ØYEDRÅPER, oppløsning 3,8 mg/ml: 1 ml inneh.: Merkaptaminhydroklorid tilsv. merkaptamin 3,8 mg, benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, karmellosenatrium, sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid/saltsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av avleiringer av cystinkrystaller i hornhinnen hos voksne og barn >2 år med cystinose.

Dosering

Behandling skal innledes under tilsyn av lege med erfaring i behandling av cystinose.
Voksne og barn >2 år
Anbefalt dose er 1 dråpe i hvert øye, 4 ganger daglig i våken tilstand. Det anbefales et opphold på 4 timer mellom hver gang øynene dryppes. Dosen kan reduseres progressivt til en minimal daglig dose på 1 dråpe i hvert øye, avhengig av resultatene av oftalmisk undersøkelse (som avleiring av cystinkrystaller i hornhinnen, fotofobi). Dosen bør ikke overskride 4 dråper daglig i hvert øye. Akkumulering av cystinkrystaller i hornhinnen øker hvis preparatet seponeres. Behandlingen bør ikke avbrytes.
Glemt dose Behandlingen fortsettes med neste drypping.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn <2 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen data.
Tilberedning/Håndtering Øyedråpene skal romtempereres før administrering. Dråpeflasken oppbevares i romtemperatur etter åpning.
Administrering Vær nøye slik at tuppen på dråpetelleren ikke berører øyelokkene, området rundt øyet eller andre overflater, for å unngå kontaminering av dråpeteller og oppløsning. For å unngå klebrige øyne om morgenen, anbefales det å dryppe siste dråpen for dagen minst 30 minutter før sengetid. Ved samtidig bruk av andre lokale okulære legemidler skal det gå 10 minutter mellom administreringene. Øyesalver skal administreres sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kontakt med myke kontaktlinser skal unngås da disse kan misfarges. Kontaktlinsene fjernes før administrering og det skal gå minst 15 minutter før de settes inn igjen. Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi øyeirritasjon, punktuell keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Overvåkning er nødvendig.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Systemisk eksponering er minimal, effekt under graviditet og amming forventes ikke, men forholdsregler skal tas.
GraviditetUtilstrekkelige data hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet, inkl. misdannelser. Mulig human risiko er ukjent. Dersom graviditet påvises eller planlegges bør behandlingen nøye overveies og pasienten informeres om mulig teratogen risiko.
AmmingUkjent om merkaptamin utskilles i morsmelk hos mennesker.
FertilitetIngen data. Dyrestudier har vist redusert fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering er lite sannsynlig med okulær administrering. Ved utilsiktet svelging bør overvåkning og symptomatisk behandling igangsettes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeVirker som et cystinnedbrytende middel som reduserer akkumuleringen av cystinkrystaller i hornhinnen, ved å konvertere cystin til cystein og cystein‑cysteaminblandede disulfider.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Før åpning: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter åpning: Holdbar i 7 dager. Oppbevares i romtemperatur ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Cystadrops, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
3,8 mg/ml 4 × 5 ml (flaske)
161981

H-resept

50 261,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Cystadrops ØYEDRÅPER, oppløsning 3,8 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.09.2021


Sist endret: 03.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)