Antidepressiv, selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI).

N06A B04 (Citalopram)TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Citalopramhydrobromid tilsv. citalopram 10 mg, resp. 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Depresjon. Profylaktisk mot tilbakefall av depresjon. Panikksyndrom med eller uten agorafobi. Tvangslidelse (OCD).

Dosering

Depresjon
Voksne: Anbefalt dose er 20 mg pr. dag. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til 40 mg daglig. Vedlikeholdsbehandlingen bør fortsette 6 måneder, eller så lenge som depresjonen erfaringsmessig ville ha vart uten behandling, for å forhindre tilbakefall. Ved tilbakevendende unipolare depressive episoder kan behandlingen vare i flere år for å forebygge nye episoder.
Panikklidelse med eller uten agorafobi
Voksne: Initialt 10 mg daglig. Etter 1 uke økes dosen til 20 mg daglig. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maks. 40 mg daglig. Maks. effekt nås etter ca. 3 måneder. Effekt er dokumentert ved vedlikeholdsbehandling i opptil 1 år.
Tvangslidelse
Voksne: Initialt 20 mg daglig. Avhengig av individuell respons kan dosen økes med 20 mg til maks. 40 mg daglig. Effekt oppnås etter 2-4 ukers behandling, med ytterligere bedring ved fortsatt behandling.
SeponeringNorsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt​/​redusert virkning av gjenværende legemidler.

Alle indikasjoner: Brå seponering bør unngås. Ved seponering bør dosen gradvis reduseres over minst 1-2 uker for å redusere risikoen for seponeringsreaksjoner. Ved utålelige symptomer når dosen reduseres eller ved seponering, bør en vurdere å gjenoppta behandlingen med tidligere forskrevet dose. Legen kan så anbefale en mer gradvis dosereduksjon på flere uker eller måneder, etter pasientens behov.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: En startdose på 10 mg daglig de første 2 behandlingsukene anbefales ved mild eller moderat nedsatt leverfunksjon. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maks. 20 mg daglig. Forsiktighet og ekstra omhyggelig dosetitrering anbefales ved alvorlig nedsatt leverfunksjon
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen restriksjoner ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml​/​minutt).
  • Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er undersøkt.
  • Eldre>65 år: Dosen bør reduseres til halvparten av anbefalt dose, 10-20 mg daglig. Anbefalt maks. dose er 20 mg daglig.
Administrering Tas som en enkelt dose når som helst på dagen. Tas med eller uten mat. Svelges hele med drikke pga. bitter smak. Kan knuses. Ved bruk av sonde tilberedes oppløsningen umiddelbart før administrering. Tabletter 20 mg: Kan deles i 2 like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig behandling med monoaminoksidase (MAO)-hemmere (se Interaksjoner), inkl. selegilin i doser >10 mg​/​dag. Behandling med citalopram skal ikke gis før 14 dager etter avsluttet behandling med irreversible MAO-hemmere eller før det tidspunkt som er spesifisert i preparatomtalen for den reversible MAO-hemmeren. Det bør gå minst 7 dager etter avsluttet citaloprambehandling før behandling med MAO-hemmer påbegynnes. Samtidig bruk med linezolid, med mindre utstyr som muliggjør tett observasjon og monitorering av blodtrykk er tilgjengelig. Kjent QT-forlengelse eller medfødt forlenget QT-syndrom. Samtidig administrering av andre legemidler (f.eks. pimozid) som er kjent for å gi QT-forlengelse.

