Caprelsa

Genzyme


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E X04 (Vandetanib)TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg og 300 mg: Hver tablett inneh.: Vandetanib 100 mg, resp. 300 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av aggressiv og symptomatisk medullær thyreoideakreft (MTC) hos pasienter med inoperabel, lokalavansert eller metastatisk sykdom. Indisert hos voksne, ungdom og barn ≥5 år. Hos pasienter der RET («rearranged during transfection»)-mutasjonsstatus er ukjent eller negativ, må en mulig mindre nytte tas med i betraktning før en individuell avgjørelse om behandling tas.

Dosering

Behandling skal startes og følges opp av en lege med erfaring ved behandling av MTC, bruk av kreftlegemidler og erfaring i vurdering av EKG. Se SPC for nærmere informasjon om dosejustering. Vandetanib kan gis til sykdomsprogresjon eller til nytten av videre behandling ikke lenger oppveier risikoen. Pasienten skal overvåkes etter behov.
Voksne: 300 mg 1 gang daglig.
Barn og ungdom: Dosering baseres på kroppsoverflateareal (BSA) i mg/m2. Pasienter og omsorgspersoner må få doseringsveiledning og informasjon om korrekt dosering ved oppstart og ved dosejustering. Anbefalt doseringsregime og dosejusteringer for pasienter i alderen 5-18 år:

BSA (m2)

Behandlingen bør innledes med

Doseøkning1 når behandlingen tolereres godt etter 8 uker på startdose

Dosereduksjon2

0,7-<0,9

100 mg annenhver dag

100 mg daglig

-

0,9-<1,2

100 mg daglig

7-dagersplan: Annenhver dag 100 mg og 200 mg

100 mg annenhver dag

1,2-<1,6

7-dagersplan: Annenhver dag 100 mg og 200 mg

200 mg daglig

100 mg daglig

≥1,6

200 mg daglig

300 mg daglig

7-dagersplan: Annenhver dag 100 mg og 200 mg

1Vandetanibdoser >150 mg/m2 er ikke studert hos pediatriske pasienter. 2Pasienter med en bivirkning som krever dosereduksjon skal slutte å ta vandetanib i minst 1 uke. Behandling kan gjenopptas med redusert dose etter at bivirkningen har gått helt over.
Glemt dose: Bør tas så snart pasienten husker det. Hvis det er <12 timer til neste dose, bør glemt dose ikke tas. Det skal ikke tas dobbel dose (2 doser samtidig) som erstatning for en glemt dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Anbefales ikke ved nedsatt leverfunksjon (serumbilirubin >1,5 × ULN). Kliniske data er begrenset, og sikkerhet og effekt ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon hos voksne: Justering av startdosen ved lett nedsatt nyrefunksjon er ikke nødvendig. Begrensede data for 300 mg ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Startdosen kan reduseres til 200 mg ved moderat nedsatt nyrefunksjon, men sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt nyrefunksjon hos barn og ungdom: Ingen erfaring. Normal startdose er anbefalt ved lett nedsatt nyrefunksjon. Den reduserte dosen i tabellen over kan brukes ved moderat nedsatt nyrefunksjon, individuell oppfølging er påkrevd. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn: Sikkerhet og effekt hos barn <5 år er ikke fastslått. Ingen erfaring hos barn <9 år med arvelig MTC. Eldre: Ingen justering av startdosen er nødvendig. Kliniske data for pasienter >75 år er begrenset.
Administrering: Tas med eller uten mat til omtrent samme tid hver dag. Tabletten kan oppløses i et 1/2 glass vann uten kullsyre. Ingen andre væsker skal brukes. Slipp tabletten i vannet uten å knuse den, rør rundt til tabletten har løst seg opp (ca. 10 minutter). Oppløsningen skal så svelges umiddelbart. Ev. rester i glasset skal blandes med et 1/2 glass vann og svelges. Væsken kan også gis via nasogastrisk sonde eller gastrostomisonde.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Medfødt langt QTC-syndrom. QTC-intervall >480 msek. Samtidig bruk av følgende legemidler som forlenger QTC-intervallet og/eller induserer torsades de pointes: Arsen, cisaprid, erytromycin i.v., toremifen, mizolastin, moksifloksacin, antiarytmika klasse IA og III. Amming.

