Spesifikk jern- og aluminiumantagonist.

V03A C01 (Deferoksamin)PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg: Hvert hetteglass inneh.: Deferoksaminmesilat 500 mg.


Indikasjoner

Terapeutisk ved transfusjonshemosiderose, særlig i forbindelse med talassemi, sideroakrestisk anemi, Blackfan-Diamond-anemi, aplastisk anemi og hemolytisk anemi. Primær (idiopatisk) hemokromatose. Sekundær hemokromatose ved levercirrhose, forsøksvis ved porphyrea cutania tarda. Essensiell pulmonal hemosiderose. Akutt jernforgiftning. Dialysepasienter med påvist økt aluminiumavleiring. Diagnostisk ved patologisk jernopplagring, ved mistanke om økt aluminiumavleiring.

Dosering

Patologisk innleiring av jern i vevet
Det anbefales at deferoksaminbehandling startes etter de første 10-15 blodoverføringene eller når klinisk monitorering viser tegn til jernoverskudd (dvs. serumferritinnivå ≥1000 ng/ml). Dosering og administreringsmåte tilpasses symptombildet. Laveste effektive dose bør benyttes. Utskillelse av jern i urin måles daglig. Vanlig initialdose er 500 mg daglig, med økende doser til ønsket jernutskillelse er nådd. Deretter bør jernutskillelse i urin måles med få ukers mellomrom. Vedlikeholdsdosen avhenger av pasientens jernekskresjonshastighet, vanligvis mellom 20-60 mg/kg kroppsvekt. Pasienter med serumferritin <2000 ng/ml trenger ca. 25 mg/kg/dag, og pasienter med 2000-3000 ng/ml serumferritin trenger ca. 35 mg/kg/dag. Individuell dosering tilpasses pasientens jernutskillelseshastighet uavhengig av administreringsmåte. Utskillelse av jern i urin bør overvåkes regelmessig slik at dosen ev. kan tilpasses. Samtidig bruk av vitamin C: Pasienter med jernoverskudd utvikler vanligvis vitamin C-mangel, trolig fordi vitaminet oksideres av jern. Etter 1. måned med chelatorbehandling kan vitamin C gis som tilleggsbehandling. Til voksne gis opp til 200 mg daglig fordelt på flere doser, 50 mg er generelt tilstrekkelig for barn <10 år mens 100 mg gis til eldre barn. Større doser av vitamin C vil ikke øke ekskresjonen av jernkomplekset.
Akutt jernforgiftning
Behandling bør skje både peroralt og parenteralt. Per os etter mageskylling gis 5-10 g deferoksamin (innholdet i 10-20 hetteglass) oppløst i 50-100 ml sterilt vann (ev. gjennom en sonde). Nytten av peroral behandling er omdiskutert. For å eliminere absorbert jern bør deferoksamin gis i.m. eller i.v. Alle pasienter med serumjern >500 μg/dl (89,5 μmol/liter), pasienter med serumjern >350 μg/dl (62,6 μmol/liter) og tegn på fritt jern, samt pasienter med symptomer på akutt jernforgiftning der jernnivået i blod ikke er tilgjengelig, bør få deferoksamin i.m. eller i.v. Hvis pasienten er normotensiv, gis 1 g til barn og 2 g til voksne som en enkelt i.m. injeksjon. Hvis pasienten er hypotensiv eller i sjokk, anbefales i.v. administrering. Maks. hastighet for i.v. administrering er 15 mg/kg/time, men total døgndose skal ikke overstige 80 mg/kg. Administreringshastigheten bør reduseres så raskt situasjonen tillater det, vanligvis etter 4-6 timer. Behandlingen bør fortsette til jernnivået i serum er lavere enn total bindingskapasitet. Effekten av behandlingen avhenger av tilstrekkelig vannlating for å sikre at jernkomplekset ferrioksamin blir utskilt. Hvis oligouri eller anuri utvikles, kan peritoneal dialyse, hemodialyse eller hemofiltrasjon bli nødvendig.
Aluminiumopplagring hos pasienter med terminal nyresvikt