Forsiktighetsregler

Pasienter bør følges opp i initialfasen av behandlingen for å unngå uønskede effekter. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes til behandling av barn og ungdom <18 år. Selvmordsrelatert oppførsel (selvmordsforsøk og selvmordstanker), og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell atferd og sinne), er sett oftere hos barn og ungdom behandlet med antidepressiver. Dersom en ut fra et klinisk behov likevel bestemmer seg for å behandle, bør pasienten overvåkes nøye mht. selvmordssymptomer. Det foreligger ikke sikkerhetsdata ved langtidsbruk hos barn og unge mht. vekst, modning samt kognitiv- og atferdsutvikling. Paradoksal angst: Noen pasienter med panikklidelse kan oppleve sterkere angstsymptomer i begynnelsen av behandlingen. Disse avtar vanligvis i løpet av 2 uker. Lav startdose kan redusere symptomene. Hyponatremi: Brukes med forsiktighet ved hyponatremi. Reverseres vanligvis ved seponering av behandlingen. Eldre kvinner ser ut til å ha en høyere risiko. Selvmord​/​selvmordstanker eller klinisk forverring: Depresjon er assosiert med økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsrelaterte hendelser). Denne risikoen vedvarer til det oppnås signifikant bedring. Siden bedring ikke alltid oppstår i løpet av de første ukene av behandlingen, bør pasienter følges opp nøye inntil bedring inntrer. Generell klinisk erfaring viser at risikoen for selvmord kan øke i de første fasene av bedringen. Andre psykiatriske lidelser preparatet forskrives for, kan også være assosiert med økt risiko for selvmordsrelaterte hendelser. Disse lidelsene kan dessuten opptre i forbindelse med depresjon. Det bør derfor tas samme forholdsregler ved behandling av pasienter med andre psykiatriske lidelser, som for pasienter med depresjon. Det er kjent at pasienter med en historie med selvmordsrelaterte hendelser eller som har betydelig grad av selvmordstanker før behandlingsoppstart, har større risiko for selvmordstanker og selvmordsforsøk. Disse pasientene bør derfor følges nøye under behandlingen. En metaanalyse av antidepressiver på voksne pasienter med psykiatriske lidelser, har vist økt risiko for suicidal atferd sammenlignet med placebo for pasienter <25 år. Legemiddelbehandling av pasienter, særlig de med høy risiko, bør ledsages av nøye oppfølging, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseendringer. Pasienter (og pårørende) bør oppfordres til å være oppmerksomme på klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller selvmordstanker, samt uvanlige endringer i oppførsel, og til å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom disse symptomene oppstår. Akatisi/psykomotorisk uro: Bruk av SSRI/SNRI er forbundet med utvikling av akatisi, karakterisert som en subjektiv, ubehagelig eller plagsom rastløshet med behov for å bevege seg, slik at en ikke klarer å sitte eller stå stille. Dette vil som oftest kunne oppstå de første behandlingsukene. Ved slike symptomer kan doseøkning være ugunstig. Mani: Hvis en manisk-depressiv pasient skifter over til manisk fase, bør preparatet seponeres. Krampeanfall: Antidepressiver kan potensielt utløse krampeanfall. Oppstår kramper bør preparatet seponeres. Citalopram bør unngås ved ustabil epilepsi, og ved kontrollert epilepsi bør pasienten observeres nøye. Preparatet bør seponeres hvis hyppigheten av krampeanfall øker. