Cresemba

Basilea


Antimykotikum.

J02A C05 (Isavukonazol)KAPSLER, harde 100 mg: Hver kapsel inneh.: Isavukonazolsulfat 186,3 mg tilsv. isavukonazol 100 mg. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg: Hvert hetteglass inneh.: Isavukonazolsulfat 372,6 mg tilsv. isavukonazol 200 mg, mannitol, svovelsyre (til pH-justering).


Indikasjoner

Voksne: Behandling av invasiv aspergillose. Behandling av mukormykose der amfotericin B ikke er egnet. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antimykotika.

Dosering

Tidlig målrettet behandling (forbyggende eller diagnosestyrt) kan iverksettes ved pågående bekreftelse av sykdommen fra spesifikke diagnoseprøver. Når resultatene blir tilgjengelig, bør imidlertid antimykotisk behandling justeres. Behandlingsvarighet bestemmes av klinisk respons. Ved behandling >6 måneder må nytte-/risikobalansen overveies nøye. Pga. høy oral biotilgjengelighet er bytte mellom i.v. og oral administrering egnet når klinisk indisert.
Startdose: 200 mg (1 hetteglass eller 2 kapsler) hver 8. time i de første 48 timene (6 administreringer totalt).
Vedlikeholdsdose: 200 mg (1 hetteglass eller 2 kapsler) 1 gang/døgn, fra og med 12-24 timer etter siste startdose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett/moderat nedsatt leverfunksjon. Bruk anbefales ikke ved kraftig nedsatt leverfunksjon med mindre mulig nytte anses større enn risiko, og pasienten skal overvåkes nøye for legemiddeltoksisitet. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig, inkl. ved nyresykdom i sluttstadiet. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Begrenset klinisk erfaring.
Tilberedning/Håndtering: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Rekonstitueres og fortynnes ytterligere til ca. 0,8 mg isavukonazol/ml. Se pakningsvedlegget. Kun til engangsbruk. Skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt i pakningsvedlegget.
Administrering: Kapsler: Kan tas med eller uten mat. Svelges hele. Skal ikke tygges, knuses, oppløses eller åpnes. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: I.v. infusjon. Gis over minst 1 time, for å redusere risiko for infusjonsrelaterte reaksjoner. Skal gis via infusjonssett med slangefilter med mikroporøs membran av polyetersulfon (PES) og porestørrelse 0,2-1,2 µm.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av ketokonazol, høydose ritonavir (>200 mg hver 12. time), sterke CYP3A4-/CYP3A5-induktorer som f.eks. rifampicin, rifabutin, karbamazepin, langtidsvirkende barbiturater (f.eks. fenobarbital), fenytoin og johannesurt (prikkperikum), eller moderate CYP3A4-/CYP3A5-induktorer som efavirenz, nafcillin og etravirin. Familiært kort QT-syndrom.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Kan gi hypotensjon, respirasjonssvikt, dyspné, legemiddelerupsjon, kløe og utslett. Forsiktighet bør utvises ved overfølsomhet for andre azoler. Alvorlige kutane bivirkninger: Er sett ved bruk av azoler, f.eks. Stevens-Johnsons syndrom. I slike tilfeller skal legemidlet seponeres. QT-forkortelse: Forkorter QTC-intervallet på en konsentrasjonsrelatert måte. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk med andre legemidler som reduserer QT-intervallet. Se også Kontraindikasjoner. Forhøyede levertransaminaser: Er sett, men krever sjelden seponering. Overvåkning av leverenzymer skal overveies, som klinisk indisert. Hepatitt: Er sett ved bruk av azolantimykotika, inkl. isavukonazol. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Bl.a. hypotensjon, dyspné, svimmelhet, parestesi, kvalme og hodepine er sett. Infusjonen skal stanses ved slike reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning. Bør unngås ved symptomer på forvirret tilstand, somnolens, synkope og/eller svimmelhet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Kontraindikasjoner. Se SPC for mer detaljerte anbefalinger for samtidig administrering. Dosejustering er ikke nødvendig ved samtidig bruk av sterke CYP3A4-/CYP3A5-hemmere, men forsiktighet anbefales pga. økte bivirkninger. Samtidig bruk av milde CYP3A4-/CYP3A5-induktorer skal unngås, med mindre mulig nytte anses større enn risiko. Samtidig bruk av sterke/moderate CYP3A4-/CYP3A5-induktorer eller høydose ritonavir er kontraindisert. Kan øke systemisk eksponering for CYP3A4-/CYP3A5-substrater, og egnet terapeutisk overvåkning og dosejustering av disse legemidlene kan være nødvendig. Kan redusere systemisk eksponering for CYP2B6-substrater og forsiktighet anbefales, spesielt for legemidler med lav terapeutisk indeks. Kan øke eksponeringen av P-gp-substrater, og overvåkning og dosejustering av disse kan være nødvendig ved samtidig bruk, spesielt for legemidler med lav terapeutisk indeks. Kan øke plasmakonsentrasjonen av BCRP-substrater, og forsiktighet anbefales. Samtidig bruk av OCT2-substrater kan gi økt plasmakonsentrasjon av disse legemidlene. Kan gi lett økt plasmakonsentrasjon av UGT-substrater og overvåkning av toksisitet anbefales.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet, bortsett fra ved alvorlige/potensielt livstruende soppinfeksjoner der forventet nytte for moren oppveier mulig risiko for fosteret. Anbefales ikke til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Dyrestudier viser utskillelse i melk. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre ved behandling.
Fertilitet: Ingen data. Dyrestudier viste ingen nedsatt fertilitet hos hann- eller hunnrotte.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Abdominal distensjon, dyspepsi, forstoppelse
Generelle
Vanlige Brystsmerter, fatigue2, reaksjon på injeksjonsstedet, tretthet1
Mindre vanlige Asteni, malaise, perifert ødem1
Hjerte
Mindre vanlige Atrieflimmer, atrieflutter, bradykardi, forkortet QT-tid i EKG, palpitasjoner, supraventrikulær takykardi, supraventrikulære ekstrasystoler, takykardi, ventrikulære ekstrasystoler
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Mindre vanlige Alopesi, dermatitt, legemiddelutslett, petekkier
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Kar
Vanlige Tromboflebitt
Mindre vanlige Hypotensjon, sirkulatorisk kollaps
Lever/galle
Vanlige Forhøyede leverkjemitester (inkl. økt ALAT, ASAT, økt alkalisk fosfatase, bilirubin og LDH i blod, økt γ-GT, leverenzymer, unormal leverfunksjon og leverfunksjonstest, hyperbilirubinemi og økte transaminaser)
Mindre vanlige Hepatitt, hepatomegali
Luftveier
Vanlige Akutt respirasjonssvikt, dyspné
Mindre vanlige Bronkospasme, epistakse, hemoptyse, takypné
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Ryggsmerter
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, somnolens
Mindre vanlige Dysgeusi, encefalopati, krampeanfall, nærsynkope, parestesi, perifer nevropati, svimmelhet, synkope
Nyre/urinveier
Vanlige Nyresvikt
Psykiske
Vanlige Delirium (inkl. forvirringstilstand)
Mindre vanlige Depresjon, insomni
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypokalemi, redusert appetitt
Mindre vanlige Feilernæring, hypoalbuminemi, hypoglykemi, hypomagnesemi
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Generelle Brystsmerter, fatigue2, reaksjon på injeksjonsstedet, tretthet1
Hud Kløe, utslett
Kar Tromboflebitt
Lever/galle Forhøyede leverkjemitester (inkl. økt ALAT, ASAT, økt alkalisk fosfatase, bilirubin og LDH i blod, økt γ-GT, leverenzymer, unormal leverfunksjon og leverfunksjonstest, hyperbilirubinemi og økte transaminaser)
Luftveier Akutt respirasjonssvikt, dyspné
Nevrologiske Hodepine, somnolens
Nyre/urinveier Nyresvikt
Psykiske Delirium (inkl. forvirringstilstand)
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi, redusert appetitt
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominal distensjon, dyspepsi, forstoppelse
Generelle Asteni, malaise, perifert ødem1
Hjerte Atrieflimmer, atrieflutter, bradykardi, forkortet QT-tid i EKG, palpitasjoner, supraventrikulær takykardi, supraventrikulære ekstrasystoler, takykardi, ventrikulære ekstrasystoler
Hud Alopesi, dermatitt, legemiddelutslett, petekkier
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Hypotensjon, sirkulatorisk kollaps
Lever/galle Hepatitt, hepatomegali
Luftveier Bronkospasme, epistakse, hemoptyse, takypné
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter
Nevrologiske Dysgeusi, encefalopati, krampeanfall, nærsynkope, parestesi, perifer nevropati, svimmelhet, synkope
Psykiske Depresjon, insomni
Stoffskifte/ernæring Feilernæring, hypoalbuminemi, hypoglykemi, hypomagnesemi
Øre Vertigo

