S01E A05_1 Brimonidin

Refusjonsberettiget bruk:

Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk (IOT) hos pasienter med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon. Som monoterapi hos pasienter der lokal betablokkerbehandling er kontraindisert. Som tilleggsbehandling til andre legemidler som senker intraokulært trykk dersom ønsket IOT ikke oppnås ved bruk av ett virkestoff.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F93Glaukom75
ICDVilkårnr.
H40Glaukom75
Vilkår:
75

Refunderes kun som tilleggsterapi hos pasienter som ikke tolererer eller responderer tilstrekkelig på andre intraokulære trykksenkende midler.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)