PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg: Hvert hetteglass inneh.: Daunorubicinklorid tilsv. daunorubicin 20 mg, mannitol.


Indikasjoner

Leukemi. Som del av et kombinasjonsregime til behandling av barn med akutt lymfatisk leukemi eller akutt myelogen leukemi.

Dosering

Voksne: Individuell dosering avhengig av respons og toleranse. En totaldose på 30 mg/kg bør ikke overskrides innenfor en 5 måneders periode, og det anbefales ikke å gi høye doser kontinuerlig i flere påfølgende dager. Veiledende dose er 0,5-3 mg/kg pr. infusjon. Doser på 0,5-1 mg/kg kan gis gjentatte ganger fra 1 til flere påfølgende dager. Doser på 2 mg/kg gis med intervaller på 4 eller flere dager mellom infusjonene. Doser på 2,5-3 mg/kg bør kun gis med intervaller på 7-14 dager mellom infusjonene.
Barn og ungdom: Dosen for barn >2 år beregnes vanligvis ut fra kroppsoverflateareal og justeres individuelt etter hver enkelt pasients behov, basert på klinisk respons og hematologisk status. Behandlingen kan gjentas etter 3-6 uker. Gjeldende protokoller og retningslinjer skal konsulteres for passende behandlingsregime. For barn >2 år er høyeste kumulative dose 300 mg/m2. For barn <2 år eller <0,5 m2 kroppsoverflateareal er høyeste kumulative dose 10 mg/kg.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved betydelig nedsatt leverfunksjon. Eldre: Kontraindisert ved høy alder.
Tilberedning/Håndtering: Hetteglasset tilsettes 4 ml sterilt vann og ristes forsiktig til tørrsubstansen er fullstendig oppløst (gir en konsentrasjon på 5 mg/ml). Beregnet dose trekkes opp i en sprøyte og oppløses i 10-20 ml natriumklorid 9 mg/ml. Det anbefales at kun nylig tilberedte oppløsninger brukes. Skal ikke blandes med heparin eller andre legemidler pga. uforlikelighet.
Administrering: Rekonstituert oppløsning tilsettes i slangen til en hurtigløpende i.v. natriumkloridinfusjon. Denne metoden brukes for å unngå stase av daunorubicin i venen og for å redusere lokale reaksjoner ved ev. ufrivillig ekstravasal administrering. Pga. vevstoksisitet og fare for alvorlige nekroser er det viktig å kontrollere at kanyle-/kateterspissen er i venen under hele administreringen. Tiltak ved ekstravasal administrering: Infusjonen avbrytes umiddelbart, området avkjøles straks med is og holdes avkjølt i 24 timer. Kirurg bør kontaktes for vurdering av ev. kirurgiske tiltak. Pasienten skal følges nøye, da nekroser kan oppstå etter flere uker.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre antrasykliner. Høy alder. Hjerteinsuffisiens. Tidligere behandling med antrasykliner opp mot maks. kumulativ dose. Betydelig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Bør kun brukes i sykehus eller i nært samarbeid med sykehusavdelinger som har spesiell erfaring med leukemibehandling. Det skal være mulighet for behandling av komplikasjoner av benmargsdepresjon som infeksjon og blødning. Hyppig kontroll av benmargen er nødvendig. Blodbildet bør kontrolleres daglig i initial behandlingsfase. Tidligere hjertesykdom øker risikoen for utvikling av kronisk kardiomyopati. Pasienter bør overvåkes med EKG. Hjertesvikt pga. kardiomyopati kan opptre plutselig, uten EKG-forandringer, og kan utvikles uker til måneder etter avsluttet behandling. Dersom testresultatene indikerer toksisk kardiomyopati må fordelen ved fortsatt behandling veies opp mot risiko for irreversibel skade. Kronisk kumulativ doserelatert toksisitet manifesterer seg ved hjertesvikt som ikke responderer på digitalis. Forsiktighet utvises ved kombinasjon med andre kardiotoksiske forbindelser (andre antrasykliner/antrakinoner, 5-FU) og med kardioaktive legemidler. Ved bruk av andre antrasykliner bør total dose være summen av doser for tidligere eller samtidig administrerte substanser. Daunorubicin er mutagent og karsinogent. Infeksjoner bør behandles før oppstart. Ved feber under behandlingen bør bredspektret antibiotikum gis. Behandling med daunorubucin kan føre til hyperurikemi pga. tumorlysesyndrom. Kolitt, enterokolitt og nøytropen enterokolitt (tyflitt) er sett, og seponering anbefales i slike tilfeller. Pasienten bør informeres om at urinen kan bli rødfarget de første dagene etter behandlingsstart. Nedsatt leverfunksjon forsinker eliminasjonen. Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) er sett med daunorubicin brukt i kombinasjonskjemoterapi. PRES er en nevrologisk lidelse som kan gi hodepine, anfall, sløvhet, forvirring, blindhet og andre visuelle og nevrologiske forstyrrelser. Mild til alvorlig hypertensjon kan oppstå. MR er nødvendig for å bekrefte diagnosen. Ved PRES bør seponering av daunorubicin vurderes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Skal ikke brukes under graviditet og amming.
Fertilitet: Kan indusere kromosomskader i spermiene, menn som behandles bør derfor bruke prevensjon.

