Buventol Easyhaler

Orion


Adrenergikum, selektiv β2-stimulator.

R03A C02 (Salbutamol)INHALASJONSPULVER 100 μg/dose og 200 μg/dose: Hver dose inneh.: Salbutamolsulfat tilsv. salbutamol. 100 μg, resp. 200 μg, laktose (inneh. melkeprotein).


Indikasjoner

Bronkospasme ved bronkialastma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor hos voksne og barn >6 år. Symptomatisk behandling av astmaanfall og forverring av astma. Forebygging av treningsinduserte- eller allergiutløste bronkospasmer.

Dosering

Bør kun brukes ved behov, og med lavest mulig dose og hyppighet.
Voksne: Maks. dose: 1600 μg/dag. Akutt bronkospasme: 100-400 μg ved behov. Forebygging av allergi- eller anstrengelsesutløst bronkospasme: 100-400 μg 10-15 minutter før eksponering eller anstrengelse. Vedlikeholdsbehandling: 100-400 μg 2-4 ganger daglig.
Barn >6 år: Maks. dose: 800 μg/dag. Akutt bronkospasme: 100-200 μg ved behov. Forebygging av allergi- eller anstrengelsesutløst bronkospasme: 100-200 μg 10-15 minutter før eksponering eller anstrengelse. Vedlikeholdsbehandling: 100-200 μg 2-4 ganger daglig.
Administrering: Til inhalasjon. For bruksanvisning, se pakningsvedlegg. Pasienten må inhalere hurtig og kraftig, og ikke puste ut i apparatet. Barn bør alltid ha tilsyn av en voksen ved bruk av inhalatoren.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller melkeproteiner (hjelpestoffet laktose inneholder melkeproteiner). Salbutamol til inhalasjon skal ikke brukes til å stoppe ukomplisert prematur fødsel eller truende abort.

Forsiktighetsregler

Hvis effekten varer <3 timer, kontaktes lege. Hos diabetikere bør blodglukosenivået kontrolleres inntil den lette hyperglykemiske effekten av salbutamol er balansert ved behandling av diabetes. Potensielt alvorlig hypokalemi kan opptre ved β2-agonistterapi. Samtidig behandling med xantinderivater, steroider, diuretika samt hypoksi kan forverre hypokalemien. I slike tilfeller bør kaliumnivået i serum følges. Salbutamol bør administreres med forsiktighet til pasienter med tyreotoksikose. Ved underliggende hjertesykdom bør pasienter instrueres i å oppsøke lege ved brystsmerter eller andre symptomer på forverret hjertesykdom. Oppmerksomhet bør utvises ved vurdering av opprinnelsen til dyspné og brystsmerter. β2-agonister kan fremkalle reversible metabolske endringer, som økt blodsukkernivå. Diabetikere kan være ute av stand til å kompensere for dette, og utvikling av ketoacidose er sett. Samtidig administrering av glukokortikoider kan forverre denne effekten. Bilkøring og bruk av maskiner: Antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Adrenerge legemidler bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med salbutamol for å unngå uønskede kardiovaskulære effekter. Pasienter som behandles med MAO-hemmere eller TCA bør følges nøye ved begynnelsen av behandlingen, da salbutamols effekt på det vaskulære systemet kan bli potensert. Ikke-kardioselektive betablokkere vil redusere eller blokkere effekten av salbutamol. Hypokalemi kan oppstå ved bruk av β2-agonister. Kan potenseres av samtidig bruk av xantinderivater, steroider eller diuretika.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Forbigående hypoglykemi er sett hos nyfødte premature etter β2-agonistbehandling av moren. Økt hjertefrekvens hos fosteret er vist ved i.v. administrering av β2-stimulatorer i behandling av premature rier. Høye doser salbutamol kan hemme uteruskontraksjon hos fødende. Dyrestudier med høye doser β2-agonister viste typiske klasseeffekter hos fosteret (forlenget drektighet, ganespalte, forsinket forbening). Lang klinisk erfaring med β2-agonister har ikke gitt holdepunkter for at dette har klinisk betydning ved terapeutiske doser. Skal kun brukes ved graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Ukjent hvor mye salbutamol som går over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes ved terapeutiske doser.
Fertilitet: Ingen humane data.

