Diamox

Amdipharm


Karboanhydrasehemmer.

S01E C01 (Acetazolamid)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 250 mg: Hver tablett inneh.: Acetazolamid 250 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Glaukom. Adjuvans ved epilepsi (petit mal).

Dosering

Glaukom
Dosen avpasses individuelt. 1/2-1 tablett 3-4 ganger daglig. I akutte tilfeller bør det ofte gis en initialdose på 2 tabletter.
Som adjuvans ved epilepsi
Ved petit mal: 8-30 mg pr. kg pr. dag fordelt på 3 enkeltdoser.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler.
Administrering Kun til oral bruk. Kan deles i 2 eller 4 deler (delekors).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, sulfonamider eller sulfonamidderivater. I tilfeller med uttalt nyresykdom eller nedsatt nyrefunksjon. Ved binyresvikt (f.eks. Addisons sykdom). Hypokloremisk acidose. Ved leversykdom eller nedsatt leverfunksjon (inkl. cirrhose) pga. økt risiko for leverencefalopati. Hypokalemi eller hyponatremi. Langtidsbehandling av kronisk ikke-kongestivt trangvinkelglaukom (acetazolamid kan maskere forverring av trangvinkelglaukom).

Forsiktighetsregler

Økning av dosen gir ikke økt diurese og kan øke forekomsten av døsighet og​/​eller parestesi. Suicidale tanker og atferd: Er rapportert hos pasienter behandlet med antiepileptika ved flere indikasjoner. Pasienter bør derfor monitoreres for tegn på suicidale tanker og atferd og passende behandling bør vurderes. Pasienter og pårørende bør tilrådes å søke medisinsk hjelp ved tegn på suicidale tanker og atferd. Ved langtidsbehandling: Ekstra forsiktighet tilrådes. Pasienten bør oppfordres til å rapportere uvanlig utslett. Før og regelmessig under behandling anbefales kontroll av blodceller og elektrolyttnivå. Overfølsomhetsreaksjoner: Kan gjenoppstå dersom et sulfonamid eller sulfonamidderivat gis på nytt, uavhengig av administreringsvei. Preparatet skal seponeres ved tegn på overfølsomhetsreaksjoner eller andre alvorlige reaksjoner. Elektrolyttforstyrrelser: Acetazolbehandling kan gi elektrolyttforstyrrelser, inkl. hyponatremi og forbigående hypokalemi, samt metabolsk acidose. Derfor anbefales regelmessig kontroll av serumelektrolytter. Særlig forsiktighet anbefales hos pasienter med tilstander som er forbundet med, eller disponerer for, elektrolytt- og syre​/​baseforstyrrelser, som pasienter med nedsatt nyrefunksjon (inkl. eldre), pulmonal obstruksjon, emfysem, pasienter med diabetes mellitus og pasienter med nedsatt alveolær ventilasjon. Alvorlig metabolsk acidose er rapportert hos pasienter med normal nyrefunksjon under behandling med acetazolamid og salisylater. Blodsukkernivå: Både økt og redusert blodsukkernivå er beskrevet hos pasienter som behandles med acetazolamid. Dette bør tas hensyn til ved nedsatt glukosetoleranse eller diabetes mellitus. Nyresten: Hos pasienter med nyresten i anamnesen bør fordelen veies mot risikoen for ytterligere stendannelse. Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP): Dersom det ved behandlingsstart oppstår feber og et generalisert erytem med pustler, kan det være et symptom på AGEP, se Bivirkninger. Dersom AGEP diagnostiseres, skal acetazolamid seponeres og ev. videre behandling kontraindiseres. Påvirkning av laboratorieprøver og andre diagnostiske tester: Acetazolamid kan gi økt nivå av krystaller i urin. Acetazolamid påvirker HPLC-metoden for teofyllinanalyse. Acetazolamids påvirkning av teofyllinanalysen avhenger av oppløsningsmidlet som brukes ved ekstraksjonen. Acetazolamid påvirker ikke nødvendigvis andre teofyllinanalysemetoder. Koroidal effusjon​/​løsning: Er rapportert etter bruk av acetazolamid. Symptomer inkluderer akutt innsettende redusert synsskarphet eller okulær smerte, og kan oppstå i løpet av timer etter oppstart av acetazolamidbehandling. Ved mistanke om koroidal effusjon​/​løsning bør acetazolamid seponeres så raskt som mulig. Hjelpestoffer: Dette legemidlet inneholder <1 mmol (23 mg) natrium i hver doseenhet, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Enkelte bivirkninger, som døsighet, trøtthet og myopi, kan redusere evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Sulfonamider kan forsterke effekten av folinsyreantagonister. Mulig fortsterkning av effekten av