N06D A04_1 Galantamin

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av mild til moderat grad.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
P70Alzheimers sykdom10
ICDVilkårnr.
G30Alzheimers sykdom10
Vilkår:
10

Behandling skal bare startes av leger med nødvendig erfaring i diagnostisering og oppfølging av pasienter med Alzheimers demens. - Diagnostiseringen av kognitive og globale funksjoner, samt funksjonsnivå skal gjøres i tråd med allment aksepterte retningslinjer (eksempelvis DSM IV, ICD 10), før start av behandling. Opplysninger fra pasientens hovedomsorgsyter skal innhentes. - Effekten av behandlingen skal kontrolleres og dokumenteres i journal minst hver 6. måned. Sykdomsforløpet skal tilsi at pasienten har nytte av behandlingen, og pasientens tilstand skal være av mild til moderat karakter. Ved mistanke om opphør av effekt skal det gjennomføres prøveseponering.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)