Forsiktighetsregler

Legen må være fortrolig med forskriverinformasjonen og behandlingsveiledningen. Nytte/risiko må diskuteres med pasienten, og pasientkortet deles ut. Pga. assosierte risikoer, er det viktig å begrense vandetanibbehandling til pasienter med et reelt behandlingsbehov, f.eks. ved symptomatisk-aggressiv utvikling av sykdommen. Symptomatisk sykdom eller progressiv sykdom alene er ikke nok til å berettige behandling. Vandetanib 300 mg er forbundet med en betydelig og konsentrasjonsavhengig QTC-forlengelse. Første QT-forlengelse forekommer oftest i de første 3 behandlingsmånedene, men kan også forekomme for første gang etter dette. T1/2 for vandetanib (19 dager) gjør QTC-forlengelsen spesielt problematisk. Behandling skal ikke startes ved QTC-intervall >480 millisekunder. Skal ikke gis til pasienter som tidligere har hatt torsades de pointes. Studier med vandetanib hos pasienter med ventrikkelarytmi, eller som nylig har hatt hjerteinfarkt, er ikke utført. EKG og nivå av kalium, kalsium, magnesium og TSH i serum skal måles ved behandlingsstart, 1, 3, 6 og 12 uker etter behandlingsstart, og deretter hver 3. måned i minst 1 år. Denne planen bør benyttes i perioden etter dosereduksjon pga. QTC-forlengelse og etter doseavbrudd i >2 uker. EKG og blodprøver skal også innhentes som klinisk indisert i denne perioden og etterpå. Hyppig EKG-overvåkning av QTC-intervallet bør fortsette. Kalium, magnesium og kalsium i serum skal holdes innenfor normale verdier for å redusere risikoen for QTC-forlengelse. Ytterligere overvåking av QTC, elektrolytter og nyrefunksjon kreves spesielt ved tilfeller av diaré, forverret diaré/dehydrering, elektrolyttforstyrrelse og/eller nedsatt nyrefunksjon. Det bør søkes kardiologisk veiledning dersom QTC øker sterkt, men holder seg <500 msek. Pasienter som utvikler ett enkelt tilfelle av et QTC-intervall ≥500 msek, må slutte å ta vandetanib. Dosering kan fortsette med redusert dose når QTC-intervallet har gått tilbake til samme status som før behandlingen startet, og når ev. elektrolyttubalanse er korrigert. Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) er observert ved vandetanib monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi. PRES bør vurderes ved anfall, hodepine, synsforstyrrelser, forvirring eller endret mental funksjon. Hjerne-MRI bør utføres ved anfall, forvirring eller endret mental status. Pasienter uten RET-mutasjon kan ha redusert nytte av vandetanib, og nytte-/risikoforholdet kan derfor være annerledes enn for pasienter med RET-mutasjoner. RET-mutasjonstesting er anbefalt. Når RET-mutasjonstatus etableres bør vevsbiopsier tas ved behandlingsoppstart i stedet for på diagnosetidspunktet. Utslett og andre hudreaksjoner inkl. lysømfintlighetsreaksjoner og palmar-plantar erytrodysestesi er sett. Bekyttelse bør brukes ved soleksponering. Milde til moderate hudreaksjoner kan håndteres ved symptomatisk behandling, dosereduksjon eller behandlingspause. Ved alvorlige hudreaksjoner, f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, skal pasienten øyeblikkelig oppsøke medisinsk hjelp. Ved utvikling av alvorlig diaré (CTCAE grad 3-4), skal behandlingen avbrytes til diaréen forbedres, deretter skal behandlingen fortsette med redusert dose. Intrakranielle blødninger er rapportert, og det må utvises forsiktighet ved hjernemetastase. Hjertesvikt er sett, inkl. fatale tilfeller, og er ikke alltid reversibel. Forbigående eller permanent opphold i behandlingen kan være nødvendig. Hypertensjon, inkl. hypertensiv krise, er sett, og blodtrykket skal monitoreres. Behandlingen skal ikke fortsette før blodtrykket er regulert medisinsk. Dosereduksjon kan være nødvendig. Økninger i ALAT er vanlig, og periodisk overvåkning anbefales. De fleste økninger går tilbake under behandlingen, andre går vanligvis tilbake etter 1-2 ukers behandlingspause. Interstitiell lungesykdom (ILS) er sett, noen ganger fatal. Ved respiratoriske symptomer som dyspné, hoste og feber, bør behandlingen avbrytes og undersøkelser raskt igangsettes. Hvis ILS bekreftes, skal behandlingen avbrytes permanent, og pasienten må gis egnet behandling. Fordelen med vandetanib hos pasienter med CTN <500 pg/ml er ikke fastslått, og ev. bruk bør derfor vurderes nøye.