1Gjelder infusjonsvæske.

2Gjelder kapsler.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hodepine, svimmelhet, parestesi, somnolens, konsentrasjonsproblemer, dysgeusi, munntørrhet, diaré, peroral hypoestesi, oppkast, hetetokter, angst, rastløshet, palpitasjoner, takykardi, fotofobi og artralgi.
Behandling: Fjernes ikke med hemodialyse. Støttebehandling innsettes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer CYP450-avhengig enzymlanosterol 14-alfa-demetylase. Ergosterolsyntesen blokkeres og cellemembranen svekkes. Ingen tydelig korrelasjon mellom in vitro MIC og klinisk respons for de ulike artene (Aspergillus og Mucorales) er etablert. Konsentrasjoner som kreves for hemming in vitro varierer sterkt for Mucroales-arter, og er vanligvis høyere enn de som kreves for å hemme de fleste Aspergillus-arter. Klinisk effekt er vist for følgende Aspergillus-arter: Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger og A. terreus. Se SPC for informasjon om brytningspunkter, følsomme og resistente arter.
Absorpsjon: Tmax ca. 2-3 timer etter enkel eller gjentatt oral dosering. Absolutt biotilgjengelighet etter oral dosering er 98%.
Proteinbinding: ˃99% til plasmaproteiner, primært albumin.
Fordeling: Vdss: Ca. 450 liter.
Metabolisme: Studier indikerer at CYP3A4, CYP3A5 og etterfølgende UGT inngår.
Utskillelse: 46,1% i feces, 45,5% i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Infusjonsvæske: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kjemisk og fysisk stabilitet etter rekonstituering/fortynning er vist i 24 timer ved 2-8°C eller 6 timer ved romtemperatur. Skal fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Hvis ikke, er oppbevaringstider og -betingelser brukerens ansvar, og er normalt ≤24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering/fortynning er utført under kontrollerte/validerte aseptiske forhold. Kapsler: Oppbevares ved høyst 30°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cresemba, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg 14 stk. (blister)
141377
H-resept
-
8514,60 C

Cresemba, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
200 mg 10 ml (hettegl.)
053809
H-resept
-
4609,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02/2021