Casodex 50 mg

AstraZeneca


Antiandrogen.

L02B B03 (Bikalutamid)TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg: Hver tablett inneh.: Bikalutamid 50 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Metastaserende prostatakreft i kombinasjon med GnRH-agonist.

Dosering

1 tablett 1 gang daglig. Behandlingen påbegynnes samtidig med behandling med GnRH-agonist.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Ved moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon kan økt akkumulering finne sted. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Tas 1 gang daglig, omtrent samme tid på døgnet. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kontraindisert hos kvinner og barn. Samtidig bruk av terfenadin, astemizol eller cisaprid.

Forsiktighetsregler

Eliminasjonen kan skje langsommere hos personer med alvorlig nedsatt leverfunksjon med mulighet for økt akkumulering. Bør derfor brukes med forsiktighet hos pasienter med moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon. Regelmessig kontroll av leverfunksjonen bør overveies pga. fare for leverforandringer. Majoriteten av forandringer er forventet å forekomme innenfor de første 6 månedene av behandlingen. Alvorlige leverforandringer og leversvikt har i sjeldne tilfeller vært observert, og fatale tilfeller er rapportert. I slike tilfeller bør preparatet seponeres. Reduksjon i glukosetoleranse er observert hos menn som får GnRH-agonister. Hos pasienter som får bikalutamid i kombinasjon med GnRH-agonister skal det overveies monitorering av blodglukose. Behandlingen kan forlenge QT-intervallet. Ved forlenget QT-intervall i anamnesen, risikofaktorer for forlenget QT-tid eller ved samtidig bruk av andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet, bør nytte-/risikoforholdet, inkl. risiko for torsades de pointes, vurderes før behandlingsoppstart. Antiandrogen behandling kan gi morfologiske endringer i spermier, se Graviditet, amming og fertilitet. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

R-bikalutamid hemmer CYP3A4. Mindre hemmende effekt på CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6. Samtidig bruk av terfenadin, astemizol og cisaprid er kontraindisert, og forsiktighet skal utvises når bikalutamid gis sammen med ciklosporin og kalsiumkanalblokkere. Dosereduksjon kan bli nødvendig for disse legemidlene. For ciklosporin er det anbefalt at plasmakonsentrasjon og klinisk tilstand overvåkes tett etter initiering eller seponering av bikalutamidbehandling. Forsiktighet skal utvises når bikalutamid forskrives sammen med andre legemidler som kan hemme legemiddeloksidasjon, f.eks. cimetidin og ketokonazol. Bikalutamid kan fortrenge warfarin fra proteinbindingsseter. Det er sett økt effekt av warfarin og andre antikoagulerende kumarinderivater. Ved samtidig bruk bør PT/INR overvåkes nøye og dosejustering av antikoagulantia vurderes.

Graviditet, amming og fertilitet

Kontraindisert hos kvinner.
Fertilitet: Antiandrogen behandling kan gi morfologiske endringer i spermier. Forbigående testikkelatrofi og reversibel fertilitetssvikt er sett i dyrestudier. En periode med redusert fertilitet eller infertilitet kan forventes hos menn. Effekten av bikalutamid på spermiemorfologi er ikke evaluert. Slike endringer er ikke rapportert. Pasient og/eller partner bør bruke hensiktsmessig prevensjon under og i 130 dager etter behandling.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, forstoppelse, kvalme
VanligeDyspepsi, flatulens
Generelle
Svært vanligeAsteni, ødem
VanligeBrystsmerte
Hjerte
VanligeHjerteinfarkt (fatale utfall er rapportert), hjertesvikt2
Ukjent frekvensForlenget QT-tid
Hud
VanligeAlopesi, hirsutisme og gjenvekst av hår, kløe, tørr hud, utslett
SjeldneFotosensitivitetsreaksjon
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhetsreaksjon (inkl. angioødem og urticaria)
Kar
Svært vanligeHetetokter
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeGynekomasti og ømhet i brystene1
VanligeErektil dysfunksjon
Lever/galle
VanligeGulsott, hepatotoksisitet, økte transaminaser3
SjeldneLeversvikt (fatale tilfeller er rapportert)4
Luftveier
Mindre vanligeInterstitiell lungesykdom (fatale tilfeller er rapportert)
Nevrologiske
Svært vanligeSvimmelhet
VanligeSomnolens
Nyre/urinveier
Svært vanligeHematuri
Psykiske
VanligeDepresjon, redusert libido
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert appetitt
Undersøkelser
VanligeØkt vekt