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekt av vandetanib på andre legemidler: Vandetanib hemmer organisk kationtransportør 2 (OCT2). Egnet klinisk og/eller laboratoriemonitorering er anbefalt for pasienter som får samtidig behandling med metformin (OCT2-substrat), og lavere dose av metformin kan være nødvendig pga. økt AUC(0-t) (74%) og Cmax (50%) og redusert renal clearance (52%) av metformin. Hos friske økte AUC(0-t) og Cmax for digoksin (P-gp-substrat) med hhv. 23% og 29%, når det ble gitt samtidig med vandetanib. Bradykardieffekten av digoksin kan også øke risikoen for forlengelse av QTC-intervallet og torsades de pointes. Egnet klinisk (f.eks. EKG) og/eller laboratoriemonitorering er derfor anbefalt ved samtidig behandling, og lavere dose av digoksin kan være nødvendig. Når det gjelder andre P-gp-substrater, som dabigatran, er klinisk monitorering anbefalt ved samtidig behandling. Effekt av andre legemidler på vandetanib: Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer bør unngås pga. redusert eksponering for vandetanib. Legemidler kjent for å forlenge QTC-intervallet: Samtidig bruk av legemidler som også er kjent for å forlenge QTC-intervallet og/eller indusere torsades de pointes, er enten kontraindisert eller ikke anbefalt, avhengig av tilgjengelige alternative behandlingsmåter. Ikke anbefalte kombinasjoner: Metadon, haloperidol, amisulprid, klorpromazin, sulpirid, zuklopentiksol, halofantrin, pentamidin og lumefantrin. Dersom det ikke finnes alternativ behandling, kan kombinasjoner som ikke er anbefalt benyttes i tillegg til EKG-overvåkning av QTC-intervallet, vurdering av elektrolytter og ytterligere kontroll ved nyoppstått eller forverret diaré. Samtidig bruk av ondansetron er ikke anbefalt pga. en liten additiv effekt på QTC-forlengelse (ca. 10 msek). Ved samtidig bruk er det nødvendig med nøye overvåkning av elektrolytter i serum og EKG, og en aggressiv behandling av alle abnormaliteter. Vitamin K-antagonister: Økt frekvens av INR-overvåkning anbefales ved samtidig bruk. Bilkjøring og betjening av maskiner: Bivirkninger som fatigue og tåkesyn kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Signifikante effekter er vist på alle stadier av reproduksjon hos hunnrotter. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 4 måneder etter siste dose. Ved bruk under graviditet, eller hvis pasienten blir gravid under behandlingen, skal det informeres om muligheten for føtale abnormaliteter eller spontanabort. Behandling av gravide skal bare fortsettes dersom potensiell fordel for moren oppveier risikoen for fosteret.
Amming: Kontraindisert.
Fertilitet: Ingen effekt på fertilitet hos hannrotter i dyrestudier, men fertilitet hos hunnrotter ble nedsatt.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Endokrine
Vanlige Hypotyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
Vanlige Dysfagi, forstoppelse, gastritt, gastrointestinal blødning, kolitt, munntørrhet, stomatitt
Mindre vanlige Fekal inkontinens, ileus, intestinal perforasjon, pankreatitt, peritonitt
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, smerter, ødem
Vanlige Feber
Mindre vanlige Svekket tilheling
Hjerte
Svært vanlige Forlenget QTc-tid på EKG
Mindre vanlige Akutt hjertesvikt, frekvens- og rytmeforstyrrelser, hjerteledningsforstyrrelser, hjertestans, hjertesvikt, ventrikkelarytmi
Hud
Svært vanlige Fotosensitivitetsreaksjon, neglesykdommer, utslett og andre hudreaksjoner (inkl. akne, tørr hud, dermatitt, kløe)