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av andre legemidler som senker krampeterskelen, se Interaksjoner. Diabetes: Glykemisk kontroll kan endres hos diabetikere. Det kan derfor være nødvendig å justere dosen av insulin og​/​eller perorale antidiabetika. Serotonergt syndrom: Sjeldne tilfeller av serotonergt syndrom er sett hos pasienter behandlet med SSRI. En kombinasjon av symptomer som agitasjon, forvirring, tremor, myoklonus og hypertermi kan indikere utvikling av dette. Behandling med citalopram må seponeres umiddelbart og symptomatisk behandling initieres. Citalopram bør ikke brukes samtidig med legemidler som har serotonerge effekter, se Interaksjoner. Blødninger: Forlenget blødningstid og​/​eller unormale hudblødninger (som ekkymose), gynekologiske blødninger, gastrointestinale blødninger og andre hud- og slimhinneblødninger er rapportert ved SSRI-behandling. SSRI/SNRI kan øke risikoen for postpartumblødning. Forsiktighet anbefales ved SSRI-behandling, spesielt ved samtidig bruk av substanser som påvirker blodplatefunksjonen eller som kan øke blødningsrisikoen, samt hos pasienter med en historikk med blødningsforstyrrelser. ECT (elektrokonvulsiv behandling): Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av SSRI og ECT pga. begrenset klinisk erfaring. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum): Se Interaksjoner. Seponeringssymptomer: Er vanlige når behandling avsluttes, særlig ved brå seponering. Risiko for seponeringssymptomer kan være avhengig av flere faktorer, inkl. varighet, behandlingsdose og hvor raskt dosen reduseres. Svimmelhet, sanseforstyrrelser (inkl. parestesier og følelse av elektriske støt), søvnforstyrrelser (inkl. søvnløshet og livlige drømmer), agitasjon eller angst, kvalme og​/​eller oppkast, tremor, forvirring, svette, hodepine, diaré, hjertebank, svingende sinnsstemning, irritabilitet og synsforstyrrelser er mest vanlige (vanligvis milde til moderate, men hos noen kan de være mer intense). Symptomene opptrer vanligvis de første dagene etter seponering, men i svært sjeldne tilfeller er det sett slike symptomer hos pasienter som utilsiktet har glemt en dose. Vanligvis forsvinner disse symptomene innen 2 uker, men hos noen kan de vare lenger (2-3 måneder eller mer). Det anbefales derfor at behandlingen gradvis seponeres, se Dosering. Psykose: Behandling av psykotiske pasienter med depressive episoder kan forårsake økning i psykotiske symptomer. Forlengelse av QT-intervall: Økte nivåer av en av citaloprams metabolitter (didemetylcitalopram) kan i teorien forlenge QT-intervallet hos disponerte pasienter, pasienter med medfødt forlenget QT-syndrom eller hos pasienter med hypokalemi​/​hypomagnesemi. EKG-overvåkning kan være tilrådelig i overdosetilfeller eller ved tilstander med endret metabolisme og økte maks. nivåer, f.eks. ved nedsatt leverfunksjon. Citalopram kan gi doseavhengig QT-forlengelse. Etter markedsføring er det rapportert tilfeller av QT-forlengelse og ventrikkelarytmier, inkl. torsades de pointes, hovedsakelig hos kvinner med hypokalemi eller med preeksisterende QT-forlengelse, eller annen hjertesykdom. Hjertesykdom: Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med signifikant bradykardi, eller hos pasienter som nylig har hatt akutt hjerteinfarkt eller ukompensert hjertesvikt. Brukes med forsiktighet samtidig med legemidler som gir hypokalemi eller hypomagnesemi, da risikoen for alvorlige arytmier øker. Elektrolyttforstyrrelser bør korrigeres før citaloprambehandling igangsettes. Dersom pasienter med stabil hjertesykdom behandles, bør EKG vurderes før behandlingen påbegynnes. Ved tegn på hjertearytmi under citaloprambehandlingen, bør behandlingen seponeres og EKG utføres. Vinkelblokkglaukom: SSRI, inkl. citalopram, kan ha effekt på pupillen og gi mydriasis. Denne mydriatiske effekten kan potensielt gi en smalere øyevinkel, noe som resulterer i økt intraokulært trykk og vinkelblokkglaukom, særlig hos predisponerte. Citalopram bør derfor brukes med forsiktighet ved vinkelblokkglaukom eller tidligere glaukom i anamnesen. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Citalopram har liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre og bruke maskiner. Psykoaktive stoffer kan påvirke dømmekraften og reaksjonsevnen. Pasienten bør informeres om dette og advares om at evnen til å kjøre bil og bruke maskiner vil kunne påvirkes.