Pasienter med symptomer eller organdysfunksjon pga. aluminiumoverskudd bør behandles. Hos pasienter uten symptomer bør behandling vurderes hvis aluminiumnivået i serum holder seg over 60 ng/ml og Desferaltesten er positiv (se nedenfor), spesielt hvis benbiopsi viser aluminiumrelatert bensykdom. 5 mg/kg gis som en langsom i.v. infusjon i løpet av de siste 60 minutter av dialysen. Etter 3 måneders behandling og 4 ukers utvasking bør en ny Desferaltest utføres. Hvis 2 påfølgende tester utført med én måneds mellomrom viser serumnivå av aluminium <75 ng/ml over baseline, anbefales ikke ytterligere behandling. Pasienter på kontinuerlig ambulerende eller syklisk peritoneal dialyse kan gis deferoksamin i.m., som langsom i.v. infusjon, s.c. eller intraperitonealt. Intraperitonealt anbefales. Deferoksamin bør gis én gang i uken i dosen 5 mg/kg før siste skift for dagen.
Desferaltest
Basert på at jern- og aluminiumutskillelsen hos friske mennesker ikke kan økes over en viss mengde pr. dag ved tilførsel av Desferal. 1) Desferaltest for patologisk jernopplagring hos pasienter med normal nyrefunksjon: Dersom patologisk jernopplagring foreligger kan dette utnyttes diagnostisk: 500 mg injiseres i.m. Urinen samles i 6 timer og jerninnholdet bestemmes. Utskillelsen av 1-1,5 mg (18-27 μmol) i denne perioden tyder på en patologisk jernopplagring. Verdier >1,5 mg (27 μmol) anses som avgjort patologisk. Testen forutsetter normal nyrefunksjon. 2) Desferal infusjonstest for aluminiumopplagring hos pasienter med terminal nyrefunksjon: Anbefales hos pasienter med serumaluminium >60 ng/ml sammen med serumferritin >100 ng/ml. Baselinenivået for aluminium bør fastslås rett før hemodialyse. I løpet av de siste 60 minuttene av hemodialysen gis 5 mg/kg som langsom i.v. infusjon. Ved start av neste hemodialyse (f.eks. 44 timer etter forrige deferoksamininfusjon) bestemmes serumaluminium en gang til. Desferaltesten anses å være positiv hvis økning i serumaluminium over baseline-nivået er >150 ng/ml. En negativ test ekskluderer imidlertid ikke diagnosen aluminiumoverskudd.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Studier ikke utført.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Skal brukes med forsiktighet, se Forsiktighetsregler.
  • Barn: Vekt og lengdevekst bør undersøkes hver 3. måned hos barn som behandles med deferoksamin, se Forsiktighetsregler.
  • Eldre ≥65 år: Forsiktighet bør utvises, og det anbefales å starte i nedre del av doseringsskalaen.
Tilberedning/Håndtering Ved i.v. eller s.c. tilførsel brukes en 95 mg/ml oppløsning (500 mg oppløses i 5 ml sterilt vann). Oppløsningen er nær isoton og skal være klar og fargeløs/svak gul. Til i.v. tilførsel bør utelukkende infusjon brukes; 95 mg/ml oppløsningen fortynnes med isoton natriumklorid- eller glukoseoppløsning. Uforlikelig med heparinoppløsning. Fysiologisk saltvann (9 mg/ml) bør ikke brukes som oppløsningsmiddel for pulveret, men kan benyttes til videre fortynning etter at pulveret er oppløst i sterilt vann. Se pakningsvedlegg for detaljer.
Administrering Kan gis som i.m. injeksjon, men vil som regel gi bedre effekt ved kontinuerlig og langsom i.v. eller s.c. infusjon. Ved kroniske tilstander skal oppløsningen vanligvis administreres sakte (s.c. eller i.v.) over 8-12 timer, uavhengig av dose. Ved akutte tilstander trengs en mer aggressiv chelatering. Anbefalt doseringshastighet er da 15 mg/kg/time. S.c. infusjon vha. pumpe over en periode på 8-12 (ev. 24) timer, anses å være effektivt og beleilig for ambulerende pasienter. Pumpen bør brukes 4-7 ganger pr. uke avhengig av alvorlighetsgrad. I.m. administrering benyttes bare når s.c. infusjon, som er mer effektiv, ikke kan gis. I.v. infusjon kan også benyttes og kan gis sammen med blodoverføring. Kontinuerlig i.v. infusjon kan gis via implantert i.v. system, til bruk ved behandling i hjemmet. Kontinuerlig i.v. infusjon brukes bare til pasienter som ikke kan gis kontinuerlig s.c. infusjon og til pasienter med hjerteproblemer sekundært til jernoverskuddet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for deferoksamin, unntatt der desensibilisering er mulig.