Vanlige Alopesi, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Mindre vanlige Bulløs dermatitt
Infeksiøse
Svært vanlige Bronkitt, nasofaryngitt, urinveisinfeksjoner, øvre luftveisinfeksjoner
Vanlige Cystitt, follikulitt, furunkel, influensa, laryngitt, pneumoni, pyelonefritt, sepsis, sinusitt, soppinfeksjon
Mindre vanlige Abdominalveggsabscess, appendisitt, cellulitt, divertikulitt, stafylokokkinfeksjon
Kar
Svært vanlige Hypertensjon
Vanlige Hypertensiv krise, iskemiske cerebrovaskulære tilstander
Ukjent frekvens Aneurismer og arteriedisseksjoner
Lever/galle
Vanlige Gallestein
Luftveier
Vanlige Epistakse, hemoptyse, pneumonitt
Mindre vanlige Aspirasjonspneumoni, respirasjonssvikt
Nevrologiske
Svært vanlige Dysestesi, hodepine, parestesi, svimmelhet
Vanlige Balanseforstyrrelser, bevissthetstap, dysgeusi, letargi, tremor
Mindre vanlige Hjerneødem, klonus, krampeanfall
Nyre/urinveier
Svært vanlige Nyrestein, proteinuri
Vanlige Akutt vannlatingsbehov, dysuri, hematuri, nyresvikt, pollakisuri
Mindre vanlige Anuri, kromaturi
Psykiske
Svært vanlige Depresjon, insomni
Vanlige Angst
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypokalsemi, redusert appetitt
Vanlige Dehydrering, hyperglykemi, hyperkalsemi, hypokalemi, hyponatremi
Mindre vanlige Feilernæring
Undersøkelser
Vanlige Redusert vekt, økt ALAT og ASAT i blod, økt kreatinin i blod
Mindre vanlige Økt amylase i blod, økt hemoglobin
Øye
Svært vanlige Strukturforandringer i kornea (inkl. korneale avleiringer og korneal opasitet), tåkesyn
Vanlige Fotopsi, glaukom, keratopati, konjunktivitt, regnbuesyn, synssvekkelse, tørre øyne
Mindre vanlige Akkommodasjonsforstyrrelser, katarakt
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, smerter, ødem
Hjerte Forlenget QTc-tid på EKG
Hud Fotosensitivitetsreaksjon, neglesykdommer, utslett og andre hudreaksjoner (inkl. akne, tørr hud, dermatitt, kløe)
Infeksiøse Bronkitt, nasofaryngitt, urinveisinfeksjoner, øvre luftveisinfeksjoner
Kar Hypertensjon
Nevrologiske Dysestesi, hodepine, parestesi, svimmelhet
Nyre/urinveier Nyrestein, proteinuri
Psykiske Depresjon, insomni
Stoffskifte/ernæring Hypokalsemi, redusert appetitt
Øye Strukturforandringer i kornea (inkl. korneale avleiringer og korneal opasitet), tåkesyn
Vanlige
Endokrine Hypotyreoidisme
Gastrointestinale Dysfagi, forstoppelse, gastritt, gastrointestinal blødning, kolitt, munntørrhet, stomatitt
Generelle Feber
Hud Alopesi, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Infeksiøse Cystitt, follikulitt, furunkel, influensa, laryngitt, pneumoni, pyelonefritt, sepsis, sinusitt, soppinfeksjon
Kar Hypertensiv krise, iskemiske cerebrovaskulære tilstander
Lever/galle Gallestein
Luftveier Epistakse, hemoptyse, pneumonitt
Nevrologiske Balanseforstyrrelser, bevissthetstap, dysgeusi, letargi, tremor
Nyre/urinveier Akutt vannlatingsbehov, dysuri, hematuri, nyresvikt, pollakisuri
Psykiske Angst
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hyperglykemi, hyperkalsemi, hypokalemi, hyponatremi
Undersøkelser Redusert vekt, økt ALAT og ASAT i blod, økt kreatinin i blod
Øye Fotopsi, glaukom, keratopati, konjunktivitt, regnbuesyn, synssvekkelse, tørre øyne
Mindre vanlige
Gastrointestinale Fekal inkontinens, ileus, intestinal perforasjon, pankreatitt, peritonitt
Generelle Svekket tilheling
Hjerte Akutt hjertesvikt, frekvens- og rytmeforstyrrelser, hjerteledningsforstyrrelser, hjertestans, hjertesvikt, ventrikkelarytmi
Hud Bulløs dermatitt
Infeksiøse Abdominalveggsabscess, appendisitt, cellulitt, divertikulitt, stafylokokkinfeksjon
Luftveier Aspirasjonspneumoni, respirasjonssvikt
Nevrologiske Hjerneødem, klonus, krampeanfall
Nyre/urinveier Anuri, kromaturi
Stoffskifte/ernæring Feilernæring
Undersøkelser Økt amylase i blod, økt hemoglobin
Øye Akkommodasjonsforstyrrelser, katarakt
Ukjent frekvens
Kar Aneurismer og arteriedisseksjoner

