Lavdosert tetrasyklin.

J01A A02 (Doksysyklin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 100 mg: Hver tablett inneh.: Doksysyklinmonohydrat tilsv. doksysyklin 100 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av tetrasyklinfølsomme aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative mikroorganismer, chlamydia, mycoplasma, spiroketer, rickettsier og Actinomyces.

Dosering

Avhengig av infeksjonens art. Overskrides anbefalt dosering kan det medføre økt frekvens av bivirkninger. Enhver behandling bør fortsette 1-2 døgn etter symptom-/feberfrihet.
Voksne og ungdom ≥12 år
1. døgn 2 tabletter (200 mg, fordelt på 1 eller 2 doser), etterfulgt av en vedlikeholdsdose på 1 tablett (100 mg) pr. døgn. Ved mer alvorlige infeksjoner kan 2 tabletter gis pr. døgn under hele behandlingstiden.
Barn 8-11 år
Bruk ved akutte infeksjoner skal være nøye begrunnet i situasjoner der andre legemidler ikke er tilgjengelige, ikke antas å være effektive eller er kontraindiserte. Barn ≤45 kg: 4,4 mg/kg 1. døgn (fordelt på 1 eller 2 doser) og 2,2 mg/kg de følgende døgn (fordelt på 1 eller 2 doser). Ved mer alvorlige infeksjoner bør det gis opp til 4,4 mg/kg under hele behandlingstiden. Barn >45 kg: Dosering som for voksne.
Barn <8 år
Bør ikke gis pga. risiko for misfarging av tenner (se Forsiktighetsregler).
Spesielle infeksjoner
Chlamydia uretritt: 100 mg 2 ganger daglig i 7 dager eller 200 mg 1 gang daglig i 7 dager. Chlamydia salpingitt: 100 mg 2 ganger daglig i 10 dager. Ureaplasma urealyticum (T-mykoplasma) infeksjoner: 100 mg 2 ganger daglig i 4 uker (også partner).
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ved langvarig behandling bør serumkonsentrasjonen følges og dosejustering vurderes.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosen bør reduseres ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Administrering Bør tas til et lett måltid og med rikelig drikke i sittende eller stående stilling. Skal ikke tas sammen med mat og drikke som inneholder kalsium, jernpreparater eller antacida (se Interaksjoner). Svelges hele. Kan ev. slemmes opp/røres ut i et glass vann for å redusere risikoen for etseskader i øsofagus. Alt innholdet skal da svelges. Kan deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre tetrasykliner. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og DRESS (legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer) er rapportert. Dersom slike hudreaksjoner oppstår skal doksysyklin seponeres øyeblikkelig og nødvendig behandling initieres. Jarisch-Herxheimer-reaksjon: Kan oppstå kort tid etter oppstart ved spiroketinfeksjon. Pasienten bør informeres om at dette vanligvis er en selvbegrensende konsekvens av antibiotikabehandlingen. Myasthenia gravis: Forsiktighet bør utvises pga. risiko for svak nevromuskulær blokade. Leversykdom og alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet bør utvises. Soling: Forsiktighet tilrådes under og opptil 2 uker etter avsluttet behandling pga. økt mulighet for fotosensibilitet. Benign intrakraniell hypertensjon: Rapportert hos ungdom og voksne. Tilstanden forsvant raskt ved seponering. Øsofagitt og ulcerasjon i øsofagus: Er rapportert, primært hos pasienter som inntok legemidlet rett før sengetid eller med for lite væske. Pediatrisk populasjon: Bruk under tannutvikling (siste halvdel av graviditeten, spedbarn og barn <8 år) kan gi permanent misfarging av tenner (gul-grå-brun). Mer vanlig ved langtidsbruk, men er også sett ved gjentatte korte behandlinger. Emaljehypoplasi er også rapportert. Skal kun brukes dersom mulige fordeler forventes å veie opp for risikoen ved alvorlige eller livstruende tilstander (f.eks. Rocky Mountain-flekkfeber), og kun når det ikke finnes annen adekvat behandling. For barn 8-11 år er permanent misfarging sjelden, men bruk skal likevel begrenses, se Dosering. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Antacida eller andre legemidler (f.eks. didanosin tabletter) som inneholder to- og treverdige kationer som jern, aluminium, magnesium og kalsium gir nedsatt absorpsjon av tetrasykliner, og samtidig bruk bør unngås. Peroralt jern eller kalsium kan ev. gis med 3 timers mellomrom. Ved langtidsbehandling er det vist at tetrasykliner hemmer protrombinaktiviteten, og dosereduksjon av antikoagulanter kan være nødvendig. Langtidsbehandling med fenobarbital, fenytoin og karbamazepin reduserer doksysyklins halveringstid. Doksysyklin bør doseres 2 ganger pr. døgn ved samtidig bruk. Probenecid hemmer tubulær sekresjon av tetrasykliner. Rifampicin kan redusere plasmakonsentrasjonen av doksysyklin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSe Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Skal ikke brukes av gravide. Kan gi irreversible tannskader og inkorporeres i beinvev hos fosteret. Gravide er særlig følsomme for tetrasyklinindusert leverskade ved høye doser. Risiko for andre misdannelser kan heller ikke utelukkes.
AmmingUtskilles i morsmelk. Risiko for påvirkning av barnet. Bør ikke brukes under amming (se Kontraindikasjoner).

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Relativt lav akutt toksisitet.
BehandlingVentrikkeltømming, aktivt kull. Dialyse kan vurderes ved massiv overdosering og nyresvikt.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringBredspektret antibiotikum.
VirkningsmekanismeBakteriostatisk effekt ved hemming av mikroorganismenes proteinsyntese.
AbsorpsjonNesten fullstendig. Liten påvirkning av måltider (melkeprodukter). Cmax nås i løpet av ca. 3 timer.
ProteinbindingCa. 90%.
FordelingVd: 0,75 liter/kg.
HalveringstidCa. 16-18 timer ved engangsdosering, økende til ca. 22 timer etter gjentatt dosering. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Etter ca. 1/2 time.

 

Pakninger, priser og refusjon

Doxylin, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
100 mg 10 stk. (blister)
455949
Blå resept 78,40 C
15 stk. (blister)
455956
Blå resept 99,40 C
20 stk. (blister)
012621
Blå resept 120,50 C
30 stk. (blister)
455972
Blå resept 162,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Doksysyklin
Legemidler: Doksycyklin tabletter, Doxylin tabletter, Oracea kapsler med modifisert frisetting, Vibranord mikstur
Indikasjon: Alvorlige tilfeller av acne vulgaris, annen spesifisert eller uspesifisert akne. Acne conglobata, acne varioliformis og keloid akne. Alvorlig rosacea. Purulent hidradenitt.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Doxylin TABLETTER 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.12.2021


Sist endret: 02.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)