1Kan reduseres ved samtidig kastrasjon.

2Påvist økt risiko for hjertesvikt ved bruk i kombinasjon med GnRH-agonister.

3Leverforandringer er sjelden av alvorlig karakter og ofte forbigående, idet de gikk tilbake eller ble redusert ved fortsatt behandling eller etter seponering.

4Observert i sjeldne tilfeller, uten at man kan bekrefte en sammenheng med bikalutamid. Periodisk leverfunksjonstesting skal derfor vurderes.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleAbdominalsmerte, forstoppelse, kvalme
GenerelleAsteni, ødem
KarHetetokter
Kjønnsorganer/brystGynekomasti og ømhet i brystene1
NevrologiskeSvimmelhet
Nyre/urinveierHematuri
Vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, flatulens
GenerelleBrystsmerte
HjerteHjerteinfarkt (fatale utfall er rapportert), hjertesvikt2
HudAlopesi, hirsutisme og gjenvekst av hår, kløe, tørr hud, utslett
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
Lever/galleGulsott, hepatotoksisitet, økte transaminaser3
NevrologiskeSomnolens
PsykiskeDepresjon, redusert libido
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserØkt vekt
Mindre vanlige
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon (inkl. angioødem og urticaria)
LuftveierInterstitiell lungesykdom (fatale tilfeller er rapportert)
Sjeldne
HudFotosensitivitetsreaksjon
Lever/galleLeversvikt (fatale tilfeller er rapportert)4
Ukjent frekvens
HjerteForlenget QT-tid

1Kan reduseres ved samtidig kastrasjon.

2Påvist økt risiko for hjertesvikt ved bruk i kombinasjon med GnRH-agonister.

3Leverforandringer er sjelden av alvorlig karakter og ofte forbigående, idet de gikk tilbake eller ble redusert ved fortsatt behandling eller etter seponering.

4Observert i sjeldne tilfeller, uten at man kan bekrefte en sammenheng med bikalutamid. Periodisk leverfunksjonstesting skal derfor vurderes.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomatisk behandling. Dialyse neppe av noen verdi, da bikalutamid er sterkt bundet til proteiner og ikke opptrer uforandret i urinen.

Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiandrogen, fritt for annen endokrin aktivitet.
Virkningsmekanisme: Binder seg til androgene reseptorer uten å aktivere disse, og blokkerer derved det androgene stimulus. Blokaden fører til regresjon av prostatatumor. Bikalutamid er et racemat, den antiandrogene virkning skyldes nesten utelukkende den R-enantiomere formen.
Absorpsjon: Absorberes godt.
Proteinbinding: Racemat 96%, R-bikalutamid 99,6%.
Halveringstid: Ca. 1 uke for R-formen. Lang t1/2 gir ca. 10-foldig akkumulering av R-formen i plasma. Ved steady state utgjør R-formen 99% av sirkulerende bikalutamid.
Metabolisme: Metaboliseres i omfattende grad i lever ved oksydering og glukuronidering. R-enantiomerens farmakokinetikk er upåvirket av alder, nedsatt nyrefunksjon eller lett til moderat nedsatt leverfunksjon. R-enantiomeren elimineres langsommere fra plasma ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Utskillelse: Metabolittene utskilles i urin og galle i omtrent samme forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Casodex 50 mg, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg100 stk. (blister)
447284
Blå resept
Byttegruppe
5477,70 (trinnpris 660,40)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.01.2018