Forsiktighetsregler

Rask i.v. infusjon kan føre til hypotensjon og sjokk (f.eks. flushing, takykardi, sirkulatorisk kollaps og urtikaria). Høye doser av deferoksamin, spesielt hos pasienter med lavt ferritinnivå i plasma, kan medføre syns- og hørselsforstyrrelser. Oftalmologisk og audiologisk kontroll anbefales før behandlingsstart og deretter hver 3. måned under behandlingen ved langvarig terapi, spesielt hvis serumferritin er lavt. Nyresviktpasienter som mottar vedlikeholdsdialyse og har lavt ferritinnivå, er spesielt utsatte for bivirkninger. Synsforstyrrelser er blitt rapportert etter enkeltdoser med deferoksamin. Risiko for bivirkninger reduseres ved lavdosebehandling. Hvis syns- eller hørselsforstyrrelser oppstår skal deferoksamin seponeres umiddelbart. Brukes med forsiktighet hos pasienter med nyresvikt da omkring halvparten av metallkomplekset utskilles via nyrene hos pasienter med jernoverskudd og normal nyrefunksjon. Jern- og aluminiumkompleksene kan elimineres ved dialyse. Hos pasienter med nyresvikt vil utskillelsen øke ved dialyse. Isolerte tilfeller av akutt nyresvikt er rapportert og overvåkning av endringer i nyrefunksjon bør overveies. Høydose deferoksamin samtidig med lave ferritinnivåer eller ung alder (<3 år ved behandlingsstart) har vært assosiert med veksthemming. En må skille på om veksthemming skyldes høye doser deferoksamin eller om den kommer av jernoverskuddet i seg selv. Vekt og lengdevekst bør undersøkes hver 3. måned hos barn som behandles med deferoksamin. Hos pasienter med aluminiumrelatert encefalopati kan høye doser deferoksamin forverre nevrologiske lidelser (krampeanfall), trolig pga. akutt økning av sirkulerende aluminium. Deferoksamin kan fremskynde starten på dialysedemens. Profylaktisk behandling med klonazepam kan gi beskyttelse. Behandling av aluminiumoverskudd kan føre til hypokalsemi og forverring av hyperparatyreoidisme. Pasienter med jernoverskudd er under behandling særlig utsatte for infeksjoner, spesielt med Yersinia enterocolitica og Yersinia pseudotuberculosis. Ved feber kombinert med akutt enteritt/enterokolitt, faryngitt eller diffuse magesmerter bør behandlingen seponeres midlertidig mens bakteriologisk utredning og antibiotikabehandling gjennomføres. Ved symptomer på mucormycosis bør deferoksamin seponeres midlertidig mens mykologisk utredning og passende behandling gjennomføres. Utskillelse av jernkomplekset kan farge urinen rødbrun. Vitamin C bør ikke gis til pasienter med hjertesvikt. Behandling med vitamin C bør kun settes i gang etter en måned med deferoksaminbehandling, og vitamin C bør bare gis dersom pasienten får deferoksamin regelmessig. Daglig dose av vitamin C bør ikke overstige 200 mg hos voksne, fordelt på flere doser, og hjertefunksjonen bør kontrolleres. Akutt lungesviktsyndrom (ARDS) er blitt beskrevet etter behandling med uvanlig høye i.v. doser deferoksamin hos pasienter med akutt jernforgiftning og hos pasienter med talassemi. Anbefalt dosering bør derfor ikke overskrides. Desferal kan gi svimmelhet og tretthet, særlig i begynnelsen av behandlingen, og reaksjonsevnen kan nedsettes. Dette bør tas med i betraktning før pasienten kjører bil eller bruker maskiner.

Interaksjoner

Samtidig behandling med proklorperazin kan føre til midlertidig bevisstløshet. Samtidig behandling med deferoksamin og høye doser vitamin C (mer enn 500 mg daglig) kan føre til nedsatt hjertefunksjon hos pasienter med alvorlig kronisk forhøyede jernlagre. Tilstanden er reversibel ved seponering av vitamin C. Resultater fra gallium-67-undersøkelser kan være misvisende pga. rask utskillelse av deferoksaminbundet gallium-67 i urin. Deferoksamin bør seponeres 48 timer før scintigrafi skal utføres.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. De rapporter som foreligger tyder på liten risiko. Preparatet bør kun gis til gravide hvis forventet nytte oppveier risikoen for fosteret.
AmmingUkjent om deferoksaminmesilat skilles ut i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Preparatet bør derfor ikke brukes ved amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerHypotensjon, takykardi, gastrointestinale forstyrrelser, forbigående tap av syn, afasi, agitasjon, hodepine, kvalme, bradykardi, akutt nyresvikt og akutt lungesviktsyndrom.
BehandlingDeferoksamin bør seponeres og symptomatisk behandling igangsettes. Deferoksamin kan dialyseres.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringChelaterende pulver med høy og spesifikk bindingsevne for treverdig jern og aluminium.
VirkningsmekanismeTar opp fritt jern, enten i plasma eller i celler. Deferoksamin kan binde jern fra ferritin og hemosiderin, men dette skjer relativt langsomt ved klinisk relevante konsentrasjoner av legemidlet. Jern fjernes derimot ikke fra hemoglobin, transferrin eller andre heminholdige substanser. Kan mobilisere og binde aluminium. Danner med treverdig jern og aluminium kompleksene ferrioksamin og aluminoksamin. Kompleksene skilles raskt og fullstendig ut og patologisk jern- eller aluminiumavsetninger i organene reduseres.
AbsorpsjonRaskt etter parenteral administrering.
Proteinbinding<10% in vitro.
HalveringstidTerminal halveringstid er 6 timer.
UtskillelseBifasisk utskillelse etter i.m. injeksjon, vesentlig via nyrene som ferrioksamin, aluminoksamin, deferoksamin resp. dets metabolitter. En liten del utskilles i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Etter tilberedning bør oppløsningen brukes umiddelbart (behandlingen bør starte innen 3 timer). Dersom tilberedning skjer under godkjente aseptiske forhold kan oppløsningen oppbevares ved romtemperatur i inntil 12 timer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Desferal, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
500 mg 10 stk. (hettegl.)
189175
H-resept 524,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Desferal PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.06.2017


Sist endret: 24.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)