Interaksjoner

Samtidig bruk av MAO-hemmere (selegilin, linezolid, moklobemid, buspiron) kan gi alvorlige bivirkninger, inkl. serotonergt syndrom (se Kontraindikasjoner). Citalopram bør ikke brukes samtidig med legemidler som har serotonerge effekter, som f.eks. opioider (inkl. tramadol), triptaner (inkl. sumatriptan og oksytriptan), litium og tryptofan, da økt serotonerg effekt er sett ved samtidig bruk. Samtidig bruk av citalopram og andre legemidler som forlenger QT-intervallet (som klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), trisykliske antidepressiva, enkelte antibiotika (f.eks. sparfloksacin, moksifloksacin, erytromycin i.v., pentamidin, antimalariamidler, særlig halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine) osv. er kontraindisert. Samtidig bruk av pimozid ga en gjennomsnittlig QTC-økning på ca. 10 msek og er kontraindisert. Samtidig bruk med selegilin (i doser >10 mg daglig) er kontraindisert. Johannesurt (prikkperikum): Uønskede effekter kan opptre hyppigere ved samtidig bruk av naturlegemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum) og bør derfor ikke brukes samtidig. Antikoagulantia, legemidler som påvirker blodplatene m.m.: Forsiktighet anbefales ved samtidig behandling med antikoagulantia, legemidler som påvirker blodplatenes funksjon slik som NSAID og ASA, eller andre legemidler (f.eks. atypiske antipsykotika, fenotiaziner, TCA) som kan øke risikoen for blødninger. Legemidler som senker krampeanfallsterskelen: Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av andre legemidler som senker krampeanfallsterskelen (f.eks. antidepressiver (TCA, SSRI), nevroleptika, (fentiaziner, tioksantener og butyrofenoner), meflokin, bupropion og tramadol). Alkohol: Kombinasjon med alkohol anbefales ikke. Legemidler som gir hypokalemi​/​hypomagnesemi: Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk. Cimetidin: Kan gi svak økning av steady state-nivåer for citalopram og forsiktighet bør utvises når høyere doser citalopram kombineres med høye doser cimetidin. Omeprazol og andre CYP2C19-hemmere: Samtidig administrering av escitalopram og omeprazol 30 mg daglig (en CYP2C19-hemmer) resulterte i moderat (ca. 50%) økning i plasmakonsentrasjonen av escitalopram. Derfor bør det utvises forsiktighet ved samtidig bruk av CYP2C19-hemmere eller cimetidin. En dosejustering kan være nødvendig. CYP2D6-substrater og smalt terapeutisk vindu: Escitalopram er en CYP2D6-hemmer. Forsiktighet anbefales når citalopram administreres samtidig med legemidler som hovedsakelig metaboliseres av dette enzymet, og som har smalt terapeutisk vindu, f.eks. flekainid, propafenon og metoprolol (når brukt ved hjertesvikt), eller legemidler med virkning på CNS som hovedsakelig metaboliseres av CYP2D6, f.eks. antidepressiver som desipramin, klomipramin og nortriptylin eller antipsykotika som risperidon, tioridazin og haloperidol. Dosejustering kan være nødvendig. Samtidig bruk av citalopram og metoprolol resulterte i dobling av plasmanivået av metoprolol. Ingen statistisk signifikant effekt på blodtrykk eller hjerterytme ble sett. Desipramin: Ved desipramin kombinert med citalopram er det sett økning i plasmakonsentrasjonen av desipramin. Reduksjon av desipramindosen kan være nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData indikerer ingen økt risiko for misdannelser hos foster​/​nyfødt barn. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter. Citalopram skal kun brukes under graviditet dersom helt nødvendig og etter nøye vurdering av nytte​/​risiko. Nyfødte bør observeres hvis citalopram er brukt i senere stadier av svangerskapet, særlig i 3. trimester. Brå seponering bør unngås under svangerskap. Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte ved bruk av SSRI/SNRI sent i svangerskapet: Pusteproblemer, cyanose, apné, kramper, ustabil temperatur, dievansker, oppkast, hypoglykemi, hypertoni, hypotoni, hyperrefleksi, tremor, irritabilitet, døsighet, vedvarende gråt og søvnvansker. Symptomene kan enten være serotonerge effekter eller seponeringssymptomer. I de fleste tilfellene sees symptomene umiddelbart eller kort tid (<24 timer) etter fødselen. Epidemiologiske data kan tyde på at bruk av SSRI under graviditet, særlig sent i svangerskapet, kan øke risikoen for vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN). Risikoen er anslagsvis 5 tilfeller pr. 1000 graviditeter. I den øvrige befolkningen er forekomsten 1-2 tilfeller av PPHN pr. 1000 graviditeter. Data indikerer økt risiko (mindre enn doblet) for postpartumblødning ved eksponering for SSRI/SNRI den siste måneden før fødsel.
AmmingGår over i små mengder i morsmelk (estimert at diende barn kan få i seg 5% av morens vektjusterte dose (i mg​/​kg)). Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Skal derfor ikke brukes under amming.
FertilitetDyrestudier har vist at citalopram kan påvirke sædkvaliteten. Hos mennesker er det rapportert tilfeller med noen SSRI der effekten på sædkvaliteten er reversibel. Det er ikke sett effekt på human fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerKramper, takykardi, somnolens, QT-forlengelse, koma, oppkast, tremor, hypotensjon, hjertestans, kvalme, serotonergt syndrom, agitasjon, bradykardi, svimmelhet, grenblokk, QRS-forlengelse, hypertensjon, mydriasis, torsades de pointes, stupor, svette cyanose, hyperventilering, atrie- og ventrikulære arytmier. Noen fatale tilfeller er rapportert, oftest i kombinasjon med andre legemidler og alkohol.
BehandlingSymptomatisk og støttende behandling bør gis. Aktivt kull, osmotisk virkende avføringsmiddel (som f.eks. natriumsulfat) og tømming av magen bør vurderes. Ved nedsatt bevissthet intuberes pasienten. Det anbefales overvåkning av hjerte og andre vitale tegn. EKG-overvåkning anbefales ved overdosering hos pasienter med hjertesvikt​/​bradyarytmier, hos pasienter som samtidig bruker andre legemidler som forlenger QT-intervallet, eller hos pasienter med endret legemiddelmetabolisme, f.eks. nedsatt leverfunksjon.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeKraftig og selektiv hemming av gjenopptak av serotonin (5-hydroksytryptamin, 5-HT) fra den synaptiske spalte. Ingen effekt på gjenopptak av noradrenalin, dopamin eller GABA. Ingen effekt på kolinerge muskarine reseptorer, histaminreseptorer eller adrenoseptorer. Synes ikke å påvirke hjertets ledningssystem, heller ikke blodtrykket. Minimal sedativ effekt. Ingen vektøkning.
AbsorpsjonAbsorpsjonen er nesten fullstendig, og er uavhengig av matinntak. Gjennomsnittlig Tmax 3 (1-7) timer. Oral biotilgjengelighet ca. 80%.
ProteinbindingCa. 80%.
FordelingTilsynelatende Vd 12-17 liter​/​kg.
HalveringstidCa. 1,5 døgn. Systemisk plasmaclearance er ca. 0,3-0,4 liter​/​minutt og oral plasmaclearance er ca. 0,4 liter​/​minutt. Lineær kinetikk er vist ved terapeutiske doser.
MetabolismeI lever, via CYP2C19, CYP3A4 og CYP2D6. Hovedmetabolittene har tilsvarende farmakologisk effekt som citalopram, men er mindre potente.
UtskillelseCa. 15% i urin (ca. 12% uomdannet citalopram), og resten med feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Cipramil, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg 28 stk. (blister)
159558

Blå resept

96,30 (trinnpris 75,40) C
20 mg 98 stk. (blister)
159194

Blå resept

335,10 (trinnpris 168,30) C
250 stk. (boks)
577221

Blå resept

798,60 (trinnpris 367,00) C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Cipramil TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Cipramil TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

07.11.2023


Sist endret: 07.12.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)