GnRH-agonister. Rapporter om trombocytopeni og leukopeni er sjeldne. Krampeanfall er rapportert. Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner er rapportert etter bruk av GnRH-agonistanaloger.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ikke misbrukspotensiale, og sannsynligheten for tilsiktet overdose er liten. Ingen rapporterte tilfeller.
Behandling: Pasienten overvåkes, og støttende behandling gis etter behov.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Leuprorelinacetat er en syntetisk nonapeptidagonist til GnRH. Når det gis kontinuerlig, hemmer det sekresjon av gonadotropin fra hypofysen og undertrykker steroiddannelsen i testiklene til mannen. Effekten går tilbake hvis behandlingen avsluttes. Leuprorelinacetat er mye mer aktivt enn det naturlige hormonet.
Proteinbinding: 43-49% in vitro.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vd etter en i.v. bolusinjeksjon er 27 liter.
Halveringstid: I.v. bolusinjeksjon av leuprorelinacetat 1 mg til friske menn viser gjennomsnittlig systemisk clearance på 8,34 liter/time med t1/2 på ca. 3 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Etter at det er tatt ut av kjøleskapet, kan preparatet oppbevares i originalpakningen ved romtemperatur (høyst 25°C) i opptil 4 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Eligard, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
7,5 mg1 sett (ferdigfylte sprøyter)
020427
Blå resept
-
1336,90C
22,5 mg1 sett (ferdigfylte sprøyter)
020355
Blå resept
-
3162,50C
45 mg1 sett (ferdigfylte sprøyter)
059569
Blå resept
Byttegruppe
6166,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 31.07.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.08.2020