 

Bivirkninger

Skjelettmuskeltremor og palpitasjoner kan opptre, spesielt i begynnelsen av behandlingen. Slike bivirkninger er ofte doseavhengige.
OrganklasseBivirkning
Generelle
SjeldneIrritasjon i munn og hals
Hjerte
VanligePalpitasjoner, takykardi
Ukjent frekvensArytmi (inkl. atrieflimmer), hjerteiskemi
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet (angioødem, urticaria, hypotensjon)
Luftveier
SjeldneBronkospasme
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneMuskelkramper
Nevrologiske
VanligeTremor
Mindre vanligeHodepine
SjeldneSvimmelhet
Psykiske
SjeldneAtferds- og søvnforstyrrelser, rastløshet
Stoffskifte/ernæring
SjeldneHypokalemi
Skjelettmuskeltremor og palpitasjoner kan opptre, spesielt i begynnelsen av behandlingen. Slike bivirkninger er ofte doseavhengige.
FrekvensBivirkning
Vanlige
HjertePalpitasjoner, takykardi
NevrologiskeTremor
Mindre vanlige
ImmunsystemetOverfølsomhet (angioødem, urticaria, hypotensjon)
NevrologiskeHodepine
Sjeldne
GenerelleIrritasjon i munn og hals
LuftveierBronkospasme
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper
NevrologiskeSvimmelhet
PsykiskeAtferds- og søvnforstyrrelser, rastløshet
Stoffskifte/ernæringHypokalemi
Ukjent frekvens
HjerteArytmi (inkl. atrieflimmer), hjerteiskemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Takykardi, CNS-stimulering, tremor, hypokalemi og hyperglykemi. Melkesyreacidose er sett ved høye terapeutiske doser, og ved overdose av korttidsvirkende β-agonister. Serumlaktat bør overvåkes, og pasienten følges opp mtp. tegn på metabolsk acidose (spesielt ved vedvarende eller forverring av takypné til tross for bedring av andre tegn på bronkospasme, f.eks. hvesing).
Behandling: Seponering av salbutamol, samt passende symptomatisk behandling. Ved hypokalemi skal kaliumtilskudd gis peroralt. Ved alvorlig hypokalemi kan i.v. behandling være nødvendig. Overdosering behandles med kardioselektive betablokkere under nøye monitorering. Betablokkere må brukes med forsiktighet til pasienter som har eller har hatt bronkospasme.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker hovedsakelig på β2-reseptorene i bronkialmuskulaturen. Bronkiale effekter av inhalert salbutamol kan merkes etter få minutter og varer vanligvis 4-6 timer.
Absorpsjon: Godt oralt, Cmax etter 1-4 timer. Det meste av salbutamol som inhaleres blir svelget. Fraksjonen som distribueres til lungene (ca. 10-25%) sees hurtig i sirkulasjonen som fritt, umetabolisert stoff.
Halveringstid: 2,7-5,5 timer.
Utskillelse: Salbutamol og dets metabolitter utskilles hurtig i urin, mindre mengder utskilles i feces. Ca. 80% av dosen gjenfinnes i urinen etter 24 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Buventol Easyhaler, INHALASJONSPULVER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 μg/dose200 doser (inhalator)
095432
Blå resept
-
183,00C
200 doser (inhalator m/beskyttelseshylster)
095444
Blå resept
-
183,00C
200 μg/dose60 doser (inhalator)
490437
Blå resept
-
85,90C
200 doser (inhalator)
095410
Blå resept
-
201,80C
200 doser (inhalator m/beskyttelseshylster)
095421
Blå resept
-
201,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.07.2018