Curacit

Takeda

Muskelrelaksantium.

ATC-nr.: M03A B01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 M03A B01
Suksametonium
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av suksametonium kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Suksametonium har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at suksametonium er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.02.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Suksametoniumklorid 10 mg, benzylalkohol, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Muskelrelaksasjon ved generell anestesi, særlig når det er ønskelig med raskt innsettende og kortvarig virkning.

Dosering

Individuell, avhengig av ønsket grad av lammelse og individuell respons. 0,05-0,15 mg/kg kroppsvekt i.v. gir en viss muskelavslapning, spesielt av perifer muskulatur uten at åndedrett påvirkes nevneverdig, i 1-3 minutter. 0,2-0,3 mg/kg kroppsvekt i.v. gir fullstendig avslapning av perifer muskulatur i 3-5 minutter og åndedrett påvirkes i de fleste tilfeller. 0,4-0,8 mg/kg kroppsvekt i.v. gir total avslapning av all tverrstripet muskulatur i 5-10 minutter og kunstig åndedrett er nødvendig.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Små barn trenger forholdsvis høyere dose enn voksne pga. relativ resistens.
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke blandes med andre legemidler i sprøyten.
Administrering: Hvis langvarig muskelavslapning ønskes, kan intermitterende injeksjoner gis. Gis som i.v. injeksjon eller infusjon. Kan gis i.m. dersom i.v. injeksjon ikke er mulig. Initial virkning på muskeltonus kan da bli forlenget. Pga. fare for uforlikelighet må forsiktighet utvises ved samtidig bruk av andre legemidler via samme kanyle.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Unormal plasma pseudokolinesteraseaktivitet, personlig eller familiær malign hypertermi i anamnesen. Muskeldystrofi og andre myopatier. Alvorlig hyperkalemi. Pasienter i sub-akuttfasen etter større brannskader, massive traumer eller alvorlig langvarig sepsis, pga. risiko for hyperkalemi og sirkulasjonssvikt. Pasienter i sub-akuttfasen etter omfattende denervering av skjelettmuskulatur eller skader på øvre motornevroner. Redusert nyrefunksjon med hyperkalemi. Skader i medulla, hvor hyperkalemi kan føre til hjertestans. Skal ikke gis til for tidlig fødte eller nyfødte, pga. benzylalkoholinnholdet.

Forsiktighetsregler

Pasienten vil trenge kunstig respirasjon. Bør kun brukes under overvåkning av anestesilege eller andre som er kjent med bruken og effekten av muskelrelaksantia. Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme etter administrering av nevromuskulære blokkere. Forholdsregler for å behandle slike tilfeller må alltid tas. Særlige forholdsregler må tas ved tidligere anafylaktiske reaksjoner på nevromuskulære blokkere, da kryssreaksjoner er sett. Må gis med forsiktighet ved leversykdom, feilernæring, alvorlig anemi, hos kreftpasienter, nyfødte og pasienter med brannskader, etter plasmaferese eller behandling med legemidler som påvirker syntesen eller aktiviteten av plasma pseudokolinesterase. Bør brukes med stor forsiktighet ved elektrolyttforstyrrelser, personlig eller familiær nevromuskulær sykdom (f.eks. myasthenia gravis), uremi (kan ikke anbefales, særlig ved høyt serumkalium), hjertesykdom, trangvinkelglaukom og ved mulighet for perforerende øyeskade (pga. økt intraokulært trykk), tidligere reaksjoner mot anestesimidler (hos pasient eller familiemedlem), astma eller tidligere allergiske reaksjoner, brudd, muskelspasmer eller tilstander hvor økt arterielt trykk gir risiko for forverring av allerede eksisterende tilstand. Barn: Benzylalkohol kan gi forgiftning og anafylaktoid reaksjon hos spedbarn og barn opptil 3 år. Irreversibel hjertestans er sett ved bruk hos tilsynelatende friske barn og unge med udiagnostisert nevromuskulær sykdom. Bør derfor kun brukes til barn og unge hvis strengt nødvendig, og med hurtig intubasjon for å få frie luftveier.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se M03A B01
Legemidler og kjemikalier som reduserer plasma pseudokolinesteraseaktiviteten og potenserer og forlenger suksametoniums muskelrelakserende effekt: Bambuterol, terbutalin, metoklopramid, cytostatika (f.eks. syklofosfamid, tiotepa), ketamin, organofosfatinsekticider som inneholder etiopate (paration og malation). Effekten av suksametonium potenseres og forlenges av antibiotika som klindamycin, polymyksiner og aminoglykosider i høye doser, spesielt ved nyresvikt og nevromuskulær sykdom. Legemidler som øker eller forlenger suksametoniums muskelrelakserende effekt: Lokalanestetika (prokain, lidokain), litium, fenelzin. Pasienter som får digoksin er mer utsatt for effekten av suksametonium-forverret hyperkalemi og har økt risiko for hjertearytmi.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes med mindre strengt nødvendig. Små mengder er målt i navleblod og anses normalt ikke som en risiko for fosteret ved terapeutiske doser. Genetisk anlegg for pseudokolinesterasemangel må tas i betraktning ved partus, da det kan medføre pustevansker hos nyfødte. Plasma pseudokolinesterase kan være redusert opp mot 25% under graviditeten, og kan gi forlenget effekt av suksametonium, spesielt ved gjentatt dosering. Normal pseudokolinesteraseverdi nås 6-8 uker etter fødsel.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Bør ikke brukes ved amming.
Suksameton