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeBenmargssvikt, benmargsdepresjon (med mulighet for utvikling av alvorlig aplasi med alvorlig infeksjon og opportunistisk infeksjon som mulig konsekvens)
Gastrointestinale
VanligeDiaré, slimhinnesår, stomatitt
Ukjent frekvensEnterokolitt, kolitt inkl. nøytropen enterokolitt (tyflitt)
Generelle
VanligeHyperpyreksi
Hjerte
VanligeDoseavhengig hjertetoksisitet, EKG-forandringer
Hud
VanligeReversibel alopesi, utslett, vevsnekroser ved ekstravasasjon
Infeksiøse
Svært vanligeAlvorlige infeksjoner, som noen ganger kan være dødelige, inkl. sepsis, septisk sjokk og pneumoni
Nyre/urinveier
VanligeRødfarging av urin
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensTumorlysesyndrom
Svulster/cyster
Ukjent frekvensSekundær leukemi (mer vanlig ved bruk i kombinasjon med andre antineoplastika)
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeBenmargssvikt, benmargsdepresjon (med mulighet for utvikling av alvorlig aplasi med alvorlig infeksjon og opportunistisk infeksjon som mulig konsekvens)
InfeksiøseAlvorlige infeksjoner, som noen ganger kan være dødelige, inkl. sepsis, septisk sjokk og pneumoni
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, slimhinnesår, stomatitt
GenerelleHyperpyreksi
HjerteDoseavhengig hjertetoksisitet, EKG-forandringer
HudReversibel alopesi, utslett, vevsnekroser ved ekstravasasjon
Nyre/urinveierRødfarging av urin
Ukjent frekvens
GastrointestinaleEnterokolitt, kolitt inkl. nøytropen enterokolitt (tyflitt)
Stoffskifte/ernæringTumorlysesyndrom
Svulster/cysterSekundær leukemi (mer vanlig ved bruk i kombinasjon med andre antineoplastika)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Cytotoksisk antibiotikum av antrasyklintypen isolert fra Streptomyces coeruleorubidus.
Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Hemmer RNA- og DNA-syntesen.
Fordeling: Hurtig. Passerer ikke blod-hjerne-barrieren.
Halveringstid: 19 timer i plasma, ca. 27 timer for aktiv metabolitt.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Ca. 40% og 25% hhv. via gallen og urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ≤25°C. Ferdig tilberedt oppløsning: Beskyttes mot direkte sollys. Skal brukes innen 12 timer ved oppbevaring i romtemperatur (15-25°C) eller innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2-8°C).

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cerubidin, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg10 stk. (hettegl.)
017459
-
-
2841,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.06.2019