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Mulige symptomer er ikke fastslått. Økning i frekvens og alvorlighetsgrad av bivirkninger som utslett, diaré og høyt blodtrykk er observert ved flere doser ≥300 mg. Mulighet for QTC-forlengelse og torsades de pointes. Overdoseassosierte bivirkninger kan forlenges pga. lang halveringstid.
Behandling: Symptomatisk behandling, spesielt ved alvorlig diaré.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer vaskulær endotel vekstfaktorreseptor 2 (VEGF2)-stimulert endotelcellemigrasjon, -proliferasjon og -overlevelse, og nydannelse av blodkar i in vitro-modeller av angiogenese. I tillegg hemmer vandetanib epidermal vekstfaktor (EGF)-stimulert EGF-reseptortyrosinkinase i tumorceller og endotelceller. Vandetanib hemmer EGFR-avhengig celleproliferasjon og celleoverlevelse in vitro. Hemmer også både villtype og de fleste muterte, aktiverte former av RET og hemmer signifikant proliferasjonen i MTC-cellelinjer in vitro.
Absorpsjon: Cmax oppnås vanligvis etter median tid på 6 timer (4-10 timer).
Proteinbinding: Ca. 90% til humant serumalbumin og α1-syreglykoprotein in vitro.
Fordeling: Vd: Ca. 7450 liter.
Halveringstid: Ca. 19 dager i plasma. Steady state etter ca. 2 måneder.
Metabolisme: Via CYP3A4 og flavinholdige monooksygenaseenzymer (FM01 og FMO3).
Utskillelse: Etter 21 dager ble ca. 25% av en enkeltdose gjenfunnet i urin og 44% i feces.

Utleveringsbestemmelser

Det kan kun utleveres én pakke per resept, resepten er kun gyldig for én ekspedisjon.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Caprelsa, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg 3 × 10 stk. (blister)
374143
H-resept
-
24924,60 C
300 mg 3 × 10 stk. (blister)
592977
H-resept
-
52318,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.11.2020