diTeBooster

AJ Vaccines

Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert).

ATC-nr.: J07A M51

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J07A F01
Difteritoksoid
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.02.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 J07A M01
Tetanustoksoid
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.02.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: Hver dose (0,5 ml) inneh.: Difteritoksoid 6,25 Lf (flokkuleringsenheter) (2 IU), tetanustoksoid 6,25 Lf (20 IU), aluminiumoksidhydrat tilsv. aluminium 0,5 mg, natriumhydroksid til pH 7, natriumklorid 4 mg, formaldehyd ≤1 μg, vann til injeksjonsvæsker til 0,5 ml.


Indikasjoner

Revaksinasjon av barn (≥5 år) og voksne som tidligere er primærvaksinert med minst 3 doser difteri- og tetanusvaksine. Vaksinen er ikke ment til primærvaksinasjon mot difteri og tetanus. Skal brukes i overensstemmelse med offisielle, nasjonale anbefalinger.

Dosering

Voksne og barn ≥5 år: 1 enkeltdose (0,5 ml) gis i.m. Revaksinasjon mot difteri og tetanus bør gis med intervaller i samsvar med de offisielle anbefalinger (vanligvis 10 år).
Tilberedning/Håndtering: Ristes før bruk. Etter resuspendering skal vaksinen være en fargeløs suspensjon av hvite eller grå partikler. Skal ikke blandes med andre vaksiner i samme hetteglass eller sprøyte.
Administrering: Injiseres i.m. Ved visse indikasjoner (f.eks. hemoragisk diatese) kan vaksinen injiseres dypt s.c. Det er færre lokale reaksjoner ved i.m. enn ved s.c. injeksjon.

Kontraindikasjoner

Alvorlige bivirkninger ved tidligere vaksinasjon med vaksinen eller overfølsomhet for vaksinens innholdsstoffer.

Forsiktighetsregler

Sammenlignet med en vaksine til primærvaksinasjon inneholder diTeBooster redusert mengde difteri- og tetanus-antigener, og vaksinen bør administreres iht. nasjonale, offisielle anbefalinger for slike vaksiner. Vaksinasjonen bør utsettes hos pasienter med akutt febersykdom. Hos barn og voksne med nedsatt immunforsvar kan den serologiske respons svekkes. Vaksinasjon av barn og voksne under immunsuppressiv behandling kan foretas, men kan resultere i nedsatt immunologisk respons. Utstyr til behandling av en ev. anafylaktisk reaksjon, skal være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Spormengder av formaldehyd fra produksjonsprosessen kan være tilstede og forholdsregler bør tas ved kjent overfølsomhet mot formaldehyd.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07A M51
Samtidig bruk med andre inaktiverte vaksiner er ikke undersøkt. Det er ikke sannsynlig at samtidig bruk vil interferere med immunresponsen. Når det anses nødvendig, kan diTeBooster gis samtidig med andre vaksiner, når disse gis på separate injeksjonssteder.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Humane data er utilstrekkelige til å bedømme teratogen eller fostertoksisk risiko. Under graviditet bør en mulig risiko for klinisk infeksjon veies opp mot teoretisk risiko ved vaksinasjon.
Amming: Det er ikke dokumentasjon for at vaksinasjon av en ammende mor er skadelig for barnet.
Vaksiner

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Utilpasshet, feber ≥38°C, rødme/hevelse på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Eksem og dermatitt. Øvrige: Rødme/hevelse ≥6 cm på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Urticaria. Immunsystemet: Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner. Øvrige: Høy feber >40°C, granulom eller steril abscess på injeksjonsstedet. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Nevrologiske: Vasovagal synkope.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Difteri- og tetanustoksin, renset og avgiftet, utvunnet ved dyrking av Corynebacterium diphteriae og Clostridium tetani. Toksoidene er adsorbert til aluminiumhydroksid. Ingen substanser av human opprinnelse er anvendt ved fremstilling av vaksinen.
Virkningsmekanisme: Kort tid etter revaksinasjon dannes antistoffer mot begge antigener i vaksinen. Beskyttelse mot difteri og tetanus kan forventes å vare i minst 10 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Vaksinen kastes hvis den har vært utsatt for frost.

Sist endret: 16.05.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.01.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


diTeBooster, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
041332
SPC_ICON-
-
952,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

difteri: Smittsom sykdom forårsaket av corynebakterier. Vanligvis angripes luftveiene og sykdommen gir symptomer fra nese og hals. Bakterien kan forårsake pusteproblemer og i mer alvorlige tilfeller, påvirke hjerte og sentralnervesystemet. Difteri er svært sjelden i Norge siden vaksine mot sykdommen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tetanus (stivkrampe): Stivkrampe er en sykdom som rammer nervesystemet. Stivkrampe skyldes et giftstoff (toksin) fra bakterien Clostridium tetani.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.