Bivirkninger

Opptil 60% har rapportert muskelømhet postoperativt. Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Arytmier. Muskel-skjelettsystemet: Myoglobinemi, muskelfascikulasjoner, muskelsmerter. Stoffskifte/ernæring: Økning i blodkalium. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Økt intragastrisk trykk. Hjerte/kar: Bradykardi, hypotensjon. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Øye: Økt intraokulært trykk (initialt). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Muskel-skjelettsystemet: Kjevespenning. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Hjertestans (sekundært til suksametoniumindusert hyperkalemi). Immunsystemet: Bronkospasmer, anafylaktiske reaksjoner. Luftveier: Respiratorisk depresjon, pusteforstyrrelser, forlenget apné hos pasienter med defekt i plasma pseudokolinesterase. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkontraksjoner, langvarig lammelse. Nyre/urinveier: Myoglobinuri, økt CK. Øvrige: Malign hypertermi. Svært sjeldne (<1/10 000): Hjerte/kar: Ventrikkelflimmer og ventrikkelarytmi. Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk, anafylaktoide reaksjoner. Luftveier: Forsinket respirasjonssvikt ved Duchennes muskeldystrofi, larynksødem, lungeødem. Muskel-skjelettsystemet: Akutt rabdomyolyse. Nyre/urinveier: Nyresvikt sekundært til myoglobinuri.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering kan gi langvarig respirasjonsstans og sirkulasjonskollaps i tillegg til muskellammelsen.
Behandling: Kunstig respirasjon og kontroll av blodtrykk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: M03A B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker depolariserende på den motoriske endeplaten i tverrstripet muskulatur. Nedbrytes ikke av acetylkolinesterase. Repolarisering blir derved hindret og muskelen lammes.
Halveringstid: Rask effekt, i løpet av 1/2-1 minutt ved i.v. injeksjon, og varer i 2-6 minutter. Ved atypisk eller lav serumkonsentrasjon av pseudokolinesterase kan virkningen være betydelig forlenget.
Metabolisme: Hydrolyseres av pseudokolinesterase i plasma og vev.
Utskillelse: En liten del utskilles uomdannet via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

Sist endret: 29.04.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.04.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Curacit, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/ml10 × 20 ml (hettegl.)
122622
SPC_ICON-
-
6570,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

acetylkolinesterase: Enzym som bryter ned og inaktiverer acetylkolin.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertermi: Unormal høy kroppstemperatur.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

uremi (urinforgiftning): Økt mengde avfallstoffer i blodet som følge av sviktende nyrefunksjon. Tretthet, kvalme, dårlig appetitt, brekninger, vekttap og plagsom hudkløe er typiske symptomer.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.

økt intraokulært trykk (økt iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.