folinsyreantagonister, hypoglykemiske midler og orale antikoagulantia kan forekomme. Samtidig administrering av acetazolamid og acetylsalisylsyre (og derivater) kan gi alvorlig acidose og økt CNS-toksisitet. Alvorlig metabolsk acidose er rapportert hos pasienter med normal nyrefunksjon under behandling med acetazolamid og salisylater. Dosejustering kan være nødvendig når acetazolamid gis sammen med hjerteglykosider eller hypertensiver. Samtidig administrering av acetazolamid og fenytoin fører til økte serumnivåer av fenytoin. Alvorlig osteomalasi er sett hos noen få pasienter som brukte acetazolamid i kombinasjon med andre antikonvulsiva. Isolerte tilfeller av redusert primidon- og økt karbamazepinnivå i serum ved samtidig bruk av acetazolamid. Samtidig bruk av andre karboanhydrasehemmere er ikke tilrådelig pga. mulige additive effekter. Både økt og redusert blodsukkernivå er sett ved acetazolamidbehandling og det bør tas hensyn til dette ved samtidig behandling med antidiabetika. Acetazolamid øker pH i urin i nyretubuli og reduserer dermed urinutskillelsen av amfetamin og kinidin og kan dermed øke effekt​/​virketid av amfetamin og effekt av kinidin. Acetazolamid kan hindre urinutskillelsen av metenaminforbindelser ved å øke pH i urin. Acetazolamid øker litiumutskillelsen som følge av nedsatt reabsorpsjon av litium i proksimale tubuli. Effekten av litiumkarbonat kan reduseres. Samtidig bruk av natriumbikarbonat kan øke risikoen for nyrestensdannelse. Acetazolamid kan øke blodnivået av ciklosporin ved samtidig bruk. Forsiktighet anbefales når acetazolamid gis til pasienter som får ciklosporin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetTeratogene (defekter i ekstremitetene) og embryotoksiske effekter hos rotter, mus, hamstere og kaniner ved orale og parentale doser >10 ganger human anbefaling, er rapportert. Selv om det ikke er holdepunkter for slike humane effekter, foreligger det ikke tilstrekkelige og velkontrollerte studier med gravide kvinner, og preparatet skal derfor ikke brukes under graviditet, spesielt i 1. trimester.
AmmingSmå mengder i melk er påvist hos ammende som har brukt acetazolamid. Selv om det er lite sannsynlig at dette vil medføre skadelige effekter hos barnet, bør det utvises ekstrem forsiktighet når acetazolamid gis til ammende.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Bivirkninger ved korttidsbehandling er vanligvis ikke alvorlige.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerSymptomer kan være: Døsighet, parestesi, ataksi, diplopi, tåkesyn, kvalme, oppkast, polyuri, tørste, metabolsk acidose, hypokalemi, feber og eksantem. Ved alvorlig overdose: Leukopeni, hemolytisk anemi, nyresten, hematuri og nyresvikt.
BehandlingSymptomatisk og støttende. Elektrolyttforstyrrelser, utvikling av acidotisk tilstand og sentralnervøse effekter kan ventes å oppstå. Serumelektrolyttnivåer (spesielt kalium) og blodets pH bør overvåkes. Støttende tiltak er nødvendig for å gjenopprette elektrolytt- og pH-balanse. Acidotisk tilstand kan vanligvis korrigeres ved tilførsel av bikarbonat. Dialyserbart (kan være spesielt viktig ved behandling av overdosering som kompliseres ved samtidig nyresvikt).

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSenker det intraokulære trykk ved sin hemmende effekt på enzymet karboanhydrase. Pga. acidoseeffekten kan preparatet anvendes som adjuvans ved epilepsi.
AbsorpsjonCmax nås etter 1-2 timer.
ProteinbindingCa. 95%.
HalveringstidI plasma 4-10 timer.
MetabolismeMetaboliseres ikke.
Utskillelse80% utskilles uforandret med urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Ved romtemperatur (15-25°C).

 

Pakninger, priser og refusjon

Diamox, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
250 mg 100 stk. (boks)
598021

Blå resept

198,40 C

Individuell refusjon

Acetazolamid
Legemidler: Acetazolamide tabletter, Diamox tabletter, Diamox SR depotkapsler
Indikasjon: Idiopatisk intrakraniell hypertensjon hos barn og ungdom (til og med 17 år). Idiopatisk intrakraniell hypertensjon med synsaffeksjon hos voksne.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Diamox TABLETTER 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

13.12.2023


Sist endret: 02.01.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)