Bronkyl forte

Karo Pharma
BRUSETABLETTER 600 mg: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 600 mg, natriumhydrogenkarbonat, sitronsyre (E 330), laktose, sorbitol, mannitol, aroma og hjelpestoffer. Sitronsmak.


Indikasjoner

Slimløsende behandling ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer forbundet med unormal slimsekresjon og nedsatt slimtransport hos voksne.
Reseptfri bruk Voksne >18 år: Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.

Dosering

Slimløsende ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer hos voksne
1 brusetablett daglig. Ved dempet hosterefleks (eldre og svekkede pasienter) anbefales det å ta brusetabletten om morgenen.
Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene (reseptfri bruk)
Voksne >18 år: 1 brusetablett daglig.
Administrering Oppløses i et 1/2-1 glass vann og drikkes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk hos barn <2 år, unntatt ved ev. behandling av paracetamolforgiftning.

Forsiktighetsregler

Bronkospasme kan forekomme hos astmatikere. Ved bronkospasme bør preparatet seponeres umiddelbart. Brukes med forsiktighet ved magesår i anamnesen, spesielt ved samtidig bruk av legemidler kjent for å irritere mageslimhinnen. Ved tilstander med blodblandet slim bør underliggende årsak undersøkes. Alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom er rapportert. Ved nye kutane og mukøse endringer bør medisinsk rådgivning søkes og behandlingen seponeres. Forsiktighet bør utvises ved histaminintoleranse. Langtidsbehandling bør unngås hos disse pasientene, da acetylcystein påvirker histaminmetabolismen og kan gi intoleransesymptomer. Pediatrisk populasjon: Barn <2 år har umodne bronkier, og dermed redusert kapasitet og evne til å hoste opp slim. Ved økt bronkial sekresjon forårsaket av mykolytika kan dette gi økt risiko for luftveisobstruksjon. Mukolytika skal ikke gis til barn <2 år. Effekt og sikkerhet er ikke dokumentert for barn og ungdom <18 år. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 139 mg natrium pr. brusetablett, og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Inneholder 0,52 mg sorbitol pr. brusetablett og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse. Tilleggseffekt av samtidig administrerte legemidler som inneholder sorbitol (eller fruktose) og inntak av sorbitol (eller fruktose) gjennom dietten skal tas i betraktning. Innholdet av sorbitol kan påvirke biotilgjengeligheten av andre legemidler til oral bruk som administreres samtidig.

Interaksjoner

Samtidig bruk av antitussiva kan gi akkumulering av slim i bronkiene pga. nedsatt hosterefleks. Ev. nytte av kombinasjon med hostedempende legemidler bør vurderes før behandling igangsettes. Antibiotika-inaktivering forårsaket av acetylcystein er rapportert i in vitro-analyser. Av sikkerhetshensyn bør peroral antibiotika administreres separat og med et intervall på minst 2 timer. Det er ikke anbefalt å oppløse brusetabletten med andre legemidler. Acetylcystein kan forsterke vasodilaterende og trombocyttaggregasjonshemmende effekt av nitroglyserin, men klinisk relevans er uklar. Ved samtidig behandling med nitroglyserin, bør forsiktighet utvises mht. hypotoni og mulige hodesmerter. Samtidig bruk av karbamazepin kan gi redusert plasmakonsentrasjon av karbamazepin med økt risiko for epileptisk anfall.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da human erfaring er utilstrekkelig. Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksisitet. Skal bare brukes under graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes påvirkes. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerOverdosering kan gi gastrointestinale symptomer som kvalme, oppkast og diaré.
BehandlingSymptomatisk.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeReduserer viskositeten til bronkieslimet. Det antas at acetylcystein administrert peroralt fungerer som en forløper til glutation, som binder toksiske stoffer i luftveiene. Reduserer hyppigheten av eksaserbasjoner ved kronisk bronkitt og har antagelig en mukoregulatorisk effekt.
AbsorpsjonRaskt. Pga. uttalt førstepassasjemetabolisme i tarmen er biotilgjengeligheten etter oralt inntak lav (ca. 10%), selv om omdanning er lavere for høyere doser acetylcystein. Tmax 1-2 timer.
ProteinbindingCa. 50% 4 timer etter inntak og redusert til 20% etter 12 timer.
FordelingVd: 0,33-0,47 liter​/​kg.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys og fuktighet.

Pakninger uten resept

Brusetabletter 10 stk. er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Bronkyl forte, BRUSETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
600 mg 10 stk. (tablettrør)
579004

-

* F
50 stk. (tablettrør)
440704

Blå resept

427,30 C

Individuell refusjon

Acetylcystein
Legemidler: Acetylcystein brusetabletter, Bronkyl brusetabletter, Bronkyl forte brusetabletter, Mucomyst brusetabletter og inhalasjonsvæske
Indikasjon: Unormal slimsekresjon eller nedsatt slimtransport i bronkier​/​lunger.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Bronkyl forte BRUSETABLETTER 600 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

11.03.2021


Sist endret: 13.04.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)